ΠΟΛ.1104/15.10.2004

Καθορισμός των προϋποθέσεων για τη διασφάλιση της διακράτησης των Ομολογιακών Δανείων του Δημοσίου και λοιπών αναγκαίων λεπτομερειών, για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε.

15 Οκτ 2004

Taxheaven.gr
Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1082758/11163/B0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
2) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΟΛ.: 1104

ΘΕΜΑ: Καθορισμός των προϋποθέσεων για τη διασφάλιση της διακράτησης των Ομολογιακών Δανείων του Δημοσίου και λοιπών αναγκαίων λεπτομερειών, για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε., σύμφωνα με τις οποίες απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος οι τόκοι ομολογιακών δανείων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας δύο (2) ετών ή και μεγαλύτερη, εφόσον ο αρχικός κάτοχος αυτών τα διακρατεί μέχρι τη λήξη τους και περαιτέρω, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζεται η διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων αυτών.

β) Τις διατάξεις της 14650/ΔIΟΕ85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519 Β΄) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία καθορίσθηκαν οι αρμοδιότητες των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

γ) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (Η δαπάνη προκαλείται βάσει των διατάξεων του νόμου).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. , ως αρχικός κάτοχος των Ομολογιακών Δανείων του Δημοσίου θεωρείται Εκείνο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων ή ομάδα περιουσίας που κατέχει τους τίτλους κατά τη δέκατη εργάσιμη ημέρα μετά την έκδοσή τους, είτε πρόκειται για αρχική έκδοση, είτε για άνοιγμα (re-openίng) του ίδιου δανειακού τίτλου (δηλαδή, επανέκδοση του ίδιου δανείου με συμπλήρωση του αρχικού ποσού), και διακρατεί τόσο τα σώματα αυτών όσο και τα τοκομερίδια τους, μέχρι την ημερομηνία λήξης τους.

2. Για όσα τοκομερίδια έχουν ήδη εξαργυρωθεί ή για ομόλογα (zero coupon) που έχουν ήδη λήξει μέχρι την έκδοση της παρούσας και αφορούν τόκους που καταβλήθηκαν μετά την 6-7-1998 και δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. απόφαση. η επιστροφή του φόρου που αχρεώστητα παρακρατήθηκε στους αρχικούς κατόχους των τίτλων αυτών, όπως αυτοί ορίσθηκαν στην πιο πάνω παράγραφο, θα γίνεται σύμφωνα με την πιο κάτω διαδικασία:

Τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών ­θεματοφυλάκων κλπ., θα χορηγούν βεβαίωση με τα στοιχεία του αρχικού κατόχου του τίτλου και τη μη διαπραγμάτευσή του τίτλου αυτού καθόλη τη διάρκεια από την απόκτησή του και μέχρι το χρόνο της εξαργύρωσης των τοκομεριδίων ή της λήξης του. Στη συνέχεια, θα ζητούν εγγράφως από την Τράπεζα της Ελλάδος το ποσό του φόρου που αχρεώστητα παρακρατήθηκε για κάθε έκδοση χωριστά, επισυνάπτοντας τις αντίστοιχες πιο πάνω βεβαιώσεις. Περαιτέρω, η Τράπεζα της Ελλάδος θα πιστώνει τους λογαριασμούς των Τραπεζών με το αντίστοιχο ποσό, χρεώνοντας ισόποσα το λογαριασμό του Δημοσίου. Ακολούθως, οι Τράπεζες θα πιστώνουν τους ατομικούς λογαριασμούς των δικαιούχων - πελατών τους, που πληρούν τις προϋποθέσεις του υπόψη νόμου, με το ποσό του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου.

3. Όσον αφορά τα τοκομερίδια που εξαργυρώνονται ή τα ομόλογα (zero coupon) που λήγουν μετά, την έκδοση της παρούσας, τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα θα υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος τις βεβαιώσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, προκειμένου η τελευταία να μην προβαίνει σε παρακράτηση φόρου κατά την εξαργύρωση.

4. Όταν προσκομίζεται τοκομερίδιο για εξαργύρωση χωρίς τη βεβαίωση ότι ανήκουν στον αρχικό κάτοχο του τίτλου, η Τράπεζα της Ελλάδος θα προβαίνει σε παρακράτηση φόρου και για τους τόκους που αντιστοιχούν στα προηγούμενα τοκομερίδια, εφόσον δεν είχε γίνει παρακράτηση φόρου.

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Taxheaven.gr