Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΥΑ Α3/5262/20.10.04 Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας πρατηρίων πετρελαιοειδών προϊόντων και υποχρεώσεις εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων (Ν. 3054/2002).(ΦΕΚ 1572/Β)


Σχόλια: Καταργήθηκε με την 105265/10.10.2016.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-10-2004 ]
Κατηγορία: Λοιπά

ΥΑ Α3/5262/20.10.04
Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας πρατηρίων πετρελαιοειδών προϊόντων και υποχρεώσεις εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων (Ν. 3054/2002).(ΦΕΚ 1572/Β)


ΥΑ Α3/5262/20.10.2004 Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας πρατηρίων πετρελαιοειδών προϊόντων και υποχρεώσεις εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων (Ν. 3054/2002).(ΦΕΚ 1572/Β)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Του Π.Δ. 397/1988 "Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου" όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

3. Του Π.Δ. 27/1996 "Συγχώνευση του Υπουργείου Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης" (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1.2.1996).

4. Του Ν.Δ. 136/1946 "περί Κυρώσεως, Τροποποιήσεως και Συμπληρώσεως του από 10/11.5.1946 Ν.Δ. περί Αγορανομικού Κωδικός" όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.

5. Των άρθρων 6 (παρ. 8), 7 (παρ. 4 και 10) και 17 (παρ. 2) του Ν. 3054/2002 (Φ.Ε.Κ. 230/Α/2.10.2002).

6. Του άρθρου 21 του Ν. 3190/2003 (Φ.Ε.Κ 249/Α/30.10.2003).

7. Την Δ15/Α/Φ19/ΟΙΚ.4889/24.03.2004 (Φ.Ε.Κ. 528/Β/26.3.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης "ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης Ιωάννη Παπαθανασίου".

8. Την ανάγκη προστασίας του καταναλωτικού κοινού.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


1. Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίων υποχρεούνται να προμηθεύονται τα πετρελαιοειδή προϊόντα μόνο από κατόχους άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών.

2. Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίων δύναται να προμηθεύονται τα πετρελαιοειδή προϊόντα που πωλούν στα πρατήρια τους, από τα Διυλιστήρια ή από εισαγωγή μέσω του Τοπικού Προμηθευτικού Συν/σμού ή Κοινοπραξίας που κατέχει τη σχετική άδεια και με την προϋπόθεση ότι είναι μέλη τους.

3. Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίων που επιλέγουν να συνάπτουν σύμβαση αποκλειστικής συνεργασίας με συγκεκριμένη εταιρεία κάτοχο άδειας εμπορίας για προμήθεια καυσίμων από αυτήν, υποχρεούνται:

3.1. Να αναρτούν σε εμφανές σημείο του πρατηρίου τους πινακίδα με το σήμα της εταιρείας, με την οποία έχουν συνάψει, κατά τα ανωτέρω, σύμβαση αποκλειστικής συνεργασίας.

Κάτω ακριβώς ή παράπλευρα από την πινακίδα αυτή το πρατήριο υποχρεούται να αναρτά την προβλεπόμενη από το άρθρο 83Α της κωδικοποιημένης Αγορανομικής Διάταξης 14/1989, πινακίδα, με τις τιμές λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων.

3.2. Να μην προμηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα από άλλες εταιρείες πετρελαιοειδών, είτε άμεσα είτε μεσώ τρίτων,

4. Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίων που δεν έχουν σύμβαση συνεργασίας με συγκεκριμένη εταιρεία κάτοχο άδειας εμπορίας για αποκλειστική προμήθεια απ' αυτήν πετρελαιοειδών προϊόντων, λειτουργούν μόνο ως ανεξάρτητα (λευκά) πρατήρια πώλησης καυσίμων.

4.1. Τα προαναφερόμενα πρατήρια θα φέρουν ειδικό σήμα επί πινακίδας που θα είναι φωτεινή λευκού χρώματος (αυτοφωτιζόμενη), διαστάσεων τουλάχιστον 1,50 Χ 1,50 μέτρων, στην οποία θα απεικονίζονται αμφοτερόπλευρα τα κεφαλαία γράμματα "Α.Π." αρχικά των λέξεων "Ανεξάρτητο Πρατήριο".

Τα γράμματα θα έχουν χρώμα κόκκινο και ύψος τουλάχιστον 60 εκατοστών ικανού πάχους ώστε να καλύπτουν επιφάνεια διαστάσεων 60 Χ 60 εκατοστών στο κέντρο της πινακίδας.

Η πινακίδα αυτή θα είναι αναρτημένη σε ύψος τουλάχιστον 4,50 μέτρων (η κάτω πλευρά της) από την επιφάνεια του εδάφους, στην πλευρά του πρατηρίου που συνορεύει με τον δρόμο.

Κάτω ακριβώς ή παράπλευρα από την πινακίδα αυτή το πρατήριο υποχρεούται να αναρτά την προβλεπόμενη από το άρθρο 83Α της κωδικοποιημένης Αγορανομικής Διάταξης 14/1989, πινακίδα, με τις τιμές λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων.

4.2. Τα πρατήρια που φέρουν το ειδικό σήμα "Α.Π." απαγορεύεται να έχουν τοποθετήσει σε οποιοδήποτε σημείο του χώρου τους πινακίδες εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, με τις οποίες διαφημίζεται, δια μέσου του πρατηρίου αυτού, η διάθεση πετρελαιοειδών προϊόντων των εταιρειών αυτών. Επίσης απαγορεύεται να φέρουν στις αντλίες τους διακριτικά σήματα εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών.

Σε περίπτωση χρήσης εμπορικού σήματος (κατοχυρωμένου) ή επωνυμίας της επιχείρησης που εκμεταλλεύεται το πρατήριο οι σχετικές πινακίδες θα πρέπει να είναι τοποθετημένες σε απόσταση τουλάχιστον 3 μέτρων από την πινακίδα με το σήμα "Α.Π" έτσι ώστε να μην δημιουργείται σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό.

Εφόσον τα εν λόγω πρατήρια φέρουν πινακίδες που διαφημίζουν άλλα προϊόντα, πλην πετρελαιοειδών προϊόντων, εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών (π.χ. λιπαντικά), οι πινακίδες αυτές θα είναι μικρότερων διαστάσεων από την πινακίδα του ειδικού σήματος και θα απέχουν τουλάχιστον τρία μέτρα από αυτήν, ώστε να μην δημιουργείται κατά κανένα τρόπο παραπλάνηση στους καταναλωτές.

4.3. Η ανάρτηση της πινακίδας με το ειδικό σήμα στα Ανεξάρτητα Πρατήρια (Α.Π.) θα γίνει σε διάστημα ενός μηνός από την ισχύ της παρούσας. Οι πρατηριούχοι αυτών των πρατηρίων θα γνωστοποιούν τούτο εγγράφως, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση της εν λόγω πινακίδας, στις αρμόδιες Υπηρεσίες των Νομ/κών Αυτ/σεων με πλήρη στοιχεία των πρατηρίων τους.

Η προθεσμία των δέκα πέντε (15) ημερών ισχύει και για τις μελλοντικές περιπτώσεις λειτουργίας Ανεξαρτήτων (λευκών) πρατηρίων είτε εξ αρχής είτε κατόπιν μετατροπής τους, σε Ανεξάρτητα (λευκά).

5. Οι κάτοχοι άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν εγγράφως εντός 15 ημερών από την ισχύ της παρούσας, στις κατά τόπους αρμόδιες Δ/νσεις και Τμήματα Εμπορίου των νομαρχιακών αυτ/σεων, πλήρη στοιχεία των πρατηρίων με τα οποία έχουν συνάψει σύμβαση αποκλειστικής συνεργασίας και φέρουν το σήμα τους.

Για νέες τέτοιες συμβάσεις που θα συνάπτουν και για οποιαδήποτε μεταβολή (λύση ή καταγγελία), ή λήξη και μη ανανέωση υφισταμένων συμβάσεων, τάσσεται προθεσμία 15 ημερών στις εταιρείες για τη σχετική γνωστοποίηση.

Τα της καταγγελίας της σύμβασης ρυθμίζονται βάσει σχετικών όρων της ιδίας της σύμβασης.

5.1. Σε περίπτωση διακοπής για οποιαδήποτε λόγο της συνεργασίας πρατηριούχων με συγκεκριμένη εταιρεία εμπορίας, αφαιρείται η πινακίδα με το σήμα της εταιρείας οπουδήποτε φέρεται εντός του χώρου του πρατηρίου, κατά την διαδικασία και προθεσμία που ορίζεται στις μεταξύ τους συμβάσεις.

5.2. Σε περίπτωση διακοπής συνεργασίας πρατηριούχων με συγκεκριμένη εταιρεία κατόχου αδείας εμπορίας και μετατροπής του σε πρατήριο Ανεξάρτητο (λευκό) ή αποκλειστικής συνεργασίας με άλλη εταιρεία, η πινακίδα με το νέο αντίστοιχο σήμα θα αναρτηθεί εντός 30 και 15 ημερών αντίστοιχα από την αφαίρεση του προηγούμενου σήματος και η σχετική γνωστοποίηση στην αρμόδια Νομ/κή Αυτ/ση θα γίνει εντός 15 ημερών από την ανάρτηση του, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.

5.3. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την καταγγελία της σύμβασης μέχρι την αφαίρεση των σημάτων της εταιρείας από το πρατήριο, την ευθύνη για την ποιότητα και ποσότητα των πωλουμένων προϊόντων φέρουν από κοινού ο κάτοχος άδειας λιανικής εμπορίας (πρατηριούχος )και η προμηθεύτρια εταιρεία.

6. Απαγορεύεται σε εταιρείες κατόχους αδείας εμπορίας να εφοδιάζουν με καύσιμα, είτε άμεσα είτε δια μέσου τρίτων, πρατήρια στα οποία έχουν αναρτηθεί σήματα άλλης εταιρείας κατόχου αδείας εμπορίας.

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1.1.2005 να ανακοινωθεί στον ημερήσιο τύπο και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ν ημερήσιο τύπο, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης