ΠΟΛ.1106/19.10.2004

Τροποποιήσεις των πινάκων τιμών της αριθμ. 1015544/770/00ΤΥ/Δ΄/23.02.01 ΠΟΛ. 1049 (ΦΕΚ 214/τ. 8΄/05.03.01) απόφασης του Υπ. Οικονομικών.Σχόλια:


19 Οκτ 2004

Taxheaven.gr
Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 108330913727/ΟΟΤΥ/Δ΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄

ΠΟΛ.: 1106

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις των πινάκων τιμών της αριθμ. 1015544/770/00ΤΥ/Δ΄/23.02.01 ΠΟΛ. 1049 (ΦΕΚ 214/τ.Β΄/05.03.01) απόφασης του Υπ. Οικονομικών.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 Ν. 1249/1982 (ΦΕΚ. 43/τ. Α΄) και του άρθρου 14 Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ. 127/T.A΄).

2. Τις αποφάσεις μας με αριθ. 1015544/770/00ΤΥ/Δ΄/23.02.01 (ΦΕΚ. 214/τ.Β΄/05.03.01) αι 1029804/1068/00ΤΥ/Δ΄/16.03.01 (ΦΕΚ. 298/τ. Β΄/21.03.01).

3. Την απόφασή μας με αρ. πρωτ. 1061780/82/Γ0013/9.6.94 (ΦΕΚ 549/τ.Β΄/15-7-94) όπως ισχύει, με την οποία τροποποιούνται, βελτιώνονται και κωδικοποιούνται οι διατάξεις που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίoυ, κατά το αντικειμενικό σύστημα.

4. Την από 15-9-2000 εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982 που περιλαμβάνει το πόρισμά της.

5. Την αρ. πρ. 1039386/441/A0006/21.4.2000 (ΦEK 571 τ. Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».

6. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Διορθώνουμε στο ορθό τους πίνακες τιμών της αριθμ. 1015544/770/00ΤΥ/Δ΄/23.02.01 (ΦΕΚ. 214/τ. Β΄/05.03.01) απόφασής μας και ορίζουμε:

ΠΕΡIΦΕΡΕIΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Στο ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Στην περιγραφή των δρόμων με Σ.Ε. (σελ.626 , ΤΟΜΟΣ ΙΙ),
διορθώνεται ο παρακάτω δρόμος
από το εσφαλμένο:

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ (από Κύπρου μέχρι Βενιζέλου) δεξιά
στο ορθό: Σ.Ε.: 3,6

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ (από Κύπρου μέχρι Βενιζέλου) Σ.Ε.: 3,6

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 


Taxheaven.gr