Αποτελέσματα live αναζήτησης

Α.Π. Γ99/1/148/01.11.04 α) Υποβολή Α.Π.Δ. Γ΄ τριμήνου 2004 στα Υποκ/τα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. β) Υποβολή Α.Π.Δ. νέων εργοδοτών. γ) Εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ.. ΣΧΕΤ. : Εγκ. 54/04 & 109/04.

Σχόλια:


Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Α.Π. Γ99/1/148/01.11.04
α) Υποβολή Α.Π.Δ. Γ΄ τριμήνου 2004 στα Υποκ/τα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. β) Υποβολή Α.Π.Δ. νέων εργοδοτών. γ) Εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ.. ΣΧΕΤ. : Εγκ. 54/04 & 109/04.


Α.Π. Γ99/1/148/01.11.04 α) Υποβολή Α.Π.Δ. Γ΄ τριμήνου 2004 στα Υποκ/τα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. β) Υποβολή Α.Π.Δ. νέ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/148/01.11.04  α) Υποβολή Α.Π.Δ. Γ΄ τριμήνου 2004 στα Υποκ/τα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. β) Υποβολή Α.Π.Δ. νέων εργοδοτών. γ) Εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ.. ΣΧΕΤ. : Εγκ. 54/04 & 109/04.

Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εργοδότες μετά την τροποποίηση της νομοθεσίας, η οποία διέπει το καθεστώς υποβολής Α.Π.Δ. εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων μισθολογικών περιόδων από 1/7/04 και εφεξής, αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα τα εξής :

Α) ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2004 ΣΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 
Όπως είναι γνωστό, η τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας είχε ως συνέπεια, οι προθεσμίες υποβολής στα Υποκ/τα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. των Α.Π.Δ. μισθολογικών περιόδων από 1/7/2004 και μετά (για όσους εργοδότες είχαν την δυνατότητα αυτή), να λήγουν ενωρίτερα από ότι ίσχυε με την προηγούμενη ρύθμιση, καθόσον αυτές δεν ξεκινούν πλέον από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για τους εργοδότες που είχαν υποχρέωση μηνιαίας υποβολής Α.Π.Δ., αφού αυτή καταργήθηκε, αλλά από την 11η του μήνα υποβολής, αν είναι εργάσιμη.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και για λόγους χρηστής διοίκησης και διευκόλυνσης των εργοδοτών, αποφασίζεται αποκλειστικά για τις Α.Π.Δ. του Γ΄ τριμήνου 2004 (1/7/2004 - 30/9/2004), οι οποίες υποβλήθηκαν στα Υποκ/τα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., απ΄ όσους εργοδότες είχαν την δυνατότητα αυτή, να ισχύσουν οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής, που προέβλεπε το προηγούμενο νομικό καθεστώς (συνημμένος πίνακας). 
Για την υποβολή στα Υποκ/τα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. των Α.Π.Δ. του Δ΄ τριμήνου 2004 και εντεύθεν, για όσους εργοδότες έχουν αυτή τη δυνατότητα, θα ισχύουν οι προθεσμίες που καθορίζονται από την υφιστάμενη νομοθεσία (ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε.). Για την υποβολή της Α.Π.Δ. του Δ΄ τριμήνου 2004 οι αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες σας έχουν ήδη σταλεί σε πίνακα με την υπ. αριθμ. 54/04 εγκύκλιό μας. Ο πίνακας αυτός, καθώς και όσοι θα σας σταλούν με επόμενα έγγραφά μας, με τις καταληκτικές ημερομηνίες των Α.Π.Δ. του έτους 2005, θα πρέπει να αναρτηθούν έγκαιρα στους χώρους των Υποκ/των. 

Β) ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΝΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
Έχουν εντοπισθεί περιπτώσεις νέων εργοδοτών, στους οποίους, αν και υπέβαλλαν αιτήσεις εγγραφής τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος, για την υποβολή Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, δεν είναι δυνατόν να τους χορηγηθούν κωδικοί πρόσβασης (PIN) και μεταβολής στοιχείων και επικοινωνίας (PUK) με το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., διότι δεν διαβιβάσθηκαν έγκαιρα οι αιτήσεις απογραφής τους στο Κέντρο Επεξεργασίας, προκειμένου να ενημερωθεί το Μητρώο Εργοδοτών και να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τους.
Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος αποφασίζεται, αποκλειστικά και μόνο για τους νέους εργοδότες, να παρέχεται η δυνατότητα υποβολής της πρώτης Α.Π.Δ. από την απογραφή τους και στα Υποκ/τα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. σε χειρόγραφο ή μαγνητικό μέσο, ανάλογα με όσα ίσχυαν για τις Α.Π.Δ. μισθολογικών περιόδων μέχρι 30/6/2004. Στις περιπτώσεις αυτές οι προθεσμίες υποβολής των Α.Π.Δ. στα Υποκ/τα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. είναι εκείνες που καθορίζονται με βάση το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε. (από την 11η του μήνα υποβολής, αν είναι εργάσιμη και μετά). 
Ωστόσο, ειδικά για την Α.Π.Δ. του Γ΄ τριμήνου 2004 των νέων εργοδοτών (δηλ. όσων προσέλαβαν προσωπικό για πρώτη φορά την περίοδο από 1/7/2004 έως 30/9/2004) η προθεσμία υποβολής της στα Υποκ/τα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. λήγει στις 05/11/2004.
Επισημαίνουμε ότι, αποτελεί ευθύνη των Διευθυντών των Υποκ/των και των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εσόδων των Υποκ/των, η αποστολή στο Κέντρο Επεξεργασίας των αιτήσεων απογραφής εργοδοτών καθώς και των δηλώσεων μεταβολής των στοιχείων τους να γίνεται άμεσα και χωρίς καμία καθυστέρηση.

Γ) ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Δ.Π.
Μετά την πάροδο της εκάστοτε ισχύουσας προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων μέσω διαδικτύου (δηλ. την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από το τρίμηνο που αυτές αναφέρονται), η (εκπρόθεσμη) υποβολή των Α.Π.Δ. θα γίνεται αποκλειστικά στο Υποκ/μα ή Παρ/μα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., που υπάγεται η έδρα του εργοδότη εγγράφως ή σε μαγνητικό μέσο, ανάλογα με την νομική μορφή του εργοδότη (δηλ. σύμφωνα με όσα ίσχυαν για τις Α.Π.Δ. μισθολογικών περιόδων μέχρι 30/6/2004).

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ                 07/2004 -  9/ 2004

 

 

Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων που το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε.  λήγει σε:

 Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.

1 και 2

19

Οκτωβρίου

2004

                Ημέρα

Τρίτη

3 και 4

20

Οκτωβρίου

2004

             Ημέρα

Τετάρτη

5 και 6

21

Οκτωβρίου

2004

             Ημέρα

Πέμπτη

7 και 8

22

Οκτωβρίου

2004

             Ημέρα

Παρασκευή

9, 10, 20 και 30

25

Οκτωβρίου

2004

             Ημέρα

Δευτέρα

40, 50, 60, 70, 80, 90 και 00

26

Οκτωβρίου

2004

             Ημέρα

Τρίτη

 

 

 

 

        Καταληκτική Ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. μέσω Διαδικτύου
 
Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων

(ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.)

 

 

31

 

 

Οκτωβρίου

 

 

2004

              

 

Ημέρα

 

 

Κυριακή

 

 

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης