ΠΟΛ.1109/1.11.2004

Καθορισμός του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου 3% επί της αξίας των επαναπατριζόμενων κεφαλαίων του άρθρου 38 του Ν. 3259/2004. (Αριθ. Πρωτ.: 1086595/11220/Β0012 )

1 Νοέ 2004

Taxheaven.gr


Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1086595/11220/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΑΆ

ΠΟΛ.: 1109

ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου 3% επί της αξίας των εισαγομένων κεφαλαίων του άρθρου 38 του Ν.3259/2004.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 38 του Ν. 3259/2004 (ΦΕΚ 149Α΄).

β) Τις διατάξεις της 14650/ΔΙΟΕ85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519Β΄) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία καθορίσθηκαν οι αρμοδιότητες των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

γ) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ορίζουμε όπως ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου 3% επί της αξίας των εισαγομένων κεφαλαίων έχει ως το σχετικό υπόδειγμα, το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα της παρούσας.

2. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα από αυτόν μέσα στον οποίο έγινε η εισαγωγή κεφαλαίων.

3. Με τη δήλωση αποδίδεται ο φόρος που παρακρατήθηκε από όλα τα υποκαταστήματα του πιστωτικού ιδρύματος.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δήλωση Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου 3% επί της αξίας των επαναπατριζόμενων κεφαλαίων ( άρθρου 38 N . 3259/2004 )

Του

Επωνυμία:����������������.........................................

Δηλούντος

Διεύθυνση: Πόλη ������..οδός..���������αριθ���

Πιστωτ. Ιδρύματος

Τηλ:������.............................................................................................

Ποσό εισαχθέντων κεφαλαίων κατά το μήνα������.. έτους ���

�����

Φόρος 3% ��������������������������...

�����

Προσαύξηση λόγω εκπροθέσμου�������������...

�����

ΣΥΝΟΛΟ��������������...................................

�����

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Αθήνα, ��������...
Ο ΔΗΛΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Επώνυμο:�����������
Όνομα:������������.
Δ/νση:������������..
Α.Φ.Μ.:������������
Αρμόδια Δ.Ο.Υ.:��������.
Αριθ. μητρ. άσκ. επαγγ.:����...
Κατηγορία αδείας:�������..

Αθήνα, ��������...
Ο ΔΗΛΩΝ

Βεβαιώθηκε

Παραλήφθηκε την �����

Α.Χ.Κ���������

Τριπλοτύπου
Είσπραξης

Αριθμός����..


Ημερομηνία������


Ποσό�����..

���������..200
Ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ.

Ο Ενεργήσας την Βεβαίωση

Ο Διαχειριστής


Taxheaven.gr