Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1172044 ΕΞ 2017

Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β' 2823 και 3086) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός των οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. 75555/289/6-7-2017 (Β' 2336) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα οποία καθορίσθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α' 147)»

16 Νοέ 2017

Taxheaven.gr

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Α 1172044 ΕΞ2017/16-11-2017

(ΦΕΚ Β' 4058/22-11-2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση :Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας :10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Άννα Πανταζή
Τηλέφωνο :210-3222386
Fax :210-3230829
E-Mail :[email protected]
Url :www.aade.gr

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση :Ερμού 23-25
Ταχ. Κώδικας :105 63 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : 1) Παπαϊωάννου Αλεξάνδρα
2) Χαραλαμπάκη Μαρία-Ειρήνη
Τηλέφωνο :2131624206
Url : www.aade.gr
β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Ερμού 23-25
Ταχ. Κώδικας :105 63 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :Σιδηρόπουλος Κωνσταντίνος
Τηλέφωνο :2131624221
Url : www.aade.gr

EΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Θέμα: Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β’ 2823 & 3086) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός των οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. 75555/289/6-7-2017 (Β΄ 2336) Κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα οποία καθορίσθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)»

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 6 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4468/2017 (Α' 61).
β) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα των παρ. 1 και 5 και της περίπτωσης ββ' της υποπαραγράφου θ' της παρ. 4 και των υποπαραγράφων α' και γ' της παρ. 6 του άρθρου 14, της παρ. 1 και των υποπαραγράφων ιε' έως ιη' της παρ. 2 του άρθρου 2, των παρ. 1 έως 4 και 6 έως 8 του άρθρου 19, των παρ. 3 έως 7 του άρθρου 40, του άρθρου 7, καθώς και των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 41 του νόμου αυτού.
γ) Της αριθμ. 75555/289/6.7.2017 (Β' 2336) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών» του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016», η οποία εκδόθηκε ύστερα από την αριθμ. 25/2017/28-06-2017 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
δ) Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
ε) Του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου Κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
στ) Του ν. 3979/2011 (Α' 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».
ζ) Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
η) Του Π.Δ.80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
θ) Της υποπερ. viii της περ. 2.3 της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Γ' του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (Α'94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».

2. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β'968 και 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1114121 ΕΞ 2017/27.7.2017 (Β' 2681) Δ.ΟΡΓ. Α 1159956 ΕΞ 2017 (Β' 3861) όμοιες.

3. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/5.1.2017 (Β'12, 52, 234 και 1032) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1066066 ΕΞ 2017/3.5.2017 (Β' 1632), Δ.ΟΡΓ.Α 1115198 ΕΞ 2017 (Β' 2742 και 3060) και Δ.ΟΡΓ.Α 1166711 ΕΞ 2017 (Β' 3970) όμοιες.

4. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1119253 ΕΞ 2017/8.8.2017 (Β' 2823 και 3086) διαπιστωτική πράξη του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός των οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. 75555/289/6.7.2017 (Β' 2336) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα οποία καθορίσθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α' 147)».

5. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την αριθμ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25.9.2013 (Β'2417) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

6 Τα από 4 και 5/10/2017 μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.).

7. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

8. Την ανάγκη εφαρμογής της αριθμ. 75555/289/6.7.2017 (Β' 2336) κοινής υπουργικής απόφασης.

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

διαπιστώνουμε:

1. Τροποποιούμε την υποπαράγραφο Ι' της παραγράφου Α' της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1119253 ΕΞ 2017/8.8.2017 (Β'2823 και 3086) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ως κατωτέρω:
α) Αντικαθιστούμε τις περιπτώσεις 1 και 2 της υποπαραγράφου Ι' της παραγράφου Α', ως εξής:
«1) Αυτοτελή διοικητική ικανότητα, καθώς, σύμφωνα με:
α) την υποπαράγραφο δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 38, την υποπαράγραφο VI της παραγράφου 4, την υποπαρ. Γ' της παρ.5, την παρ. 7 και την υποπαράγραφο β' της παραγράφου 8 του άρθρου 49 της αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης μας «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την υποπαράγραφο 12 και την περίπτωση β' της υποπαραγράφου 16 της παρ. Α της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1114121 ΕΞ 2017/27.7.2017 (Β' 2681) όμοιας, αντίστοιχα και με την περ. β' της υποπαρ. 1 και την περ. γ' της υποπαρ. 2 της παρ. Α' της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1159956 ΕΞ 2017 (Β' 3861), όμοιας, αντίστοιχα.
β) με το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' και τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης β' της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α' της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/5.1.2017 (Β' 12, 52, 234 και 1032) απόφασης μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1066066 ΕΞ 2017/3.5.2017 (Β' 1632), Δ.ΟΡΓ.Α 1115198 ΕΞ 2017 (Β' 2742 και 3060) και Δ.ΟΡΓ.Α 1166711 ΕΞ 2017 (Β' 3970) όμοιες, προβλέπεται ότι η αρμοδιότητα διενέργειας όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, προς κάλυψη, μέσω των Νομαρχιακών Προϋπολογισμών της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης, των αναγκών:
αα) Των Δ.Ο.Υ., έχει μεταβιβαστεί στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Ε' ή Γ' - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των Δ.Ο.Υ. Α' και Α'-Β' τάξεως, αντίστοιχα, που προβλέπονται στη στήλη 6 του πίνακα της περίπτωσης α' της υποπαραγράφου 4 της παρ. Α' της δεύτερης ως άνω απόφασης μας, των οποίων οι Προϊστάμενοι έχουν την αρμοδιότητα του Διατάκτη του οικείου Νομαρχιακού Προϋπολογισμού.
ββ) Των Τελωνείων, έχει μεταβιβαστεί στους Προϊσταμένους των μονάδων των Τελωνείων Α' τάξεως και στους Υπευθύνους των Γραφείων Διοικητικής Υποστήριξης των Τελωνείων Β' τάξεως, όπως προβλέπονται στην στήλη 6 του πίνακα της περίπτωσης β' της υποπαραγράφου 4 της παρ. Α' της δεύτερης ως άνω απόφασης μας, των οποίων οι Προϊστάμενοι έχουν την αρμοδιότητα του Διατάκτη του οικείου Νομαρχιακού Προϋπολογισμού.
2) Σημαντικό βαθμό δημοσιονομικής αυτοτέλειας, δεδομένου ότι σε καθεμία εξ' αυτών έχουν μεταβιβασθεί δυνάμει των περιπτώσεων α' και γ' της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Α της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/5.1.2017 (Β' 12, 52, 234 και 1032) απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει, οι αρμοδιότητες του διατάκτη των αντίστοιχων Νομαρχιακών Προϋπολογισμών της Α.Α.Δ.Ε., ανά νομό».

β) Στον πίνακα 2 - Τελωνεία της υποπαραγράφου Ι ' της παραγράφου Α',
αα) Προστίθενται νέοι φορείς υπηρεσιών τελωνειακής διοίκησης (233), με ΚΩΔ. 90-01, 90-04, 90-13, 90-18, 9019, 90-29, 90-30, 90-31, 90-34, 90-36, 90-38, 90-41, 9045, 90-46, 90-47, 90-49, 90-50, 90-51, 90-52 και 90-53, οι οποίοι αποτελούν χωριστή επιχειρησιακή μονάδα, σύμφωνα με το 2ο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α' 147).
ββ) Στην στήλη 4 των φορέων 90-30 και 90-51, ορίζεται, αντίστοιχα, ως χωριστή επιχειρησιακή μονάδα, σύμφωνα με το 2ο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016, ως εξής:
i) 90-30: Κιλκίς (Β'), έως και την 31/12/2017 Ευζώνων (Α'-Κύριο), από 01/01/2018
ii) 90-51: Φλώρινας (Β'), έως και την 31/12/2017 Κρυσταλλοπηγής (Α'), από 01/01/2018.

γ) Ύστερα από τα ανωτέρω, διαμορφώνουμε την υποπαράγραφο Ι της παραγράφου Α', ως εξής:
«Α. Τη συνδρομή των κριτηρίων, των όρων και των προϋποθέσεων, που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. 75555/289/6.7.2017 (Β' 2336) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της "χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών" του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016.», στις κάτωθι αναφερόμενες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες ορίζονται ως χωριστές επιχειρησιακές μονάδες ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α' 147). Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 της ανωτέρω κοινής Υπουργικής απόφασης, οι οργανικές/διοικητικές μονάδες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που περιλαμβάνονται στους κατωτέρω τρεις (3) πίνακες πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 αυτής και καθεμία εξ' αυτών αποτελεί χωριστή επιχειρησιακή μονάδα ανεξαρτήτως υπεύθυνη για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων της, κατά την έννοια του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016, αναφορικά με τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών του Βιβλίου Ι του ίδιου νόμου και τα αντίστοιχα CPV.
Ειδικότερα, οι κατωτέρω Υπηρεσίες/διοικητικές μονάδες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες ορίζονται ως χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, διαθέτουν σωρευτικά αυτοτελή διοικητική ικανότητα και δημοσιονομική αυτοτέλεια, οι οποίες τεκμαίρονται από τα κατωτέρω χαρακτηριστικά:
Ι. Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και τα Τελωνεία της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., που αναφέρονται στη στήλη 4 των κατωτέρω πινάκων 1 και 2, αντίστοιχα, πληρούν τα εξής χαρακτηριστικά: 1) Αυτοτελή διοικητική ικανότητα, καθώς, σύμφωνα με: α) Την υποπαράγραφο δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 38, την υποπαράγραφο VI της παραγράφου 4, την υποπαρ. Γ' της παρ.5, την παρ. 7 και την υποπαράγραφο β' της παραγράφου 8 του άρθρου 49 της αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β'968 και 1238 ) απόφασης «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την υποπαράγραφο 12 και την περίπτωση β' της υποπαραγράφου 16 της παρ. Α της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1114121 ΕΞ 2017/27.7.2017 (Β' 2681) όμοιας, αντίστοιχα και με την περ. β' της υποπαρ. 1 και την περ. γ' της υποπαρ. 2 της παρ. Α' της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1159956 ΕΞ 2017 (Β' 3861), όμοιας, αντίστοιχα.
β) Με το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' και τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης β' της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α' της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β' 12, 52, 234 και 1032) απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1066066 ΕΞ 2017/3.5.2017 (Β' 1632), Δ.ΟΡΓ.Α 1115198 ΕΞ 2017 (Β' 2742 και 3060) και Δ.ΟΡΓ.Α 1166711 ΕΞ 2017 (Β' 3970) όμοιες, προβλέπεται ότι η αρμοδιότητα διενέργειας όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, προς κάλυψη, μέσω των Νομαρχιακών Προϋπολογισμών της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης, των αναγκών:
αα) Των Δ.Ο.Υ., έχει μεταβιβαστεί στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Ε' ή Γ' - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των Δ.Ο.Υ. Α' και Α'- Β' τάξεως, αντίστοιχα, που προβλέπονται στη στήλη 6 του πίνακα της περίπτωσης α' της υποπαραγράφου 4 της παρ. Α' της δεύτερης ως άνω απόφασης, των οποίων οι Προϊστάμενοι έχουν την αρμοδιότητα του Διατάκτη του οικείου Νομαρχιακού Προϋπολογισμού.
ββ) Των Τελωνείων, έχει μεταβιβαστεί στους Προϊσταμένους των μονάδων των Τελωνείων Α' τάξεως και στους Υπευθύνους των Γραφείων Διοικητικής Υποστήριξης των Τελωνείων Β' τάξεως, όπως προβλέπονται στην στήλη 6 του πίνακα της περίπτωσης β' της υποπαραγράφου 4 της παρ. Α' της δεύτερης ως άνω απόφασης μας, των οποίων οι Προϊστάμενοι έχουν την αρμοδιότητα του Διατάκτη του οικείου Νομαρχιακού Προϋπολογισμού.
2) Σημαντικό βαθμό δημοσιονομικής αυτοτέλειας, δεδομένου ότι σε καθεμία εξ' αυτών έχουν μεταβιβασθεί δυνάμει των περιπτώσεων α' και γ' της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Α της αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 12, 52, 234 και 1032) απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει, οι αρμοδιότητες του διατάκτη των αντίστοιχων Νομαρχιακών Προϋπολογισμών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ανά νομό.2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1119253 ΕΞ 2017/8.8.2017 (Β' 2823 και 3086) διαπιστωτική πράξη.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ


Taxheaven.gr