Α.Π. 1083023/19.10.04

Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση των ληξιπροθέσμων χρεών και υποβολής εκπροθέσμων δηλώσεων Ν. 3259/2004.

19 Οκτ 2004

Taxheaven.gr
   Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση των ληξιπροθέσμων χρεών και υποβολής εκπροθέσμων δηλώσεων Ν. 3259/2004.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Νόμου 3259/2004 , (ΦΕΚ/Α/149/04.08.2004), με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών με αποφάσεις του να ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής, τα χρονικά διαστήματα ισχύος και κάθε ειδικότερο θέμα των κεφαλαίων Α΄, Β΄ και Γ΄ του ανωτέρω νόμου.

2. Το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός φορολογουμένων ζητά επίμονα ολιγοήμερη παράταση, τόσο για την υποβολή αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση των ληξιπροθέσμων μέχρι 29-2-2004 βεβαιωμένων χρεών, όσο και για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων, για λόγους οικονομικής αδυναμίας αλλά και για λόγους μη έγκαιρης ενημέρωσης αυτών.

3. Την αρ. 14650/ΔΙΟΕ/17.03.04 (ΦΕΚ Β΄ 519) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε
Παρατείνουμε μέχρι 26 Νοεμβρίου 2004 την προθεσμία:

α. Υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών των άρθρων 12 έως 17, εκτός των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 17, του νόμου 3259/2004 , με τον όρο ότι δεν μετατοπίζονται οι ημερομηνίες λήξης των προηγούμενων δόσεων της ρύθμισης, οι οποίες πρέπει να καταβληθούν μέχρι την ημέρα υποβολής της σχετικής αίτησης.

β. Υποβολής εκπρόθεσμων αρχικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων που ορίζονται στα άρθρα 18 � 20 του ίδιου νόμου.

Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 


Taxheaven.gr