Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. 6269/1895 Α1/2017 Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ»

Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την 5776/Β1/1190/03-10-2019.Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-12-2017 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 6269/1895 Α1/2017
Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ»

Αριθ. 6269/1895 Α1

(ΦΕΚ Β' 4159/29-11-2017)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του "Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005).

2. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις.», και ειδικότερα τα Άρθρα 28, 51 και 57.

3. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α 208/4.11.2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.», και ιδίως το άρθρο 2, παρ (2) αυτού.

4. Το π.δ. 116/2014 (Α' 185) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α 210/5.11.2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και ειδικότερα το σημείο (17) για το διορισμό του Α. Χαρίτση στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

6. Την υπ' αριθμ. Υ197 απόφαση του πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β'3722/17.11.2016) περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Α. Χαρίτση.

7. Τη με ΑΠ 66135/ΕΥΘΥ455/15-6-2017 (ΦΕΚ Β/2064/ 2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, και Ανάπτυξης «Τροποποίηση της με αριθμό 67743/ΕΥΘΥ/615/24-06-2015 υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 5 παρ 1 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της αριθ. 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β 655) κοινής υπουργικής απόφασης» (Β'1248).

8. Την αριθ. C(2014) 10162/18.12.2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως ισχύει κάθε φορά.

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006.

11. Τον «κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 480/2014, Τμήμα II, για τη συμπλήρωση του Κανονισμού 1303/2013 αναφορικά με τα Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής.

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων.

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.

14. Τα άρθρα 308 και 309 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σύμφωνα τα οποία η ΕΤΕπ έχει ως αποστολή να συμβάλλει στην ισόρροπη και απρόσκοπτη ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς για το συμφέρον της Ένωσης και ότι για το σκοπό αυτόν, χωρίς να επιδιώκει κέρδος, διευκολύνει με την παροχή δανείων και εγγυήσεων τη χρηματοδότηση σχεδίων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό ή στη μετατροπή επιχειρήσεων ή στη δημιουργία νέων δραστηριοτήτων που συνεπάγεται η εγκαθίδρυση ή η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και που, λόγω της εκτάσεως ή της φύσεώς τους, δεν δύνανται να καλυφθούν πλήρως από τα διαθέσιμα σε κάθε κράτος μέλος μέσα χρηματοδοτήσεως.

15. Την με Α.Π. 126829/EΥΘΥ1217/8.12.2015 (ΦΕΚ Β' 2784/ 21-12-2015) κοινή υπουργική απόφαση για το «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του ν. 4314/2014».

16. Την υπ' αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/Β/ 28.12.2015) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ» (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.9.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β').

17. Την υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521 /Β/1.11.2016) υπουργική απόφαση, Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

18. Το έγγραφο καθοδήγησης της Επιτροπής σχετικά με την επιλογή φορέων εφαρμογής μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής (2016/C 276/1).

19. Την εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex ante assessment) για το σχεδιασμό και εφαρμογή των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΠΠ 2014-2020, όπως αυτή ισχύει.

20. Την υπ' αριθμ. 6217/1882/24-11-2017 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για την έγκριση του Δελτίου Εξειδίκευσης για τη Δράση «Σύσταση Ταμείου Υποδομών» στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την οποία εγκρίνονται και τα κριτήρια επιλογής πράξης και μεθοδολογίας αξιολόγησης.

21. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη, η οποία βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ύψους 450.000.000 ευρώ,

αποφασίζει:

Άρθρο 1
Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ"


1. Συστήνεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 37 και 38 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 και στο άρθρο 51 του ν. 4314/2014, Ταμείο Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΤΑΜΥΠΟΔ)", εφεξής Ταμείο, ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, εφεξής ΕΤΕπ.

2. Στόχος του Ταμείου Υποδομών είναι να προσφέρει ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για την υλοποίηση μικρών και μεσαίων έργων, με έμφαση στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της αστικής ανάπτυξης. Έργα στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας και της αστικής ανάπτυξης θα μπορέσουν να υλοποιηθούν καλύπτοντας υπάρχουσες ανάγκες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της απασχόλησης, στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και των επενδύσεων. Ο προγραμματισμός του νέου Ταμείου δύναται να συμπεριλάβει την αξιοποίηση της πρακτικής των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

3. Η χρηματοδότηση και υλοποίηση των επενδύσεων μέσω του Ταμείου αναμένεται να συμβάλλει στην επίτευξη των κάτωθι στόχων του ΕΤΠΑ:
• Θεματικός Στόχος 4: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
• Θεματικός Στόχος 6: Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

4. Το Ταμείο δύναται να επενδύσει σε περισσότερα από ένα Χρηματοδοτικά Μέσα, για την επιλογή των οποίων λαμβάνεται υπόψη η εκ των προτέρων αξιολόγηση που υλοποιήθηκε για το σκοπό αυτό. Στο πλαίσιο των Χρηματοδοτικών Μέσων θα παρέχονται στους τελικούς αποδέκτες κεφάλαια υπό την μορφή δανείων, ή /και λοιπών χρηματοοικονομικών προϊόντων για την επίτευξη των στόχων του.

5. Κατά την επιλογή των Χρηματοδοτικών Μέσων διασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων και ειδικότερα, και κατά περίπτωση, η συμβατότητα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014.

Άρθρο 2
Πόροι του Ταμείου

1. Για τη σύσταση του Ταμείου προβλέπεται χρηματοδοτική συνεισφορά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την ΕΤΕπ., πόρων ύψους τετρακοσίων εκατομμυρίων (450.000.000,00) ευρώ, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 38, παρ. 1(β), παρ. 2 και παρ. 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

2. Οι πόροι του Ταμείου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) και το Ελληνικό Δημόσιο. Οι πόροι αυτοί μπορούν να προσαυξάνονται περαιτέρω από συνεισφορά των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-2020.

3. Το Ταμείο θα αξιοποιήσει πόρους από τις ως άνω πηγές χρηματοδότησης, ως εξής:
• Συγχρηματοδοτούμενοι πόροι του ΕΠΑΝΕΚ: 200.000.000 €.
• Επιπρόσθετοι Εθνικοί πόροι μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 200.000.000 €.
• Εθνικοί πόροι ύψους 50 εκ. €. οι οποίοι θα προέρθουν από επιστροφές του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA που λειτούργησε την ΠΠ 2007-2013.

4. Οι πόροι του ΕΠΑΝΕΚ συνεισφέρονται δυνάμει σχετικής απόφασης ένταξης της πράξης «Σύσταση Ταμείου Υποδομών» στο ΕΠΑΝΕΚ και επί τη βάσει Συμφωνίας Χρηματοδότησης του άρθρου 38, παρ.7 του κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013.

5. Οι πόροι του ΕΠΑΝΕΚ κατανέμονται, αρχικά, στις κατηγορίες Περιφερειών της χώρας ως εξής:

Κατηγορία Περιφερειών

Αρχική κατανομή πόρων (Δημόσια Δαπάνη)

Σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κε­ντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα)

117.116.498

Στις περιφέρειες μετάβασης (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη)

47.728.882

Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες (Αττική)

21.006.549

Στις περιφέρειες μετάβασης (Στερεά Ελλάδα)

10.413.574

Σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες (Νότιο Αιγαίο)

3.734.497

200.000.000


Η αρχική αυτή κατανομή σε κάθε κατηγορία Περιφερειών δύναται να μεταβληθεί ανάλογα με τυχόν τροποποιήσεις στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Ταμείου, διαφοροποιήσεις στα συμπεράσματα της εκ των προτέρων αξιολόγησης σε νεώτερες εκδόσεις αυτής, καθώς και ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων του Ταμείου.

6. Κατά την πορεία υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μέσων, και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες χρηματοδότησης των τελικών αποδεκτών και το στόχο επίτευξης της μέγιστης δυνατής μόχλευσης των αρχικά διαθέσιμων πόρων, στα χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο έργα δύναται να επενδυθούν πόροι από εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, ιδιωτικές και λοιπές ευρωπαϊκές και εθνικές πηγές. Ειδικά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων δύναται να συνεπενδύει ad hoc σε συγκεκριμένο/α έργο/α που υλοποιείται/ούνται μέσω του ΤΑΜΥΠΟΔ.

7. Το ανωτέρω ποσό των 450.000.000 €, πιστώνεται τμηματικά σε έντοκο τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος επ' ονόματι της ΕΤΕπ και για λογαριασμό της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠΑνΕΚ (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ).

8. Τα έσοδα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των Χρηματοδοτικών Μέσων, καθορίζονται από τα άρθρα 43-45 του Καν. 1303/2013 και εξειδικεύονται κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις τους στη Συμφωνία Χρηματοδότησης του Άρθρου 8 της παρούσας απόφασης. Στην ίδια συμφωνία καθορίζεται η Πολιτική Εξόδου και οι Κανόνες Εκκαθάρισης του Ταμείου.

Άρθρο 3
Ανάθεση καθηκόντων εφαρμογής του Ταμείου


1. Στην ΕΤΕπ ανατίθενται εκτελεστικά καθήκοντα φορέα εφαρμογής Ταμείου Χαρτοφυλακίου σύμφωνα με το Άρθρο 38, παρ. 4, σημείο β (i) του Καν. 1303/2013. Επιπλέον, σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Καν. 1303/2013, η ΕΤΕπ είναι ο αποκλειστικός δικαιούχος της σχετικής πράξης του Άρθρου 2, παρ. 2 της παρούσης.

2. Η ΕΤΕπ κατά την άσκηση των καθηκόντων της ως φορέας εφαρμογής του Ταμείου τηρεί τα οριζόμενα στο άρθρο 38, παρ. 4 του Καν. 1303/2013 και συμπεριλαμβάνει τις εν λόγω προϋποθέσεις στις συμβάσεις του με τους Ενδιάμεσους Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς. Επίσης, διασφαλίζει την τήρηση της αρχής της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, της αμεροληψίας και της αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων.

3. Η ΕΤΕπ, στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων της, αναθέτει μέρος της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μέσων του Ταμείου σε Ενδιάμεσους Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς (ΕΧΟ) και εγγυάται, υπό την ευθύνη της, ότι αυτοί πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 140, παρ. 1,2 και 4 του δημοσιονομικού κανονισμού. Οι ΕΧΟ επιλέγονται βάσει ανοικτών, διαφανών, αναλογικών και χωρίς διακρίσεις διαδικασιών, με την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, βάσει του εσωτερικού κανονισμού της ΕΤΕπ σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Συμφωνία χρηματοδότησης του Άρθρου 8 της παρούσας.

4. Η ΕΤΕπ δεν μπορεί να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα εκτελεστικά καθήκοντα που της ανατίθενται με την πα-ρούσα σε οιονδήποτε τρίτο, ούτε να υποκατασταθεί κατά την άσκηση αυτών από οιονδήποτε τρίτο.

5. Η ΕΤΕπ στο πλαίσιο υλοποίησης των καθηκόντων αυτών, αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις όπως ορίζονται στο Άρθρο 6 και Άρθρο 7 (3) του Καν. 480/2014 και όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στη συμφωνία χρηματοδότησης του Άρθρου 8 της παρούσας.

6. Η ΕΤΕπ κατά την εφαρμογή των Χρηματοδοτικών Μέσων υποχρεούται στην εφαρμογή των σχετικών προ-βλέψεων του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ΧΜ ΕΣΠΑ 2014-2020.

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος


1. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο της παρακολούθησης εφαρμογής των καθηκόντων διαχείρισης που αναθέτει στην ΕΤΕπ, συντονίζει και εποπτεύει συστηματικά την πορεία υλοποίησης του Ταμείου και την άσκηση των αρμοδιοτήτων/ καθηκόντων της ΕΤΕπ, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, έχοντας την τελική ευθύνη έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΕΠ.

2. Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ εξουσιοδοτεί επιχείρηση που δραστηριοποιείται εντός κοινού πλαισίου που θεσπίζεται από την Επιτροπή να διενεργεί επιτόπιες επαληθεύσεις για την πράξη κατά την έννοια του άρθρο 125 παράγραφος 4 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 του Καν. 1303/2013 και του άρθρου 9 του καν. 480/2014, όπως ισχύουν.

3. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΧΜ ΕΣΠΑ 2014-2020 διαδικασίες.

4. Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ συνεργάζεται με την ΕΥΚΕ σε όλα τα στάδια εφαρμογής των Χρηματοδοτικών Μέσων του Ταμείου προς διασφάλιση της συμβατότητας με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων.

Άρθρο 5
Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες Επενδυτικής Επιτροπής


1. Για την εφαρμογή της επενδυτικής στρατηγικής και τον συντονισμό της υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων του Ταμείου και για την επίτευξη των στόχων του Ταμείου, συνιστάται Επενδυτική Επιτροπή.

2. Η Επενδυτική Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αποτελείται από 5 τακτικά μέλη, ως ακολούθως:
α) τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ,
β) τον Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών,
γ) τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου,
δ) τον Γενικό Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ),
ε) εκπρόσωπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΑΝΕΚ,

Στην ίδια απόφαση ορίζονται και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών.

Στην πρώτη συνεδρίαση της Επενδυτικής Επιτροπής τα μέλη εκλέγουν τον Πρόεδρο αυτής.

Στις συνεδριάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής συμμετέχουν έως τρία στελέχη της ΕΤΕπ, ως εισηγητές και παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Επίσης, δύνανται να συμμετέχουν ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου:

• ένα στέλεχος από κάθε μια εκ των Γραμματειών που συμμετέχουν στη σύνθεση της Επενδυτικής Επιτροπής,
• έως δύο στελέχη της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ,
• ένα στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων,
• ένα στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης,
• ένα στέλεχος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας,
• ένα στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού τηςΕφαρμογήςΕΣΠΑ.

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου, δύνανται να παρίστανται και στελέχη των εμπλεκόμενων φορέων/ υπηρεσιών.

Τη γραμματεία της Επενδυτικής Επιτροπής αναλαμβάνει η ΕΤΕπ, με αρμοδιότητες καθορισμένες στη Συμφωνία Χρηματοδότησης.

Η Επενδυτική Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου ή πρόταση δυο μελών του, ή πρόταση της ΕΤΕπ. Η Επενδυτική Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν στη συνεδρίαση παρίστανται τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη, περισσότερα από τα μισά των διορισμένων τακτικών μελών (απαρτία), συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις συνεδριάσεις και την εν γένει λειτουργία της Επενδυτικής Επιτροπής θα καθορισθούν στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της.

Η Επενδυτική Επιτροπή ασκεί αρμοδιότητες σε συνέπεια των στόχων του ΕΠΑνΕΚ, οι οποίοι εξυπηρετούν ευρύτερα το δημόσιο συμφέρον. Η διάρκεια της λειτουργία της λήγει με την ολοκλήρωση του ΕΠΑνΕΚ και την εκκαθάριση του Ταμείου, ότι από τα δύο συμβεί αργότερα.

3. Οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Επενδυτικής Επιτροπής καθορίζονται σε σχετικό παράρτημα της Συμφωνίας Χρηματοδότησης του άρθρου 8 της παρούσης.


Άρθρο 6
Δαπάνες και αμοιβές διαχείρισης


1. Για την υλοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο του Ταμείου, θα καταβληθούν στην ΕΤΕπ δαπάνες και αμοιβές διαχείρισης, οι οποίες εξαρτώνται από τις επιδόσεις και τα κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 12 και 13 του Καν. 480/2014 ενώ η μέθοδος υπολογισμού αυτών περιλαμβάνεται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης του Άρθρου 8 της παρούσας απόφασης.

2. Η πληρωμή του δαπανών και αμοιβών διαχείρισης στην ΕΤΕπ γίνεται από το κεφάλαιο του Ταμείου σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην Συμφωνία Χρηματοδότησης του άρθρου 8 της παρούσας.

3. Λοιπές δαπάνες που αφορούν στη λειτουργία του Ταμείου και δεν συμπεριλαμβάνονται στην αμοιβή της ΕΤΕπ, καταβάλλονται με τις διαδικασίες που ορίζονται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης του άρθρου 8 της παρούσας.

4. Η ΕΤΕπ τηρεί όλα τα απαραίτητα παραστατικά και δικαιολογητικά τα οποία και θέτει στην διάθεση των αρμόδιων εθνικών και ευρωπαϊκών οργάνων, όποτε ζητηθούν.

Άρθρο 7
Χρηματοδοτικά Μέσα και Ενδιάμεσοι Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί


1. Η ΕΤΕπ, στη βάση της επενδυτικής στρατηγικής του Ταμείου η οποία θα περιλαμβάνεται ως παράρτημα στη Συμφωνία Χρηματοδότησης, ενημερώνει την Επενδυτική Επιτροπή αναφορικά με τα Χρηματοδοτικά Μέσα που θα περιληφθούν στο Ταμείο. Η επιλογή των Χρηματοδοτικών Μέσων και η εξειδίκευση αυτών σε συγκεκριμένα χρηματοδοτικά προϊόντα προς τους τελικούς αποδέκτες, υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της εκ των προτέρων αξιολόγησης, τους στόχους του ΕΠΑνΕΚ (όσον αφορά τους πόρους αυτού) καθώς και την επίτευξη της μέγιστης δυνατής μόχλευσης των διατιθέμενων πόρων.

2. Οι Φορείς που θα συμμετέχουν στα Χρηματοδοτικά Μέσα (Ενδιάμεσοι Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί) ως φορείς υλοποίησης, θα επιλεγούν βάσει ανοικτών, διαφανών, αναλογικών και χωρίς διακρίσεις διαδικασιών, με την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 7, παρ. 1 και 2 του Καν. 480/2014 και με την επιφύλαξη εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων, και θα παρέχουν, βάσει σύμβασης, συγκεκριμένα χρηματοδοτικά προϊόντα στους τελικούς αποδέκτες.

3. Η ΕΤΕπ υποβάλλει προς έγκριση στην Επενδυτική Επιτροπή τις προσκλήσεις προς τους ΕΧΟ που θα υλοποιήσουν τα συγκεκριμένα Χρηματοδοτικά Μέσα και τα σχετικά κριτήρια επιλογής αυτών.

4. Οι ΕΧΟ θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αναφορών προόδου όπως αυτές προσδιορίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες.

5. Οι ΕΧΟ υποχρεούται να αποδέχονται όλες τις επαληθεύσεις και ελέγχους που προβλέπονται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης υπό τους ορισμούς του Άρθρου 9, παρ. 3 του Καν. 480/2014.

Άρθρο 8
Συμφωνία Χρηματοδότησης


1. Σε συνέχεια της παρούσας απόφασης πρόκειται να συναφθεί Συμφωνία Χρηματοδότησης όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 38, παρ.7 του ΕΚ 1303/2013, μεταξύ των δεόντως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της Διαχειριστικής Αρχής (ήτοι του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης) και του Οργανισμού που διαχειρίζεται το Ταμείο, ήτοι την ΕΤΕπ.

2. Η Συμφωνία Χρηματοδότησης περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις των συνεισφορών στο Ταμείο και περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα στοιχεία, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα IV του ΕΚ 1303/2013.

Άρθρο 9
Διάθεση πιστώσεων από ΠΔΕ στο Ταμείο Υποδομών


1. Με τη δημοσίευση της παρούσας το ποσό του Άρθρου 2 εγγράφεται σε ΣΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

2. Η χρηματοδότηση της πράξης του Άρθρου 2, παρ.4, μετά την σχετική απόφαση ένταξης της πράξης στο ΕΠΑ-ΝΕΚ και την εγγραφή αυτής στο ΠΔΕ και μετά την υπογραφή της προβλεπόμενης από το άρθρο 8 Συμφωνίας Χρηματοδότησης, θα γίνεται τμηματικά με μεταφορά των πιστώσεων στο λογαριασμό που θα ανοιχθεί για το συγκεκριμένο Ταμείο στην Τράπεζα της Ελλάδος.

3. Η μεταφορά των πιστώσεων θα γίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, μετά από εντολή της αρμόδιας για την εκτέλεση των ΣΑ Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 134453/23.12.2015 περί ρυθμίσεων πληρωμών των δαπανών ΠΔΕ, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

4. Η διαδικασία της σταδιακής μεταφοράς των πιστώσεων στο Ταμείο ορίζεται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης.

5. Η ενταλματοποίηση των ανωτέρω χρηματοδοτήσεων από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και η εμφάνιση των αντιστοίχων δαπανών στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, ενεργείται έναντι των ακόλουθων δικαιολογητικών:
α) Της απόφασης χρηματοδότησης της οικείας ΣΑ της Δ/νσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης προς την Τράπεζα της Ελλάδος στην οποία περιλαμβάνεται και η σχετική πράξη του Άρθρου 2, παρ.4 της παρούσης.
β) Αντιγράφου του δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της Ελλάδος εκτέλεσης της ανωτέρω υπό (α) απόφασης.
γ) Αντιγράφου της εντολής πληρωμής της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
δ) Αντιγράφου της ηλεκτρονικής εντολής πληρωμής (EPS) για τη μεταφορά της εν λόγω χρηματοδότησης στο λογαριασμό του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 10
Διαδρομή ελέγχου


1. Η ΕΤΕπ θα τηρεί ξεχωριστό λογαριασμό λογιστικής παρακολούθησης για τους πόρους του Ταμείου του άρθρου 1 της παρούσας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 38, παρ.6 του ΕΚ1303/2013, ανά πηγή προέλευσης αυτών των πόρων.

2. Οι ΕΧΟ, οι οποίοι θα υλοποιούν Χρηματοδοτικά Μέσα βάσει σύμβασης, οφείλουν να τηρούν επίσης ξεχωριστό λογαριασμό λογιστικής παρακολούθησης, ο οποίος θα λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο για την παρακολούθηση και διαχείριση των πόρων που συνεισφέρουν, στο πλαίσιο των διατάξεων της παρούσας απόφασης.

3. Οι φορείς εφαρμογής των Χρηματοδοτικών Μέσων (ΕΤΕπ και ΕΧΟ) οφείλουν να τηρούν όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες που αφορούν στα Χρηματοδοτικά Μέσα του Ταμείου και ότι άλλο ορίζεται στο Άρθρο 9, παρ.1 (δ) και (ε) του Καν. 480/2014, σύμφωνα με τους ορισμούς του Καν. 1303/2013, περί διαθεσιμότητας των εγγράφων και υπό την επιφύλαξη εφαρμογής των κανόνων για τις Κρατικές Ενισχύσεις καθώς και να θέτουν αυτά στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων.

4. Οι Τελικοί Αποδέκτες θα διατηρήσουν τα αρχεία της επένδυσης ή άλλης οικονομικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε από το Χρηματοδοτικό προϊόν για όσο προσδιορίζουν οι σχετικοί Κανονισμοί βάσει των οποίων δόθηκε η ενίσχυση.

Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης