Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δ.ΟΡΓ. Α 1159956 ΕΞ 2017 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τον ανακαθορισμό της καθ' ύλην αρμοδιότητας των Φορολογικών Περιφερειών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.) και του Τμήματος Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού των Τελωνείων Α' τάξεως της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.), καθώς και ως προς τη σύσταση Γραφείων σε εξαρτημένα Τελωνεία Β' τάξεως, ενός (1) Τμήματος, με ένα (1) Γραφείο στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.), τον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων αυτής και ενός (1) Αυτοτελούς Γραφείου στη Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Πειραιά της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης


Δ.ΟΡΓ. Α 1159956 ΕΞ 2017 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τον ανακαθορισμό της καθ' ύλην αρμοδιότητας των Φορολογικών Περιφερειών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.) και του Τμήματος Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού των Τελωνείων Α' τάξεως της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.), καθώς και ως προς τη σύσταση Γραφείων σε εξαρτημένα Τελωνεία Β' τάξεως, ενός (1) Τμήματος, με ένα (1) Γραφείο στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.), τον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων αυτής και ενός (1) Αυτοτελούς Γραφείου στη Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Πειραιά της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-11-2017 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Δ.ΟΡΓ. Α 1159956 ΕΞ 2017
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τον ανακαθορισμό της καθ' ύλην αρμοδιότητας των Φορολογικών Περιφερειών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.) και του Τμήματος Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού των Τελωνείων Α' τάξεως της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.), καθώς και ως προς τη σύσταση Γραφείων σε εξαρτημένα Τελωνεία Β' τάξεως, ενός (1) Τμήματος, με ένα (1) Γραφείο στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.), τον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων αυτής και ενός (1) Αυτοτελούς Γραφείου στη Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Πειραιά της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης


Αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1159956 ΕΞ2017/25-10-2017

(ΦΕΚ Β' 3861/02-11-2017)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των περ. αα', ββ' και γγ' της υποπαραγράφου θ' της παρ. 4 του άρθρου 14, των άρθρων 2, 6 και 7 και των παρ. 1 έως 8 του άρθρου 19 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,
β) του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
γ) της αριθμ. 75555/289/6.7.2017 (Β' 2336) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Καθορισμός των κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της "χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών" του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016»,
δ) της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1119253 ΕΞ 2017/8.8.2017 (Β' 2823 και 3086) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός των οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. 75555/289/6.7.2017 (Β' 2336) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα οποία καθορίσθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α' 147)»,
ε) της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/5.1.2017 (Β' 12, 52, 234 και 1032) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
στ) της αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 34, 48, 49, 53, 55 και 68 αυτής.

2. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Προϊσταμένων και Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.:
α) από 14.9.2017, του Γραφείου Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.),
β) από 27.9.2017, της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.),
γ) από 9.10.2017, του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.,
δ) από 4.10.2017, 5.10.2017 και 17.10.2017, του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.),
ε) από 16.10.2017, της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) και
στ) από 2.2.2017, 10, 17 και 18.10.2017, της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ..

4. Τα έγγραφα Προϊσταμένων υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., αριθμ.:
α) 30/080/000/225/14.6.2017, του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.,
β) ΔΤΔ Ε 1119790 ΕΞ 2017/9.8.2017, της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. και
γ) Δ.ΕΙΣΠΡ. Δ 1464796 ΕΞ 2017 ΕΜΠ/27.9.2017, της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

5. Το αριθμ. Δ.Ο.Δ. Α.Α.Δ.Ε. Β 1151733 ΕΞ 2017/ 12.10.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε., σχετικά με το ύψος της δαπάνης που προκαλείται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

6. Το αριθμ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1151178 ΕΞ 2017/ 11.10.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με το οποίο η δαπάνη, που προκαλείται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης είναι εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του τρέχοντος προϋπολογισμού και του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ. ετών 2018-2021, καθώς και την επισυναπτόμενη σε αυτό αριθμ. ΔΣΣΟΔ Ε 1182718/14.12.2016 απόφαση της Αναπληρώτριας του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, περί Ανάληψης Υποχρέωσης.

7. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

8. Την ανάγκη: α) ανακαθορισμού καθ' ύλην αρμοδιότητας των Φορολογικών Περιφερειών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.) και του Τμήματος Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού των Τελωνείων, Α' τάξεως, της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.), β) σύστασης Γραφείου σε συγκεκριμένα εξαρτημένα Τελωνεία, Β' τάξεως, της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ., για την εφαρμογή των διατάξεων της αριθμ. 75555/289/6.7.2017 (Β' 2336) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών και γ) σύστασης ενός (1) Τμήματος, με ένα (1) Γραφείο, στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.), ανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων αυτής και σύστασης Αυτοτελούς Γραφείου στη Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Πειραιά της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2017, με ποσόν ύψους 646,02 € και για κάθε επόμενο έτος, με ποσόν ύψους 3.876,12 €, η οποία εγγράφεται στους ΚΑΕ 0215, 0294, 0292 και 0293 του Ειδικού Φορέα 23-180 και η οποία βρίσκεται εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του τρέχοντος προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. και του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ.,

αποφασίζουμε:

Α.- Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β' 968 και 1238) απόφασή μας, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, ως εξής:

1.- α) Ανακαθορίζουμε αρμοδιότητες των κατωτέρω υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.:
αα) Των Φορολογικών Περιφερειών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, καθώς και
ββ) του «Γραφείου Γ' - Εμπειρογνωμόνων» του «Τμήματος Γ' - Πωλήσεων» της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.) και του «Τμήματος Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού» των Τελωνείων Α' τάξεως της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.).

β) Συνιστούμε στις κατωτέρω υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.:
αα) Στα εξαρτημένα Τελωνεία, Β' τάξεως, Αγίου Νικολάου, Αργοστολίου, Άρτας, Γυθείου, Δράμας, Ζακύνθου, Ιτέας, Κομοτηνής, Κυλλήνης, Λευκάδας, Μεσολογγίου, Νέων Μουδανιών, Ξάνθης, Πτολεμαΐδας, Ρεθύμνου, Σάμου, Στυλίδας, Τρικάλων, Γραφείο, με τίτλο «Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης» και καθορίζουμε τις αρμοδιότητες αυτού.
ββ) στα εξαρτημένα Τελωνεία, Β' τάξεως, Κιλκίς και Φλώρινας, Γραφείο με τίτλο «Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης», το οποίο παύει να λειτουργεί, από 1.1.2018 και καθορίζουμε τις αρμοδιότητες αυτού.
γγ) στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.), ένα (1) Τμήμα, με τίτλο «Τμήμα Γ' - Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης - Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.) και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.» και ένα (1) Γραφείο σε αυτό, με τίτλο «Γραφείο Πληρωμής Δαπανών του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.Α.», καθορίζουμε τις αρμοδιότητές τους και ανακαθορίζουμε τους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης και τις αρμοδιότητες των Τμημάτων «Α' - Τεχνικής Υποστήριξης Εργαστηρίων» και «Β' - Σχεδιασμού και Ποιότητας» αυτής.
δδ) Στην Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Πειραιά της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.), ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο, το οποίο θα λειτουργεί στο Γ' Τελωνείο Εισαγωγής Πειραιά και καθορίζουμε την αρμοδιότητα αυτού.

γ) Τροποποιούμε την υποπαράγραφο 11 της παραγράφου Α' του άρθρου 68, συμπληρώνουμε αυτήν και προσθέτουμε νέα περίπτωση γ'.

2.- Τροποποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 34, 48, 49, 53, 55 και 68 αυτής, ως εξής:
α) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 34 «Φορολογικές Περιφέρειες» αντικαθιστούμε τις περιπτώσεις ιε' και ιστ' και αναριθμούμε τις υφιστάμενες περιπτώσεις ιστ' έως ιθ' σε ιζ' έως κ', αντίστοιχα, ως κατωτέρω:
«4.- (ιε) Η διαπίστωση της εισαγωγής ή μη στη Δ.Ο.Υ., που ανήκει στη χωρική τους αρμοδιότητα, του ποσού που αναγράφεται σε απολεσθέντα αποδεικτικά είσπραξης και η έγκριση έκδοσης αντιγράφων αυτών.
(ιστ) Η διαπίστωση της μη εξόφλησης απολεσθέντων τίτλων πληρωμής και η έγκριση έκδοσης αντιγράφων αυτών.
(ιζ) H διαπίστωση της απώλειας τίτλων πληρωμής, μετά από την εξόφληση αυτών, οι οποίοι έχουν εκδοθεί από Δ.Ο.Υ., που ανήκουν στη χωρική τους αρμοδιότητα και η έγκριση έκδοσης αντιγράφων αυτών για υπηρεσιακή και μόνο χρήση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
(ιη) Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης που πραγματοποιείται από Δ.Ο.Υ., που ανήκουν στη χωρική τους αρμοδιότητα, πριν από την έκδοση τίτλου πληρωμής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
(ιθ) Η παροχή οδηγιών στους Προϊσταμένους των οικείων Δ.Ο.Υ. για την εφαρμογή των διατάξεων περί εκκαθάρισης αρχείων, την ορθολογική διαχείριση των χώρων στέγασής τους και τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια και υγιεινή αυτών, καθώς και η συγκέντρωση στοιχείων εφαρμογής των ανωτέρω και ενημέρωσης των αρμόδιων επιτελικών υπηρεσιών.
(κ) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.».
β) Στην παράγραφο 5 του άρθρου 48 «Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.)» αντικαθιστούμε την υποπερίπτωση ββ' της περίπτωσης γ' «Γραφείο Γ' - Εμπειρογνωμόνων» της υποπαραγράφου III. «Τμήμα Γ'- Πωλήσεων», ως κατωτέρω:
«5.- III. (γ) (ββ) Η επιμέλεια για τη χάραξη αριθμών ασφαλείας σε τροχοφόρα, για τη διασφάλιση της ταυτότητας αυτών, μόνο, στις περιπτώσεις επί των οποίων δεν υπάρχει εγχάρακτος αριθμός πλαισίου ή αυτός είναι παραποιημένος.».
γ) Στο άρθρο 49 «Τελωνεία»:
αα) Στην παράγραφο 5 αντικαθιστούμε την υποπερίπτωση στ' της περίπτωσης XXII.- «Τμήμα Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού» της υποπαραγράφου Α' αυτής, προσθέτουμε νέα υποπαράγραφο Γ' και αναριθμούμε τις υφιστάμενες υποπαραγράφους Γ' και Δ' σε Δ' και Ε', αντίστοιχα,
ββ) αντικαθιστούμε τη στήλη 7 των υπό στοιχείο, με α/α 5, 7, 8, 11, 13, 25, 26, 34, 35, 37, 40, 44, 45, 47, 48, 49, 67, 88, 91 και 94, Τελωνείων του Πίνακα της παραγράφου 7 και
γγ) αναριθμούμε την παράγραφο 9 σε παράγραφο 8, προσθέτουμε υποπαράγραφο β' σε αυτήν, αριθμούμε το αρχικό εδάφιο σε υποπαράγραφο α' και διαμορφώνουμε τα ανωτέρω, ως εξής:
«5.- Α. XXII.- (στ) Η επιμέλεια για τη χάραξη αριθμών ασφαλείας σε τροχοφόρα, για τη διασφάλιση της ταυτότητας αυτών, μόνον, στις περιπτώσεις επί των οποίων δεν υπάρχει εγχάρακτος αριθμός πλαισίου ή αυτός είναι παραποιημένος.».
«5.- Γ.- (α) Στα εξαρτημένα Τελωνεία, Β' τάξεως, Αγίου Νικολάου, Αργοστολίου, Άρτας, Γυθείου, Δράμας, Ζακύνθου, Ιτέας, Κομοτηνής, Κυλλήνης, Λευκάδας, Μεσολογγίου, Νέων Μουδανιών, Ξάνθης, Πτολεμαΐδας, Ρεθύμνου, Σάμου, Στυλίδας και Τρικάλων λειτουργεί ΓΡΑΦΕΙΟ, με τίτλο «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ», το οποίο είναι αρμόδιο για:
(αα) Τη διενέργεια όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών προς κάλυψη, μέσω των Νομαρχιακών Προϋπολογισμών της Τελωνειακής Διοίκησης, των αναγκών των Τελωνείων του οικείου Νομαρχιακού Προϋπολογισμού, τα οποία προβλέπονται στη στήλη 3 του Πίνακα της περίπτωσης β' της υποπαραγράφου 4 της παρ. Α' της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/5.1.2017 (Β' 12, 52, 234 και 1032) απόφασής μας, όπως εκάστοτε ισχύει και των υφιστάμενων υπηρεσιών αυτών, κατά τα οριζόμενα στην ως άνω περίπτωση β'.
(ββ) Τη διοικητική και τη γραμματειακή υποστήριξη του Τελωνείου.
(γγ) Την υποβολή πρότασης του ετήσιου προϋπολογισμού εξόδων του Τελωνείου, στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και την εκτέλεση αυτού, καθώς και την παρακολούθηση των υπερωριών του προσωπικού του Τελωνείου.
(δδ) Τη μέριμνα για την υγιεινή και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων του Τελωνείου.
(εε) Τη μέριμνα για την εξασφάλιση των υλικών, του εξοπλισμού και των μέσων δίωξης, που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του Τελωνείου και την παρακολούθηση της κίνησης, της συντήρησης, της επισκευής αυτών και του εφοδιασμού των υπηρεσιακών αυτοκινήτων, καθώς και τη μέριμνα για την έγκαιρη αντικατάσταση αυτών ή για την προμήθεια νέων.
(στστ) Την τήρηση και τη διαχείριση των παγίων του Τελωνείου και τη συνεχή πληροφόρηση του Τμήματος Β' - Διαχείρισης Παγίων και Αναλωσίμων της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε., με στοιχεία σχετικά με τα πάγια, προκειμένου να ενημερώνεται το πληροφοριακό σύστημα Παγίων και Αποθηκών της Α.Α.Δ.Ε..
(β) Στα Εξαρτημένα Τελωνεία, Β' τάξεως, Κιλκίς και Φλώρινας λειτουργεί, έως και την 31.12.2017, ΓΡΑΦΕΙΟ, με τίτλο «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ», το οποίο ασκεί την αρμοδιότητα της υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης α' της παρούσας υποπαραγράφου.
Δ.- (α) Η διαχείριση των Πρωτοκόλλων Τελωνειακών Παραβάσεων (Π.Τ.Π.) που έχουν καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων (ICISnet) από τα εξαρτημένα Τελωνεία μέχρι την 31.8.2016 παραμένει σε αυτά.8.- (α) Η έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Κινητής Ομάδας Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) του Τελωνείου Κομοτηνής, το οποίο συστάθηκε με τις διατάξεις της υποπαραγράφου β' της παραγράφου 1 και της υποπαραγράφου β' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1014322 ΕΞ 2016/29.1.2016 (Β' 295) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, θα καθορισθεί με νεότερη απόφασή μας.
(β) Τα Γραφεία Διοικητικής Υποστήριξης των εξαρτημένων Τελωνείων Κιλκίς και Φλώρινας παύουν να λειτουργούν από 1.1.2018 και οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από την ίδια ημερομηνία από τα Τμήματα Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού των Τελωνείων Ευζώνων και Κρυσταλλοπηγής, αντίστοιχα, από τα οποία παρακολουθούνται και ολοκληρώνονται οι τυχόν εκκρεμείς διαδικασίες, που μεταφέρονται από τα ως άνω Γραφεία.».

δ) Αντικαθιστούμε τις διατάξεις του άρθρου 53 «Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων», ως κατωτέρω:
«Άρθρο 53
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων
1. - Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.).
2. - Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων είναι οι παρακάτω:
(α) Η αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και υλικών της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ., σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες.
(β) Η ορθολογική διαχείριση της πληροφορίας και των εγγράφων και η παροχή στους συναλλασσομένους της δυνατότητας ηλεκτρονικής συναλλαγής και ενημέρωσης.
(γ) Η βελτίωση της οργάνωσης και της ποιότητας του επιχειρησιακού έργου των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ..
(δ) Η διασφάλιση της ομαλής εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης - Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.).
3. - Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:
α) Τμήμα Α'- Τεχνικής Υποστήριξης Εργαστηρίων β) Τμήμα Β'- Σχεδιασμού και Ποιότητας γ) Τμήμα Γ'- Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης - Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.) και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., στο οποίο υπάγεται Γραφείο, με τίτλο «Γραφείο Πληρωμής Δαπανών του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.Α.»
4. - Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και του Γραφείου της, ως ακολούθως:
I. Τμήμα Α'- Τεχνικής Υποστήριξης Εργαστηρίων (α) Η διοικητική υποστήριξη των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. και η γραμματειακή εξυπηρέτηση των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας αυτής. (β) Η μέριμνα για:
αα) την αξιοποίηση, τη συντήρηση και την καθαριότητα των μόνιμων εγκαταστάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. και
ββ) την ασφάλεια και την φύλαξη του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας αυτής.
(γ) Η επιμέλεια λειτουργίας βιβλιοθήκης και αρχείου νομοθεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ..
(δ) Η λειτουργία αποθήκης και η μέριμνα για την ορθολογική διαχείριση του δημοσίου υλικού της Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και η συνεργασία με την Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Εγκαταστάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, για τυχόν διάθεση των Παγίων στις λοιπές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης ή για την εκποίηση αυτών.
(ε) Η κατάρτιση και η ενημέρωση μητρώου κινητών περιουσιακών στοιχείων και του αρχείου εξοπλισμού της Γενικής Διεύθυνσης, η εκποίηση κινητών περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η μέριμνα για τη συντήρηση, την επισκευή και την ασφάλεια του μηχανολογικού, εργαστηριακού και λοιπού εξοπλισμού αυτής.
(στ) Ο προγραμματισμός και η επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών προμήθειας ειδών και υπηρεσιών από την Γενική Διεύθυνση Γ.Χ.Κ.. Η σύνταξη εισηγήσεων προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την αναγκαιότητα προμήθειας ειδών και υπηρεσιών από την Γενική Διεύθυνση, καθώς και η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών των προμηθευόμενων ειδών και υπηρεσιών.
(ζ) Η διενέργεια όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ., που υλοποιούνται σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. και η διαβίβαση των ολοκληρωμένων φακέλων προμήθειας ειδών και υπηρεσιών προς πληρωμή στο αρμόδιο για εκκαθάριση Τμήμα της Διεύθυνσης.
(η) Η σύσταση, η συγκρότηση συλλογικών οργάνων/ επιτροπών που προβλέπονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, για όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών ή υπηρεσιών, που υλοποιούνται σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α., παραλαβής αυτών και εξέτασης ενστάσεων - προσφυγών.
(θ) Οι απαιτούμενες διαδικαστικές ενέργειες και ο ορισμός μελών στα συλλογικά όργανα/επιτροπές της προηγούμενης περίπτωσης.
(ι) Η υλοποίηση και η συνολική παρακολούθηση της πορείας διενέργειας των διαδικασιών προμηθειών και ανάθεσης υπηρεσιών σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.Α..
(ια) Η συλλογή, η στατιστική επεξεργασία και η αξιοποίηση δεδομένων, καθώς και η τήρηση βάσεων δεδομένων, σχετικά με τα αντικείμενα αρμοδιότητας του Τμήματος.
(ιβ) Κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί με ειδικές διατάξεις και αφορά στα αντικείμενα του Τμήματος. Στο Τμήμα εδρεύουν:
αα) το Γραφείο Γραμματειακής Εξυπηρέτησης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.), το οποίο προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 122 του π.δ. 284/1988 (α' 128), όπως ισχύει και
ββ) το Γραφείο Γραμματειακής Εξυπηρέτησης της Ανώτατης Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (Α.Ε.Τ.Α.), το οποίο προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 114 του π.δ. 284/1988, όπως ισχύει.
II. Τμήμα Β - Σχεδιασμού και Ποιότητας
(α) Ο σχεδιασμός και η εποπτεία εφαρμογής των συστημάτων ποιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ..
(β) Η ανάπτυξη και η ενοποίηση των σχεδίων της Γενικής Διεύθυνσης και η συνεργασία με το Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου αυτής για τον καθορισμό των στόχων και των σκοπών της.
(γ) Ο καθορισμός του πλαισίου και του χρονοδιαγράμματος του επιχειρησιακού σχεδίου της Γενικής Διεύθυνσης, σε συνεργασία με το Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου αυτής.
(δ) Η παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ., η σύνταξη σχετικών αναφορών και της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Γενικής Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, Υπηρεσίες της και το Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου αυτής.
(ε) Η συγκέντρωση και η μελέτη των αιτημάτων των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. και η εισήγηση προς το Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου αυτής, για θέματα οργάνωσης των υπηρεσιών της, καθώς και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και εκπαίδευσης.
(στ) Η σύνταξη προτάσεων για την υπόδειξη εκπροσώπων της Γενικής Διεύθυνσης σε συλλογικά όργανα, εκτός εκείνων για τα οποία την αρμοδιότητα έχει το Τμήμα Α' - Τεχνικής Υποστήριξης Εργαστηρίων της ίδιας Διεύθυνσης.
(η) Ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση της εκτέλεσης κοινοτικών και άλλων προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει η Γενική Διεύθυνση Γ.Χ.Κ., σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε..
(θ) Η μέριμνα για τη λήψη μέτρων βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στα εργαστήρια και, γενικότερα, στους χώρους της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ..
(ι) Ο σχεδιασμός και η θέσπιση διαδικασιών λειτουργίας των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης και η διαχείριση και αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων αυτής, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
(ια) Η ενημέρωση του κοινού για τα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης, μέσω έντυπων ή ηλεκτρονικών εκδόσεων, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού.
(ιβ) Κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί με ειδικές διατάξεις και αφορά στα αντικείμενα του Τμήματος.
III.α) Τμήμα Γ'- Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης-Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.) και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.
(αα) Η κατάρτιση και η υποβολή προτάσεων προς την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε., για θέματα προϋπολογισμού δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ., που βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Α.Α.Δ.Ε..
(ββ) Η μέριμνα για την κατάρτιση προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού και προβλέψεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης - Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.) και η αποστολή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες.
(γγ) Η διασταύρωση και η κατανομή εσόδων στους διάφορους πόρους του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α..
(δδ) Η παρακολούθηση και η ενημέρωση των τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί το Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α..
(εε) Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και του Μητρώου Δεσμεύσεων του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α..
(στστ) Η κατάρτιση και η υποβολή των προβλεπόμενων δημοσιονομικών αναφορών του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. προς την αρμόδια Διεύθυνση της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε. και προς την ΕΛ.ΣΤΑΤ..
(ζζ) Η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από τον διατάκτη και η καταχώρηση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α..
(ηη) Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων περί ανάληψης υποχρεώσεων και η παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για την μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά ποσού της διαθέσιμης πίστωσης του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α..
(θθ) Ο έλεγχος της νομιμότητας, της κανονικότητας και η εκκαθάριση των δαπανών του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α., με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά αυτών, καθώς και η έκδοση εντολής πληρωμής αυτών.
(ιι) Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α..
(ιαια) Κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί με ειδικές διατάξεις και αφορά στα αντικείμενα του Τμήματος.
β) Γραφείο Πληρωμής Δαπανών του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.
(αα) Η πληρωμή των δαπανών του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α..
(ββ) Κάθε άλλο θέμα που έχει ανατεθεί με ειδικές διατάξεις και αφορά στο αντικείμενο του Γραφείου.».

ε) Αντικαθιστούμε το δεύτερο εδάφιο της υποπαραγράφου IV. «Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.) Πειραιά» της παραγράφου 6 του άρθρου 55 «Χημικές Υπηρεσίες» και προσθέτουμε περίπτωση δ' στο τέλος αυτής, ως κατωτέρω: «6.- IV.» «Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου της, ως κατωτέρω:».
«6.- IV.» «(δ) Αυτοτελές Γραφείο της Χημικής (Χ.Υ.) Υπηρεσίας Πειραιά λειτουργεί στο Γ' Τελωνείο Εισαγωγής Πειραιά, με αρμοδιότητα την παροχή επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής στις Τελωνειακές και άλλες Αρχές και την επίλυση θεμάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας.».
στ) Προσθέτουμε νέα περίπτωση γ' στην υποπαράγραφο 11 της παραγράφου Α' του άρθρου 68, την οποία αντικαθιστούμε, ως κατωτέρω:
«Α.- 11. α) στα Τμήματα των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται διαφορετικά στο παρόν, στο Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου αυτής, καθώς και στις Περιφερειακές Χημικές Υπηρεσίες, επιπέδου αυτοτελούς Τμήματος και στα Αυτοτελή Γραφεία των Χημικών Υπηρεσιών προΐστανται υπάλληλοι ή ορίζονται υπεύθυνοι, αντίστοιχα, κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Χημικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερίπτωση α' της περίπτωσης 2 της παραγράφου 3 του άρθρου 61 της παρούσας απόφασης.
β) στο Τμήμα Α'- Τεχνικής Υποστήριξης Εργαστηρίων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Χημικών ή υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρεί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερίπτωση α' της περίπτωσης 2 της παραγράφου 3 του άρθρου 61 της παρούσας απόφασης ή υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Τεχνολόγων ή υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρεί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 4 της παραγράφου 3 του άρθρου 61 της παρούσας.
γ) Στο Τμήμα Γ'- Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης - Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.) και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Χημικών ή υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρεί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερίπτωση α' της περίπτωσης 2 της παραγράφου 3 του άρθρου 61 της παρούσας απόφασης ή υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.».

Β. - α) Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται το «Τμήμα Α' - Τεχνικής Υποστήριξης Εργαστηρίων» και το «Τμήμα Β' - Σχεδιασμού και Ποιότητας» της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Α.Α.Δ.Ε., στο εξής νοείται το «Τμήμα Α' - Τεχνικής Υποστήριξης Εργαστηρίων» ή το «Τμήμα Β' - Σχεδιασμού και Ποιότητας» ή το «Τμήμα Γ' - Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης - Αλκοολούχων Ποτών (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.) και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.» της ίδιας Διεύθυνσης, κατά λόγο αρμοδιότητας.
β) Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις διατάξεις της.

Γ. - Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β' 968 και 1238) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1114121 ΕΞ 2017/27.7.2017 (Β' 2681) όμοια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2017

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης