ΠΟΛ.1117/10.11.2004

Αμοιβαία Συνδρομή στην είσπραξη μεταξύ των κρατών - μελών της Eυρωπαϊκής Ένωσης. (Αρ. Πρ.: 1089667/6936/0016)Σχόλια:


10 Νοέ 2004

Taxheaven.gr
Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1089667/6936/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ) - ΤΜΗΜΑ Ε΄
2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
Δ/ΝΣΗ 19η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Δ΄

ΠΟΛ.: 1117

ΘΕΜΑ: Αμοιβαία Συνδρομή στην είσπραξη μεταξύ των κρατών - μελών της Eυρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΧΕΤ.: α) Η αριθμ. Τ4285/353/Α0019/14.10.2003 ΔΥΟ προς τα Τελωνεία β) Η αριθμ. πρωτ.1080006/6908/0016/08.09.03 εγκύκλιος προς όλες τις Δ.Ο.Υ.

ΣΧΕΤ.: α) Η αριθμ. Τ 4285/353/Α0019/14.10.2003 ΔΥΟ προς τα Τελωνεία

β) Η αριθμ. πρωτ. 1080006/690Ε/0016/8.9.2003 εγκύκλιος προς όλες τις Δ.Ο.Υ.

Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Με την εγκύκλιο αυτή κοινοποιούνται οι διατάξεις και παρέχονται ορισμένες οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή και τις διαδικασίες για αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη ορισμένων φορολογικών και τελωνειακών απαιτήσεων μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εγκύκλιος αυτή (όπως και η κοινοποιηθείσα παραπάνω σχετική) κοινοποιείται με στόχο:

α) την ενημέρωση των εμπλεκομένων υπηρεσιών (των Δ.Ο.Υ. και των τελωνείων) για τις δυνατότητες που παρέχονται στην Ελλάδα, ως Αιτούσα Αρχή, στην είσπραξη ορισμένων φορολογικών ή τελωνειακών απαιτήσεών της, που είναι βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και στα τελωνεία και οι υπόχρεοι ή συνυπόχρεοι προς πληρωμή είναι εγκατεστημένοι ή διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία σε κάποιο άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) να καταστήσει σαφή την υποχρέωση που έχουν οι δημοσιονομικές υπηρεσίες της ελληνικής διοίκησης και που απορρέει από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να παρέχουν την αμοιβαία συνδρομή τους στην είσπραξη στις αντίστοιχες υπηρεσίες των άλλων κρατών - μελών για οφειλέτες τους, που διαμένουν στην Ελλάδα ή διαθέτουν - περιουσιακά στοιχεία στη χώρα μας, όποτε αυτή μας ζητείται, ως Αρμόδια Αρχή.

γ) Την ενημέρωση, ,λόγω της διεύρυνσης - της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από 01-05-2004 με δέκα νέα κράτη, για την αναμενόμενη αύξηση των αιτήσεων αμοιβαίας συνδρομής προς την Ελλάδα, ως Αρμόδια Αρχή, αλλά και για τις νέες δυνατότητες που παρέχονται στην Ελλάδα, ως Αιτούσα Αρχή, να ζητήσει την αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη των . παραπάνω φορολογικών και τελωνειακών εσόδων και από τα νέα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

α) Οι διατάξεις των άρθρων 13 , 14 , 15 & 16 του Ν. 3052/2002 (ΦΕΚ 221 Α), με τις οποίες τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις του Ν. 1402/1983, σύμφωνα με τις οποίες καθορίζεται η αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη απαιτήσεων μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κεφάλαιο ΙΑ΄ του νόμου αυτού).

β) Η Α.Υ.Ο. Τ.3383/243/Α0019/22.07.2003 «Αμοιβαία Συνδρομή για την είσπραξη των απαιτήσεων - εναρμόνιση προς την Οδηγία 2002/94» (ΦΕΚ 10688/01.08.2003) με την οποία προσαρμόζεται η Ελληνική νομοθεσία προς τις διατάξεις της οδηγίας 2002/94 της Επιτροπής Είσπραξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθορίζονται οι απαιτήσεις για τις οποίες παρέχεται η αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των κρατών - μελών και ορίζονται οι λεπτομέρειες για τη μετατροπή, τη μεταφορά των εισπραχθέντων ποσών, και ο τρόπος των ανακοινώσεων μεταξύ της αιτούσας και της αρμόδιας Αρχής.

Γ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

1. Μέχρι 30-04-2004 τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν δεκαπέντε, ήτοι Βέλγιο (ΒΕ), Γαλλία (FR), Γερμανία (DΕ), Δανία (DΚ), Ελλάδα (ΕL), Λουξεμβούργο (LU), Ιρλανδία (IR), lσπανία (ES), lταλίσ (ΙΤ), Ολλανδία (ΝL), Αυστρία (ΑΤ), Πορτογαλία (ΡΤ), Σουηδία (SE), Φιλλανδία (FI), Ηνωμένο Βασίλειο (GB). Από 01.05.2004 εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δέκα νέα κράτη, ήτοι Εσθονία (ΕΕ), Κύπρος (CY), Μάλτα (ΜΤ), Λετονία (LV), Λιθουανία (LΤ), Ουγγαρία (HU), Πολωνία (ΡL), Σλοβακία (SK), Σλοβενία (SI), Τσεχία (CZ).

2. Η αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη απαιτήσεων εφαρμόζεται για ορισμένες εισφορές, δασμούς και φόρους. Συγκεκριμένα οι απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 2 της αναφερθείσας Α.Υ.Ο. αφορούν:

α) Στις επιστροφές, παρεμβάσεις που αποτελούν μέρος του συστήματος ολικής ή μερικής χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, καθώς και για ποσά που πρέπει να εισπραχθούν στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών .

β) Στις γεωργικές εισφορές και άλλα τέλη που προβλέπονται στα πλαίσια της κοινής οργάνωσης των αγορών για τον τομέα της ζάχαρης

γ) Στους εισαγωγικούς δασμούς

δ) Στους εξαγωγικούς δασμούς

ε) Στο φόρο προστιθέμενης αξίας

στ) Στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης επί:

� των βιομηχανοποιημένων καπνών

� της αλκοόλης και των αλκοολούχων ποτών

� των πετρελαιοειδών

ζ) Στους φόρους επί του εισοδήματος και της περιουσίας.

η) Στους φόρους επί των ασφαλίστρων, όπως είναι ο Φ.Κ.Ε.

θ) στους τόκους, διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα, καθώς και τα έξοδα που απορρέουν από τις πρoαναφερόμενες απαιτήσεις.

3. Η αμοιβαία συνδρομή αφορά απαιτήσεις, οι οποίες γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε. Ε. και αφορούν στον οφειλέτη που διαμένει σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή διαθέτει:

περιουσιακά στοιχεία σε αυτό ή στην Ελλάδα αντίστοιχα.

4. Για την εφαρμογή της αμοιβαίας συνδρομής στην είσπραξη νοούνται:

α) ως «αιτούσα αρχή», η αρμόδια αρχή της Ελλάδας ή άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. η οποία απευθύνει αίτηση παροχής πληροφοριών, αίτηση κoινoποίησης, αίτηση είσπραξης ή λήψης συντηρητικών μέτρων.

β) ως «αρμόδια αρχή» η αρχή της Ελλάδας ή άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε., η οποία δέχεται τις παραπάνω αιτήσεις.

γ) ως «αίτηση πληροφοριών» η απευθυνόμενη αίτηση από την αιτούσα αρχή με την οποία ζητούνται πληροφορίες.

δ)ως «αίτηση κοινοποίησης» η απευθυνόμενη αίτηση από την αιτούσα αρχή με την οποία ζητείται η γνωστοποίηση από την αρμόδια αρχή στον οφειλέτη ή τον αποδέκτη των πράξεων ή δικαστικών και κάθε άλλου είδους αποφάσεων, με βάση τις οποίες επιδιώκεται η είσπραξη των απαιτήσεων.

ε) ως «αίτηση είσπραξης ή λήψης εξασφαλιστικών μέτρων» η αίτηση η οποία απευθύνει η αιτούσα αρχή για την είσπραξη απαιτήσεων.

στ) ως «διαβίβαση μέσω ηλεκτρονικών μέσων» η διαβίβαση των ως άνω αιτήσεων ή οι πληροφορίες για την πορεία εκτέλεσης αυτών με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

ζ) ως «δίκτυο CCN/CSI», η κοινή πλατφόρμα που στηρίζεται στο Κοινό Δίκτυο Επικοινωνίας και στη Διεπαφή Κοινού Συστήματος προκειμένου να εξασφαλιστoύν οι διαβιβάσεις με ηλεκτρονικά μέσα μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

5. Για την Ελλάδα έχει οριστεί Αιτούσα ή Αρμόδια Αρχή, κατά περίπτωση

α) Για τις απαιτήσεις α, β, γ, δ, στ, και θ, όπως αυτές αναφέρθηκαν στην ανωτέρω παράγραφο 2, η Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής.

β) Για τις απαιτήσεις ε, ζ και θ, όπως αυτές αναφέρθηκαν στην παρ. 2, η Διεύθυνση, Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Δ. 16) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

6. Για την Ελλάδα έχουν εξουσιοδότηση να υπογράφουν τις αιτήσεις πληροφοριών, τις κοινοποιήσεις ή τις αιτήσεις είσπραξης, καθώς και τις γνωστοποιήσεις επί της πορείας οι προϊστάμενοι των παραπάνω δύο Διευθύνσεων.

7. Όταν υφίστανται βεβαιωμένες οφειλές υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου από αυτές που ορίζονται στο άρθρο 2 της σχετικής Α.Υ.Ο. υποβάλλεται αίτηση αμοιβαίας συνδρομής στο κράτος μέλος που έχει την κατοικία του ή τη δραστηριότητά του ο οφειλέτης.

Η αίτηση συνδρομής μπορεί να είναι:

α) Αίτηση παροχής πληροφοριών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της σχετικής Α.Υ.Ο.

β) Αίτηση κοινοποίησης (γνωστοποίησης) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της σχετικής Α.Υ.Ο.

γ) Αίτηση είσπραξης ή λήψης συντηρητικών μέτρων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της σχετικής Α.Υ.Ο. Στην περίπτωση αυτή επισυνάπτεται αντίγραφο του εκτελεστού τίτλου είσπραξης.

8. Τα παραπάνω διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής ή στη Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - Τμήμα Ε΄, κατά τα προαναφερόμενα στην παρ. 5 της παρούσας, οι οποίες αναλαμβάνουν, αφού προηγουμένως μεταφραστούν στην Αγγλική ή Γαλλική ή Γερμανική γλώσσα, να τα αποστείλουν στην Αρμόδια Αρχή, για την παροχή της αμοιβαίας συνδρομής, με ειδικό έγγραφο - αίτηση προς αυτό.

Για την είσπραξη των απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου από τα κράτη - μέλη, που ενεργούν ως αρμόδιες Αρχές, εφαρμόζεται η εθνική νομοθεσία των κρατών αυτών.

9. Όταν διαβιβάζεται από άλλο κράτος - μέλος, ως αιτούσα Αρχή, αίτηση πληροφοριών ή αίτηση κοινοποίησης ή αίτηση είσπραξης, παραλαμβάνονται από τη Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής ή τη Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ανάλογα, οι οποίες στην περίπτωση αυτή λειτουργούν ως «αρμόδια Αρχή», κατά περίπτωση και αφού μεταφραστoύν στην ελληνική γλώσσα και συνταχθούν οι σχετικοί χρηματικοί κατάλογοι, διαβιβάζονται στην αρμόδια οικονομική αρχή, Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο για ενέργειες.

Για την είσπραξη των απαιτήσεων των άλλων κρατών μελών από τις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία εφαρμόζεται στο σύνολό της η ελληνική νομοθεσία (μέτρα είσπραξης, μη χορήγησης αποδεικτικών φορολογικής ενημερότητας κλπ.)

10. Οι προθεσμίες που ορίζονται στη σχετική Α.Υ.Ο., όσον αφορά την ενημέρωση της αιτούσας ή αρμόδιας Αρχής κατά περίπτωση για όλες τις ενέργειες που γίνονται για συγκεκριμένη οφειλή, πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα.Taxheaven.gr