Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθμ. 46561/8369/2017 Εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3996/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 4144/2013

Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Κ.Υ.Α. αριθμ. 46561/8369/2017
Εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3996/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 4144/2013

Κ.Υ.Α. αριθμ. 46561/8369/2017 Εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3996/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αριθμ. 46561/ 8369/09-10-2017

(ΦΕΚ Β' 3677/19-10-2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α') «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει σήμερα.

β. Του Π.Δ. 113/2014 (ΦΕΚ 180/Α/29-8-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α') και ιδίως του άρθρου 14, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 4144/2013.

δ. Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-9-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

ε. Του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α') και ιδίως τις μνημονιακές υποχρεώσεις που απορρέουν (παράρτημα III παρ. 22 και παράρτημα 3), όπως ισχύει και αφορούν τη καταπολέμηση της αδήλωτης και της ανασφάλιστης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής καθώς και την εν γένει εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας.

2. Την αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168/ 9-10-2015).

3. Την αριθ. 44538/Δ. 19964/20.12.2013 απόφαση, «Τροποποίηση και συμπλήρωση απόφασης συγκρότησης συνεργείων για τη διενέργεια και τη συμμετοχή στη διενέργεια ελέγχων», όπως ισχύει.

4. Την αριθ. 4691/1491/23.3.2012 (ΦΕΚ 1106/Β/2012) κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Καθορισμός των ποσοστών που εισπράττονται ως έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού, όταν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 και της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του ν. 3996/2011».

5. Το αρθ. 21 του ν. 4354/2015, «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις...», όπως ισχύει μετά την προσθήκη του αρθ. 52§1 του ν.4369/2016.

6. Την αριθ. πρωτ.: 20319/301/4.5.2017 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

7. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 704.000 ευρώ για το 2017 περίπου και 1.951.200 ευρώ για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, η οποία εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Φορέας 33120 και ΚΑΕ 0519) και η οποία θα καλυφθεί από το ποσοστό 20% που εισπράττεται ως έσοδο στο Κ.Α. εσόδων 3714 «ποσοστό 20% επί των προστίμων των αριθ. 24 και 26, παρ. 3 περίπτ. β' του ν. 3996/2011 που επιβάλλει το Σ.ΕΠ.Ε. (αρ. 14 ν. 3996/2011)» και αποδίδονται στον προϋπολογισμό του Σ.ΕΠ.Ε.,

αποφασίζουμε:

1) Σε όσους διενεργούν και σε όσους συμμετέχουν στα συνεργεία ελέγχων που ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 44538/Δ19964/20.12.2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για τη καταπολέμηση της αδήλωτης και της ανασφάλιστης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής καθώς και την εν γένει εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, όπως ισχύει, καταβάλλεται αποζημίωση ως εξής:

α) Σε όσους διενεργούν ελέγχους τριάντα (30) ευρώ ανά έλεγχο και μέχρι επτά (7) ελέγχους το μήνα και,

β) σε όσους συμμετέχουν στους ελέγχους τριάντα (30) ευρώ ανά έλεγχο και μέχρι πέντε (5) ελέγχους το μήνα. Το συνολικό μηνιαίο ποσό αποζημίωσης για κάθε δικαιούχο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων δέκα (210) ευρώ για την πρώτη (1.) περίπτωση και το ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ για την δεύτερη (2.) περίπτωση αντίστοιχα. Τυχόν πραγματοποίηση περισσοτέρων από επτά (7) ελέγχων ή πέντε (5) ανάλογα δεν γεννά δικαίωμα για επιπλέον ποσό. Προκειμένου να χορηγηθεί το ανωτέρω ποσό απαιτείται σχετική βεβαίωση των Προϊσταμένων των οικείων υπηρεσιών.

2) Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η αριθμ. 2/115436/0022/2.1.2014 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 113/Β/2014).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2017

Οι Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής ΥπουργόςΟικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης