Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. 1332/2017 Απόφαση έκδοσης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 5, 10, 15, 19 και 24 ετών στις 05/12/2017 και λήξης στις 30/01/2023, 30/01/2028, 30/01/2033, 30/01/2037 και 30/01/2042

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 1332/2017
Απόφαση έκδοσης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 5, 10, 15, 19 και 24 ετών στις 05/12/2017 και λήξης στις 30/01/2023, 30/01/2028, 30/01/2033, 30/01/2037 και 30/01/2042


Αριθμ. 1332/2017 Απόφαση έκδοσης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 5, 10, 15, 19 και 24 ετών στις 05/1

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αριθμ. 1332/15-11-2017

(ΦΕΚ Β' 3995/15-11-2017)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α΄/1990), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16 Α΄/8.2.1994), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α΄/1994), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και ιδιαιτέρως των άρθρων 30, 71, 74, 125, 177 και 178.

5. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 A΄/1998), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 287 Α΄/2013).

7. Την αριθμ. 2162/29.12.2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα -δαπάνες σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 3690 Β΄/2014), όπως ισχύει.

8. Την αριθμ. 1090/8.7.2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κίνηση Τραπεζικών Λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος από τον Ο.ΔΔΗ.Χ.» (ΦΕΚ 1865 Β΄/2014), όπως ισχύει.

9. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 2/60752/0004/9.9.2010 «Εξουσιοδότηση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.ΔΔΗ.Χ.) ως εντολοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538 Β΄/2010).

10. Την αρ. 2136/22.12.2014 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (ΦΕΚ 3493 Β΄/2014).

11. Την αρ. 1828/28.12.2016 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγοράς έτους 2017» (ΦΕΚ 4247 Β΄/2016) και την αρ. 581/5.5.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Παραίτηση του Β.Δ.Α. ING BANK NV, από την ομάδα των Β.Δ.Α. έτους 2017» (ΦΕΚ 1602 Β΄/2017).

12. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 213 Α΄/2009).

13. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄/2009) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

14. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α΄/2010) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

15. Το Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178 Α΄/2014).

16. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 A΄/2015).

17. Την αρ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β΄/2015).

18. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών,
α) αριθμ. 2/20964/0023Α/9.3.2012 (ΦΕΚ 682 Β΄/2012), Υλοποίηση της τροποποίησης των επιλέξιμων τίτλων και έκδοση νέων τίτλων ομολόγων και τίτλων ΑΕΠ του Ελληνικού Δημοσίου,
β) αριθμ. 2/31229/0023/9.4.2012(ΦΕΚ1065Β΄/2012) για την επανέκδοση στις 10 Απριλίου 2012 νέων τίτλων ομολόγων και τίτλων ΑΕΠ του Ελληνικού Δημοσίου
γ) αριθμ. 2/34259/0023/23.4.2012 (ΦΕΚ 1316 Β΄/2012) για την επανέκδοση στις 24 Απριλίου 2012 νέων τίτλων ομολόγων και τίτλων ΑΕΠ του Ελληνικού Δημοσίου και
δ) αριθμ. 2/90553/0023Α/17.12.2012 (ΦΕΚ 3354 Β΄/2012) Προαγορά στις 18.12.2012 προσδιορισμένων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου με ανταλλαγή με τίτλους έκδοσης Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, εξάμηνης διάρκειας και μηδενικού τοκομεριδίου.

19. Το τελικό σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου Ανταλλαγής (Invitation Memorandum) (εφεξής το «Πληροφοριακό Δελτίο»), τα τελικά σχέδια των Πράξεων Δέσμευσης για την έκδοση των Ομολόγων (Deeds of covenant) (εφεξής οι «Πράξεις Δέσμευσης»), το τελικό σχέδιο της Σύμβασης των Διαχειριστών της Ανταλλαγής (Dealer Manager Agreement) (εφεξής η «Σύμβαση των Διαχειριστών της Ανταλλαγής») και το τελικό σχέδιο της Επιστολής Ανάθεσης Υπηρεσιών Εκπροσώπου Ανταλλαγής και Πληροφόρησης (Exchange and Information Agent Services Engagement Letter) (εφεξής η «Επιστολή Ανάθεσης Υπηρεσιών του Εκπροσώπου Ανταλλαγής και Πληροφόρησης»).

20. Την από 14.11.2017 επιστολή συναίνεσης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF).

21. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 6 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄/167/2013).

22. Την από 7.3.2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με αρ. 2/25248/0023Α «Ενιαίοι Κανόνες Τροποποίησης Τίτλων με Συλλογικές Διαδικασίες (Κανόνες Συλλογικής Δράσης)» (ΦΕΚ Β΄/583/2013).

23. Το αριθμ. 222/31.1.2017 πρακτικό του ΔΣ του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.

24. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη νομικών και λοιπών εξόδων σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των 9.500.000,00 ευρώ και αναλύεται στο διατακτικό της,

αποφασίζουμε:

Α. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 19 του προοιμίου και στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, την έκδοση στις 05/12/2017 των ακόλουθων ομολόγων, σε άυλη μορφή, τα οποία διέπονται από τους όρους που περιλαμβάνονται αναλυτικά στα Παραρτήματα 1 έως και 5 του Πληροφοριακού Δελτίου, προκειμένου να ανταλλαγούν με τους 20 Προσδιορισμένους Τίτλους (Designated Securities), όπως αυτοί ορίζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και κατωτέρω.

Β. Σύμφωνα με τους ανωτέρω υπό Α καθοριζόμενους όρους, οι εκδιδόμενοι τίτλοι είναι ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, σταθερού επιτοκίου και τα βασικά χαρακτηριστικά τους περιγράφονται ως εξής (τα Ομόλογα):

1.
 

ISIN

ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

GR0114030555

05/12/2017

30/01/2023

3,50%

GR0124034688

05/12/2017

30/01/2028

3,75%

GR0128015725

05/12/2017

30/01/2033

3,90%

GR0133011248

05/12/2017

30/01/2037

4,00%

GR0138015814

05/12/2017

30/01/2042

4,20%


2. Τα Ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομερίδια, ένα για κάθε ετήσια τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται σε άυλη μορφή, είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος.

3. Η ονομαστική αξία των Ομολόγων είναι ένα ευρώ (€1,00).

4. α. Το αρχικό ποσό της κάθε έκδοσης (αρχική ονομαστική αξία) ορίζεται στο ποσό των δύο δισεκατομμυρίων ευρώ (2.000.000.000,00).

β. Το τελικό ποσό της κάθε έκδοσης θα καθοριστεί με νεώτερη υπουργική απόφαση βάσει των σχέσεων ανταλλαγής των Προσδιορισμένων Τίτλων η ανταλλαγή των οποίων θα έχει γίνει αποδεκτή από το Ελληνικό Δημόσιο.

5. Στην ημερομηνία έκδοσης, τα Ομόλογα θα διατεθούν στην τιμή διάθεσης που θα έχει προκύψει από την εφαρμογή των σχέσεων ανταλλαγής που περιγράφονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

6. Για το σύνολο των εκδόσεων που αυτή η απόφαση προβλέπει θα δοθεί προμήθεια ύψους έως € 8.500.000,00 στην ομάδα των αλλοδαπών τραπεζών που θα διαχειριστούν την ανταλλαγή, καθώς και στις ελληνικές συστημικές τράπεζες που θα συμμετάσχουν ως συνδιαχειριστές στην ανταλλαγή και τον διακανονισμό της ως άνω ανταλλαγής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση Διαχειριστών της Ανταλλαγής, ενώ ο Εκπρόσωπος Ανταλλαγής και Πληροφόρησης, Lucid Issuer Services Limited, θα λάβει αμοιβή ποσού έως € 220.000,00, πλέον Φ.Π.Α.

7. α. Τα Ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη ονομαστική αξία του ενός ευρώ (€1,00), με βάση τον πραγματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 ή 366 ημερών (actual/actual ICMA) και καταβάλλεται δεδουλευμένος. Η πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 30/01/2018 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία μέχρι τη λήξη των Ομολόγων, σε ετήσια βάση (short first coupon).

β. Για την πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου θα υπολογιστεί τόκος από την 05η Δεκεμβρίου 2017 (συμπεριλαμβανομένης) έως την 30η Ιανουαρίου 2018 (μη συμπεριλαμβανομένης) (short first coupon).

8. Η εξόφληση των Ομολόγων θα γίνει στην ονομαστική τους αξία. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη χωρίς να πληρωθεί πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, οι εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

9. Η αξίωση των κομιστών για το κεφάλαιο και τους τόκους υπόκειται σε πενταετή παραγραφή.

10. Η ανταλλαγή των 20 Προσδιορισμένων Τίτλων (Designated Securities), όπως ορίζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο, ήτοι ομολόγων που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4050/2012, μέσω της έκδοσης των Ομολόγων, θεωρείται διακράτηση έως την ημερομηνία της λήξης των Προσδιορισμένων Τίτλων η ανταλλαγή των οποίων θα γίνει αποδεκτή από το Ελληνικό Δημόσιο.

11. Πράκτορας πληρωμής ορίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Όλες οι διαδικασίες χειρισμού, καταγραφής, συμψηφισμού και εκκαθάρισης των συναλλαγών επί των Ομολόγων θα γίνονται από το Σύστημα Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος.

12. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, να προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των Ομολόγων οποιαδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

13. Τα Ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.).

14. Το σύνολο της ονομαστικής αξίας των πέντε εκδόσεων Ομολόγων που αποφασίζονται με την παρούσα θα χρησιμοποιηθεί για την ανταλλαγή των Προσδιορισμένων Τίτλων (Designated Securities), όπως ορίζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο, ήτοι ομολόγων που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4050/2012 και περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα «ΟΜΟΛΟΓΑ ΠΡΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ». Εξουσιοδοτείται ο ΟΔΔΗΧ να διεξάγει τη διαδικασία της ανταλλαγής κατά την οποία καλούνται οι κομιστές των Προσδιορισμένων Τίτλων (Designated Securities) να προσφέρουν τους Προσδιορισμένους Τίτλους για ανταλλαγή σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο. Το Ελληνικό Δημόσιο θα αποφασίσει την ανταλλαγή των Προσδιορισμένων Τίτλων (Designated Securities).

«ΟΜΟΛΟΓΑ ΠΡΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ»
 

Κωδικός ISIN

Έτος λήξης

GR0128010676 GR0A28010046

2023

GR0128011682 GR0A28011051

2024

GR0128012698 GR0A28012067

2025

GR0128013704 GR0A28013073

2026

GR0128014710 GR0A28014089

2027

GR0133006198 GR0A33006534

2028

GR0133007204 GR0A33007540

2029

GR0133008210 GR0A33008555

2030

GR0133009226 GR0A33009561

2031

GR0133010232 GR0A33010577

2032

GR0138005716 GR0A38005085

2033

GR0138006722 GR0A38006091

2034

GR0138007738 GR0A38007107

2035

GR0138008744 GR0A38008113

2036

GR0138009759 GR0A38009129

2037

GR0138010765 GR0A38010135

2038

GR0138011771 GR0A38011141

2039

GR0138012787 GR0A38012156

2040

GR0138013793 GR0A38013162

2041

GR0138014809 GR0A38014178

2042


15. Το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει επιπλέον, ως μέρος του ανταλλάγματος για την ανταλλαγή των Προσδιορισμένων Τίτλων, ποσό ίσο με τους ανεξόφλητους δεδουλευμένους τόκους επί των εγκύρως ανταλλαγέντων Προσδιορισμένων Τίτλων που υπολογίζονται μέχρι την 05η Δεκεμβρίου 2017, της ημερομηνίας αυτής εξαιρούμενης. Η ως άνω καταβολή θα γίνει σε μετρητά με την πίστωση των σχετικών ποσών στους Λογαριασμούς Διακανονισμού, όπως ορίζεται στο Πληροφοριακό Δελτίο. Σε κάθε περίπτωση, το Ελληνικό Δημόσιο βαρύνεται τελικά να καλύψει κάθε δαπάνη, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης των Ομολόγων και της καταβολής των δεδουλευμένων μέχρι την 05η Δεκεμβρίου 2017, της ημερομηνίας αυτής εξαιρούμενης, τόκων επί των Προσδιορισμένων Τίτλων, η ανταλλαγή των οποίων θα έχει γίνει αποδεκτή από το Ελληνικό Δημόσιο, για την ολοκλήρωση και τον τελικό διακανονισμό της ως άνω ανταλλαγής.

16. Η διαδικασία της ανταλλαγής θα ολοκληρωθεί και η έκδοση των Ομολόγων (Settlement) θα λάβει χώρα στις 05 Δεκεμβρίου 2017, ημερομηνία έκδοσης των Ομολόγων.

17. Η παρούσα ανταλλαγή αποτελεί μέρος του προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού δημοσίου χρέους εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 42, παρ. 6 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄/167/2013), όπως ισχύει.

18. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς την έγκριση των κομιστών των Ομολόγων ή της ομάδας των τραπεζών που διαχειρίζεται τη διαδικασία της παρούσας ανταλλαγής για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου να αυξάνει το ποσό της έκδοσης των Ομολόγων, εκδίδοντας ομόλογα της ίδιας έκδοσης με δημοπρασία, κοινοπραξία ή όποιο τρόπο διάθεσης επιθυμεί.

19. Τα Ομόλογα υπόκεινται στους Ενιαίους Κανόνες Τροποποίησης Τίτλων με Συλλογικές Διαδικασίες (Κανόνες Συλλογικής Δράσης) σύμφωνα με την υπουργική απόφαση υπ' αρ. 2/25248/0023Α (ΦΕΚ Β΄/583/ 2013) ως ισχύει κατά την έκδοση της παρούσης.

20. Οι όροι των Ομολόγων διέπονται από το Αγγλικό Δίκαιο, τυχόν δε σχετικές διαφορές θα επιλύονται από τα αγγλικά δικαστήρια, όπως ειδικότερα ορίζεται στον όρο 11 εκάστου εκ των Παραρτημάτων του Πληροφοριακού Δελτίου και στον όρο 12 εκάστης εκ των Πράξεων Δέσμευσης.

Γ. Τη διαδικασία της ανταλλαγής και τη διάθεση των Ομολόγων θα διαχειριστεί ομάδα τραπεζών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και στη Σύμβαση των Διαχειριστών της Ανταλλαγής, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς.

Δ. Για την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών σχετικών με την υλοποίηση της ανταλλαγής και της έκδοσης θα καταβληθεί αμοιβή στα δικηγορικά γραφεία Cleary Gottlieb Steen και Hamilton LLP, Allen και Overy LLP, και στη Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη, η οποία δεν δύναται να υπερβεί το συνολικό ποσό των € 500.000,00. Ε. Τέλος, εγκρίνονται: (α) το περιεχόμενο, η έκδοση και διάθεση του Πληροφοριακού Δελτίου όπως εκεί ορίζεται, (β) το περιεχόμενο και η κατάρτιση της Σύμβασης Διαχειριστών Ανταλλαγής, έκαστης των Πράξεων Δέσμευσης και της Επιστολής Ανάθεσης Υπηρεσιών Εκπροσώπου Ανταλλαγής και Πληροφόρησης και εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. όπως υπογράψει τα ως άνω έγγραφα καθώς και όποιο άλλο έγγραφο κριθεί απαραίτητο προκειμένου να ολοκληρωθεί η έκδοση των Ομολόγων και η ανταλλαγή, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στα ως άνω αναφερόμενα έγγραφα, καθώς και όπως ορίσει την τιμή διάθεσης των Ομολόγων, όπως αυτή θα προκύψει από τη διαδικασία της ανταλλαγής και συμπεριλάβει αυτή στα ως άνω έγγραφα, όπου αρμόζει ή απαιτείται.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017, η οποία θα καλυφθεί από τις δαπάνες εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους, ενώ προκαλείται δαπάνη και για τα επόμενα οικονομικά έτη, η οποία θα εγγράφεται στις κατ' έτος προβλέψεις δαπανών εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης