ΠΟΛ.1083/6.3.2002 | Taxheaven

Live Search Results

ΠΟΛ.1083/6.3.2002

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-03-2002 ]
ΠΟΛ.1083/6.3.2002
Δικαιολογητικά κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών αλλοδαπών νομικών προσώπων που εγκαθιστούν γραφείο στην Ελλάδα

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1083
ΕΤΟΣ: 2002
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Β'
ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Δικαιολογητικά κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών αλλοδαπών νομικών προσώπων που εγκαθιστούν γραφείο στην Ελλάδα

ΠΟΛ 1083

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:
Αθήνα 6 Μαρτίου 2002
Αριθ. Πρωτ.: 1021552/469ΔΜ

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με το αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.2859/2000 καθορίζονται οι υποχρεώσεις των υποκείμενων στο ΦΠΑ προσώπων.

Οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν κυρίως θέματα υποβολής δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών, καθώς και θέματα χορήγησης ΑΦΜ.

2. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του εδαφίου β' της παρ. 3 του ίδιου άρθρου και νόμου προβλέπεται ότι τις υποχρεώσεις αυτές έχουν ανεξάρτητα αν είναι υποκείμενα στο ΦΠΑ και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα τα οποία εγκαθιστούν γραφείο στο εσωτερικό της χώρας.

3. Στην έννοια του όρου «γραφείο», κατά τα ανωτέρω, περιλαμβάνονται τα γραφεία που εγκαθιστούν τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα αν η δραστηριότητα των γραφείων αυτών, με βάση την κείμενη νομοθεσία, συνιστά ή μη ύπαρξη μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα.

Υστερα από τα ανωτέρω, προκειμένου να χορηγηθεί ΑΦΜ στα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που εγκαθιστούν γραφείο στην Ελλάδα, υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ δήλωση έναρξης εργασιών συνοδευόμενη από τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

- Καταστατικό επίσημα μεταφρασμένο.

- Μισθωτήριο για την εγκατάσταση του γραφείου.

- Πληρεξούσιο έγγραφο επίσημα μεταφρασμένο, για τον ορισμό του νόμιμου εκπροσώπου των αλλοδαπών νομικών προσώπων στην Ελλάδα.

- Πιστοποιητικό της αρμόδιας φορολογικής αρχής για την ύπαρξη της εταιρίας στην αλλοδαπή.

4. Αρμόδια ΔΟΥ για την υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών των αλλοδαπών νομικών προσώπων είναι η ΔΟΥ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας εγκαθίσταται το «γραφείο». Στην περίπτωση που πρόκειται για αλλοδαπές Α.Ε. οι οποίες εγκαθιστούν γραφείο στην περιοχή Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, αρμόδια ΔΟΥ είναι η ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά και ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα
Σχετικές επίκαιρες αποφάσεις

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Κ.Β.Σ.

Σχετικές ειδήσεις άρθρα

Related from Links


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

Word!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab