Αποτελέσματα live αναζήτησης

1016546/193/0006Δ/15.2.2000 Κοινοποίηση της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2/23321/17.1.2000 απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, περί καθορισμού των ωρών εισόδου του κοινού στις Δ.Ο.Υ. της περιοχής διοικητικής Περιφέρειας Αττικής


Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-02-2000 ]
Κατηγορία: Λοιπά

1016546/193/0006Δ/15.2.2000
Κοινοποίηση της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2/23321/17.1.2000 απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, περί καθορισμού των ωρών εισόδου του κοινού στις Δ.Ο.Υ. της περιοχής διοικητικής Περιφέρειας Αττικής
Ε Ξ Α Ι Ρ . Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ'
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Ντασκαγιάννης
Τηλέφωνο : 32.22.516
FAX : 32.30.829

Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2000
Αριθ. Πρωτ.: 1016546 / 193 / 0006Δ
Τους Αποδέκτες
του Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2/23321/17.1.2000 απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, περί καθορισμού των ωρών εισόδου του κοινού στις Δ.Ο.Υ. της περιοχής διοικητικής Περιφέρειας Αττικής

1.- Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας και εφαρμογή, φωτοαντίγραφο της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2/23321/17.1.2000 (ΦΕΚ 89/Β΄/2.2.2000) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με την οποία καθορίζονται οι ώρες εισόδου του κοινού στις Δ.Ο.Υ. της περιοχής διοικητικής Περιφέρειας Αττικής.

2.- Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση:

α) Το ωράριο υποδοχής του κοινού στις Δ.Ο.Υ. αρχίζει μισή ώρα μετά την έναρξη λειτουργίας τους και τελειώνει μιάμιση ώρα πριν τη λήξη του ωραρίου τους (δηλαδή 07.30 π.μ.- 13.00 μ.μ. κατά την περίοδο εφαρμογής θερινού ωραρίου εργασίας αυτών και 08.00 π.μ.- 13.30 μ.μ. κατά την περίοδο εφαρμογής χειμερινού ωραρίου εργασίας αυτών).


β) Η εξυπηρέτηση του κοινού που συναλλάσσεται με τις Δ.Ο.Υ. σε θέματα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), Αυτοκινήτων και Εισοδήματος, γίνεται τέσσερις (4) μόνο ημέρες την εβδομάδα (από Δευτέρα έως και Πέμπτη) και κατά τις ώρες που ορίζεται ανωτέρω (δηλαδή 07.30 π.μ.- 13.00 μ.μ. κατά την περίοδο εφαρμογής θερινού ωραρίου εργασίας αυτών και 08.00 π.μ.- 13.30 μ.μ. κατά την περίοδο εφαρμογής χειμερινού ωραρίου εργασίας αυτών).
Κάθε Παρασκευή, τα αντίστοιχα Τμήματα ή Γραφεία των Δ.Ο.Υ., δεν θα έχουν συναλλαγές με το κοινό, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα διεκπεραίωσης της εσωτερικής εργασίας τους.

ΚατΆ εξαίρεση όμως, τα παραπάνω Τμήματα ή Γραφεία των Δ.Ο.Υ. (Κ.Β.Σ., Αυτοκινήτων και Εισοδήματος), οφείλουν να εξυπηρετούν τους πολίτες και κατά την Παρασκευή, για ορισμένα θέματα, όταν ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. κρίνει ότι, τούτο επιβάλλεται λόγω επειγουσών αναγκών των πολιτών ή το επιτρέπουν οι επικρατούσες κάθε φορά σχετικές λειτουργικές ανάγκες και συνθήκες της οικείας Δ.Ο.Υ.

3.- Κατόπιν των ρυθμίσεων αυτών, παρακαλούνται όλοι οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. της περιοχής της διοικητικής Περιφέρειας Αττικής να μεριμνήσουν για:

α) Την ανάρτηση αντιγράφου της παραπάνω Υπουργικής απόφασης στον Πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Ο.Υ.
β) Την ανάρτηση καλαίσθητης πινακίδας στο εξωτερικό της κεντρικής εισόδου του κτιρίου στέγασης της Υπηρεσίας τους και σε εμφανές σημείο αυτού για το συναλλασσόμενο κοινό, στην οποία θα αναγράφονται οι, κατά τΆ ανωτέρω ώρες εισόδου και ημέρες εξυπηρέτησης του κοινού στις Δ.Ο.Υ., καθώς και τα στοιχεία (αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2/23321/17.1.2000, ΦΕΚ 89/Β΄/2.2.2000) της σχετικής ως άνω απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης που καθορίζει το νέο ωράριο υποδοχής του κοινού και
γ) Να λάβουν γνώση του περιεχομένου της απόφασης αυτής, ενυπόγραφα, όλοι οι υπάλληλοι της Δ.Ο.Υ.

4.- Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, με αντίγραφο της παραπάνω απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., παρακαλείται να φροντίσει για τη γνωστοποίηση του περιεχομένου της απόφασης αυτής του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου να ενημερώσουν σχετικά το κοινό που συναλλάσσεται με τις Δ.Ο.Υ. της περιοχής της διοικητικής Περιφέρειας Αττικής.

5.- Οι Γενικοί Γραμματείς των λοιπών Περιφερειών της χώρας (πλην της διοικητικής Περιφέρειας Αττικής), στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, με αντίγραφο της παραπάνω απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., παρακαλούνται όπως, εφαρμόζοντας τις σχετικές οδηγίες, που τους έχουν δοθεί με την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ25/12913/5.6.97 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μεριμνήσουν για το καθορισμό με σχετική απόφασή τους, των ωρών εισόδου του κοινού στις Δ.Ο.Υ. της Περιφέρειάς τους, κατά ίδιο τρόπο, προκειμένου όλες οι ομοειδείς Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου μας να εφαρμόζουν κοινό ωράριο υποδοχής των πολιτών για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Με τον τρόπο αυτό δεν θα υπάρχει σύγχυση στο κοινό από την εφαρμογή διαφορετικού ωραρίου εισόδου του κοινού σε ομοειδείς Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) από περιοχή σε περιοχή, θα αποφεύγεται η σχετική ταλαιπωρία αυτού και θα βελτιωθεί η σχέση Κράτους και πολιτών.
Συνημμένα:

α) Αντίγραφο της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2/23321/17.1.2000 απόφασης
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
β) Υπόδειγμα προτεινόμενης ενδεικτικής πινακίδας ωρών
εξυπηρέτησης του κοινού
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης