Live Search Results

ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αποφ. 1858/11-9-2017

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-09-2017 ]
ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αποφ. 1858/11-9-2017
Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής οριστικής απόφαση επιβολής προστίμου

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Θεσσαλονίκη : 11-9-2017
Αριθ. Πρωτ.: 1858  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α7-ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Εγνατία 45-Θεσ/νικη
Ταχ. Κώδικας: 54630
Πληροφορίες: Κ. Μαβινίδου
Τηλέφωνο: 2313-333245
Fax: 2313-333258
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr
 
ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις :

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) (ΦΕΚ Α' 170).

β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»

γ.Της ΠΟΛ 1064/12-04-2017 Aπόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρρής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 1440/27-04-2017).

2. Την ΠΟΛ 1069/04-03-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την με αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου Δ.Ε.Δ. 1126366ΕΞ 2016/30-08-2016 Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΦΕΚ 2759Β/01-09-2016) με θέμα «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής»

4. Την από /2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του του με ΑΦΜ , κατοίκου , τ.κ , κατά των με αριθμ. ..., ...., ...., , ...., ...., .... και ..../2017 πράξεων επιβολής προστίμων άρθρου 54 του ν. 4174/2013.

5. Τις ως άνω πράξεις των οποίων ζητείται η ακύρωση.

6. Τις απόψεις της φορολογικής αρχής. 

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α7-Επανεξέτασης της Υπηρεσίας μας όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από -2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του του με Α.Φ.Μ.: , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με τις υπ' αρ. ..., , ...., ...., ...., ..., ... και .... /2017, πράξεις επιβολής προστίμων άρθρου 54 του ν. 4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ επιβλήθηκαν σε βάρος του προσφεύγοντος πρόστιμα ύψους 250,00 € έκαστο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ.2 γ' του Ν.4174/2013, καθόσον ο προσφεύγων υπέβαλε εκπρόθεσμα την 19-3-2015, οκτώ τροποποιητικές δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων (Φ.Μ.Υ.) που αφορούν το φορολογικό έτος 2014.

Ο προσφεύγων με την υπό κρίση προσφυγή του, ζητά την ακύρωση των ως άνω προσβαλλόμενων πράξεων ισχυριζόμενος ότι οι χρεωστικές διαφορές της τάξεως των δύο ευρώ στον Φ.Μ.Υ. μηνών 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 7ου και 8ου έτους 2014 οφείλονται σε πρόβλημα της μηχανογράφησης του λογιστηρίου, χωρίς την πρόθεση αποφυγής καταβολής οποιουδήποτε φόρου. Περαιτέρω, δυνάμει της Πολ. 1072/21-3-2015 δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του Κ.Φ.Δ. για τις δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων που είχαν υποβληθεί μέχρι 30-4-2015 και αφορούν εισοδήματα από μισθωτή εργασία.

Επειδή, με το άρθρο 60 παρ. 1 και 6 του Ν.4172/2013 «1.Το μηνιαίο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, συμπεριλαμβανομένων των παροχών σε είδος «των ημερομισθίων» και των εφάπαξ παροχών, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και του άρθρου 16 μετά από προηγούμενη αναγωγή του σε ετήσιο... 6. Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδήματος.»

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 1 περ. γ' του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του: α)..., β)..., γ)δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου,»

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 2 του ανωτέρου νόμου ορίζεται ότι: «2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής: α) ., β). , γ) διακόσια πενήντα (250) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β, γ, και δ, της παραγράφου 1, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα»

Επειδή, σύμφωνα με την Πολ. 1252/2015 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - παρ.2 περ. β' «Για την εκπρόθεσμη υποβολή ή τη μη υποβολή δηλώσεων από τις οποίες προκύπτει φόρος για καταβολή (άρθρο 54 παρ. 1 περ. β'), καθώς και δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων (άρθρο 54 παρ. 1 περ. γ'), επιβάλλεται, κατά περίπτωση, πρόστιμο εκατό (100) ευρώ, όταν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων, διακοσίων πενήντα (250) ευρώ όταν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα, και πεντακόσιων (500) ευρώ, εάν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα (περ. β' και γ' της παρ. 1 σε συνδυασμό με τις περ. β', γ' και δ' της παρ. 2 του άρθρου 54)

Επειδή, σύμφωνα με την Πολ. 1072/21-3-2015 - VII. ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ παρ.6 «Με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 60 του ν.4172/2013 ορίζεται, ότι ο παρακρατούμενος φόρος στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδήματος και περαιτέρω με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.4 του άρθρου 8 του ίδιου νόμου ορίζεται, ότι χρόνος κτήσης του εισοδήματος (είτε από μισθωτή εργασία είτε από επιχειρηματική δραστηριότητα) θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του. Συνεπώς το εισόδημα από μισθωτή εργασία, προκύπτει και καθίσταται απαιτητό με την ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών είτε ανά μήνα για τους παρέχοντες έμμισθη υπηρεσία είτε ανά ημέρα για το ημερομίσθιο προσωπικό, δηλαδή όταν ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξης. Περαιτέρω, η υποχρέωση παρακράτησης φόρου αφορά αποκλειστικά τον εργοδότη, ο οποίος έχει ιδία και αυτοτελή υποχρέωση όπως προβεί στην παρακράτηση και απόδοση του παρακρατηθέντος ποσού στο Δημόσιο υποβάλλοντας σχετική δήλωση. Επομένως θα πρέπει να αποδίδεται παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος από μισθωτή εργασία σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 60 επί δεδουλευμένων αποδοχών μισθωτών ακόμα και αν αυτές δεν έχουν πραγματικά καταβληθεί στους δικαιούχους (σχετ. το με Α.Π. Δ12Α 1126595ΕΞ2014/16.9.2014 έγγραφο). Μετά την παραπάνω αποσαφήνιση γίνεται δεκτό, ότι δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του ΚΦΔ (ν.4174/2013), για τις δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενων φόρων που υποβάλλονται ως 30.04.2015 και αφορούν εισοδήματα για τα οποία ο χρόνος απόδοσης, σύμφωνα με την παρούσα, έχει παρέλθει ως την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας.»

Επειδή, με την ως άνω εγκύκλιο έγινε δεκτό ότι δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013), για τις δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενων φόρων που είχαν υποβληθεί ως 30-4-2015 και αφορούν εισοδήματα από μισθωτή εργασία για τα οποία ο χρόνος απόδοσης είχε παρέλθει ως την ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω εγκυκλίου (ΔΕΑΦ Σ 1060755 ΕΞ 24-4-2017).

Επειδή στην προκειμένη περίπτωση :

- ο προσφεύγων όφειλε να υποβάλει τις δηλώσεις Φ.Μ.Υ. μηνών 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 7ου και 8ου έτους 2014 μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδήματος.

- ο προσφεύγων υπέβαλε εκπρόθεσμα την 19-3-2015 τις ως άνω δηλώσεις Φ.Μ.Υ. και πριν την έκδοση της Πολ. 1072/31-3-2015

Αποφασίζουμε

Την αποδοχή της με αριθμό πρωτ -2017 ενδικοφανούς προσφυγής του του με Α.Φ.Μ.:

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου, καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:

• Υπ 'αρίθμ απόφαση επιβολής προστίμου: ποσό 0,0€
• Υπ 'αρίθμ απόφαση επιβολής προστίμου: ποσό 0,0€
• Υπ 'αρίθμ απόφαση επιβολής προστίμου: ποσό 0,0€
• Υπ 'αρίθμ απόφαση επιβολής προστίμου: ποσό 0,0€
• Υπ 'αρίθμ απόφαση επιβολής προστίμου: ποσό 0,0€
• Υπ 'αρίθμ απόφαση επιβολής προστίμου: ποσό 0,0€
• Υπ 'αρίθμ απόφαση επιβολής προστίμου: ποσό 0,0€
• Υπ 'αρίθμ απόφαση επιβολής προστίμου: ποσό 0,0€

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Α7 - Επανεξέτασης
α/α
Μαβινίδου Κυράτσα
(Εφοριακός ΠΕ/Α)

Με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
O Προϊστάμενος Της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης
ΚΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.


Σχετικές επίκαιρες αποφάσεις

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Σχετικές ειδήσεις άρθρα

Related from Links


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories