Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1102/11.10.2004 Τροποποίηση διατάξεων των Α. Υ.Ο. ΠΟΛ. 366/87 και ΠΟΛ. 1320/98, για επέκταση εφαρμογής της απαλλαγής αλιευτικών σκαφών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α.

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1102/11.10.2004
Τροποποίηση διατάξεων των Α. Υ.Ο. ΠΟΛ. 366/87 και ΠΟΛ. 1320/98, για επέκταση εφαρμογής της απαλλαγής αλιευτικών σκαφών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1102/11.10.2004 Τροποποίηση διατάξεων των Α. Υ.Ο. ΠΟΛ. 366/87 και ΠΟΛ. 1320/98, για επέκταση εφαρμογής της

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1080714/5976/712/B0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Ε΄

ΠΟΛ.: 1102

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων των Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 366/87 και ΠΟΛ. 1320/98, για επέκταση εφαρμογής της απαλλαγής αλιευτικών σκαφών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α):

α) της παραγράφου 1 του άρθρου 27

β) των παραγράφων 9 και 13 του άρθρου 39

γ) της παραγράφου 7 του άρθρου 40

δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64

2. Τις διατάξεις των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών 1145339/6602/140/E0014/ ΠOΛ.1320/30.12.1998 (ΦΕΚ Β 5/13.1.1999) και Π.8271/4879/ (ΦΕΚ Β 3/8.1.1988).

3. Σχετικά αιτήματα συνεταιριστικών οργανώσεων των παράκτιων αλιέων για εφαρμογή της απαλλαγής Φ.Π.Α., που προβλέπεται από το άρθρο 27 του Κώδικα Φ.Π.Α.  και στους εκμεταλλευτές ενός μόνο σκάφους παράκτιας αλιείας, μήκους 6 μέτρων μεταξύ καθέτων ή μικρότερου.

4. Την ανάγκη ίσης μεταχείρισης όλων των παράκτιων αλιέων και σπογγαλιέων όσον αφορά την πρoαναφερόμενη απαλλαγή Φ.Π.Α.

5. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών 14650/ΔI.Ο.Ε. 85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519/8) με την οποία έγινε ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στους Υφυπουργούς του ίδιου Υπουργείου.

6. Ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτουν επιπτώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό, δεδομένου ότι η απώλεια εσόδων από την επέκταση της ανωτέρω απαλλαγής, που συνεπάγεται η εφαρμογή τους, αναπληρώνεται από παράλληλη είσπραξη κατ΄ αποκοπή Φ.Π.Α. αλιέων.

Αποφασίζουμε
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 40 της απόφασης Π. 8271/4879/ (ΦΕΚ Β 3/8.1.1988). όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά, για τα αλιευτικά σκάφη τα οποία διαθέτουν επαγγελματική άδεια αλιείας από την αρμόδια αρχή, δεν ισχύουν τα ανωτέρω κριτήρια της χωρητικότητας, του μήκους και της ιπποδύναμης της μηχανής, με την προϋπόθεση ότι οι εκμεταλλευτές των σκαφών αυτών εντάσσονται στο κανονικό ή στο ειδικό καθεστώς κατ΄ αποκοπή καταβολής του φόρου, υποχρεωτικά ή προαιρετικά».

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3, της απόφασης 1145339/6602/140/E0014/ (ΦΕΚ Β 5/13.1.1999) προστίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής:

«Εντούτοις οι επιχειρήσεις της παραγράφου αυτής μπορούν να επιλέξουν την καταβολή του οφειλόμενου ετησίως ποσού Φ.Π.Α. που αναλογεί στην κατηγορία του σκάφους τους, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 1.

Η επιλογή αυτή γίνεται με την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή μεταβολής - μετάταξης, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α., η οποία δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την παρέλευση πενταετίας.)

3. Η παρούσα απόφαση, που ισχύει από 1.11.2004 να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης