Αποτελέσματα live αναζήτησης

22746/3.6.2014 Κύρωση Σύμβασης υπογραφείσας στις 15 Σεπτεμβρίου 1977 στην Αθήνα, περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-06-2014 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

22746/3.6.2014
Κύρωση Σύμβασης υπογραφείσας στις 15 Σεπτεμβρίου 1977 στην Αθήνα, περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων.


Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014
Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 22746

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛ/ΣΗΣ Δ/ΣΙΩΝ
    

Θέμα: Κύρωση Σύμβασης υπογραφείσας στις 15 Σεπτεμβρίου 1977 στην Αθήνα, περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων.

Σας γνωρίζουμε ότι στις 28/01/2014 με τον ν. 4231/2014 (Φ.Ε.Κ. 19 Α΄) η χώρα μας επικύρωσε Σύμβαση της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Κατάστασης η οποία υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 15-09-1977 και αφορά στην απαλλαγή από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων.

Αντικείμενο της Σύμβασης αυτής είναι η απαλλαγή από την υποχρέωση επικύρωσης ή οποιαδήποτε άλλης ισοδύναμης διατύπωσης μιας σειράς εγγράφων τα οποία διακινούνται μεταξύ δύο συμβαλλόμενων Κρατών, προκειμένου να απλουστευθούν διαδικασίες έκδοσης πράξεων ή εγγράφων για τις οποίες απαιτείται προσκόμιση πράξεων ή εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από άλλο κράτος.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4231/2014 ως επικύρωση θεωρείται κάθε διαδικασία που αποσκοπεί στη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής που έχει τεθεί πάνω σε μία πράξη ή ένα έγγραφο, της ιδιότητας με την οποία ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο ή την πράξη και ενδεχομένως της γνησιότητας της σφραγίδας ή του επισήματος που φέρουν το έγγραφο ή η πράξη. Κατά συνέπεια, τα εν λόγω έγγραφα και πράξεις, απαλλάσσονται από την υποχρέωση επισημείωσης με την σφραγίδα της Χάγης, δεδομένου ότι όλες οι χώρες που έχουν επικυρώσει την παρούσα Σύμβαση, έχουν επικυρώσει και την Σύμβαση της Χάγης για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων της 5ης Οκτωβρίου 1961.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ιδίου νόμου, πράξεις και έγγραφα που εμπίπτουν στην ισχύ της Σύμβασης, θεωρείται ότι είναι αυτά που σχετίζονται με την προσωπική κατάσταση, την δικαιοπρακτική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση, την ιθαγένεια, την κατοικία ή την διαμονή ενός ατόμου, ανεξαρτήτως χρήσης για την οποία προορίζονται, καθώς και οιαδήποτε άλλη πράξη ή έγγραφο που έχει εκδοθεί για να χρησιμοποιηθεί ενόψει της τέλεσης γάμου ή της έκδοσης μιας ληξιαρχικής πράξης. Οι πράξεις και τα έγγραφα αυτά θα γίνονται αποδεκτά χωρίς επικύρωση ή ισοδύναμη διατύπωση, με την προϋπόθεση ότι, θα φέρουν ημερομηνία και υπογραφή ή σφραγίδα της αρμόδιας για την έκδοση αρχής του κράτους που τα χορήγησε.

Σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 5 καθορίζεται πότε και με ποια διαδικασία μπορεί να γίνει έλεγχος για την γνησιότητα της πράξης ή του εγγράφου, από την αρχή της συμβαλλόμενης χώρας που το παραλαμβάνει. Έτσι η αρχή που παραλαμβάνει ένα έγγραφο ή πράξη, εφόσον αυτό δεν έχει διαβιβαστεί μέσω της διπλωματικής οδού ή άλλης επίσημης οδού (π.χ απευθείας από την αρχή που το εξέδωσε) και η οποία μπορεί να έχει σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με την γνησιότητα της υπογραφής ή την ιδιότητα του υπογράφοντος ή την ταυτότητα της σφραγίδας της αρχής που φέρει, μπορεί να ζητήσει την επαλήθευση του από την αρχή που φέρεται ότι το έχει χορηγήσει. Η αίτηση επαλήθευσης γίνεται μέσω ενός πολύγλωσσου εντύπου το οποίο βρίσκεται ως παράρτημα στη Σύμβαση. Το έντυπο αυτό αποστέλλεται σε δύο αντίτυπα μαζί με την επίμαχη πράξη ή έγγραφο στην αρχή που τα εξέδωσε. Η επαλήθευση διενεργείται δωρεάν. Η εκδούσα αρχή οφείλει να προβεί το ταχύτερο δυνατόν σε απάντηση, η οποία θα αποσταλεί μαζί με το επίμαχο έγγραφο ή την πράξη είτε απευθείας, είτε μέσω της διπλωματικής οδού.

Επιπλέον, των ως άνω αναφερόμενων σας γνωρίζουμε ότι :

α) η εν λόγω Σύμβαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ.2 του νόμου, τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουνίου τρέχοντος έτους και,

β) η εν λόγω Σύμβαση έχει επικυρωθεί από τις χώρες Αυστρία (01.07.1982), Ισπανία (01.05.1981), Γαλλία (01.08.1982), Ιταλία (01.03.1981), Λουξεμβούργο (01.11.1981), Ολλανδία (01.05.1981), Πορτογαλία (01.02.1985), Τουρκία (01.08.1987) Πολωνία (01.06.2003) και Ελλάδα (28.01.2014). Η Σύμβαση δεν έχει επικυρωθεί από τη Γερμανία, την Ελβετία και το Βέλγιο, χώρες που συμμετείχαν στη σύνταξη και συνυπέγραψαν τη Σύμβαση στην Αθήνα στις 15 Σεπτεμβρίου 1977.

Στοιχεία για την εν λόγω Σύμβαση μπορείτε να αναζητάτε στον ιστότοπο της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Κατάστασης (Commission Internationale de l’ etat civil) www.ciec1.org (Convention No 17).

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι η χώρα μας έχει επικυρώσει με τους ν. 4230/2014 (Φ.Ε.Κ 18Α΄/28.01.2014) και 4232/2014 (Φ.Ε.Κ 20 Α΄/28.01.2014) δύο επιπλέον Συμβάσεις, για την έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας γάμου (Μόναχο, 05/09/1980) και για τη διεθνή συνεργασία σε ζητήματα διοικητικής συνδρομής προς τους πρόσφυγες (Βασιλεία03/09/1985) αντίστοιχα, για τις οποίες θα ενημερωθείτε μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπεται για να τεθούν σε ισχύ.

Παρακαλούνται οι Υπηρεσίες στις οποίες απευθύνεται το παρόν να ενημερώσουν τις Δ/νσεις τους και τις εποπτευόμενες υπηρεσίες τους, σχετικά με το θέμα.

 

 
    

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Λ. ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης