Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΥΑ Α3/5261/20.10.04 Διοικητικές κυρώσεις για παράνομη διακίνηση και εμπορία υγραερίου.- (ΦΕΚ 1572/B)

Σχόλια:


Κατηγορία: Λοιπά

ΥΑ Α3/5261/20.10.04
Διοικητικές κυρώσεις για παράνομη διακίνηση και εμπορία υγραερίου.- (ΦΕΚ 1572/B)


ΥΑ Α3/5261/20.10.04 Διοικητικές κυρώσεις για παράνομη διακίνηση και εμπορία υγραερίου.- (ΦΕΚ 1572/B)

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΥΑ Α3/5261/20.10.2004 Διοικητικές κυρώσεις για παράνομη διακίνηση και εμπορία υγραερίου.- (ΦΕΚ 1572/B)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Του Π.Δ. 397/1988 "Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου" όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

3. Του Π.Δ. 27/1996 "Συγχώνευση του Υπουργείου Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης" (ΦΕΚ 19/Α/1.2.1996).

4. Του Ν.Δ. 136/46 "περί Κυρώσεως, Τροποποιήσεως και Συμπληρώσεως του από 10/11.5.1946 Ν.Δ. περί Αγορανομικού Κώδικος" όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.

5. Της κωδικοποιημένης Α.Δ. 14/1989.

6. Την Αγορανομική Διάταξη αριθμ. 12/11.10.2004 περί αντικατάστασης των άρθρων 434 και 435 της Κ.Α.Δ. 14/1989 "Διακίνηση υγραερίου".

7. Του Ν. 3054/2002 (Φ.Ε.Κ. 230/Α/2.10.2002).

8. Του άρθρου 21 του Ν. 3190/2003 (Φ.Ε.Κ 249/Α/30.10.2003).

9. Την Δ15/Α/Φ19/ΟΙΚ.4889/24.3.2004 (Φ.Ε.Κ. 528/Β/26.3 2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης "ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης Ιωάννη Παπαθανασίου".

10. Την ανάγκη προστασίας του καταναλωτικού κοινού.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


Στους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 434 και 435 της 14/1989 Α.Δ. όπως ισχύουν μετά την 12/2004 Α.Δ. και ανεξάρτητα από την άσκηση ποινικής δίωξης που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ. 136/1946 "περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. 10/11.5.1946 περί Αγορανομικού Κώδικα" όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, επιβάλλεται και πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3054/2002, με απόφαση του οικείου Νομάρχη, μετά από προηγούμενη κλήση δια επιδοτηρίου των παραβατών για υποβολή εντός τακτής προθεσμίας σχετικού γραπτού υπομνήματος με το οποίο θα αναφέρονται στο θέμα της παράβασης.

Η ανωτέρω απόφαση θα εκδίδεται από τον Νομάρχη του Νομού όπου διαπράχθηκε η παράβαση σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 3 μηνών από της διαπίστωσης της παράβασης από τα αρμόδια όργανα.

Τα πρόστιμα βεβαιώνονται από την αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. από την Δ.Ο.Υ. του Νομού όπου είναι η έδρα του Νομικού ή φυσικού προσώπου στο οποίο επιβάλλεται πρόστιμο, το 50% του οποίου αποτελεί πόρο του Ειδικού λογαριασμού Πετρελαιοειδών του άρθρου 19 του Ν. 3054/2002, και κατατίθεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στον λογαριασμό με την ονομασία "λογαριασμός χρηματοδότησης εταιρειών εμπορίας πετρ/δών για μεταφορές καυσίμων για τις προβληματικές περιοχές της χώρας" που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος (Αριθ. 234226/9). Οι Δ.Ο.Υ. υποχρεούνται να γνωστοποιούν, κάθε φορά στην Δ/νση Εποπτείας Διαχείρισης Πετρελαιοειδών του Υπ. Ανάπτυξης, αντίγραφο του διπλοτύπου της Τράπεζας της Ελλάδος, με το οποίο κατατέθηκε το ως άνω ποσοστό στον συγκεκριμένο Ειδικό Λογαριασμό". Το πρόστιμο ορίζεται σε:

- ποσό ευρώ από 15.000 έως 1.000.000 για τους κατόχους άδειας εμπορίας υγραερίου και τους τρίτους όπου από τις παραπάνω διατάξεις υπάρχει ευθύνη,

- ποσό ευρώ από 15.000 έως 800.000 για τους Προμηθευτικούς Συνεταιρισμούς ή Κοινοπραξίες,

- ποσό ευρώ από 15.000 έως 150.000 για τους κατόχους άδειας λειτουργίας πρατηρίων (υγρών καυσίμων-υγραερίων),

- ποσό ευρώ από 15.000 έως 50.000 για τους κατόχους άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου,

- ποσό ευρώ από 15.000 έως 20.000 για τα καταστήματα λιανικής πώλησης,

Σε περίπτωση υποτροπής των παραβατών είναι δυνατή η προσωρινή ή οριστική ανάκληση των αδειών λειτουργίας των εγκαταστάσεων και εμπορίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες που χορήγησαν τις άδειες αυτές,

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από την επόμενη της δημοσίευσης της στο

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης