Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. Γ1α/οικ. 842 Πρόγραμμα προσωρινής περίθαλψης ομογενών από το εξωτερικό και επαναπατριζόμενων Ελλήνων καθώς και γηγενών, που περιέρχονται, συνεπεία έκτακτου γεγονότος, σε κατάσταση ανάγκης

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-04-1988 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αριθ. Γ1α/οικ. 842
Πρόγραμμα προσωρινής περίθαλψης ομογενών από το εξωτερικό και επαναπατριζόμενων Ελλήνων καθώς και γηγενών, που περιέρχονται, συνεπεία έκτακτου γεγονότος, σε κατάσταση ανάγκης

Αριθ. Γ1α/οικ. 842

(ΦΕΚ Β' 242/26-4-1988)

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Α.Ν. 421/37 «περί διαθέσεως εσόδων τινών υπέρ της Κοινωνικής Πρόνοιας».

β) Του Α.Ν. 358/45 «περί συστάσεως ειδικής Υπηρεσίας Παλιννοστήσεως».

γ) Του Ν.Δ. 4377/64 «περί ειδικών μέτρων προστασίας των εξ Αιγύπτου Ελλήνων υπηκόων».

δ) Του Ν.Δ. 4378/74 «περί ειδικών μέτρων προστασίας των εκ Τουρκίας Ελλήνων υπηκοόων».

ε) Του Ν.Δ. 321/69 «περί κώδικος Δημοσίου Λογιστικού»,

στ) Του Ν.Δ. 57/1973 «περί λήψεως μέτρων Κοινωνικής Προστασίας των οικονομικώς αδυνάτων και καταργήσεως των διεπουσών τον θεσμό της απορίας διατάξεων».

2. Τα έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών 14 Φ. 505/3/86 Α.Σ. 320/9.10.78. 14 ΔΦ. 505/3/109 ΑΣ. 368/1.11.78 και Φ. 720 ΓΕΝ/28/ΑΣ 3352/17.2.79.

3. Το έγγραφο Υπουργείου Εξωτερικών 14 Φ. 560/11 /ΑΣ/116/ 22.4.78.

4. Το έγγραφο Υπουργείου Εξωτερικών Φ 631/96/ΑΣ 3911/ 29.9.81.

5. Το έγγραφο Υπουργείου Εξωτερικών Φ 720 /ΓΕΝ/28/ΑΣ 11104/10.6.82.

6. Το έγγραφο Υπουργείου Εξωτερικών ΑΠ 651/ΠΠ Φ/1721/16.5.85.

7. Τη Γ1α/4588/29.12.83 Υπουρ. απόφαση «πρόγραμμα προσωρινής περιθάλψεως ομογενών από το εξωτερικό και επαναπατριζομένων».

8. Τις Γ1α/1800/26.6.84, Γ1α/1356/19984, Πα/οικ. 66/ 9.1.85. Γ1α/978/2.5.85, Γ1α/1141/23.5.86. Γ1α/οικ. 1236/17.6.86. Γ1α/1441 και 1745/19.9.86. Γ1α/2055/23.11.87 Υπ. αποφάσεις με τις οποίες τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε η Γ1α/ 4588/29.12.83 υπουργική απόφαση.

9. Την Γ1α/661/13.3.88 κοινή απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων «περί διαθέσεως πιστώσεων για την περίθαλψη των από το εξωτερικό ομογενών προσφύγων και επαναπατριζομένων Ελλήνων.

10. Τη 1358/2.10.87 κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων».

11. Την 5341/13.2.87 απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών».

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε γενικά το πρόγραμμα προσωρινής περίθαλψης (α) των νέων ομογενών από το εξωτερικό Ελλήνων το γένος ή την Ιθαγένεια (β) Ελλήνων που επιστρέφουν από Κράτη της Ανατολικής Ευρώπης στα οποία είχαν καταφύγει συνεπεία των γεγονότων του εμφύλιου πολέμου που άρχισε το έτος 1945-1946 (πολιτικοί πρόσφυγες) ή και από Κράτη της Δυτικής Ευρώπης στα οποία εγκαταστάθηκαν μεταγενέστερα από τα Κράτη της Ανατολικής Ευρώπης στα οποία είχαν αρχικά καταφύγει και των παιδιών τους μετά των μελών της φυσικής τους οικογένειας, ανεξάρτητα υπηκοότητας (γ) ομογενών που"επαναπατρίζονται από την Αίγυπτο, Ροδεσία, το Λίβανο και Αιθιοπία, (δ) Ελλήνων που απελαύνονται ή εξαναγκάζονται να φύγουν από την Τουρκία και (ε) γηγενών που περιέρχονται συνεπεία εκτάκτου γεγονότος σε κατάσταση ανάγκης, ως εξής:

Α. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ή ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΕΦΥΓΑΝ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΚΡΟΥ (ΣΟΡΟΥ)

Εγκρίνουμε σε βάρος των εγγραφομένων πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου και στο φορέα 300 ΚΑΕ 5145.

1. Την καταβολή εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) δρχ. για κάλυψη δαπάνης μεταφοράς οικοσκευής της οικογένειας και σαράντα χιλιάδων (40.000) δρχ. σε κάθε μέλος αυτής, ανεξάρτητα υπηκοότητας, για την αντιμετώπιση των πρώτων αναγκών στεγάσεως και διατροφής τους μόλις έρθουν στην Ελλάδα βάσει βεβαίως επαναπατρισμού αρμοδίας Αρχής.

2. Την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς σιδηροδρομικώς ή αεροπορικώς νεκρού (σορού) από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, Έλληνα (πολιτικού πρόσφυγα) που είχε καταφύγει σε ξένα Κράτη συνεπεία των γεγονότων του εμφυλίου πολέμου που άρχισε το έτος 1945-1946 ή μέλους της οικογενείας αυτού, μέχρι ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) δρχ·

Β. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ.

Εγκρίνουμε τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων με τις πιο κάτω προϋποθέσεις σε βάρος του φορέα 300 ΚΑΕ 5145 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων.

1. Εφάπαξ χρηματικό βοήθημα σαράντα χιλιάδες (40.000) δρχ. σε κάθε άτομο προς αντιμετώπιση των πρώτων αναγκών διατροφής και στέγασης στους νεοερχόμενους από:

α. Τη Βόρειο Ήπειρο.

β) Τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

γ) Την Αίγυπτο.

δ) Το Λίβανο και Αιθιοπία εξαναγκαζομένους σε επαναπατρισμό από 1ης Ιανουαρίου 1978.

ε) Τη Ροδεσία εξαναγκαζομένους σε επαναπατρισμό από 1.1.1979.

2. Εφάπαξ χρηματικό βοήθημα εξήντα χιλιάδων (60.000) δρχ. στις πιο πάνω κατηγορίες ομογενών καθώς και εκείνων που απελαύνονται ή εξαναγκάζονται σε επαναπατρισμό από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, την Τουργία και την Γιουγκοσλαβία, για την κάλυψη των εν γένει δαπανών μεταφοράς της οικογενειακής τους οικοσκευής, μόλις έλθουν στην Ελλάδα.

3. Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση των προσωρινών στεγαστικών αναγκών, μόλις έλθουν στην Ελλάδα από το εξωτερικό και σε βάρος των πιστώσεων του φορέα 300 ΚΑΕ 2654 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων στους κατωτέρω και με τις εξής προϋποθέσεις:

α. Στους ομογενείς Έλληνες το γένος ή την ιθαγένεια που προέρχονται από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης στις οποίες είχαν εγκατασταθεί προ του έτους 1940.

(αα) Σε αυτούς που θα εγκατασταθούν μόνιμα στην περιφέρεια της Νομαρχίας Αττικής, στην πόλη της θεσ/κης και το Νομό Πιερίας ως εξής:

Για το μοναχικό άτομο δύο χιλιάδες (2.000) δρχ. Για κάθε ένα επί πλέον άτομο της οικογένειας πεντακόσιες (500) δρχ·

(αβ) Στην υπόλοιπη Επικράτεια ως εξής:

Για το μοναχικό άτομο τέσσερις χιλιάδες (4.000) δρχ.

Για οικογένειες με δύο (2) άτομα οκτώ χιλιάδες (8.000) δρχ.

Για οικογένειες με τρία (3) άτομα δώδεκα χιλιάδες (12.000) δρχ.

Για οικογένειες με τέσσερα (4) άτομα δεκα έξι χιλιάδες (16.000) δρχ·

Για οικογένειες με πέντε (5) άτομα είκοσι χιλιάδες (20.000) δρχ..

Για οικογένειες με έξι (6) άτομα είκοσι δύο χιλιάδες (22.000) δρχ.

Για οικογένειες με επτά (7) άτομα είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) δρχ·

Για οικογένειες με οκτώ (8) άτομα είκοσι έξι χιλιάδες (26.000) δρχ. Για οικογένειες με εννέα (9) άτομα και άνω είκοσι οκτώ χιλιάδες (28.000) δρχ.

β. Στους ομογενείς που έρχονται στην Ελλάδα από τη Β. Ήπειρο ως εξής:

(βα) Για το μοναχικό άτομο δύο χιλιάδες (2.000) δρχ.

(ββ) Για κάθε ένα επί πλέον άτομο της οικογενείας πεντακόσιες (500) δρχ.

γ' Στους ομογενείς των νήσων Ίμβρου και Τενέδου που εξαναγκάστηκαν να φύγουν και να έλθουν στην Ελλάδα λόγω των υπό των Τουρκικών Αρχών ληφθέντων ανθελληνικών μέτρων ως εξής:

(γα) Για το μοναχικό άτομο χίλιες πεντακόσιες (1500) δρχ.

(γβ) Για οικογένειες με δύο (2) άτομα τρεις χιλιάδες (3.000) δρχ.

(γγ) Για οικογένειες με τρία (3) άτομα τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσεις (4.500) δρχ.

(γδ) Για οικογένειες με τέσσερα (4) άτομα και άνω πέντε χιλιάδες (5.000) δρχ.

δ' Στους ομογενείς Σαρακατσαναίους που επαναπατρίζονται από την Γιουγκοσλαβία χίλιες (1.000) δρχ. σε κάθε άτομο.

ε' Στους απελαυνομένους από την Τουρκία Έλληνες Υπηκόους, λόγω των υπό των Τουρκικών Αρχών ληφθέντων ανθελληνικών μέτρων ως και σε αυτούς που εξαναγκάστηκαν να φύγουν, λόγω της απαγόρευσης να ασκήσουν το επάγγελμα τους ή λόγω μη ανανέωσης της άδειας παραμονής τους στην Τουρκία, τέσσερις χιλιάδες (4.000) δρχ. σε κάθε άτομο.

Γ' ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

Εγκρίνουμε το χορήγηση μηνιαίου χρηματικού βοηθήματος από χίλιες πεντακόσιες (1.500) δρχ. (η πίστωση αυτή βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Νομαρχιών) σε κάθε άτομο στις εξής κατηγορίες:

1. Στους συμπληρώσαντες το 60ό έτος της ηλικίας τους ή ανίκανους για εργασία οικονομικά αδύνατους, οι οποίοι δεν έχουν ανιόντες ή κατιόντες που θα μπορούν να τους συντηρήσουν.

α. Ομογενείς Έλληνες το γένος ή την Ιθαγένεια από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ή από την Κίνα. υπό την προϋπόθεση ότι έχουν έρθει στην Ελλάδα μετά το έτος 1944 και δεν αποκαταστάθηκαν επαγγελματικά.

β. Ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, που κατέφυγαν στην Ελλάδα από τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο και μετά και διαμένουν στις περιφέρεις των Νομών Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Κέρκυρας.

γ' Σε Έλληνες υπηκόους που απελάθηκαν ή απελαύνονται από την Τουρκία, λόγω των υπό των Τουρκικών Αρχών ληφθέντων ανθελληνικών μέτρων, ως και σε Έλληνες υπηκόους που εξαναγκάστηκαν ή εξαναγκάζονται να φύγουν από την Τουρκία, λόγω της απαγόρευσης να ασκήσουν το επάγγελμα τους ή λόγω μη ανανέωσης της άδειας παραμονής τους στην Τουρκία, και

δ' Ομογενείς από την Αίγυπτο, που ήλθαν ατην Ελλάδα μετά την 1η Ιανουαρίου 1956 ή μετά την 1η Ιανουαρίου 1952, για όσους προέρχονται από το Κάϊρο, σύμφωνα με το Ν.Δ. 4377/1964.

Το πιο πάνω μηνιαίο επίδομα παρέχεται υπό τον όρο ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν επιδοτούνται μέσω του εφαρμοζομένου προγράμματος μηνιαίας επιδοτήσεως υπερηλίκων προσφύγων Υπάτου Αρμοστού Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες.

2. Στους οικονομικά αδύνατους φοιτητές και σπουδαστές ανωτάτων και ανωτέρων Σχολών ως και επαγγελματικών Σχολών ομογενείς από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και από την Κίνα που ήρθαν στην Ελλάδα μετά το έτος 1944 ή γεννήθηκαν στην Ελλάδα από γονείς ομογενείς ή έχουν γεννηθεί από πατέρα ή μητέρα ομογενή, ως και φοιτητές από τη Βόρειο Ήπειρο που κατέφυγαν στην Ελλάδα από τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο και μετά ή γεννήθηκαν στην Ελλάδα από γονείς Βορειοηπειρώτες που κατέφυγαν στην Ελλάδα από τον πιο πάνω πόλεμο ή έχουν γεννηθεί από πατέρα ή μητέρα Βορειοηπειρώτη, υπό την προϋπόθεση ότι φοιτούν κανονικά και πετυχαίνουν στις τμηματικές τους εξετάσεις.

Δ' ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ

Εγκρίνουμε τη χορήγηση ποσού μέχρι επτά χιλιάδων (7.000) δρχ. σε βάρος των αναγραφομένων πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου, από φορέα 300 ΚΑΕ 5145, για έξοδα κηδείας των αποβιούντων οικονομικά αδυνάτων ομογενών, που προέρχονται από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, εκτός από τη Βόρειο Ήπειρο.

Ε' ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

1. Η αναγνώριση των δικαιούχων, για την καταβολή του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, θα γίνεται με απόφαση του Νομάρχη ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο, του Τόπου της μόνιμης διαμονής, του ενδιαφερομένου, ή του τόπου που έφτασε ο ενδιαφερόμενος, με τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση του αρχηγού της επαναπατριζόμενης οικογένειας, σχετ. η Για/294/12.3.87 εγκ. προς την Δ/νση ή το Τμήμα Κοιν. Πρόνοιας της Νομαρχίας του τόπου εκτελωνισμού της οικοσκευής τους ή της μόνιμης κατοικίας τους, κατά την κρίση των ενδιαφερομένων και προκειμένου, για την περιοχή τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, στην Δ/νση Κοιν. Πρόνοιας της Νομαρχίας Πειραιώς.

β. Κεκυρωμένο φωτοαντίγραφο προξενικού διαβατηρίου στο οποίο θα μνημονεύεται οπωσδήποτε η αριθ. 106841/29.12.82 Κοινή Υπουργική απόφαση και η ένδειξη «για επαναπατρισμό».

Προξενικά διαβατήρια με την ένδειξη «προσωρινή έλευση» δεν θα λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση των σχετικών βοηθημάτων στους κατόχους, έστω και εάν μνημονεύεται σ' αυτά η παραπάνω Κοινή Υπουργική απόφαση.

Αντίθετα θα λαμβάνονται υπόψη οι βεβαιώσεις επαναπατρισμού των Αστυνομικών Αρχών, που έχουν εκδοθεί πριν την 1.5.85 και δεν έχουν ακόμη υποβληθεί στις Νομαρχιακές Υπηρεσίες Προνοίας από τους κατόχους τους, για τη λήψη των βοηθημάτων αυτών και τα Προξενικά διαβατήρια, που έχουν την ένδειξη «για επαναπατρισμό» υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει η 5ετ'ια παραγραφής του δικαιώματος τους.

γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 105/69 με την οποία ο αρχηγός της επαναπατριζόμενης οικογένειας θα δηλώνει:

(α) Τα στοιχεία των μελών της φυσικής ή πατρικής του οικογένειας, με τα οποία συγκατοικούσε στη χώρα από την οποία επαναπατρίζεται, για πρώτη φορά και για οριστική εγκατάσταση.

(β) Τα στοιχεία των μελών της φυσικής ή πατρικής του οικογένειας, που επαναπατρίστηκαν πριν από αυτόν, καθώς και εκείνων που θα επαναπατρισθούν στο μέλλον.

(γ) Τα στοιχεία των ενηλίκων μελών της οικογένειάς τους, που στη χώρα από την οποία επαναπατρίζονται αποτελούσαν ξεχωριστή οικογένεια.

2. Διευκρίζονται ότι: (α) Εκείνοι που επαναπατρίστηκαν ή θα επαναπατρίζονται από την περιοχή Σκοπίων Γιουγκοσλαβίας, θα υποβάλουν, αντί προξενικού διαβατηρίου, βεβαίωση επαναπατρισμού της Αστυνομικής Αρχής, της τόπου μονίμου διαμονής τους. για τη λήψη, εφόσον το δικαίωμά τους, για τα σχετικά εφάπαξ βοηθήματα, δεν έχει παραγραφεί.

(β) Το εφάπαξ βοήθημα των 40.000 δρχ. που χορηγείται στους επαναπατριζόμενους Έλληνες, στα διαβατήρια των οποίων αναγράφεται η ένδειξη «για επαναπατρισμό» και μνημονεύεται η αριθ. 106841/ 29.12.82 Κοινή Υπουργική απόφαση, Θα χορηγείται και στα μέλη τής οικογένειάς τους, που έχουν αλλοδαπή υπηκοότητα και ξένα διαβατήρια βάσει υπεύθυνης δήλωσης του Ν.Λ. 105/69, με την οποία θα βεβαιώνεται η πρόθεση τους. για μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας. Στα διαβατήρια των ανωτέρω προσώπων, θα σημειώνεται, με ευθύνη των αρμοδίων υπαλλήλων των Νομαρχιακών Υπηρεσιών Πρόνοιας, σχετική με τη χορήγηση των εφάπαξ βοηθημάτων, παρατήρηση.

3. Για την κάλυψη εξόδων μεταφοράς νεκρού (σορού) πολιτικού πρόσφυγα ή μέλους οικογενείας επαναπατριζόμενου σιδηροδρομικώς ή με τις γραμμές της Ολυμπιακής Αεροπορίας και στην περίπτωση που αυτή δεν έχει συνδεθεί με τη χώρα προελεύσεως του νεκρού, με τις γραμμές οποιασδήποτε αεροπορικής εταιρείας ορίζουμε ως εξής τα δικαιολογητικά για την αναγνώριση της εν λόγω δαπάνης:

(α) Αίτηση μέλους της επαναπατριζομένης οικογένειας του νεκρού, που πλήρωσε τα έξοδα μεταφοράς, προς την Δ/νση ή το Τμήμα Κοιν. Πρόνοιας της Νομαρχίας του τόπου κατοικίας του. ή και άλλου προσώπου που αποδεδειγμένα επιμελήθηκε της μεταφοράς της σορού.

(β) Ληξιαρχική πράξη θανάτου (το πρωτότυπο και σε επίσημη μετάφρασή του).

(γ) Βεβαίωση της αρμοδίας Αρχής που θα εγκρίνει τη μεταφορά του νεκρού στην Ελλάδα από χώρα της Ανατολικής Ευρώπης και ότι είχε (εν ζωή) καταφύγει εκεί λόγω των γεγονότων του εμφυλίου πολέμου, που άρχισε το έτος 1945 1946 ή είχε γεννηθεί εκεί από γονείς που για τους παραπάνω λόγους είχαν καταφύγει στις χώρες αυτές.

δ. Επίσημο τιμολόγιο ή φορτωτική, ανάλογα με το μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιείται του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) ή της Ολυμπιακής Αεροπορίας και στην περίπτωση που αυτή δεν έχει συνδεθεί με την χώρα προέλευσης του νεκρού, της ξένης Αεροπορικής Εταιρείας, μαζί με βεβαίωση της Ολυμπιακής Αεροπορίας ότι δεν εξυπηρετεί την χώρα προελεύσεως του νεκρού. Από το τιμολόγιο ή τη φορτωτική πρέπει να φαίνεται το ποσό της δαπάνης μεταφοράς και ότι ο ενδιαφερόμενος πλήρωσε τα έξοδα μεταφοράς της σορού από το εξωτερικό.

Διευκρινίζεται ότι η μεταφορά σορού, με τον ΟΣΕ μπορεί να γίνει και με πίστωση.

Στην περίπτωση αυτή από την αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία Πρόνοιας εκδίδεται με φροντίδα του ενδιαφερομένου, σχετική εντολή του ΟΣΕ, στον οποίο και καταβάλλεται η δαπάνη μεταφοράς.

ΣΤ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Η αναγνώριση των. δικαιούχων για όλα ανεξαίρετα τα χρηματικά βοηθήματα θα γίνεται με απόφαση του Νομάρχη ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο του τόπου της μόνιμης διαμονής του ενδιαφερομένου ή του τόπου που έφτασε ο ενδιαφερόμενος με τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

1. Χορήγηση μηναίου χρηματικού βοηθήματος

(α) Αίτηση του ενδιαφερομένου (σχετ. η Πα/294/12.3.87 εγκύκλιος).

(β) Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας για την οικογενειακή και οικονομική κατάσταση του αιτούντος.

(γ) Απόφαση του Ν.Δ. 57/1973. περί αδυναμίας δι' ιδίων μέσων του ενδιαφερομένου αντιμετωπίσεως των βασικών βιοτικών αναγκών.

Η απόφαση, θα εκδίδεται υπό την προϋπόθεση να μην έχει ο ενδιαφερόμενος προσωπικό εισόδημα ή άλλο περιουσιακό στοιχείο που από την εκμετάλλευσή τους, να απορεί να αποκτήσει εισόδημα περισσότερο από την εκάστοτε χορηγούμενη, από τον ΟΓΑ. σύνταξη γήρατος.

Η ιδιόκτητη κατοικία δεν θα λαμβάνεται υπόψη στα περιουσιακά στοιχεία, για τον υπολογισμό του πιο πάνω εισοδήματος.

δ. Βεβαίωση ανικανότητας, για τους ανίκανους για εργασία που θα εκδίδεται από τον προϊστάμενο γιατρό της Δ/νσης ή του Τμήματος Υγιεινής της οικείας Νομαρχίας ή το νόμιμο αναπληρωτή του, βάσει ιατρικής γνωμάτευσης Κρατικού Νοσοκομείου, που θα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο.

ε. Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας αλλοδαπών, για την ιδιότητα των ομογενών από τη Βόρεια Ήπειρο και

στ. Βεβαίωση σπουδών της οικείας Σχολής, για τους φοιτητές.

2. Κάλυψη δαπανών μεταφοράς οικοσκευής

'Βεβαίωση για την ιδιότητα του ομογενή από τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες ή εφόσον αυτό προκύπτει από το διαβατήριο του. φωτοαντίγραφο των σχετικών σελίδων αυτού.

3. Χορήγηση εξόδων κηδείας (ομογενών από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης)

α. Αίτηση εκείνου που πλήρωσε τα έξοδα κηδείας του αποβιώσαντος (σχετ. η Γ1α/294/12.3.87 εγκ.).

β. Απόφαση του Ν.Δ. 57/1973, περί αδυναμίας καλύψεως των εξόδων κηδείας του αποβιώσαντος,

γ. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

δ. Δελτίο παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο αναλυτικό, του Γραφείου Τελετών, με την ένδειξη «εξοφλήθη».

4. Η ιδιότητα του απελαθέντος ή αυτού που εξαναγκάστηκε να φύγει από την Τουρκία ή το ομογενή Έλληνα το γένος ή την ιθαγένεια από το εξωτερικό, θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο, φωτοτυπιών των αριθ. 3. 4. 6 και 42 σελίδων του διαβατηρίου του. καθώς και φωτοτυπία της σελίδας, στην οποία υπάρχουν τα στοιχεία εισόδου του στην Ελλάδα.

Επίσης τα στοιχεία των ομογενών που προέρχονται από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, θα αποδεικνύονται από το διαβατήριο τους, του οποίου και θα προσκομίζουν, προς τούτο τις οικείες σελίδες σε φωτοτυπία.

Για τους επαναπατριζόμενους ομογενείς από το Λίβανο και Αιθιοπία θα προσκομίζεται από αυτούς βεβαίωση που θα εκδίδεται αποκλειστικά και μόνο από τις Ελληνικές Πρεσβευτικές Αρχές του Λιβάνου και της Αιθιοπίας η οποία θα βεβαιώνει τις συνθήκες που αναγκάζουν τους ομογενείς να επαναπατρισθούν στην Ελλάδα.

Για τους επαναπατριζόμενους ομογενείς από τη Ροδεσία θα προσκομίζεται από αυτούς βεβαίωση του Γενικού Προξενείου του Γιοχάνεσμπουργκ. στην οποία θα βεβαιώνονται οι συνθήκες που τους ανάγκασαν να επαναπατρισθούν.

Η ιδιότητα των Ελλήνων που επαναπατρίζονται από τις Χώρες της Ανατολικής Ευρώπης όπου είχαν καταφύγει λόγω των γεγονότων του εμφυλίου πολέμου που άρχισε κατά τα έτη 1945-1946 ή και από Κράτη της Δυτικής Ευρώπης, στα οποία εγκαταστάθηκαν μεταγενέστερα από τις Χώρες της Ανατολικής Ευρώπης στις οποίες αρχικά είχαν καταφύγει θα πιστοποιείται με το προβλεπόμενο στο κεφάλαιο Ε" παράγραφο 1 της παρούσας επίσημο φωτοαντίγραφο προξενικού διαβατηρίου.

5. Στην αναγνωριστική απόφαση για τη χορήγηση της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης θα αναφέρεται και:

α. Το όνομα, το επώνυμο και το όνομα του πατέρα του αρχηγού της οικογένειας και το γένος προκειμένου περί εγγάμων γυναικών,
β. Ο αριθμός των μελών της οικογένειας και τα ονόματα αυτών,
γ. Ο αριθμός του διαβατηρίου των ανωτέρω προσώπων,
δ. Το δικαιούμενο ποσό.
ε. Ο Τόπος της μόνιμης διαμονής της οικογένειας και
στ. Η ημερομηνία άφιξης.

Ζ' ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

1. Η καταβολή των μηνιαίων βοηθημάτων, που προβλέπονται από την παρούσα θα ενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει καθορισθεί με την Γ1α/1356/19.9.84 (ΦΕΚ 729/11.10.84 τ.Β) κοινή Υπουργική απόφαση.

2. Η αναθεώρηση των περιπτώσεων του μηνιαίου βοηθήματος, θα ενεργείται μετά τριετία, από τη διενέργεια της προηγούμενης κοινωνικής έρευνας, υπό τον όρο ότι για τους φοιτητές και σπουδαστές θα ζητείται κάθε χρόνο, η προσκόμιση βεβαίωσης της σχολής τους. από την οποία θα φαίνεται ότι εξακολουθούν να φοιτούν.

3. Οι Δ/νσεις και τα Τμήματα Κοιν. Προνοίας στην περιφέρεια των οποίων διαμένουν ομογενείς (πρόσφυγες) που λαμβάνουν μηνιαίο βοήθημα. πρέπει να μας αναφέρουν τη δέκατη πέμπτη (15) του τελευταίου μήνα. κάθε τριμήνου, τον πιθανό αριθμό των περιπτώσεων που θα επιδοτηθούν το επόμενο τρίμηνο.

4. Η καταβολή των εξόδων κηδείας και των εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη ή από το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο επ' ονόματι των δικαιούχων και σε βάρος των πιστώσεων που μεταβιβάζονται στην οικεία Νομαρχία μετά από σχετική πρότασή της.

Κατά την καταβολή των εφάπαξ βοηθημάτων θα σημειώνεται στο διαβατήριο ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης και το καταβαλλόμενο ποσό. Διευκρινίζεται ότι στους ομογενείς από Ίμβρο και Τένεδο θα καταβάλλεται το βοήθημα εφόσον με υπεύθυνη δήλωσή του. ο ενδιαφερόμενος θα βεβαιώνει ότι δεν έλαβε τέτοιο βοήθημα κατά το παρελθόν. Στα διαβατήρια των ομογενών αυτών, δεν θα αναγράφεται καμιά σημείωση. σύμφωνα με το πνεύμα της εμπιστ. 2906/213/22/19 Νοεμ. 1976 δ/γής.

5. Για όσες οικογένειες ομογενών και επαναπατριζομένων έχουν έλθει στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία των διαβατηρίων τους ή των σχετικών βεβαιώσεων των Αστυνομικών Αρχών (Σκόπια) μέχρι τη χρονολογία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της απόφασης αυτής, θα εφαρμόζεται ανεξάρτητα με το χρόνο άφιξης της οικογενειακής οικοσκευής, η Γ1α/οικ. 4588/29.12.83 απόφασή μας. υπό την προϋπόθεση όμως. ότι. το σχετικό δικαίωμά τους. δεν έχει υποπέσει στην 5ετή παραγραφή.

Η' ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ

1. Το προβλεπόμενο από τη Δ1α/7827/3.8.1973 Υπουργική απόφαση «περί εφαρμογής προγράμματος αντιμετωπίσεως εκτάκτων κοινωνικών αναγκών και καταπολεμήσεως της επαιτείας και αλητείας» εφάπαξ χρηματικό βοήθημα, που χορηγείται σε άτομα ή οικογένειες που περιέρχονται συνεπεία εκτάκτων γεγονότων (σεισμού, πλημμύρας, πυρκαγιάς, ατυχήματος κ.λπ.) ή από άλλη αιτία (ένδεια κ.λπ.) σε αδυναμία να αντιμετωπίσουν, με δικά τους μέσα βασικές και επιτακτικές ανάγκες τους, ή σε άτομα που περιέρχονται σε αλητεία ή επαιτεία, όταν η χορήγηση του βοηθήματος κρίνεται επιβεβλημένη για την κοινωνική προσαρμογή τους. αυξάνεται από 10.000 δρχ. σε 15.000 δρχ. κατ' ανώτατο όριο.

2. Σε όλως εξαιρετικά περιπτώσεις το εφάπαξ αυτό βοήθημα για την αντιμετώπιση βασικών βιοτικών στεγαστικών αναγκών, των θεομηνιοπλήκτων. πυροπαθών και των οικονομικά αδυνάτων πολυτέκνων οικογενειών, δύναται να αυξάνεται μέχρι του ποσού των 30.000 δρχ. κατ' ανώτατο όριο.

Θ' ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

1. Η εξακρίβωση της συνδρομής των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του ανωτέρω εφάπαξ βοηθήματος, θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προαναφερόμενη αριθ. Δ1α/7827/3.8.1973 (ΦΕΚ 1024) 8.9.1973 τ.Β) απόφαση και τις σχετικές εγκυκλίους και υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση του Ν.Δ. 57/73.

2. Το εν λόγω εφάπαξ χρηματικό βοήθημα θα βαρύνει τις πιστώσεις του Λογαριασμού Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών κάθε Νομαρχίας, που θα χρηματοδοτείται για το σκοπό αυτό, από τους εξής ΚΑΕ του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου και του Νομαρχιακού Προϋπολογισμού.

α. 2654 «Βοηθήματα στέγασης»
β. 2655 «Βοηθήματα λόγω θεομηνίας»
γ. 2656 «Βοηθήματα λόγω τυχαίων γεγονότων και ατυχημάτων»
δ. 2659 «Λοιπά βοηθήματα και επιδόματα».

Η παρούσα απόφαση, που θα ισχύσει από τη δημοσίευσης της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 19 Απριλίου 1988

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΥΛΒΑ ΑΚΡΙΤΑ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης