Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1105/21.10.2004 Διάθεση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2005 (1083956 /830/Τ&Ε.Φ.)

Σχόλια:


Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΠΟΛ.1105/21.10.2004
Διάθεση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2005 (1083956 /830/Τ&Ε.Φ.)


ΠΟΛ.1105/21.10.2004 Διάθεση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 200

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 21.10.2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1083956 /830/Τ & Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
2) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
3) ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Υ.Δ.Ε.Α.Δ.
4) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΛ.: 1105

ΘΕΜΑ: Διάθεση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2005.

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις του άρθρου 57, του σχεδίου νόμου «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε στη Βουλή, καθώς και την 1082470/6117-5/0016/14.10.2004 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1582/Β'), με την οποία ανατίθεται η διάθεση των ανωτέρω ειδικών σημάτων στις Τράπεζες και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος.
Παράλληλα, κρίνουμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε τα βασικότερα σημεία των οδηγιών που έχουν δοθεί μέχρι τώρα για τα ειδικά σήματα των προηγουμένων ετών των αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, κατά το μέρος που εξακολουθούν να ισχύουν και για τα σήματα του 2005, συμπληρώνοντας και τροποποιώντας τις οδηγίες αυτές όπου κρίνεται απαραίτητο, ενόψει και των οριζομένων στις κοινοποιούμενες διατάξεις και στην ανωτέρω απόφαση.

Ι. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ

1. Παράγραφοι 1 έως και 3 του άρθρου 57 του σχεδίου νόμου «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις»
α) Με την κοινοποιούμενη διάταξη της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου, αναπροσαρμόζονται τα τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών Ι.Χ., καθώς και των επιβατικών Ι.Χ. ρυμουλκούμενων, ημιρρυμουλκούμενων (τροχόσπιτων).
Επίσης, με την ίδια διάταξη, στο πρώτο κλιμάκιο τελών κυκλοφορίας των ανωτέρω οχημάτων (κατηγορία Α'), υπάγονται και οχήματα με κυλινδρισμό κινητήρα μικρότερο των 51 κυβ. εκατοστών, προκειμένου να περιληφθεί και μικρός αριθμός δικύκλων και τρίκυκλων, τα οποία, αν και έχουν κυλινδρισμό κινητήρα μικρότερο των 51 κυβ. εκατ., χαρακτηρίζονται ως μοτοσικλέτες με βάση την κοινή υπουργική απόφαση 48145/2327/8.8.2003 (ΦΕΚ 1207/Β'), με την οποία έγινε προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 2002/24/ΕΚ.
Εννοείται ότι, για τα δίκυκλα και τρίκυκλα μοτοποδήλατα (με κυλινδρισμό κινητήρα μικρότερο των 51 κυβ. εκατ.), για τα οποία η άδεια κυκλοφορίας εκδίδεται από την Αστυνομική Αρχή, θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.Δ.436/1974 και του Α.Ν.236/1967, όπως ισχύουν, αντίστοιχα, μετά και τη διαμόρφωση των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών, με την περ. ΣΤ' της παρ. 1, του άρθρου 20 του Ν.2948/2001, σε 7,30 ευρώ.
β) Με τη διάταξη της παρ. 2, στο πρώτο κλιμάκιο τέλους μεταβίβασης επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, κάθε κατηγορίας και χρήσης (κατηγορία Α'), υπάγονται και οχήματα με κυλινδρισμό κινητήρα μικρότερο των 51 κυβ. εκατοστών, προκειμένου, κατά τα ανωτέρω, να περιληφθούν και οι δίκυκλες, τρίκυκλες μοτοσικλέτες με κυλινδρισμό κινητήρα μικρότερο των 51 κυβ. εκατ.
γ) Σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, οι ανωτέρω διατάξεις (των παρ. 1 και 2) ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2005. Επομένως, αφορούν τέλη κυκλοφορίας έτους 2005 και τέλη μεταβίβασης για μεταβιβάσεις από την 1η Ιανουαρίου 2005.
2. Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 1082470/6117-5/0016/14.10.2004
Με την απόφαση αυτή ανατίθεται η διάθεση των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών, έτους 2005, στις Τράπεζες: ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ALPHA BANK, ASPIS BANK, ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ, ΕΓΝΑΤΙΑ, ΕΘΝΙΚΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΥΠΡΟΥ, ΛΑΪΚΗ, NOVA BANK, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, PROBANK, ΩΜΕΓΑ και FBB-ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, καθώς και στο ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Με την ίδια απόφαση παρέχεται η δυνατότητα στις Τράπεζες αυτές να διαθέτουν τα ειδικά σήματα και μέσω διαδικτύου (internet) ή call center.

II. ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Στην προμήθεια ειδικού σήματος όλα τα αυτοκίνητα οχήματα και οι μοτοσικλέτες, συμπεριλαμβανομένων και των επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκατεστημένων στην Ελλάδα, βάσει του Α.Ν.89/1967, όπως ισχύει (χαρακτηριστικές πινακίδες ΕΥ & ΕΥΥ).
Εξαιρετικά, δεν υποχρεούνται να προμηθευτούν ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας τα αλλοδαπά φορτηγά αυτοκίνητα, τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα με το καθεστώς της προσωρινής χρησιμοποίησης ή της προσωρινής εισαγωγής και τα δίτροχα και τρίτροχα μοτοποδήλατα.
Τα οχήματα δεν υποχρεούνται να εφοδιασθούν με ειδικό σήμα, μόνο στις κατωτέρω περιπτώσεις:
Οταν από τις πινακίδες κυκλοφορίας τους προκύπτει ότι πρόκειται για οχήματα που ανήκουν σε πρόσωπα απαλλασσόμενα από τα τέλη κυκλοφορίας.
Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν.2367/1953, όπως ισχύει και του Π.Δ.351/6.10.1990 «Προσδιορισμός των διαφόρων κατηγοριών αυτοκινήτων οχημάτων, των υπ' αυτών ρυμουλκούμενων και των μοτοσικλετών, με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας τους», προκύπτει ότι ειδικά για τις κατωτέρω κατηγορίες των οχημάτων, που φέρουν χαρακτηριστικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας:
α) αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες Κρατικών Υπηρεσιών με την ένδειξη Κ.Υ.
β) αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες Διπλωματικού Σώματος με την ένδειξη Δ.Σ.
γ) αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες Προξενικού Σώματος με την ένδειξη Π.Σ.
δ) αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες Ξένων Αποστολών με την ένδειξη Ξ.Α.
ε) αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες αναπήρων πολέμου με την ένδειξη ΑΝ.Π.
Επομένως, στα αυτοκίνητα και στις μοτοσικλέτες, που κυκλοφορούν με τις ως άνω χαρακτηριστικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, δεν θα χορηγείται ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας.
Επισημαίνεται ότι τα αυτοκίνητα που δεν ανήκουν σε Κρατική Υπηρεσία και παρόλα αυτά έχουν πινακίδες με την ένδειξη Κ.Υ., διότι δεν έχουν ακόμα αντικαταστήσει αυτές, οφείλουν να καταβάλλουν τέλη κυκλοφορίας και να προμηθευτούν ειδικό σήμα.
Οταν τεθούν σε ακινησία (εκούσια ή αναγκαστική) κατά τις διατάξεις των παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 22 του Ν.2367/1953 για ολόκληρο το έτος 2005.
Επομένως, για να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας και ως εκ τούτου για να μην υπάρχει υποχρέωση προμήθειας ειδικού σήματος για κάποιο από τα οχήματα αυτά, πρέπει να έχει τεθεί σε ακινησία, κατά τα ανωτέρω, πριν από την 1.1.2005 και να παραμείνει σε ακινησία για ολόκληρο το 2005.
Ειδικά, για τις περιπτώσεις αναγκαστικής ακινησίας κατά τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.2367/1953 (κλοπή, υπεξαίρεση, κατάσχεση κ.λπ.), δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας και επομένως δεν υπάρχει υποχρέωση προμήθειας ειδικού σήματος, εφόσον το γεγονός της ακινησίας (π.χ. υποβολή μήνυσης κατ' αγνώστου, σε περίπτωση κλοπής) έχει λάβει χώρα πριν από την έναρξη του έτους και το όχημα παραμείνει σε ακινησία για όλο το έτος.
Η κατά τα ανωτέρω ακινησία δεν αίρεται εάν ο κάτοχος του οχήματος δεν προμηθευτεί προηγουμένως το ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας του έτους κατά το οποίο γίνεται η άρση. Στην περίπτωση αυτή το σήμα του έτους αυτού χορηγείται χωρίς πρόστιμο.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφόσον δεν τηρηθεί η προαναφερόμενη διαδικασία της ακινησίας πριν από την έναρξη του ημερολογιακού έτους, οι κάτοχοι των οχημάτων δεν μπορούν να επικαλεσθούν ακινησία για το έτος αυτό, έστω και αν πράγματι για διαφόρους λόγους (απουσία, ασθένεια, βλάβη του οχήματος κ.λπ.), δεν εκινήθησαν τα οχήματα.
Ειδικά για τις περιπτώσεις αναγκαστικής ακινησίας, εφόσον τα στοιχεία κυκλοφορίας είναι κατατεθειμένα στη ΔΟΥ δεν θα επιστρέφονται, εάν δεν γίνει προηγούμενα προμήθεια του σήματος.
Στην περίπτωση, όμως, που τα στοιχεία κυκλοφορίας δεν είναι κατατεθειμένα στη ΔΟΥ, δεν καθίσταται δυνατή η προμήθεια του σήματος πριν από την άρση της ακινησίας. Για το λόγο αυτό οι κάτοχοι των ως άνω οχημάτων μπορούν να προμηθευτούν το σήμα χωρίς πρόστιμο, εντός 10 ημερών από τη λήξη της ακινησίας (π.χ. προκειμένου περί κλοπής, από την απόδοση του οχήματος στον κάτοχο) (παρ. 1, άρθρο 40, Ν.2214/1994 - σχετ. διαταγή μας 1066578/5748/0014/8.6.1994, ΠΟΛ.1147).
Τα τέλη κυκλοφορίας για τα επαγγελματικά οχήματα, με εξαίρεση τα τέλη για τη δοκιμαστική κυκλοφορία και τα τέλη για τα δίτροχα, τρίτροχα μοτοποδήλατα, περιορίζονται κατά 50%, εφόσον τα οχήματα δεν κυκλοφόρησαν για ολόκληρο ημερολογιακό εξάμηνο, λόγω διαγραφής τους κατά το πρώτο ημερολογιακό εξάμηνο, θέσης σε κυκλοφορία τους κατά το δεύτερο ημερολογιακό εξάμηνο ή θέσης σε ακινησία για ολόκληρο ημερολογιακό εξάμηνο.
Οταν κυκλοφορούν με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής (αλλοδαπά οχήματα ταξινομημένα στην αλλοδαπή).
Εφόσον για τα αυτοκίνητα αυτά δημιουργείται από τις ισχύουσες διατάξεις (ΑΥΟ Δ247/1988-ΦΕΚ 195/Β/88, που κυρώθηκε με το Ν.1839/1989-ΦΕΚ 90/Α/89) υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας, οι κάτοχοι τους θα καταβάλλουν για κάθε επιπλέον μήνα της κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα το 1/12 των οριζομένων ως κατωτέρω, κατά περίπτωση, τελών κυκλοφορίας. Διευκρινίζεται ότι τμήμα μηνός θα λογίζεται ως ακέραιος μήνας.
Τονίζεται ότι, οι κάτοχοι μοτοποδηλάτων, νια τα οποία η άδεια κυκλοφορίας εκδίδεται από την Αστυνομική Αρχή, δεν υποχρεούνται να εφοδιασθούν με ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας.
Ειδικά νια τα τύπου JEEP Φορτηγά Ι.Χ. αυτοκίνητα διευκρινίζονται τα εξής:
Για όσα από τα αυτοκίνητα αυτά αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας η ένδειξη «τύπου JEEP», αρκεί αυτή για την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας, με βάση τα κλιμάκια που ορίζονται κατωτέρω στο κεφάλαιο 6. Εφόσον στην άδεια κυκλοφορίας τους δεν αναγράφεται τέτοια ένδειξη και ο κάτοχος φορτηγού Ι.Χ. αυτοκινήτου αμφισβητεί την υποχρέωση του για καταβολή τελών κυκλοφορίας με βάση τα κατωτέρω κλιμάκια, διότι υποστηρίζει ότι το αυτοκίνητο του δεν είναι τύπου JEEP, η αρμόδια ΔΟΥ θα αποφαίνεται για το θέμα, με βάση όσα ορίζονται στο 1015436/147/Τ.& Ε.Φ./7.2.1997/ΠΟΛ.1048 έγγραφό μας, εκδίδοντας και τη σχετική βεβαίωση, όπου απαιτείται και σε περίπτωση προσφυγής θα αποφαίνονται τα διοικητικά δικαστήρια.
2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ
Από το έτος 2002 έχουν καθιερωθεί δύο κατηγορίες ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων:
ένα με την ονομασία «ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ι.Χ. ΑΥΤ/ΤΩΝ ΚΑΙ MOT/ΤΩΝ», που αφορά όλα τα Ι.Χ. οχήματα, ένα με την ονομασία «ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Δ.Χ. ΑΥΤ/ΤΩΝ ΚΑΙ MOT/ΤΩΝ», που αφορά όλα τα Δ.Χ. οχήματα.
3. ΥΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Για την κατασκευή των ειδικών σημάτων χρησιμοποιείται διαφανές μαλακό Film PVC ή POLYESTER πάχους 0,1 mm.
Εξάλλου τα σήματα φέρουν μαχαιρωτές εγκοπές, ώστε να μην μπορεί να αποκολληθούν χωρίς να καταστραφούν.
4. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
Οπως ορίζεται στην 1065738/1119/Τ.&Ε.Φ./6.8.2002 (ΦΕΚ 1113 Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ο βασικός χρωματισμός του σήματος για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα οχήματα και μοτοσικλέτες έτους 2003 και επομένων είναι ασημί.
Ο βασικός χρωματισμός του σήματος για τα Δ.Χ. αυτοκίνητα οχήματα και μοτοσικλέτες είναι κίτρινο.
Το χρώμα των ψηφίων που καθορίζουν το έτος, καθώς και των λοιπών ενδείξεων είναι μπλε σκούρο.
Η κυκλική επιφάνεια, κάτω από το έμβλημα του Κράτους και τις λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», είναι μεταξοτυπία χρώματος ασημί.
5. ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ - ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ
Επί των σημάτων και κάτω από τα δύο τελευταία ψηφία του έτους υπάρχει ειδικό ορθογώνιο διαφανές πλαίσιο για την τοποθέτηση του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος.
Ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, ο οποίος είτε θα είναι προεκτυπωμένος στα προεκτυπωμένα ειδοποιητήρια αυτοκινήτων, σε ειδικά αποκοπτόμενο τμήμα, είτε θα συμπληρώνεται από τον κάτοχο του οχήματος στην τριπλότυπη υπεύθυνη δήλωση - απόδειξη πληρωμής, πάλι σε ειδικά αποκοπτόμενο τμήμα ή θα αναγράφεται από τον ίδιο σε λευκό κομμάτι χάρτου, κατάλληλων διαστάσεων, θα τοποθετείται στο ως άνω πλαίσιο, από το παράθυρο στο πίσω μέρος του ειδικού σήματος.
Ακολούθως, το σήμα θα επικολλάται στην εσωτερική όψη του πρόσθιου αλεξηνέμου του οχήματος.
Εξαιρετικά για τις μοτοσικλέτες και τα τροχόσπιτα το σήμα επικολλάται σε εμφανές σημείο αυτών.
Επισημαίνεται ότι το σήμα πρέπει να έχει επικολληθεί, όπως ορίζεται ανωτέρω και όχι να βρίσκεται απλώς στο όχημα.
Σημειώνουμε ότι σχετικές αναλυτικές οδηγίες αναγράφονται στο πίσω μέρος των τριπλοτύπων υπεύθυνων δηλώσεων-αποδείξεων πληρωμής και των σημάτων, για ενημέρωση των κατόχων των οχημάτων.6. ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Α. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
α) Επιβατικά αυτοκίνητα και δίκυκλες-τρίκυκλες μοτοσικλέτες:

Κατηγορία

Κινητήρας
σε κυβ. εκατοστά

Τέλη
κυκλοφορίας

Α'

έως 300

15 ευρώ

Β'

301 - 785

38 ευρώ

ΓΆ

786 - 1.357

93 ευρώ

Δ'

1.358 - 1.928

168 ευρώ

Ε'

1.929 - 2.357

372 ευρώ

ΣΤ'

2.358 και άνω

483 ευρώ

Ρυμουλκούμενα, ημιρρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα): 93 ευρώ.
Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαμβάνονται και τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκαταστημένων στην Ελλάδα με βάση τον Α.Ν.89/1967 (ΦΕΚ 132/Α').
Επίσης περιλαμβάνονται και τα τύπου Jeep αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών.
β) Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες:

Κατηγορία

Μικτό βάρος
σε χιλιόγραμμα

Τέλη
κυκλοφορίας

Α'

έως 1.500

51 ευρώ

Β'

1.501 - 3.500

73 ευρώ

Γ'

3.501 - 10.000

205 ευρώ

Δ'

10.001 - 20.000

410 ευρώ

Ε'

20.001 - 30.000

645 ευρώ

ΣΤ'

30.001 - 40.000

909 ευρώ

Ζ'

40.001 και άνω

1.027 ευρώ

Ρυμουλκά (τράκτορ): 205 ευρώ.
γ) Λεωφορεία

Κατηγορία

Θέσεις καθήμενων

Τέλη κυκλοφορίας

Α'

έως 33

146 ευρώ

Β'

34 - 50

278 ευρώ

Γ'

51 και άνω

352 ευρώ

δ) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες : 366 ευρώ
Β. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
α) Επιβατικά (με ή χωρίς μετρητή): 196,60 ευρώ
β) Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες:

Κατηγορία

Μικτό βάρος
σε χιλιόγραμμα

Τέλη κυκλοφορίας

Α'

έως 3.500

88 ευρώ

Β'

3.501 - 10.000

132 ευρώ

Γ

10.001 - 19.000

234 ευρώ

Δ'

19.001 - 26.000

340 ευρώ

Ε'

26.001 - 33.000

450 ευρώ

ΣΤ'

33.001 - 40.000

640 ευρώ

Ζ'

40.001 - και άνω

1.000 ευρώ

γ) Λεωφορεία

ΑΣΤΙΚΑ

Θέσεις καθήμενων και όρθιων

Τέλη κυκλοφορίας

Α'

έως 50

146 ευρώ

Β'

51 και άνω

264 ευρώ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ

Θέσεις καθήμενων και όρθιων

Τέλη κυκλοφορίας

Α'

έως 50

146 ευρώ

Β'

51 και άνω

205 ευρώ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ

Θέσεις καθήμενων

Τέλη κυκλοφορίας


έως 40

293 ευρώ


41 και άνω

410 ευρώ

δ) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες : 205 ευρώ
Γ. Για τα οχήματα για τα οποία δεν καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας γιατί έχει χορηγηθεί απαλλαγή (επισυνάπτεται σχετικός πίνακας): 3 ευρώ.
Οπως, όμως, προαναφέρθηκε για όσα οχήματα προκύπτει από τις πινακίδες κυκλοφορίας τους, ότι ανήκουν σε πρόσωπα που απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας, δεν υπάρχει υποχρέωση προμήθειας ειδικού σήματος.
Διευκρινίζεται ότι για όσα επιβατικά αυτοκίνητα στην άδεια κυκλοφορίας δεν αναγράφεται κυλινδρισμός κινητήρα (κυβικά εκατοστά), αλλά μόνο φορολογήσιμοι ίπποι, θα λαμβάνεται υπόψη η εξής αντιστοιχία:

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΙΜΟΙ

ΙΠΠΟΙ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

(ΚΥΒΙΚΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ)

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

ΠΟΣΟ

3 - 5

358 - 785

38 ευρώ

6 - 9

786 - 1.357

93 ευρώ

10 - 13

1.358 - 1.928

168 ευρώ

14 - 16

1.929 - 2.357

372 ευρώ

17 και άνω

2.358 και άνω

483 ευρώ
7. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ
Τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας έτους 2005 όλων των αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών θα διατεθούν από 01.11.2004 και μέχρι 31.12.2004.
8. ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΘΕΣΟΥΝ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ
Τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας έτους 2005 κατασκευάστηκαν από την Υπηρεσία Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Ε.Ε.Α.Δ.) και θα προωθηθούν από την Υπηρεσία Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Δ.Ε.Α.Δ.) στα πρόσωπα τα οποία θα τα διαθέσουν στους υπόχρεους. Ειδικότερα, το έργο της είσπραξης των εσόδων από τη διάθεση του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσικλετών έτους 2005, ανατίθεται στις Τράπεζες: ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ALPHA BANK, ASPIS BANK, ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ, ΕΓΝΑΤΙΑ, ΕΘΝΙΚΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΥΠΡΟΥ, ΛΑΪΚΗ, NOVA BANK, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, PROBANK, ΩΜΕΓΑ και FBB-ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, καθώς και στο ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Υστερα από τα ανωτέρω, τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 2005 θα διατεθούν από τις ως άνω Τράπεζες, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και από τις ΔΟΥ.
Ειδικότερα:
Ι. Οι Τράπεζες και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο θα χορηγήσουν τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσικλετών από 01.11.2004 μέχρι 31.12.2004, πλην των περιπτώσεων που, σύμφωνα με όσα ορίζονται κατωτέρω, τα σήματα θα χορηγηθούν μόνο από τις ΔΟΥ. Σημειώνεται ότι, οι Τράπεζες και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο δεν θα χορηγήσουν ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας νια τα Δ.Χ. αυτοκίνητα.
II. Οι ΔΟΥ θα χορηγήσουν τα ειδικά σήματα
Ολων των Δ.Χ. αυτοκινήτων, από 1.11.2004.
Των Ι.Χ. αυτοκινήτων μόνο στις κατωτέρω περιπτώσεις:
α) Οταν γίνεται εκπρόθεσμη προμήθεια σήματος.
β) Οταν ο κάτοχος του οχήματος δεν λάβει ειδοποιητήριο μέχρι 10.12.2004 ή το έχει απολέσει ή γενικότερα όταν δεν το προσκομίσει.
γ) Οταν ο κάτοχος λάβει ειδοποιητήριο αλλά ο αριθμός κυκλοφορίας που αναγράφεται δεν ανήκει σε αυτοκίνητο του ή αναγράφεται λανθασμένα το οφειλόμενο ποσό των τελών κυκλοφορίας.
δ) Οταν στο ειδοποιητήριο έχει αναγραφεί λανθασμένος ΑΦΜ ή ο ΑΦΜ άλλου προσώπου, όπως του συζύγου αντί της συζύγου.
Επισημαίνεται ότι, για τις περιπτώσεις (γ) και (δ), καθώς και στην περίπτωση που ο κάτοχος, για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. ταξίδι στο εξωτερικό κ.λπ.) επιθυμεί άμεσα την προμήθεια του ειδικού σήματος και δεν έχει ακόμα λάβει το ειδοποιητήριο ή το έχει απολέσει, οι ΔΟΥ θα χορηγούν σήματα από 1.11.2004.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση λάθους ή έλλειψης στοιχείου επί των ειδοποιητηρίων, εκτός των προαναφερθέντων περιπτώσεων, το ειδικό σήμα χορηγείται από τις ως άνω Τράπεζες.
Για να μην επαναληφθούν τα λάθη τον επόμενο χρόνο, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώσουν τις ΔΟΥ, μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος της εμπρόθεσμης διάθεσης των σημάτων (31.12.2004).
Εξαιρετικά, τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας θα χορηγηθούν αποκλειστικά από τις ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΔΟΥ ή τα ΚΛΙΜΑΚΙΑ των ΔΟΥ στις κατωτέρω περιπτώσεις:
Οταν όχημα Ι.Χ. ή Δ.Χ. τεθεί πρώτη φορά σε κυκλοφορία (έκδοση άδειας κυκλοφορίας) κατά το χρονικό διάστημα από 1.11.2004 έως 31.12.2004 ή τεθεί εκ νέου σε κυκλοφορία, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ύστερα από αποχαρακτηρισμό του (π.χ. για επιβατικό Δ.Χ. που έχει αποχαρακτηρισθεί, εκδίδεται νέα άδεια κυκλοφορίας, ως επιβατικό Ι.Χ.), και ο κάτοχος του επιθυμεί κατά τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας, μαζί με το σήμα του 2004, να προμηθευτεί και το σήμα του 2005. Σε αντίθετη περίπτωση ο κάτοχος του οχήματος οφείλει να προμηθευτεί το ειδικό σήμα έτους 2005 μέχρι 31.12.2004 από οποιαδήποτε ΔΟΥ.
Οταν το όχημα απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας και συντρέχει μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις (β), (γ) ή (δ), το σήμα χορηγείται μόνο από την αρμόδια, νια τη φορολογία του εισοδήματος του κατόχου του, ΔΟΥ.
Τέλος, για τα αυτοκίνητα οχήματα Δημοσίων Υπηρεσιών, Διπλωματικού Σώματος και Ξένων Αποστολών, που απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας και έχουν συμβατικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, χορηγούνται δωρεάν σήματα.
Τα ανωτέρω σήματα χορηγούνται:
Από την Α' ΔΟΥ Αθηνών, εάν η δικαιούμενη υπηρεσία βρίσκεται στο νομό Αττικής.
Από τη ΔΟΥ έδρας νομών ή σε περίπτωση περισσοτέρων ΔΟΥ από την Α' ΔΟΥ για τη λοιπή Ελλάδα.
Η χορήγηση των σημάτων αυτών θα πραγματοποιείται ύστερα από την υποβολή αναλόγου αιτήματος με σχετικό πρωτόκολλο, στο οποίο θα αναγράφονται οι αριθμοί των αυτοκινήτων και ο συνολικός αριθμός των χορηγουμένων σημάτων. Το πρωτότυπο πρωτόκολλο θα παραμένει στις ΔΟΥ ως δικαιολογητικό χορήγησης.
Μετά τη δωρεάν χορήγηση των ανωτέρω σημάτων, οι ΔΟΥ θα ενημερώνουν σχετικά τη Δ/νση Τελών & Ε.Φ.- Τμήμα Β' (Σίνα 2-4, 10672 ΑΘΗΝΑ).
Τα ειδικά σήματα που θα διατίθενται στους υπόχρεους από τις ΔΟΥ θα καταχωρούνται ημερησίως, από τους υπαλλήλους που έχουν ορισθεί για τη διάθεση τους, σε ειδική κατάσταση.
Μετά το πέρας της ημερήσιας συναλλαγής θα εκδίδεται από τις χειρόγραφες ΔΟΥ αποδεικτικό είσπραξης τύπου Α' για το ποσό της κάθε ημερήσιας κατάστασης, το οποίο θα εισάγεται στον κρατικό προϋπολογισμό στον Κ.Α.Ε. 1363 «Τέλη κυκλοφορίας κάθε είδους οχημάτων που καταβάλλονται με τη χορήγηση ειδικού σήματος» και στον Κ.Α.Ε. 2415 «Έσοδο από τη χορήγηση ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας και κάρτας ελέγχου καυσαερίων (ν.2052/92, αρθρ.3, παρ.4)» (για τα σήματα που χορηγούνται στα απαλλασσόμενα οχήματα με την καταβολή ποσού 3 ευρώ).
Διευκρινίζεται ότι τα σήματα που θα χορηγούνται δωρεάν για οποιαδήποτε αιτία (αντικατάσταση λόγω κλοπής, απώλειας ή καταστροφής) θα καταχωρούνται σε ενιαία (για όλο το χρονικό διάστημα της διάθεσης) ξεχωριστή κατάσταση, που αποτελεί δικαιολογητικό λογιστικής τακτοποίησης των παραληφθέντων σημάτων.
9. ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Το σήμα καταρχήν χορηγείται στον ιδιοκτήτη - κάτοχο του οχήματος.
Μπορεί, όμως, να χορηγηθεί και σε άλλο πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης.
Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος έχει αποβιώσει και δεν έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στο όνομα των κληρονόμων, το σήμα θα χορηγείται σ' αυτούς, έστω και αν δεν έχουν υποβάλει δήλωση φόρου κληρονομιάς. Εξάλλου, σε περίπτωση θανάτου αναπήρου, στον οποίο είχε χορηγηθεί απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο του, λόγω της αναπηρίας του, οι κληρονόμοι, στους οποίους περιέρχεται αυτό, οφείλουν τέλη κυκλοφορίας από το επόμενο του θανάτου του κληρονομουμένου ημερολογιακό έτος.
Για τη χορήγηση του σήματος πρέπει απαραίτητα να προσκομίζονται:
α) Σε περίπτωση που η προμήθεια του σήματος γίνεται από την Τράπεζα ή από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το προεκτυπωμένο ειδοποιητήριο - απόδειξη πληρωμή, που θα έχει αποσταλεί από τη Γ.Γ.Π.Σ. στον ιδιοκτήτη του οχήματος.
Σημειώνεται ότι αν ο ενδιαφερόμενος επιλέξει να προμηθευτεί το ειδικό σήμα από Τράπεζα μέσω internet ή call center, θα ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπεται από την Τράπεζα αυτή.
β) Στην περίπτωση που η προμήθεια του σήματος γίνεται από τη ΔΟΥ, η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ή φωτοαντίγραφο αυτής.
10. ΚΛΟΠΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ κ.λπ. ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ
Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του ειδικού σήματος ο κάτοχος δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση προμήθειας νέου σήματος. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο 30 ευρώ, ενώ το νέο σήμα χορηγείται χωρίς άλλη επιβάρυνση.
Εάν για το όχημα προβλέπονται τέλη κυκλοφορίας κατώτερα του ανωτέρω προστίμου των 30 ευρώ, το πρόστιμο σε περίπτωση προμήθειας νέου σήματος περιορίζεται στο ύψος των τελών κυκλοφορίας.
Εννοείται ότι, στην περίπτωση αυτή το νέο σήμα θα χορηγείται μόνο από τις ΔΟΥ, εφόσον προσκομισθεί η σχετική απόδειξη πληρωμής του κλαπέντος, απωλεσθέντος ή καταστραφέντος σήματος, με την επιφύλαξη, όμως, της επιβολής προστίμου για μη επικόλληση (περί του οποίου κατωτέρω).
Στη νέα υπεύθυνη δήλωση ή το διπλότυπο θα αναγράφεται απαραίτητα ότι το νέο σήμα χορηγείται δωρεάν σε αντικατάσταση καταστραφέντος, απωλεσθέντος ή κλαπέντος.
Υπενθυμίζεται ότι, για την εξυπηρέτηση κατόχων οχημάτων που δηλώνουν ότι έχουν χάσει τις αποδείξεις των σημάτων που αγόρασαν αρχικά, έχει καθορισθεί η κατωτέρω διαδικασία:
α. Ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει στη ΔΟΥ, από την οποία επιθυμεί να προμηθευτεί το νέο σήμα, την απώλεια της ως άνω απόδειξης πληρωμής.
β. Η ΔΟΥ από την σύνδεση της με τη Γ.Γ.Π.Σ. (μέσω Η/Υ) θα εκτυπώνει πληροφοριακό δελτίο με τις καταβολές τελών κυκλοφορίας. Το πληροφοριακό αυτό δελτίο, εφόσον βέβαια από αυτό προκύπτει η καταβολή των τελών κυκλοφορίας, θα σφραγίζεται και θα αντικαθιστά την απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας, για την προμήθεια του νέου σήματος.
γ. Εάν η ΔΟΥ δεν έχει δυνατότητα εκτύπωσης του προαναφερθέντος πληροφοριακού δελτίου, θα επικοινωνεί αμέσως με την 32η Δ/νση της Γ.Γ.Π.Σ., είτε τηλεφωνικά (2104802656) είτε με FAX (2104802669) και θα ζητάει πληροφορίες για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του συγκεκριμένου οχήματος, δηλώνοντας τον αριθμό του FAX της.
Εννοείται ότι η ανωτέρω διαδικασία θα ακολουθείται και όταν, για οποιοδήποτε άλλο λόγο, ζητείται η διαπίστωση της καταβολής τελών κυκλοφορίας με προμήθεια ειδικού σήματος, λόγω απώλειας της σχετικής απόδειξης πληρωμής.
11. ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Οι κάτοχοι των οχημάτων όλων των ανωτέρω κατηγοριών πρέπει να προμηθευτούν το ειδικό σήμα μέχρι 31.12.2004.
Από 1.1.2005 τα οχήματα αυτά δεν μπορούν να κυκλοφορούν χωρίς το ειδικό σήμα του 2005.
Υπενθυμίζεται ότι, εφόσον κάποιο όχημα δεν κυκλοφορήσει καθόλου μέσα στο 2005, λόγω θέσης του σε ακινησία (εκούσια ή αναγκαστική), κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγρ.1 έως και 6 του άρθρου 22 του ν.2367/1953, πριν από την έναρξη του 2005, ο ιδιοκτήτης του δεν υποχρεούται να καταβάλει τέλη κυκλοφορίας και να εφοδιασθεί με ειδικό σήμα.
Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή κυκλοφορήσει έστω και για ελάχιστο χρόνο χωρίς το ειδικό σήμα, οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος αφαιρούνται με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, από την οποία επιστρέφονται μόνο εάν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει το σήμα (βάσει του οποίου το όχημα θα μπορούσε να κυκλοφορεί κατά την ημέρα αφαίρεσης των πινακίδων) και το αποδεικτικό πληρωμής του κατά περίπτωση προστίμου.
Ειδικότερα, σε περίπτωση εκπρόθεσμης (μετά δηλαδή την 31.12.2004) προμήθειας του ειδικού σήματος (έτους 2005), καθώς και στην περίπτωση καταβολής μειωμένων τελών κυκλοφορίας επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ως εξής:
Για τα Ι.Χ. επιβατικά και μοτοσικλέτες, καθώς και τα τύπου Jeep:
α. Για οχήματα με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 785 κυβ. εκατ., το πρόστιμο ανέρχεται σε 30 ευρώ.
β. Για οχήματα με κυλινδρισμό κινητήρα από 786 κυβ. εκατ. και άνω, το πρόστιμο ανέρχεται στο ύψος των τελών κυκλοφορίας, που αντιστοιχούν στον κυλινδρισμό του κινητήρα του οχήματος,
γ. Στην περίπτωση που το όχημα απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας, το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη προμήθεια του ειδικού σήματος είναι ίσο με το ένα δεύτερο (1/2) των τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στον κυλινδρισμό του, πλην της περίπτωσης που το όχημα έχει κυλινδρισμό μέχρι 785 κυβ.εκατ., οπότε το πρόστιμο, όπως προαναφέρθηκε, ανέρχεται σε 30 ευρώ.
Ετσι, για αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα 2.000 κυβ.εκατ. που ανήκει σε πρόσωπο απαλλασσόμενο από τα τέλη κυκλοφορίας, εφόσον γίνει εκπρόθεσμη προμήθεια του ειδικού σήματος (με την καταβολή 3 ευρώ) το πρόστιμο ανέρχεται σε 186 ευρώ.
Για τα λοιπά οχήματα:
α. Το πρόστιμο περιορίζεται στις περιπτώσεις αυτές στο ήμισυ των κατά περίπτωση οφειλομένων τελών κυκλοφορίας.
β. Στην ειδική περίπτωση, όμως, που γίνεται εκπρόθεσμη προμήθεια ειδικού σήματος για όχημα της κατηγορίας αυτής, το οποίο, όμως, απαλλάσσεται των τελών κυκλοφορίας (όπως η περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν.2367/53, π.χ. φορτηγά υδροφόρα, αυτοκίνητα καθαριότητος, κλπ που ανήκουν σε Δήμους, Κοινότητες�) το πρόστιμο αυτό περιορίζεται στο 25% των τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε μη απαλλασσόμενο όχημα.
Επίσης, αυτοτελές πρόστιμο ύψους 30 ευρώ επιβάλλεται και στην περίπτωση που αφαιρούνται οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, επειδή δεν έφερε επικολλημένο το ειδικό σήμα, η προμήθεια του οποίου, όμως, είχε γίνει πριν από την αφαίρεση, εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα.
Εννοείται, βέβαια, ότι σε περίπτωση αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος με πράξη Αστυνομικής Αρχής, επειδή δεν έφερε ειδικό σήμα, λόγω μη προμήθειας αυτού, επιβάλλεται μόνο το ως άνω, κατά περίπτωση, προβλεπόμενο πρόστιμο για την εκπρόθεσμη προμήθεια του σήματος και όχι και το πρόστιμο για μη επικόλληση.
Υπενθυμίζεται ότι επιβάλλεται πρόστιμο 30 ευρώ και στην περίπτωση προμήθειας νέου σήματος λόγω απώλειας, κλοπής ή καταστροφής του ήδη χορηγηθέντος.
Τα ως άνω πρόστιμα όλων των κατηγοριών για τα ειδικά σήματα καταβάλλονται στη ΔΟΥ χωρίς ειδική πράξη, με την έκδοση αποδεικτικού είσπραξης (διπλότυπο είσπραξης τύπου Α) και εισάγονται στον κρατικό προϋπολογισμό στον Κ.Α.Ε. 1717 «Πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους Εμμέσους Φόρους».
Τέλος, για τα οχήματα για τα οποία, παρότι υπάρχει υποχρέωση δεν έγινε προμήθεια ειδικού σήματος ή καταβλήθηκαν μειωμένα τέλη κυκλοφορίας, το οφειλόμενο ποσό τελών κυκλοφορίας, καθώς και το κατά περίπτωση προβλεπόμενο πρόστιμο θα βεβαιωθούν από την αρμόδια ΔΟΥ.
Με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.2873/2000 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών θα καθορισθούν ο τρόπος και ο χρόνος βεβαίωσης και καταβολής των ανωτέρω ποσών.
12. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΑ
Με την 1104001/1460/Τ.&Ε.Φ./12.11.2001 (ΦΕΚ Β' 1554) Α.Υ.Ο., η οποία σας κοινοποιήθηκε με το 1021481/1561 π.ε./Τ.&Ε.Φ./4.3.2002/ΠΟΛ.1081 έγγραφο μας και τροποποιήθηκε με την 1047256/573/Τ.& Ε.Φ./20.5.2003 Α.Υ.Ο.Ο. (κοινοποιήθηκε με το 1058003/787/Τ.&Ε.Φ./23.6.2003 έγγραφο μας), καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής των ως άνω ποσών.
13. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
- Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε οχήματος, με βάση την οποία μεταβάλλεται το ύψος των τελών κυκλοφορίας, τα νέα τέλη οφείλονται από το νέο ημερολογιακό έτος.
- Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, για τα τέλη κυκλοφορίας και το τυχόν πρόστιμο ευθύνονται εις ολόκληρο όλοι οι συνιδιοκτήτες του αυτοκινήτου οχήματος.
- Επίσης, η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ν.1350/1983 εξόφληση των τελών κυκλοφορίας για τη διενέργεια του υποχρεωτικού τεχνικού ελέγχου από τα ΚΤΕΟ, θα αποδεικνύεται από τη χορηγούμενη, κατά την προμήθεια του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας, απόδειξη πληρωμής και την επικόλληση του σήματος.
Εξαιρετικά, στις περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου δηλώνει ότι η ανωτέρω απόδειξη έχει απωλεσθεί ή καταστραφεί η διαπίστωση της εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας θα γίνεται με τη χορήγηση σχετικού πληροφοριακού δελτίου της Γ.Γ.Π.Σ. ή της ΔΟΥ (διαδικασία που περιγράφεται στο κεφ. 10).
14. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Τ.Κ.
14.1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η Υ.Δ.Ε.Α.Δ. θα προμηθεύσει με σήματα κάθε κατάστημα Τράπεζας και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (με βάση τους πίνακες καταστημάτων και διευθύνσεων που έχουν δοθεί από τις Τράπεζες και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο), καθώς και τις αρμόδιες ΔΟΥ.
Για επιπλέον ανεφοδιασμό σημάτων και εφόσον υπάρχουν ελλείψεις τα καταστήματα των Τραπεζών και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου θα επικοινωνούν τηλεφωνικά με την Υ.Δ.Ε.Α.Δ. (τηλ. 2105140436, 2105152183) για τον άμεσο εφοδιασμό τους.
Απαγορεύεται ο δανεισμός σημάτων ενός σημείου διάθεσης από άλλο.
Επισημαίνεται ότι τα δέματα περιέχουν 20 τεμάχια.
Η διανομή των σημάτων θα γίνεται μέσω των ΕΛ.ΤΑ.
Αρμόδιος για την παραλαβή της αποστολής θα είναι για μεν τις Τράπεζες και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ο Διευθυντής του καταστήματος, για δε τις ΔΟΥ ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ ή ο αναπληρωτής του.
Για την απρόσκοπτη διακίνηση των αποστολών θα πρέπει θα ληφθεί μέριμνα ώστε να είναι παρών ο ένας από τους δύο.
Η διακίνηση της αποστολής (παράδοση-παραλαβή) θα πιστοποιείται από την απόδειξη παραλαβής (ειδικό έντυπο των ΕΛ.ΤΑ.), η οποία θα υπογράφεται και θα σφραγίζεται από τους παραπάνω αρμοδίους.
Σε κάθε αποστολή σημάτων από την Υ.Δ.Ε.Α.Δ. θα εσωκλείεται στο δέμα και ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (επισυνάπτεται υπόδειγμα) εις διπλούν, στο οποίο θα αναγράφονται οι ποσότητες των αποσταλέντων σημάτων, σε δέματα και τεμάχια.
Κατά την παραλαβή θα συμπληρώνονται, στις αντίστοιχες θέσεις του αντιγράφου του πρωτοκόλλου, οι ποσότητες που παρελήφθησαν. Το πρωτόκολλο αυτό υπογεγραμμένο θα αποστέλλεται συστημένο (Ταχυδρομικά ή με Courier) για ενημέρωση στην:

Υ.Δ.Ε.Α.Δ. Κλεομήδους 8 - 104 43 ΑΘΗΝΑ
(υπόψη κας Ε. Χρησίμου ή κου Ι. Κούβαλη)

Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή διαπιστωθούν διαφορές στις αποσταλείσες ποσότητες, οι διαφορές αυτές θα γνωστοποιούνται αμέσως στην Υ.Δ.Ε.Α.Δ. με FAX, που θα στέλνεται στους αριθμούς 2105153344 - 2105145872, χρησιμοποιώντας είτε το συμπληρωμένο πρωτόκολλο αποστολής/παραλαβής είτε ελεύθερο κείμενο.
14.2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
14.2.1. Από τις Τράπεζες και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (Δεκαπενθήμερη ενημέρωση)
Κάθε δεύτερη Δευτέρα ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, σε περίπτωση αργίας, θα αποστέλλεται μαγνητική δισκέτα με τη διάθεση των σημάτων του δεκαπενθημέρου μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, από όλα τα καταστήματα.
Η πρώτη ημέρα αποστολής των δισκετών θα είναι η μεθεπόμενη Δευτέρα της 1ης ημέρας διάθεσης.
Στη μαγνητική δισκέτα θα περιέχονται όλα τα καταστήματα που είχαν κίνηση και μόνο αυτά.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αρχείου που θα περιέχει η δισκέτα και η γραμμογράφηση του Record έχουν ήδη δοθεί στις Τράπεζες και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
Μαζί με τη δισκέτα θα παραδίδεται και συνοδευτική εκτύπωση στην οποία θα αναγράφονται τα εξής:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ - ΠΛΗΘΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, καθώς και μία γραμμή ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ.
Στοιχεία Παραλαβής-Υπογραφής.
Η διεύθυνση στην οποία θα γίνεται η αποστολή των μαγνητικών δισκετών και των αντίστοιχων εκτυπώσεων είναι:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Θεσσαλονίκης & Χανδρή 1
18310 ΜΟΣΧΑΤΟ
(Υπόψη κας Μαυροπούλου)

14.2.2. Από ΔΟΥ και Κλιμάκια των ΔΟΥ
14.2.2.1. Εβδομαδιαία ενημέρωση (για τις διαθέσεις από 1.11.2004 μέχρι 31.12.2004)
Κάθε Δευτέρα όλες οι ΔΟΥ θα ενημερώνουν την Υ.Δ.Ε.Α.Δ. για τις ποσότητες των σημάτων που έχουν διατεθεί κατά την προηγούμενη εβδομάδα (από όλους τους εντεταλμένους για τη διάθεση των σημάτων υπαλλήλους). Η ενημέρωση θα γίνεται με δύο διαφορετικές διαδικασίες αναλόγως με το αν η ΔΟΥ είναι μηχανογραφημένη (ενταγμένη στο TAXIS) ή όχι. Εάν η ΔΟΥ είναι μηχανογραφημένη, η ενημέρωση θα γίνεται μηχανογραφικά, μέσα από τον Internet Explorer. Διαφορετικά, θα γίνεται με το ειδικό για τη διαδικασία αυτή έντυπο «FAX» (επισυνάπτεται υπόδειγμα).
Παρακάτω σας περιγράφουμε τις διαδικασίες μέσω Internet Explorer, που στη συνέχεια θα αποκαλείται «WEB» και της συμπλήρωσης και αποστολής του εντύπου που στη συνέχεια θα αποκαλείται «FAX».
14.2.2.1.α Μηχανογραφημένες ΔΟΥ
Εάν η ΔΟΥ είναι μηχανογραφημένη (ενταγμένη στο TAXIS), η ενημέρωση θα γίνεται μηχανογραφικά μέσα από το σύστημα Ο.Π.Σ.Α. (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αποθηκών) και μέσω του Internet Explorer.
Η διαδικασία αυτή θα ακολουθείται και από τις ΔΟΥ Γ� Πατρών (2334) και Α' Πατρών (2331), οι οποίες θα προμηθεύουν με σήματα το κλιμάκιο της Δ/νσης Συγκοινωνιών Ν. Αχαίας, για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2004, αντίστοιχα, βάσει της υπ. αριθμ. 2992/3.10.95 απόφασης του Περιφερειακού Δ/ντη Νομού Αχαΐας. Στην ενημέρωση που θα αποστέλλουν οι ΔΟΥ Α' και Γ' Πατρών θα συνυπολογίζουν και τις ποσότητες διάθεσης του κλιμακίου.
Η σύνδεση κάθε ΔΟΥ με το σύστημα Ο.Π.Σ.Α. επιτυγχάνεται μέσω του δικτύου TAXIS. Ο αρμόδιος χρήστης (τεχνικός διαχειριστής) πληκτρολογεί στο Internet Explorer την ακόλουθη διεύθυνση:

http://opsa_mail.opsa.gr/opsa/walrus.login

Μόλις γίνει η σύνδεση εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη[*] στην οποία ο χρήστης πρέπει να καταχωρήσει το «Ονομα χρήστη» και το «Συνθηματικό» (τα οποία θα είναι διαφορετικά για κάθε ΔΟΥ).
Το «Ονομα χρήστη» θα είναι το ελληνικό Κεφαλαίο γράμμα Δ μαζί με τον κωδικό της αντίστοιχης ΔΟΥ (για παράδειγμα η ΔΟΥ με κωδικό 1101 θα βάλει Ονομα χρήστη Δ 1101).
Το προκαθορισμένο «Συνθηματικό» θα είναι ο κωδικός της αντίστοιχης ΔΟΥ (για παράδειγμα η ΔΟΥ με κωδικό 1101 θα βάλει συνθηματικό 1101).
Πατώντας το πλήκτρο «Σύνδεση» εξασφαλίζεται από το σύστημα η πρόσβαση σε εφαρμογές και δεδομένα που αφορούν στην αντίστοιχη ΔΟΥ όπου ανήκει ο χρήστης.
Εάν ο χρήστης καταχωρήσει λανθασμένη πληροφορία ή δεν είναι σίγουρος για την ορθότητα της καταχώρησης του Ονόματος Χρήστη ή του Συνθηματικού, μπορεί να πατήσει το πλήκτρο «Καθάρισμα» και να ξαναπροσπαθήσει.
[�][*]
Στην περίπτωση που ο χρήστης πληκτρολογήσει λανθασμένο Ονομα Χρήστη ή Συνθηματικό, τότε εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη με το μήνυμα «Άγνωστος Χρήστης ή Λανθασμένο Συνθηματικό - Παρακαλώ προσπαθήστε ξανά».
[�][*]
Ο χρήστης πρέπει να επανέλθει στην αρχική οθόνη μέσω της επιλογής «Πίσω» που εμφανίζεται στο άνω αριστερό μέρος της οθόνης και να καταχωρήσει την ορθή πληροφορία.
Μόλις επιτευχθεί η σύνδεση εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη με τις ακόλουθες διαθέσιμες επιλογές:
- Αιτήματα χορήγησης αναλωσίμων
- Πωλήσεις Σημάτων Τελών Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων Ι.Χ.
- Πωλήσεις σημάτων Τελών Κυκλοφορίας Επαγγελματικών Οχημάτων Δ.Χ.
- Πωλήσεις Σημάτων Τεχνικών Παιγνίων
- Εξοδος
- Αλλαγή Συνθηματικού
[�][*]
Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει είτε το αντικείμενο με το οποίο ενδιαφέρεται να ασχοληθεί, οπότε και εμφανίζεται η αντίστοιχη οθόνη, είτε «Εξοδος» οπότε και αποσυνδέεται, είτε «Αλλαγή Συνθηματικού».
Εάν ο χρήστης επιλέξει να αλλάξει συνθηματικό, τότε εμφανίζεται η οθόνη «Αλλαγή Συνθηματικού», όπως φαίνεται παρακάτω. Στην οθόνη αυτή ο χρήστης θα πρέπει να καταχωρήσει αρχικά το Τρέχον Συνθηματικό και κατόπιν το Νέο Συνθηματικό εις διπλούν.
[�][*]
Εάν ο χρήστης καταχωρήσει λανθασμένη πληροφορία ή δεν είναι σίγουρος για την ορθότητα της καταχώρησης του Συνθηματικού, μπορεί να πατήσει το πλήκτρο «Καθάρισμα» και να ξαναπροσπαθήσει.
Από τις διαθέσιμες επιλογές, αυτές που μας ενδιαφέρουν είναι:
α. «Πωλήσεις Σημάτων Τελών Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων Ι.Χ.».
β. «Πωλήσεις Σημάτων Τελών Κυκλοφορίας Επαγγελματικών Οχημάτων Δ.Χ.».
Αρχικά εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη, της οποίας τα πεδία (Υπηρεσία και Ημερομηνία) είναι ήδη συμπληρωμένα. Η «Ημερομηνία» μπορεί να μεταβληθεί εάν απαιτείται.
[�][*]
Η «Οικονομική χρήση» αφορά την τρέχουσα χρήση και πρέπει να συμπληρωθεί από τον χρήστη με μεγάλη προσοχή.
Επιλέγοντας «Επόμενη Σελίδα» εμφανίζεται η επόμενη οθόνη, στην οποία ο χρήστης θα καταχωρήσει τα απολογιστικά στοιχεία των πωλήσεων για τα Σήματα Τελών Κυκλοφορίας.
[�][*]
Στο πεδίο «Κατηγορία» επιλέγει υποχρεωτικά μία από τις «κατηγορίες των σημάτων». Η επιλογή γίνεται από το κουμπί με το βελάκι που υπάρχει στο πεδίο αυτό.
Στο πεδίο «Ποσότητα» καταχωρείται η ποσότητα των σημάτων που διατέθηκαν. Το πεδίο «Αξία» δεν συμπληρώνεται.
Στο πεδίο «Δωρεάν» δεν χρειάζεται να καταχωρηθεί η ποσότητα των δωρεάν σημάτων που τυχόν διατέθηκαν (διότι δεν παρακολουθείται πλέον η αξία).
Στο πεδίο «Ακυρα» καταχωρείται αντίστοιχα η ποσότητα των άκυρων σημάτων. Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει την καταχώρηση όλων των στοιχείων επιλέγει «Καταχώρηση», οπότε και εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη η οποία επιβεβαιώνει την επιτυχία της καταχώρησης και μέσα από την οποία μπορεί να επιλέξει τη διαδικασία με την οποία επιθυμεί να συνεχίσει:
Επιλέγοντας:
- «Νέα Καταχώρηση» επιστρέφει στην αμέσως προηγούμενη οθόνη σε αναμονή επόμενης καταχώρησης.
- «Μενού Επιλογών» εμφανίζεται η οθόνη του αρχικού "μενού" ώστε ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει νέα εργασία ή έξοδο.
«Εξοδος» επιστρέφει στην αρχική οθόνη και στη συνέχεια βγαίνει από τον Internet Explorer.
Από το Internet Explorer μπορεί να αποσυνδεθεί είτε επιλέγοντας Αρχείο και Εξοδος, είτε κλείνοντας το παράθυρο με το γνωστό τρόπο των Windows (πατώντας το πλήκτρο πάνω δεξιά στο μεγάλο παράθυρο).
14.2.2.1.β Κλιμάκια των ΔΟΥ και ΔΟΥ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
- Συμπλήρωση του FAX
Τα στοιχεία που συμπληρώνονται είναι:
1. Ο κωδικός του Κλιμακίου ή της ΔΟΥ σας, στο παράπλευρο παραλληλόγραμμο της λέξης «ΔΟΥ».
2. Ο τίτλος του Κλιμακίου ή της ΔΟΥ σας.
3. Η Ημ/νία Διάθεσης με μορφή π.χ. 05 / 11 / 2004
Η ημερομηνία αυτή θα είναι η ημερομηνία της Παρασκευής ή της τελευταίας εργάσιμης ημέρας της προηγούμενης εβδομάδας.
4. Η Περίοδος Διάθεσης θα συμπληρώνεται στις θέσεις «Από» και «Εως» με τις ημερομηνίες της ΔΕΥΤΕΡΑΣ ή της πρώτης εργάσιμης ημέρας, και της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ή της τελευταίας εργάσιμης ημέρας της προηγούμενης εβδομάδας αντίστοιχα.
Οπως φαίνεται και από την υποσημείωση, η Ημ/νία Διάθεσης και η Ημ/νία «Έως» της περιόδου πρέπει να είναι ίδιες. Εννοείται ότι ο τρόπος συμπλήρωσης είναι ίδιος με αυτόν της Ημ/νίας Διάθεσης.
Αν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας παρουσιαστεί έλλειψη σημάτων, τότε θα συμπληρωθεί ένα «FAX» με τις διαθέσεις από την επόμενη πρώτη εργάσιμη ημέρα της προηγούμενης περιόδου (εβδομάδας), μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της αποστολής του «FAX», η οποία φυσικά θα συμφωνεί με την Ημ/νία Διάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, θα συμπληρώνεται στο πάνω μέρος του «FAX» η ένδειξη "ΕΠΕΙΓΟΝ".
Στην περίπτωση αυτή, το επόμενο «FAX» θα αποσταλεί την επόμενη ΔΕΥΤΕΡΑ με στοιχεία διάθεσης, για την περίοδο από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημ/νίας του ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ «FAX» έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

α. ΕΠΕΙΓΟΝ «FAX»: (Αποστολή 12.11.04 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: 11.11.04
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Από 08.11.04 έως 11.11.04
β. ΕΠΟΜΕΝΟ «FAX»: (Αποστολή 15.11.04 ΔΕΥΤΕΡΑ)
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: 12.11.04
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Από 12.11.04 έως 12.11.04

5. Στη στήλη ΠΟΣΟΤΗΤΑ θα συμπληρώνεται η ποσότητα που διατέθηκε από τη ΔΟΥ σας στη συγκεκριμένη περίοδο (εβδομάδα).
6. Η στήλη ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ δεν θα συμπληρώνεται.
7. Τέλος θα υπογράφεται και θα σφραγίζεται από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι η συμπλήρωση του FAX πρέπει να είναι ευκρινής και ευανάγνωστη, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα κατά την εισαγωγή των στοιχείων αυτών.
- Αποστολή του FAX.
Τo «FAX» θα αποστέλλεται (κάθε Δευτέρα ή για τα ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ τη συγκεκριμένη ημέρα) σε ένα από τα «FAX» (2105153344 - 2105145872) που είναι τυπωμένα πάνω στο έντυπο.
Τονίζεται ότι απαιτείται παρακολούθηση και προσοχή, ώστε το «FAX» να μην αποστέλλεται 2η φορά, γιατί αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα στον έλεγχο και στην επεξεργασία των στοιχείων.
Οπως γίνεται κατανοητό, από την επεξεργασία των στοιχείων των εβδομαδιαίων διαθέσεων των σημάτων, θα υπολογίζονται μηχανογραφικά οι ανάγκες σε σήματα της κάθε ΔΟΥ και η Υ.Δ.Ε.Α.Δ. θα τροφοδοτεί τις συγκεκριμένες ΔΟΥ με νέα αποστολή μέσω των ΕΛ.ΤΑ.
ΕΙΔΙΚΑ, για τα κλιμάκια των ΔΟΥ, που βρίσκονται στις υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών του Χολαργού, Αγ. Παρασκευής, Περιστερίου, Αγ. Δημητρίου, Ιωνίας Θεσ/νίκης και Ελευσίνας, προκειμένου να αποστέλλουν «FAX» με την εβδομαδιαία διάθεση των σημάτων για τη μηχανογραφική παρακολούθηση των υπολοίπων τους και των αποστολών που κάνει η Υ.Δ.Ε.Α.Δ. έχουν δοθεί οι κωδικοί ΔΟΥ:

Κλιμάκιο Χολαργού : 9901

Κλιμάκιο Αγ. Παρασκευής : 9902

Κλιμάκιο Περιστερίου : 9903

Κλιμάκιο Αγ. Δημητρίου : 9904

Κλιμάκιο Ιωνίας Θεσ/νίκης : 9905

Κλιμάκιο Ελευσίνας : 9906


Οι κωδικοί αυτοί θα χρησιμοποιούνται σε όλες τις διαδικασίες που έχουν σχέση με τη διακίνηση και την παρακολούθηση του εφοδιασμού των κλιμακίων με σήματα.
14.2.2.2. Μηνιαία ενημέρωση (για τις διαθέσεις από 3.1.2005)
Μετά τη λήξη της κανονικής περιόδου διάθεσης των ειδικών σημάτων Τ.Κ.Α., έτους 2005, τα στοιχεία που θα αποστέλλετε θα χρησιμοποιούνται από την Υ.Δ.Ε.Α.Δ. μόνο για ενημέρωση των μηχανογραφικών αρχείων για τις πραγματοποιηθείσες διαθέσεις σημάτων.
Δηλαδή, δεν θα αποστέλλονται συμπληρωματικά ποσότητες σημάτων για την κάλυψη τυχόν ελλείψεων στις ΔΟΥ.
Επειδή η ενημέρωση αυτή προς την Υ.Δ.Ε.Α.Δ. πρέπει να συνεχισθεί μέχρι την ημερομηνία καταστροφής των ειδικών σημάτων 2005, η ενημέρωση των διαθέσεων θα γίνεται, από τον Ιανουάριο 2005, σε μηνιαία βάση και θα περιέχει στοιχεία διάθεσης όλου του μήνα.
14.2.2.2.α Ενημέρωση μέσω «WEB»
Ο τρόπος ενημέρωσης μέσω «WEB» για τις μηχανογραφημένες ΔΟΥ δεν μεταβάλλεται, με εξαίρεση τη συχνότητα ενημέρωσης. Τα στοιχεία διάθεσης θα αναφέρονται στη χρονική περίοδο από την πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.
14.2.2.2.β Συμπλήρωση ΚΑΙ αποστολή του «FAX»
Τα κλιμάκια των ΔΟΥ και η ΔΟΥ Αγ. Αθανασίου θα συμπληρώνουν ένα ΜΗΝΙΑΙΟ «FAX» με τα στοιχεία διάθεσης για την περίοδο από την πρώτη μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, το οποίο θα αποστέλλουν στην Υ.Δ.Ε.Α.Δ. την πρώτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.
Παράδειγμα:
Μετά από το «FAX» που θα συμπληρώσετε και θα αποστείλετε τη Δευτέρα 03.01.2005 με στοιχεία διάθεσης της περιόδου από Δευτέρα 27.12.2004 έως Παρασκευή 31.12.2004, θα συμπληρώσετε ένα «FAX» με στοιχεία διάθεσης που θα αναφέρονται στην περίοδο από Δευτέρα 03.01.2005 έως Δευτέρα 31.01.2005, το οποίο θα αποστείλετε στην Υ.Δ.Ε.Α.Δ. την Τρίτη 01.02.2005.
Εννοείται ότι καταργείται το ΕΠΕΙΓΟΝ «FAX», το οποίο χρησιμοποιείτο για την άμεση αποστολή συμπληρωματικής ποσότητας σημάτων.
14.2.2.2.γ Προμήθεια σημάτων
Οπως σας αναφέραμε και παραπάνω, τα στοιχεία διάθεσης, με όποιον τρόπο και αν αποστέλλονται, δεν θα χρησιμοποιούνται από την Υ.Δ.Ε.Α.Δ. για τον μηχανογραφικό υπολογισμό των αναγκαίων ποσοτήτων, που τυχόν απαιτούνται να σταλούν στις ΔΟΥ.
Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που σας παρουσιάζεται έλλειψη σημάτων θα επικοινωνείτε μόνο τηλεφωνικά με την Υ.Δ.Ε.Α.Δ. (κα Ε. Χρησίμου ή κ° Ι. Κούβαλη 2105140436 ή 2105152183) και θα ζητάτε να σας αποσταλούν.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν η Υ.Δ.Ε.Α.Δ. σας κατευθύνει να προμηθευτείτε σήματα από άλλη ΔΟΥ, τότε για την παράδοση/παραλαβή θα χρησιμοποιείτε το έντυπο «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ε.Σ.Τ.Κ. 2005», που χρησιμοποιείται για την παράδοση/παραλαβή από τις Τράπεζες, στο οποίο, όπου αναφέρεται η λέξη «ΤΡΑΠΕΖΑ», θα αναγράφετε τη λέξη «ΔΟΥ» (επισυνάπτεται υπόδειγμα).
Στο έντυπο αυτό θα συμπληρώνονται ο Κωδικός και ο Τίτλος της παραδίδουσας και της παραλαμβάνουσας ΔΟΥ, η ημερομηνία παράδοσης και η τελευταία γραμμή με την ένδειξη «ΣΥΝΟΛΟ», στην οποία θα αναγράφεται η συνολική ποσότητα σημάτων.
Το πρωτόκολλο θα συμπληρώνεται εις τριπλούν και ένα αντίγραφο, υπογεγραμμένο από την παραδίδουσα και την παραλαμβάνουσα ΔΟΥ, θα αποστέλλεται αμέσως στην Υ.Δ.Ε.Α.Δ., με ευθύνη της παραλαμβάνουσας ΔΟΥ, στο fax 2105153344, υπόψη κας Ε. Χρησίμου ή κου Ι. Κούβαλη.
14.2.3 Διόρθωση λαθών
Η Υ.Δ.Ε.Α.Δ. θα επεξεργάζεται τα στοιχεία διάθεσης των Τραπεζών, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και των ΔΟΥ. Αν κατά την επεξεργασία διαπιστωθούν λάθη ως προς τις διατεθείσες ποσότητες σε σχέση με το υπόλοιπο που βρίσκεται σε κάθε κατάστημα Τράπεζας, Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή ΔΟΥ, οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Υ.Δ.Ε.Α.Δ., της ΔΟΥ και της Μηχανογράφησης ή της Οργάνωσης της Τράπεζας ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, πρέπει να συντονιστούν για τον εντοπισμό του λάθους και τη διόρθωση του, όσο το δυνατόν ταχύτερα.
Ειδικότερα:
Για τις Τράπεζες και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο:
Αν διαπιστωθεί λάθος από μέρους Τράπεζας ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, που δεν έχει εντοπιστεί κατά την επεξεργασία των δισκετών, η διόρθωση του θα γίνεται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την υπεύθυνη της μηχανογραφημένης εφαρμογής κα. Μαυροπούλου Σοφία, στο τηλέφωνο 2104802502.
Για τις Δ.O.Y. και τα Κλιμάκια των ΔΟΥ:
Αν μετά την αποστολή των στοιχείων διάθεσης (μέσω WEB ή FAX) διαπιστωθεί ότι η ποσότητα διάθεσης μιας περιόδου (εβδομάδας) ήταν άλλη από αυτή που δηλώθηκε, τότε, με ευθύνη των ΔΟΥ οι ποσότητες διάθεσης των σημάτων της επόμενης περιόδου (εβδομάδας), θα μειωθούν ή θα αυξηθούν ανάλογα, ώστε τελικά η ενημέρωση της Υ.Δ.Ε.Α.Δ. να είναι σωστή.
14.3. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ
1. Η παράδοση-παραλαβή των αδιάθετων και κατεστραμμένων/άκυρων σημάτων θα λάβει χώρα υποχρεωτικά εντός 10 ημερών από τη λήξη του χρόνου διάθεσης των ειδικών σημάτων από τις Τράπεζες και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
2. Το κάθε κατάστημα Τράπεζας ή Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου θα συμπληρώσει εις τριπλούν το ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ε.Σ.Τ.Κ.Α. 2005 (το οποίο σας επισυνάπτουμε), σωστά και με ευκρίνεια, ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία των στοιχείων που περιέχονται σ' αυτό.
Το σύνολο των παραλαβών των σημάτων πρέπει να συμφωνεί με τις ποσότητες που έχουν αποσταλεί από την Υ.Δ.Ε.Α.Δ. και αναγράφονται στα Πρωτόκολλα Αποστολής - Παραλαβής για την κάθε αποστολή, ή όπως έχουν διαμορφωθεί αυτές μετά τις διαπιστώσεις λανθασμένων αποστολών, για τις οποίες και μόνο έχει ενημερωθεί η Υ.Δ.Ε.Α.Δ., με το υπογεγραμμένο Πρωτόκολλο Αποστολής - Παραλαβής ή με FAX, για τις περιπτώσεις που συγκεκριμένα δέματα δεν περιείχαν ακριβώς 20 τεμάχια.
Το σύνολο των διαθέσεων πρέπει να συμφωνεί με τις ποσότητες των διατεθέντων σημάτων, όπως αυτές προκύπτουν από την ενημέρωση των Τραπεζών ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, μέσω δισκετών.
Στο αδιάθετο υπόλοιπο δεν θα περιλαμβάνονται τα άκυρα.
Στις ποσότητες των άκυρων θα περιλαμβάνονται τα κακέκτυπα και τα κατεστραμμένα.
Το σύνολο των επιστροφών διαμορφώνεται από το άθροισμα του αδιάθετου υπολοίπου και των άκυρων.
Στις παρενθέσεις παραπλεύρως του τίτλου της Τράπεζας ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και του καταστήματος θα συμπληρωθούν οι κωδικοί, που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα, σε όλες τις διαδικασίες της εφαρμογής.
3. Το Πρωτόκολλο Παράδοσης/Παραλαβής θα παραδοθεί με τα επιστρεφόμενα σήματα στη ΔΟΥ που υπάγεται χωρικά το κατάστημα.
Οι Τράπεζες και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ενημερώνονται κάθε χρόνο με μία αναλυτική κατάσταση των στοιχείων των καταστημάτων τους (πάνω στην οποία κάνουν και τις τυχόν διορθώσεις και την οποία επιστρέφουν στην Υ.Δ.Ε.Α.Δ.), στην οποία εμφανίζεται και ο κωδικός της αρμόδιας ΔΟΥ για την παραλαβή των αδιάθετων σημάτων.
Ο Τίτλος και ο Κωδικός της ΔΟΥ θα συμπληρωθούν από την παραλαμβάνουσα ΔΟΥ υποχρεωτικά.
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της παραλαβής οι ΔΟΥ που δεν χορήγησαν σήματα τελών κυκλοφορίας έτους 2005.
4. Η διαδικασία αυτή θα ακολουθηθεί από όλα τα καταστήματα ακόμα και αν δεν υπάρχουν ποσότητες προς επιστροφή. Εννοείται ότι σ' αυτήν την περίπτωση οι ποσότητες και το σύνολο σε ευρώ στο Πρωτόκολλο Παράδοσης/Παραλαβής θα συμπληρωθούν με (0) μηδέν. Επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση αυτή το Πρωτόκολλο Παράδοσης/Παραλαβής θα αποσταλεί μόνο στην Υ.Δ.Ε.Α.Δ. (και όχι στη ΔΟΥ).
5. Η παραλαμβάνουσα ΔΟΥ θα καταμετρήσει τα σήματα θα ελέγξει τις ποσότητες που αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Παράδοσης/Παραλαβής, θα ελέγξει αν η παράδοση έγινε εντός του προβλεπόμενου 10ημέρου, θα υπογράψει το Πρωτόκολλο Παράδοσης/Παραλαβής και θα επιστρέψει τα δύο (2) αντίγραφα στην Τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
Τα σύνολα παραλαβών πρέπει να είναι ίσα με το άθροισμα του συνόλου των διαθέσεων, του αδιαθέτου υπολοίπου και των άκυρων.
Για τις περιπτώσεις που λόγω ανωτέρας βίας, δηλαδή λόγω εκτάκτων καιρικών συνθηκών, η παράδοση αυτή γίνει συστημένα μέσω των ΕΛ.ΤΑ. (και όχι με εκπρόσωπο της Τράπεζας ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου), σαν ημερομηνία Παράδοσης/Παραλαβής θα λαμβάνεται η ημερομηνία κατάθεσης στα ΕΛ.ΤΑ., η οποία και θα συμπληρώνεται (αφού ελεγχθεί) στο Πρωτόκολλο Παράδοσης/Παραλαβής.
6. Μετά την ολοκλήρωση της Παράδοσης/Παραλαβής, το κατάστημα θα αποστείλει το ένα (1) αντίγραφο του Πρωτοκόλλου Παράδοσης/Παραλαβής συστημένο στην Υ.Δ.Ε.Α.Δ..
7. Η Υ.Δ.Ε.Α.Δ. μετά την παραλαβή των πρωτοκόλλων όλων των καταστημάτων των Τραπεζών και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου θα εκτυπώσει (μηχανογραφικές) καταστάσεις με τα στοιχεία των Αποστολών, των Πωλήσεων και της Παράδοσης των σημάτων και τις τυχόν διαφορές, τις οποίες θα στείλει σε κάθε κατάστημα, σε κάθε ΔΟΥ και συγκεντρωτικά στην Δ/νση Τελών και Ειδ. Φορολογιών, σε κάθε Τράπεζα (Δ/νση Οργάνωσης) και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
14.4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ
Η Υ.Δ.Ε.Α.Δ., από τα στοιχεία που διαθέτει και αμέσως μετά την επεξεργασία όλων των στοιχείων που θα έχουν περιέλθει σ' αυτή (δηλαδή πρωτόκολλα παράδοσης σημάτων από τις Τράπεζες και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο σε ΔΟΥ και στοιχεία διάθεσης σημάτων μέσω «FAX» ή «WEB»), θα εκτυπώσει και θα αποστείλει σε κάθε ΔΟΥ, για ενημέρωση και έλεγχο, «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ», στην οποία θα περιέχονται τα στοιχεία των αποστολών από την Υ.Δ.Ε.Α.Δ., των παραλαβών από Τράπεζες, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και ΔΟΥ, των παραδόσεων σε ΔΟΥ, των διαθέσεων και τα υπόλοιπα των σημάτων, τα οποία θα πρέπει να υπάρχουν σε κάθε ΔΟΥ τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
14.5 ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΗΜΑΤΩΝ 2005
Μετά το τέλος της χρήσης των σημάτων του 2005, θα ακολουθήσει η καταστροφή τους για την οποία, καθώς και για τη σχετική ενημέρωση της Υ.Δ.Ε.Α.Δ., θα σας δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες με νεότερο έγγραφο μας. Προτού σας δοθούν οδηγίες δεν πρέπει να προβείτε σε καταστροφή των σημάτων αυτών.
15. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ Γ.Γ.Π.Σ. ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ -ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
15.1. Γενικές οδηγίες
Οπως έχει προαναφερθεί, οι Τράπεζες και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο θα χορηγούν το ειδικό σήμα ΜΟΝΟ όταν προσκομίζεται προεκτυπωμένο ειδοποιητήριο ή, σε περίπτωση χορήγησης του σήματος από τις Τράπεζες μέσω διαδικτύου (internet) ή call center, όταν έχει λάβει ειδοποιητήριο ο κάτοχος του οχήματος.
Στο ειδοποιητήριο που αποστέλλεται στους κατόχους των οχημάτων αναφέρεται ενδεικτική ημερομηνία προμήθειας του σήματος, η οποία έχει τεθεί για καλύτερη εξυπηρέτηση τους και δεν είναι δεσμευτική.
15.2. Ενέργειες από τις Τράπεζες και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
α) Η χορήγηση του σήματος θα γίνεται με την προσκόμιση μόνο του προεκτυπωμένου ειδοποιητηρίου.
β) Παρουσία του υπόχρεου θα καταχωρούνται τα κωδικοποιημένα στοιχεία πληρωμής, τα οποία εμφανίζονται στο απόκομμα 2 της απόδειξης πληρωμής μέσα σε κόκκινο πλαίσιο.
γ) Στο τέλος της διαδικασίας διάθεσης και εντός 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών, θα στείλουν στη Γ.Γ.Π.Σ. σε μαγνητικό μέσο τις αναλυτικές εγγραφές των καταστημάτων, με τις προδιαγραφές που έχουν δοθεί. Τα μαγνητικά μέσα θα συνοδεύονται από έγγραφο, στο οποίο θα αναγράφεται το πλήθος των εγγραφών και η συνολική αξία.
Η διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα μαγνητικά μέσα με τις συνοδευτικές καταστάσεις είναι:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Θεσσαλονίκης & Χανδρή 1
183 10 ΜΟΣΧΑΤΟ
(Υπόψη κας Γεωργακοπούλου - τηλ. 2104802527)

δ) Σε όσες περιπτώσεις απαιτηθεί περαιτέρω έλεγχος, τα αρμόδια καταστήματα των Τραπεζών και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου πρέπει να διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. τα στελέχη των αποδείξεων πληρωμής σε διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία που θα ζητηθούν
15.3. Ενέργειες από ΔΟΥ
15.3.1. ΔΟΥ όπου λειτουργεί το σύστημα TAXIS
Για τις ΔΟΥ TAXIS, η είσπραξη των τελών κυκλοφορίας με τη χορήγηση ειδικού σήματος θα γίνεται μέσω του υποσυστήματος Εσόδων του TAXIS, με την ίδια διαδικασία που έχει καθορισθεί για την είσπραξη τελών κυκλοφορίας παρελθόντων ετών.
15.3.2. Κλιμάκια των ΔΟΥ και ΔΟΥ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
15.3.2.1. Οδηγίες για τον ΑΦΜ
Θα ελέγχεται με μεγάλη προσοχή ο ΑΦΜ που θα συμπληρώνεται, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι πράγματι ο ΑΦΜ αυτός ανήκει στον κάτοχο του οχήματος. Για τον έλεγχο της ορθότητας του ΑΦΜ μπορεί να ζητείται αντίγραφο φορολογικής δήλωσης με εκτυπωμένο τον ΑΦΜ ή εκκαθαριστικό σημείωμα ή άλλο φορολογικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει με σαφήνεια ότι ο ΑΦΜ που αναγράφεται ανήκει πράγματι στον κάτοχο του οχήματος.
Επισημαίνεται ότι, οι παντρεμένες γυναίκες - κάτοχοι οχημάτων θα αναγράφουν το δικό τους ΑΦΜ και όχι τον ΑΦΜ του συζύγου τους. Αν δεν έχουν δικό τους ΑΦΜ θα απευθύνονται στην αρμόδια για τη φορολογία τους ΔΟΥ προκειμένου να τους χορηγηθεί.
15.3.2.2. Επιλογή και συμπλήρωση του κατάλληλου εντύπου ειδοποιητηρίου - απόδειξης πληρωμής
Εφόσον ο ενδιαφερόμενος για την προμήθεια του ειδικού σήματος προσκομίζει προεκτυπωμένο ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση του παραπάνω ειδοποιητηρίου με το έντυπο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ στο οποίο θα πρέπει να συμπληρωθούν με μεγάλη προσοχή, ΣΩΣΤΑ και ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΑ με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα όλα τα στοιχεία.
ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης χορήγησης του σήματος, στην υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφεται χωριστά το ποσό των τελών κυκλοφορίας και χωριστά του προστίμου, π.χ. ποσό τελών κυκλοφορίας: / 69 / 93 / +93
2. Το ποσό του προστίμου ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΑΘΡΟΙΖΕΤΑΙ στα συγκεντρωτικά δελτία (ΗΜΕΡΗΣΙΟ και ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ).
3. Στην ένδειξη της ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ «έτους..........» θα πρέπει να αναγράφεται το έτος που αφορά το χορηγούμενο σήμα, ώστε να μη γίνεται σύγχυση, κατά την καταχώρηση τους από τη Γ.Γ.Π.Σ., με τα τέλη κυκλοφορίας των προηγουμένων ετών σε περίπτωση που αυτά δεν έχουν ήδη καταβληθεί.
4. Στο τετραγωνίδιο «αριθμός κυκλοφορίας» θα αναγράφεται ΜΟΝΟ ο αριθμός κυκλοφορίας.
Σημειώνεται ότι θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση του πεδίου αυτού, καθώς η μη συμπλήρωση του ή η λανθασμένη ή μη ευανάγνωστη αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας συνεπάγεται αδυναμία καταχώρησης της πληρωμής.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί και στις περιπτώσεις:
α. που υπάρχει απαλλαγή και χορηγείται σήμα, τότε θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο λόγος της απαλλαγής στο επάνω δεξιό τμήμα της υπεύθυνης δήλωσης.
- για τα οχήματα Δημοσίου κ.λπ., θα αναγράφεται η λέξη «ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ»
- για τα αναπηρικά, θα αναγράφεται η λέξη «ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ»
- για τα οχήματα που ανήκουν στους Ο.Τ.Α. θα αναγράφεται «ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΥΔΡΟΦΟΡΑ Ο.Τ.Α.»
- για τα οχήματα που κυκλοφορούν σε αντικατάσταση αποσυρθέντων (μοτοσικλέτες, λεωφορεία κ.λπ.) θα αναγράφεται «ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΥΡΘΕΝΤΟΣ»
- για ηλεκτροκίνητα ή υβριδικά αυτοκίνητα, θα αναγράφεται «ΥΒΡΙΔΙΚΑ»
β. που χορηγείται σήμα σε τροχόσπιτο, τότε θα πρέπει να αναγράφεται στο επάνω δεξιό τμήμα η λέξη «ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ» και στο τετραγωνίδιο «αριθμός κυκλοφορίας» ο αριθμός κυκλοφορίας του έλκοντος αυτοκινήτου, ο οποίος και αναγράφεται στο ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης.
Στις υπεύθυνες δηλώσεις των επαγγελματικών Ι.Χ. και Δ.Χ. θα πρέπει επίσης να αναγράφονται:
- στο πάνω αριστερό μέρος της δήλωσης η ένδειξη «Επαγγελματικό» ενώ στο πάνω δεξί μέρος κατά περίπτωση «Ετήσια» ή «Εξαμηνιαία».
- στο πεδίο με την ένδειξη «κυβισμός» θα διαγράφεται η ένδειξη αυτή και θα αναγράφεται κατά περίπτωση, η ένδειξη «μικτό βάρος» ή «θέσεις», ενώ το πεδίο θα συμπληρώνεται με την αντίστοιχη τιμή (κιλά μικτού βάρους ή αριθμό θέσεων).
- Αν η κατηγορία είναι 36 ή 40 ή 10 ή 59 το πεδίο δεν θα συμπληρώνεται.
- Δίπλα από το πεδίο του αριθμού κυκλοφορίας θα αναγράφεται ευκρινώς η ένδειξη «κατηγορία» και ο αντίστοιχος κωδικός της κατηγορίας του οχήματος (όπως περιγράφονται στον κατωτέρω πίνακα).

Κωδ.


Κατηγορία οχήματος


Χρήση

15
για τα λεωφορεία

Ι.Χ.

30
για τα φορτηγά αυτοκίνητα και τις φορτηγές μοτοσικλέτες

Ι.Χ.

36
για τους ελκυστήρες (ρυμουλκά)

Ι.Χ.

40
για τα μη κατονομαζόμενα οχήματα
(που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες)

Ι.Χ.

10
για τα επιβατικά (ταξί)

Δ.Χ.

17
για τα τουριστικά λεωφορεία

Δ.Χ.

18
για τα υπεραστικά λεωφορεία

Δ.Χ.

20
για τα αστικά λεωφορεία

Δ.Χ.

50
για τα φορτηγά αυτοκίνητα και τις φορτηγές μοτοσικλέτες

Δ.Χ.

59
για τα μη κατονομαζόμενα οχήματα
(που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες)

Δ.Χ.

Συνημμένα, για διευκόλυνσή σας, αποστέλλουμε υποδείγματα συμπληρωμένων υπεύθυνων δηλώσεων.
Επιπλέον θα πρέπει να δοθεί προσοχή ούτως ώστε η σφραγίδα να μην καλύπτει το ποσό τελών κυκλοφορίας που καταβάλλεται (κωδικός 69).
15.3.2.3. Δεματοποίηση υπεύθυνων δηλώσεων
Θα υπάρχουν δύο κατηγορίες δεμάτων:
1. Υπεύθυνες δηλώσεις για τη χορήγηση ειδικών σημάτων στα επιβατικά Ι.Χ.
2. Υπεύθυνες δηλώσεις για τη χορήγηση ειδικών σημάτων στα επαγγελματικά Ι.Χ. και Δ.Χ., οι οποίες θα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
α) Ετήσια τέλη κυκλοφορίας και
β) Εξαμηνιαία τέλη κυκλοφορίας.
Για τη δεματοποίηση των υπεύθυνων δηλώσεων θα χρησιμοποιούνται τέσσερα (4) έντυπα:
1. Για τα επιβατικά Ι.Χ. (2 έντυπα)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α : ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ Ι.Χ.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β: ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ.
Συμπλήρωση του ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Α
Κάθε μέρα όλες οι χειρόγραφες ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (που έχουν συμπληρωθεί από τις ΔΟΥ και τα κλιμάκια) θα συγκεντρώνονται σε δέματα κατά ποσό κλιμακίου τελών κυκλοφορίας.
Κάθε δέμα του ίδιου κλιμακίου μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι 100 ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ.
Εάν υπάρχουν περισσότερες από 100 ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ του ίδιου κλιμακίου, δημιουργείται δεύτερο, τρίτο, κ.λπ. δέμα.
Για κάθε τέτοιο δέμα θα συμπληρώνεται ένα «ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ» (όπως στο Υπόδειγμα Α) με τα παρακάτω στοιχεία:
Ι. τον τετραψήφιο κωδικό της ΔΟΥ
ΙΙ. την ημερομηνία διάθεσης του σήματος
III. τον αριθμό δέματος
IV. το ποσό του κλιμακίου τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στις ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ που περιλαμβάνονται στο δέμα
V. το πλήθος των ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ που περιλαμβάνονται στο δέμα
VI. τη συνολική αξία του δέματος
Ο αριθμός δέματος είναι τετραψήφιος και θα συμπληρώνεται ως εξής:
- Στις δύο πρώτες θέσεις θα συμπληρώνεται ο αριθμός 20.
- Στις δύο επόμενες θέσεις θα συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του δέματος, που μας δείχνει το πλήθος των δεμάτων ανά ημέρα.
Προσοχή: Ξεχωριστά δέματα ανά κατηγορία και κατ' έτος θα δημιουργούνται στις περιπτώσεις είσπραξης τελών κυκλοφορίας προηγουμένων ετών.
Συμπλήρωση του ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β
Από τα ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΕΛΤΙΑ που συμπληρώθηκαν για τη δημιουργία των αντιστοίχων δεμάτων, θα δημιουργείται το ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Υπόδειγμα Β), με τα παρακάτω στοιχεία:
Ι. το σύνολο των δεμάτων της ημέρας
II. το πλήθος των ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ανά κλιμάκιο τελών κυκλοφορίας
III. τη συνολική αξία των δεμάτων ανά ημέρα.
Επιπλέον θα αναγράφεται ο κωδικός της ΔΟΥ και η ημερομηνία της διάθεσης των σημάτων και θα υπογράφεται από τον Τμηματάρχη Εσόδων και τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ.
Συσκευασία: Κάθε δέμα Υπεύθυνων Δηλώσεων επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων θα συνοδεύεται με το ημερήσιο δελτίο διάθεσης και όλα τα δέματα της ίδιας ημέρας θα επισυνάπτονται στο ανακεφαλαιωτικό δελτίο και θα τοποθετούνται σε έναν υποφάκελλο.
2. Για τα επαγγελματικά Ι.Χ. και Δ.Χ. (2 έντυπα)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ: ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ: ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
Συμπλήρωση των ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ και Δ
Θα δημιουργούνται δύο κατηγορίες δεμάτων Υπεύθυνων Δηλώσεων των επαγγελματικών αυτοκινήτων. Μία για την καταβολή των ετησίων τελών κυκλοφορίας και μία για την καταβολή των εξαμηνιαίων τελών κυκλοφορίας και θα συνοδεύονται από το αντίστοιχο, κατά περίπτωση, Ανακεφαλαιωτικό Δελτίο. Για διευκόλυνση σας, η δεματοποίηση των Υπεύθυνων Δηλώσεων των επαγγελματικών αυτοκινήτων μπορεί να γίνεται, κατά την κρίση σας, κάθε μέρα ή στο τέλος κάθε μήνα, οπότε στην ημερομηνία του Ανακεφαλαιωτικού Δελτίου θα συμπληρώνετε την ημερομηνία διάθεσης ή την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, αντίστοιχα.
Θα συμπληρώνετε επίσης τα παρακάτω στοιχεία:
Ι. το πλήθος των Υπεύθυνων Δηλώσεων ανά κλιμάκιο τελών κυκλοφορίας.
II. τη συνολική αξία ανά κλιμάκιο τελών κυκλοφορίας.
III. τη συνολική αξία του δέματος.
Επιπλέον θα αναγράφεται ο κωδικός της ΔΟΥ και θα υπογράφεται από τον Τμηματάρχη Εσόδων και τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ.
Συσκευασία: Κάθε δέμα Υπεύθυνων Δηλώσεων επαγγελματικών αυτοκινήτων θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο Ανακεφαλαιωτικό Δελτίο και θα τοποθετείται σε έναν υποφάκελλο.
15.3.2.4. Αποστολή
Οι υποφάκελλοι με τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, που θα δημιουργούνται όπως περιγράφεται ανωτέρω, θα αποστέλλονται στη Γ.Γ.Π.Σ. στο τέλος κάθε μήνα (Δ/νση: Τ.Θ. 1075, Τ.Κ. 101 10 ΑΘΗΝΑ) με την ένδειξη:

«ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ»

Στο φάκελλο θα αναγράφεται οπωσδήποτε ο αποστολέας.
Οι κ.κ. Επιθεωρητές στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται για την πιστή εφαρμογή της.Σχέδιο νόμου «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων,
οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία
κεφάλαια και άλλες διατάξεις»

Αρθρο 57
Ρυθμίσεις στα τέλη κυκλοφορίας και στο τέλος
μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων

1. Η περίπτωση α' του τίτλου Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.2948/2001 (ΦΕΚ 242 Α'), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Επιβατικά, δίκυκλες-τρίκυκλες μοτοσικλέτες:

Κατηγορία


Κινητήρας σε
κυβικά εκατοστά


Τέλη κυκλοφορίας

Α'


έως 300


15 ευρώ

Β'


301 � 785


38 »

Γ'


786 - 1.357


93 »

Δ'


1.358 - 1.928


168 »

Ε'


1.929 - 2.357


372 »

ΣΤ'


2.358 και άνω


483 »

Για τα Ε.Ι.Χ. ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα): 93 ευρώ.
Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαμβάνονται και τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκατεστημένων στην Ελλάδα με βάση τον α.ν.89/1967 (ΦΕΚ 132 Α'). Επίσης περιλαμβάνονται και τα τύπου Jeep αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών».
2. Η κατηγορία Α της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α') αντικαθίσταται ως εξής :

«Κατηγορία


Κινητήρας σε
κυβ. εκατ.


Τέλος μεταβίβασης

Α


έως 400


30 ευρώ»

3. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2005.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Στα κατωτέρω οχήματα χορηγείται ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας έναντι ποσού που αποτελεί το κόστος παραγωγής και διάθεσης αυτού (όπως ορίζεται κάθε φορά), εκτός από τις περιπτώσεις που αυτά φέρουν χαρακτηριστικές πινακίδες, από τις οποίες και προκύπτει η απαλλαγή (πινακίδες με ένδειξη Κ.Υ., Δ.Σ., Π.Σ., Ξ.Α. και ΑΝ.Π.)

α/α
Απαλλασσόμενα οχήματα Σχετικές διατάξεις

Α.
Οχήματα που ανήκουν:

1.
στο Ελληνικό Δημόσιο. περ. β παρ. 1 αρ. 17 ν.2367/53

2.
στο Εθνικό Ιδρυμα Υποδοχής και Αποκαταστάσεως Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων (Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.). παρ. 3 αρ. 51 Ν.1947/91

3.
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ως αποκεντρωμένη Δημόσια Υπηρεσία που λειτουργεί υπό τη μορφή ειδικού Ταμείου. σχετ. Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 465/72

4.
σε μέλος της δυνάμεως των Ηνωμένων Πολιτειών ή του πολιτικού προσωπικού (μόνο 1 Ε.Ι.Χ.). παρ. 6 αρ. II παραρτήματος Ν.1893/90

5.
στους αρχηγούς των ξένων Διπλωματικών Αποστολών που είναι διαπιστευμένοι στην Ελλάδα, στο επίσημο Διπλωματικό προσωπικό των ξένων Πρεσβειών, που βρίσκεται στην Ελλάδα και που αναγράφεται στη σχετική επετηρίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και στους ξένους έμμισθους Γεν. Προξένους (Ε.Ι.Χ.). Επίσης στους έμμισθους Προξένους, Υποπροξένους, στους προξενικούς πράκτορες και στο μη διπλωματικό προσωπικό των ξένων πρεσβειών, με τον όρο της αμοιβαιότητας (Ε.Ι.Χ.) εφόσον έχουν την υπηκοότητα του αντιπροσωπευομένου Κράτους. περ. δ παρ. 1 αρ. 17 Ν.2367/53, όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 8 του Α.Ν.236/67

6.
στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, στους σταθμούς πρώτων βοηθειών, στα δημοτικά ή κοινοτικά νοσοκομεία, στο Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα κοινής ωφέλειας ασθενοφόρα αυτοκίνητα, αυτοκίνητα κινητών ιατρείων και χειρουργείων εκστρατείας και φορτηγά αυτοκίνητα εφόσον αυτά χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ασθενών, αδελφών νοσοκόμων ή υγειονομικού υλικού ή ιματισμού, ειδών υπόδησης, τροφίμων κ.λπ. που προορίζονται για τις ανάγκες των Ιδρυμάτων ή για την ενίσχυση των απόρων τάξεων και πληθυσμού. περ. στ παρ. 1 αρ.17 Ν.2367/53, όπως ισχύει

7.
στους Κύπριους Αξιωματικούς που έρχονται στην Ελλάδα με σκοπό υπηρεσιακή στρατιωτική μετεκπαίδευση (μόνο 1 Ε.Ι.Χ.) παρ. 1 αρ. 1 Ν.Δ.461/74

8.
στις ξένες αποστολές, υπηρεσίες ή οργανώσεις ή πρόσωπα ξένης υπηκοότητας που δεν κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα και για τα οποία έχει συναφθεί σύμβαση με την Ελληνική Κυβέρνηση. περ. ζ' παρ. 1 αρ. 17 Ν.2367/53, όπως ισχύει

9.
στην Αμερικανική Αποστολή ή σε πρόσωπα που ανήκουν στο προσωπικό της με βάση διατάξεις νόμων, διαταγμάτων ή αποφάσεων και οχήματα για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή με βάση συμφωνίες ή συμβάσεις που ανάγονται στο πρόγραμμα Αμερικανικής Βοήθειας. περ. ζ' παρ. 1 αρ. 17 Ν.2367/53, όπως ισχύει

10.
στους υπαλλήλους που υπηρετούν στην Ελληνική Πρεσβεία στη Σόφια και στις προξενικές αρχές Σκοπίων και Ανδριανούπολης και έρχονται στην Ελλάδα για υπηρεσία. αρ. 8 Α.Ν.154/67

11.
σε επιχειρήσεις (φορτηγά Ι.Χ. αυτοκίνητα) και τα οποία κυκλοφορούν αποκλειστικά σε ιδιωτικούς κλειστούς χώρους αυτών, βάσει ειδικής άδειας κυκλοφορίας, η οποία χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. αρ. 9 Ν.1798/88

12.
στους Δήμους, τις Κοινότητες, τους Λιμενικούς Οργανισμούς και τα Λιμενικά Ταμεία φορτηγά, υδροφόρα, αυτοκίνητα καθαριότητας και πυροσβεστικά καθώς και υδροφόρα αυτοκίνητα που ανήκουν κατά κυριότητα στους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου. περ. ε παρ. 1 αρ. 17 Ν.2367/53, όπως ισχύει

13.
στα ξένα κράτη υπό τον όρο της αμοιβαιότητας. αρ. 7 Ν.Δ.3839/58

14.
στον Οργανισμό Βάμβακος παρ. 1 αρ. 18 Ν.3853/58

15.
στο Ελληνικό Κέντρο επενδύσεων (ΕΛ.Κ.Ε.) παρ. 1 αρ. 7 του άρθρου πρώτου Ν.2372/96

16.
στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Μ.Ο.Δ.) αρ. 6 άρθρου τρίτου Ν.2372/96

17.
στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων-Αθήνα 2004 Α.Ε. παρ. 13 αρ. 2 Ν.2598/98

18.
Επίσης απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας τα οχήματα για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή βάσει ειδικών συμβάσεων και τα οποία χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της σύμβασης.

Β.
ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ

1.
στους ανάπηρους πολέμου αξιωματικούς και οπλίτες. παρ. 1 και 2 αρ.1 Ν.490/76

2.
στους ανάπηρους αξιωματικούς και οπλίτες των τριών κλάδων των Ενόπλων δυνάμεων, στους αξιωματικούς και άνδρες των Σωμάτων ασφαλείας, στους αξιωματικούς και άνδρες του Πυροσβεστικού και Λιμενικού σώματος, στους άνδρες της Αγροφυλακής καθώς και στους υπαλλήλους της Τελωνειακής Υπηρεσίας τους εντεταλμένους στη δίωξη του λαθρεμπορίου. παρ. 3 αρ. 1 Ν.490/76

3.
στους πολίτες που κατέστησαν ανάπηροι κατά το από 21/4/67 έως 23/7/74 χρονικό διάστημα, συνεπεία της δράσεως τους κατά του δικτατορικού καθεστώτος. παρ. 4 αρ. 1 Ν.490/76

4.
στους ανάπηρους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης. αρ. 34 Ν.1731/87

5.
στους ανάπηρους αγωνιστές του Δημοκρατικού Στρατού. παρ. 4 αρ. 23 ν.1882/1990

6.
στους ανάπηρους έλληνες πολίτες άνω των 4 ετών, οι

οποίοι:

Α. α) έχουν πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών ή εδ. Αα παρ. 1 αρ. 16 Ν.1798/88, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με την παρ. 1 αρ. 23 Ν.1882/1990
β) εμφανίζουν σοβαρή κινητική αναπηρία:

βα) του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67%.

ββ) του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των δύο άνω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67%, από το οποίο το 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.
εδ. Αβ παρ. 1 αρ. 16 Ν.1798/88
Β. έχουν ολική και από τους δύο οφθαλμούς τύφλωση με ποσοστό αναπηρίας 100%. εδ. Β. παρ. 1 αρ. 16 Ν.1798/88
Γ. α) είναι νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40% ή

β) πάσχουν από αυτισμό, εφόσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο, οι οποίοι εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχουν καταστεί ανάπηροι με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας ή

γ) πάσχουν από μεσογειακή αναιμία ή

δ) πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή
εδ. Γ παρ 1 αρ. 16 Ν.1798/88, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 αρ. 23 Ν.1882/1990
ε) πάσχουν από συγγενική αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία). προστέθηκε με την απόφαση των Υπ. Οικον/κών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γ4α/Φ.15/921/2.4.90 που κυρώθηκε με το Ν.1914/90 αρ. 46 παρ. 1 περ. κστ.
Σημειώσεις:

- Οι ως άνω απαλλαγές των αναπήρων ισχύουν εφόσον έχει εκδοθεί σχετική απόφαση για απαλλαγή του οχήματος, στα πλαίσια των οριζομένων από τις προαναφερόμενες κατά περίπτωση διατάξεις.

- Για αυτοκίνητο που ανήκε σε θανόντα ανάπηρο, στον οποίο είχε χορηγηθεί απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας λόγω της αναπηρίας του, οι κληρονόμοι, στους οποίους περιέρχεται αυτό οφείλουν τέλη κυκλοφορίας από το επόμενο του θανάτου του κληρονομούμενου ημερολογιακό έτος. παρ. 7 αρ. 20 Ν.2948/2001

Γ.
ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
α) ρυμουλκούμενα ή ημιρρυμουλκούμενα οχήματα κάθε κατηγορίας που ανήκουν σε μεμονωμένους αυτοκινητιστές ή σε μεταφορικές επιχειρήσεις του Ν.383/76, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως ανεξάρτητες κυκλοφοριακές μονάδες με αντίστοιχη άδεια κυκλοφορίας. Η απαλλαγή ισχύει για τα πέραν του ενός ρυμουλκούμενα ή ημιρρυμουλκούμενα οχήματα και καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας και εισφορά για το όχημα, για το οποίο προβλέπονται τα υψηλότερα ποσά τελών κυκλοφορίας και εισφοράς αρ. 14 Ν.1959/91
β) τα ηλεκτρονικά αυτοκίνητα ή υβριδικά, με κινητήρα του οποίου οι εκπομπές ρύπων είναι σύμφωνες με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας παρ. 9 αρ. 2 Ν.2052/92

γ) κάθε αστικό ή υπεραστικό λεωφορείο που τίθεται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία σε αντικατάσταση κυκλοφορούντος λεωφορείου και είναι καινούργιο ή μεταχειρισμένο ηλικίας έως πέντε ετών από του έτους κατασκευής του πλαισίου απαλλάσσεται των τελών κυκλοφορίας επί μία τριετία από του έτους ταξινόμησής του συμπεριλαμβανομένου. παρ. 7 αρ. 12 Ν.2963/2001

δ) καινούργιες δίκυκλες μοτοσικλέτες, νέας τεχνολογίας, με κυλινδρισμό κινητήρα που υπερβαίνει τα 50 κυβ. εκατ., οι οποίες τίθενται σε κυκλοφορία σε αντικατάσταση παλαιών μοτοσικλετών, που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα μέχρι και το έτος 1994 και οι οποίες αποσύρονται οριστικά από την κυκλοφορίας, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας εις το διηνεκές αν έχουν κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 300 κυβ. εκατ. και για πέντε (5) ημερολογιακά έτη αν έχουν μεγαλύτερο κυλινδρισμό κινητήρα. Ως πρώτο έτος για τη μη καταβολή τελών κυκλοφορίας θεωρείται το έτος κατά το οποίο εκδόθηκε η άδεια κυκλοφορίας της καινούργιας μοτοσικλέτας. παρ. 1 αρ. 2 Ν.3245/2004

Σημείωση:

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ισχυρίζονται ότι το όχημα τους απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας, πλην όμως η περίπτωση τους δεν αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα, θα πρέπει να προσκομίζουν στοιχεία που να αποδεικνύουν την απαλλαγή.


Ανάθεση είσπραξης του Ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2005

1082470/6117-5/0016/14.10.2004

Εχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.δ.356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν.599/1977, με τις οποίες προβλέπεται ότι μπορεί να ανατεθεί κατ' εξαίρεση η είσπραξη δημοσίων εσόδων στις Τράπεζες ή σε άλλους οργανισμούς κοινής ωφελείας ή πιστωτικούς οργανισμούς ή στα Ελληνικά Ταχυδρομεία ή σε άλλες δημόσιες αρχές και ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία της είσπραξης, καθώς και ο έλεγχος για την είσπραξη αυτών.
β. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 247/Α').
γ. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.2093/1992, όπως ισχύει, των άρθρων 28 & 31 του ν.2873/00 (ΦΕΚ 285/Α') του άρθρου 20 του ν.2948/01 (ΦΕΚ 242 Α').
δ. Τις διατάξεις του Π.Δ.16/1989 «Περί Κανονισμού Λειτουργίας των ΔΟΥ και Τοπικών Γραφείων».
ε. Τις διατάξεις του αρθρ.24 του ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α') σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.
στ. Την ανάγκη καθορισμού των Τραπεζών που θα διαθέσουν τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας έτους 2005 και θα εισπράξουν για λογαριασμό του Δημοσίου τα αναλογούντα ποσά, προς άμεση εξυπηρέτηση του όγκου των συναλλασσομένων.
ζ. Την αριθμ.14650/ΔΙΟΕ 85/2004 (ΦΕΚ 519 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.
η. Τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας θα προκληθεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, η οποία προβλέπεται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 5.520.000 ευρώ ήτοι 4.250.000 σήματα επί 1,10 ευρώ ανά σήμα πλέον ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών.

Αποφασίζουμε

1. Αναθέτουμε την είσπραξη των εσόδων από τη διάθεση του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτων & μοτοσικλετών έτους 2005 στις Τράπεζες και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο της Ελλάδος:
α. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
β. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
γ. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
δ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ε. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
στ. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ζ. ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
η. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
θ. ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ι. NOVABANK
ια. ASPIS BANK
ιβ. ΩΜΕΓΑ BANK
ιγ. ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK
ιδ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
ιε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ιστ. ALPHA BANK
ιζ. FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ιη. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.
Ειδικότερα:
Η ανάθεση αυτή αφορά ειδικά σήματα που η προμήθεια τους γίνεται εμπρόθεσμα και μόνον εφόσον προσκομίζονται τα σχετικά προεκτυπωμένα ειδοποιητήρια της Γ.Γ.Π.Σ.
Τα σήματα αυτά θα χορηγούνται ακόμα και αν τα αναγραφόμενα, στα προεκτυπωμένα ειδοποιητήρια στοιχεία, έχουν διορθωθεί ή συμπληρωθεί από τους φορολογούμενους.
Εξαιρετικά, δε θα χορηγούνται ειδικά σήματα, έστω και αν προσκομίζονται ειδοποιητήρια, εφόσον σ' αυτά έχουν γίνει διορθώσεις για τα στοιχεία που αφορούν:
- στον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος
- στο ποσό των τελών κυκλοφορίας
2. Οι παραπάνω Τράπεζες και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο εκτός του ανωτέρω τρόπου διάθεσης των Ε.Σ.Τ.Κ. που είναι υποχρεωτικός για όλους, μπορούν να διαθέτουν αυτά στο ίδιο χρονικό διάστημα και μέσω του διαδικτύου (internet) ή του Call center. Η παράδοση των σημάτων θα γίνεται με ευθύνη της Τράπεζας και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Ως εκ τούτου οι Τράπεζες και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο θα πρέπει να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους πολίτες με τον προσφορότερο τρόπο που θα επιλέξουν οι ίδιες και για τον τρόπο αυτό διάθεσης του Ε.Σ.Τ.Κ. ως και τη σχετική επιπλέον επιβάρυνση.
Μαζί με το σήμα απαραίτητα θα παραδίδεται και σχετική βεβαίωση είσπραξης λόγω διάθεσης του Ε.Σ.Τ.Κ. στην οποία πέρα από τα πλήρη στοιχεία της Τράπεζας και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου θ' αναγράφονται:
α. ο αριθμός ειδοποιητηρίου
β. ο αριθμός συναλλαγής
γ. η ημερομηνία και
δ. το ποσό της καταβολής αριθμητικώς και ολογράφως.
3. Ο εφοδιασμός των κατά τόπους καταστημάτων των παραπάνω τραπεζών και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου με τα ειδικά σήματα προς διάθεση, θα γίνει από την Υπηρεσία Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (ΥΔΕΑΔ) για όλα τα καταστήματα που έχουν τεθεί σε λειτουργία έως 15 Οκτωβρίου 2004, προκειμένου να καλυφθεί η ζήτηση σημάτων για όλα τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες.
Κάθε μία από τις προαναφερθείσες τράπεζες και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο θα εφοδιάζεται από την ΥΔΕΑΔ, με ειδικά σήματα και μέχρι του αριθμού που θα καθορίσει η ΥΔΕΑΔ με βάση και τα στοιχεία διάθεσης των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2004.
Για επιπλέον ανεφοδιασμό σημάτων και εφόσον υπάρχουν ελλείψεις τα καταστήματα των Τραπεζών και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, θα επικοινωνούν τηλεφωνικά με την ΥΔΕΑΔ (τηλ. 2105140436, 2105152183) για τον άμεσο εφοδιασμό τους.
Για τα ελλείμματα ή πλεονάσματα ειδικών σημάτων που τυχόν θα παρουσιαστούν κατά την παραλαβή τους, θα συντάσσεται αμέσως από το κατάστημα, στο οποίο έγινε η διαπίστωση, πρακτικό εις διπλούν, το ένα εκ των οποίων θα αποστέλλεται στην ΥΔΕΑΔ την ίδια μέρα. Στο πρακτικό αυτό θα αναγράφεται ο αριθμός των σημάτων που λείπουν ή πλεονάζουν και οι αύξοντες αριθμοί αυτών. Συνιστάται ο έλεγχος και ανά δεσμίδα.
4. Η διάθεση των ειδικών σημάτων από τις Τράπεζες και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο στους κατόχους όλων των Ι.Χ. αυτοκινήτων & μοτοσικλετών θα γίνει στο χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου 2004 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2004. Στη συνέχεια η διάθεση τους θα γίνει από τις ΔΟΥ.
Η διάθεση του σήματος στους δικαιούχους θα γίνεται από τις Τράπεζες και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, αφού προσκομισθεί σ' αυτούς το προεκτυπωμένο ειδοποιητήριο - απόδειξη πληρωμής.
5. Τα εισπραττόμενα από τις Τράπεζες και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ποσά θα αποδίδονται στο Δημόσιο το αργότερο μετά την παρέλευση πέντε (5) εργασίμων ημερών. Η προθεσμία των 5 ημερών αρχίζει από την επόμενη ημερομηνία της είσπραξης. Η κατάθεση των εισπράξεων γίνεται το αργότερο την επόμενη ημέρα της λήξεως του 5νθημέρου.
Η απόδοση των χρημάτων αυτών από τα Κεντρικά καταστήματα των Τραπεζών και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, θα γίνεται στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού με τραπεζική επιταγή σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου που θα συνοδεύεται με κατάσταση σε τέσσερα (4) αντίγραφα, στην οποία θα φαίνεται αναλυτικά, κατά ημερομηνία είσπραξης, ο αριθμός και η αξία των διατεθέντων σημάτων ανά κλιμάκιο τελών κυκλοφορίας και στο σύνολο.
Η μία κατάσταση θα παραμένει στη ΔΟΥ, μία θα αποστέλλεται από τη ΔΟΥ στο κλιμάκιο της 16ης Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων στη Γ.Γ.Π.Σ. και οι άλλες δύο θα θεωρούνται και θα παραδίδονται στην Τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο εκ των οποίων η μία θα υποβάλλεται στην Δ.5 για την πληρωμή της αμοιβής.
Το γενικό σύνολο της κατάστασης πρέπει να συμφωνεί με το ποσό της επιταγής.
Η ανωτέρω ΔΟΥ, με την παραλαβή της επιταγής, θα εκδίδει ισόποσο αποδεικτικό είσπραξης τύπου «Α» στο όνομα της Τράπεζας ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου που καταθέτει, για την εισαγωγή των εσόδων αυτών, στον Κρατικό Προϋπολογισμό [ΚΑΕ 1363 για όλα τα σήματα πλην αυτών που αφορούν απαλλασσόμενα οχήματα, με αιτιολογία «τέλη κυκλοφορίας κάθε είδους οχημάτων που καταβάλλονται με τη χορήγηση ειδικού σήματος» και ΚΑΕ 2415 για τα σήματα των απαλλασσομένων οχημάτων με αιτιολογία «έσοδο από τη χορήγηση ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας και κάρτας ελέγχου καυσαερίων» (ν.2052/92 άρθρο 3 παρ.4)].
Οι Τράπεζες ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο που θα καθυστερήσουν να αποδώσουν στο Δημόσιο τα χρηματικά ποσά που έχουν εισπράξει από τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας πέραν του ανωτέρω οριζομένου χρόνου των πέντε (5) ημερών, καταλογίζονται με τον οφειλόμενο τόκο υπερημερίας με καταλογιστική πράξη του αρμοδίου επιθεωρητή, ο οποίος θα ερευνήσει την υπόθεση.
Η πληροφόρηση τέτοιων καθυστερήσεων στη Γενική Διεύθυνση Επιθεώρησης για ορισμό Επιθεωρητή θα γίνεται από τη Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Δ.16) με βάση τα στοιχεία που θέτουν στη διάθεση της η ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και η Γ.Γ.Π.Σ.
Επιπλέον στις Τράπεζες και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο που θα διαθέσουν το ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας έτους 2005 θα καταβληθεί αμοιβή που ορίζεται σε ένα ευρώ και δέκα λεπτά (1,10) ανά διατιθέμενο σήμα.
Η αμοιβή των Τραπεζών και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου θα καταβληθεί μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη του χρόνου της διάθεσης των ειδικών σημάτων Ι.Χ. αυτοκινήτων οχημάτων τηρουμένων ως προς την έκδοση των τιμολογίων των διατάξεων της παρ. 15 του άρθρου 12 Π.Δ.186/1992 με έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής ανά κεντρικό Κατάστημα Τράπεζας ή υπέρ του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου αντίστοιχα.
Για το λόγο αυτό το Κεντρικό Κατάστημα κάθε Τράπεζας και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου πρέπει να υποβάλει στη Διεύθυνση Οικονομικού (Δ.5) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, την ανωτέρω αναλυτική κατάσταση διάθεσης θεωρημένη από τη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, από την οποία να προκύπτει ο ακριβής αριθμός των διατεθέντων σημάτων, μαζί με το τιμολόγιο που προβλέπεται από τον ΚΒΣ.
Κατά την πληρωμή της αμοιβής θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις δηλ. 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., 2% χαρτόσημο επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ. και 20% Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου. Επίσης 8% παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με το ν.2198/94.
Η δαπάνη βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό ΚΑΕ 0874 Ειδ. Φορέα 23-110.
6. Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του χρόνου διάθεσης των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών, τα αδιάθετα σήματα θα παραδοθούν από κάθε κατάστημα Τράπεζας και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στη ΔΟΥ, στην οποία ανήκει χωρικά το κατάστημα που παραδίδει, με πρωτόκολλα παράδοσης - παραλαβής, αντίγραφα των οποίων θα στέλνονται στην ΥΔΕΑΔ.
Για την εξέταση τυχόν διαφορών που θα ανακύψουν κατά την παράδοση των σημάτων, θα οριστεί, ύστερα από πρόταση της ΥΔΕΑΔ, από τη Γενική Διεύθυνση Επιθεώρησης αρμόδιος Επιθεωρητής.
Στην περίπτωση που από τον ως άνω έλεγχο προκύψει ευθύνη Τράπεζας ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου για παράδοση λιγότερων σημάτων, υποχρεούται στην καταβολή της αξίας των μη παραδοθέντων σημάτων, που υπολογίζεται με βάση το ποσό των ενενήντα τριών (93) ευρώ.
7. Κάθε Τράπεζα και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο αναλαμβάνουν:
α) Κάθε δεύτερη Δευτέρα να δημιουργούν μαγνητικό μέσο, που θα περιέχει για κάθε κατάστημα, το πλήθος των σημάτων, που διέθεσε τις δύο προηγούμενες εβδομάδες. Η δισκέτα θα συνοδεύεται από κατάσταση με το περιεχόμενο αυτής και το γενικό σύνολο και θα αποστέλλεται στην Γ.Γ.Π.Σ.
β) Να καταχωρούν στα μαγνητικά τους αρχεία, κατά τη στιγμή διάθεσης του ειδικού σήματος, τα αναλυτικά στοιχεία πληρωμής και να αποστέλλουν στη Γ.Γ.Π.Σ. σε μαγνητικό μέσο τις αναλυτικές εγγραφές των καταστημάτων στο τέλος της διαδικασίας διάθεσης και εντός 5 (πέντε) εργασίμων ημερών.
Τα μαγνητικά μέσα θα αποστέλλονται από κάθε Τράπεζα και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο στην Γ.Γ.Π.Σ. στη διεύθυνση Θεσ/κης και Χανδρή 1-183 10 Μοσχάτο.
γ) Σε όσες περιπτώσεις απαιτηθεί περαιτέρω έλεγχος, τα αρμόδια καταστήματα των Τραπεζών ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου πρέπει να διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. τα στελέχη των αποδείξεων πληρωμής σε διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία που θα ζητηθούν.
8. Διευκρινιστικές οδηγίες επί των ανωτέρω θεμάτων, θα παρασχεθούν στις Τράπεζες και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
Η απόφαση μας αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης