Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Β 1168222 ΕΞ 2017 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης Υπηρεσιών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την Δ. ΟΡΓ. Β 1089755 ΕΞ 2018.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-11-2017 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Β 1168222 ΕΞ 2017
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης Υπηρεσιών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Β 1168222 ΕΞ2017/09-11-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β' - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας :101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Τριανταφυλλιά Γάλλου
Τηλέφωνο :210 - 33.11.291
Fax :210 - 32.30.829
E-Mail : [email protected]
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 
Θέμα: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης Υπηρεσιών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).»


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 14, της παραγράφου 1 και των υποπαραγράφων γ και ιβ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2, των άρθρων 7 και 22, και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού.
β) του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του τρίτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
γ) της αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 
δ) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
ε) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

2. Το αριθ. Δ.Σ.Σ. Α 1134354 ΕΞ2017/13-9-2017 έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού της Α.Α.Δ.Ε..

3. Τα από 11 και 13-10-2017 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Α' - Στρατηγικού Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Απόδοσης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού.

4. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

5. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

6. Την ανάγκη έγκαιρης υλοποίησης του Στόχου του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Α.Α.Δ.Ε. για το έτος 2017, Σ.4.2.32 «Εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης Υπηρεσιών (Κ.Π.Α.) σε 3 Διευθύνσεις Κεντρικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., μέχρι 31/12/2017».

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Συνιστούμε, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), Ομάδα Εργασίας για την εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης Υπηρεσιών (Κ.Π.Α.), κατά το έτος 2017 στην Α.Α.Δ.Ε..

Β. Ι. Συγκροτούμε την παραπάνω Ομάδα Εργασίας και ορίζουμε ως Συντονίστρια και μέλη αυτής τους κατωτέρω υπαλλήλους, που υπηρετούν σε υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., ως εξής:

1) Καλυψώ Σαρδέλη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Α'- Στρατηγικού Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Απόδοσης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, ως Συντονίστρια, με αναπληρώτρια, το με α/α 4 μέλος της Ομάδας Εργασίας Αιμιλία - Άννα Παπαδάτου.

2) Ευαγγελή Μπίλλα, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Χημικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Τομπουλίδη, υπάλληλο με βαθμό Β' του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

3) Σοφία Νικολάου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Θωμά Τσιάρα, υπάλληλο με βαθμό Α', του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

4) Αιμιλία - Άννα Παπαδάτου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, ως μέλος.

5) Ελένη Σιανίδου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, ως μέλος.

6) Ανεζίνα Πουλάκη, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, ως μέλος.

7) Αικατερίνη Σίνη, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Βασιλική Μπάρκη, υπάλληλο με βαθμό Α', του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

8) Λαμπρινή Κουβέλη, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, ως μέλος.

9) Ελευθερία Μαθιουδάκη, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, ως μέλος.

II. α) Η Συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας μπορεί να συστήνει Υποομάδες για κάθε Υπηρεσία, στην οποία θα εφαρμόσει το Κ.Π.Α., να κατανέμει σε αυτές τα μέλη της Ομάδας, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του έργου και να ορίζει υπευθύνους σε αυτές.

β) Οι υπεύθυνοι των Υποομάδων θα εφαρμόσουν το Κ.Π.Α. στην Υπηρεσία ευθύνης τους και θα συντάξουν Έκθεση Αυτοαξιολόγησης και Έκθεση Μέτρων Βελτίωσης, τις οποίες θα παραδώσουν στην Συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας.

Γ. Χρέη Γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί το μέλος που θα ορίσει η Συντονίστρια αυτής.

Δ. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.) στις Διευθύνσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.): α) Στρατηγικού Σχεδιασμού, β) Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π.) , γ) Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) και δ) Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων.

Ε. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε κατάστημα που στεγάζονται υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., το οποίο θα ορίζει η Συντονίστρια αυτής.

ΣΤ. Η Συντονίστρια και τα μέλη της Ομάδας Εργασίας θα καθορίσουν το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών τους. Η Συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας αφού συγκεντρώσει τις επιμέρους Εκθέσεις/ παραδοτέα από τους Υπεύθυνους των Υποομάδων, θα συντάξει την τελική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης και την Έκθεση Μέτρων Βελτίωσης για το σύνολο των υπηρεσιών που έχουν επιλεγεί για την εφαρμογή του Κ.Π.Α. και θα την υποβάλλει στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

Ζ. Η Ομάδα Εργασίας οφείλει να ολοκληρώσει το έργο της έως την 31/12/ 2017.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γεώργιος Πιτσιλής

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης