ΠΟΛ.1119/15.11.2004

Απαλλαγή από το ΦΜΑΠ αναδασωτέων εκτάσεων και τροποποίηση της εγκυκλίου 1042365/251/B0013/ΠΟΛ.1130/14.4.1997(Αρ.πρ.1091241/250/0013)Σχόλια:


15 Νοέ 2004

Taxheaven.gr
Απαλλαγή από το ΦΜΑΠ αναδασωτέων εκτάσεων και τροποποίηση της εγκυκλίου 1042365/251/B0013/ΠΟΛ.1130/14.4.1997(Αρ.πρ.1091241/250/0013)

1. Αναφορικά με το θέμα σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με αποφάσεις του ΣτΕ (838/03 κ.λπ.), δεν είναι επιτρεπτή η πράξη χαρακτηρισμού ιδιωτικής έκτασης ως δασικής ή μη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.998/1979, όταν η κρίσιμη έκταση βρίσκεται εντός των ορίων περιοχής που έχει κηρυχθεί ως αναδασωτέα.

2. Εξάλλου -σύμφωνα και με επισημάνσεις του Συνηγόρου του Πολίτη- σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικά αναδασωτέες, υφίσταται αντικειμενική και αιτιολογημένη διαπίστωση της πολιτείας ότι πρόκειται για εκτάσεις με δασικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3. άρθρου 117 του Συντάγματος.

3. Περαιτέρω, από την πιο πάνω Ανεξάρτητη Αρχή ετέθη θέμα άνισης μεταχείρισης για ιδιοκτήτες τέτοιων εκτάσεων αλλά και παραβίασης Συνταγματικών διατάξεων, καθόσον, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 14, Ν.998/1979, όπως πρόσφατα συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων κ.λ.π.»), το Δασαρχείο ως αρμόδιος φορέας οφείλει να απέχει από πράξεις χαρακτηρισμού αναδασωτέων εκτάσεων και ως εκ τούτου αδυνατεί να χορηγήσει την προβλεπόμενη βεβαίωση περί του δασικού ή μη χαρακτήρα των εκτάσεων αυτών (όπως ορίζεται κατ' έτος με υπουργική απόφαση που καθορίζει τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με τη δήλωση φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας).

4. Για τους λόγους αυτούς, τροποποιούμε το β' εδάφιο της περ. β' του άρθρου 23 στη σελ. 5 της υπ'αριθ. 1042365/251/Β0013/εγκυκλίου μας, ως εξής:
«Επίσης η αξία των εκτάσεων, που αποδεδειγμένα εμπίπτουν στα όρια περιοχής η οποία κηρύχθηκε αναδασωτέα και για όσο διάστημα δεν έχει αρθεί η αναδάσωση».

5. Επισημαίνεται ότι, κατόπιν συνεργασίας με το Τμήμα Νομικών Υποθέσεων της Δ/νσης Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Γεωργίας, το οικείο δασαρχείο, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, θα πιστοποιεί ότι συγκεκριμένη έκταση εμπίπτει στα όρια περιοχής που κηρύχθηκε αναδασωτέα και ότι επιπλέον δεν έχει αρθεί η αναδάσωση, ώστε με την προσκόμιση της βεβαίωσης αυτής και του σχετικού ΦΕΚ κήρυξης της αναδάσωσης, να χορηγούν οι αρμόδιες ΔΟΥ την απαλλαγή της περ. β', άρθρου 23 του Ν.2459/1997 σε υπόχρεους που κατέχουν αναδασωτέες εκτάσεις.

6. Οι προϊστάμενοι των ΔΟΥ παρακαλούνται να διανείμουν την παρούσα στα αρμόδια τμήματα και οι κ.κ. Επιθεωρητές να μεριμνήσουν για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της στη ζώνη ευθύνης τους.


 


Taxheaven.gr