Αποτελέσματα live αναζήτησης

Α.Π.ΣΔΟΕ 109449/30.09.04 Πλαίσιο δράσης του Σ.Δ.Ο.Ε. για το τέταρτο τρίμηνο τρέχοντος έτους


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-09-2004 ]
Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Α.Π.ΣΔΟΕ 109449/30.09.04
Πλαίσιο δράσης του Σ.Δ.Ο.Ε. για το τέταρτο τρίμηνο τρέχοντος έτους


 Α.Π. ΣΔΟΕ 109449/30.9.04  Πλαίσιο δράσης του Σ.Δ.Ο.Ε. για το τέταρτο τρίμηνο τρέχοντος έτους

1. Γενικά 

Στο απερχόμενο Γ΄ Τρίμηνο η δράση της υπηρεσίας είχε προσαρμοστεί για να αντιμετωπίσει την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας, από την τέλεση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών αγώνων και προς αυτή την κατεύθυνση είχε εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. 106137/25-6-2004 εγκύκλιό μας. 

Κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2004) και ενόψει της συγκέντρωσης της συναλλακτικής δραστηριότητας στα αστικά κέντρα είναι φανερό ότι, τόσο στον τομέα διάθεσης αγαθών όσο και στον τομέα της παροχής υπηρεσιών επιβάλλεται, εκτός από τους ελέγχους στη διακίνηση, οι οποίοι παραμένουν σε υψηλή προτεραιότητα και η διενέργεια ελέγχων εντός των επιχειρήσεων με αυστηρή επιλογή και ιεράρχηση προτεραιοτήτων, με κύριο στόχο την προληπτική δράση κυρίως σε ότι αφορά την απόδοση παρακρατηθέντων και επιρριπτόμενων φόρων. Για το σκοπό αυτό παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και κατευθύνσεις : 

2. Κατηγορίες ελέγχων και κριτήρια επιλογής επιχειρήσεων 

α. Στοχευμένοι έλεγχοι 

Κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2004, λαμβάνοντας υπόψη ότι προτεραιότητα αποτελεί η επεξεργασία κατασχεμένων βιβλίων και στοιχείων και η ολοκλήρωση των ελέγχων για τις περιπτώσεις παρελθόντων ετών που επίκειται ο χρόνος παραγραφής, κάθε Περιφερειακή Δ/νση πρέπει να διενεργήσει ελέγχους στοχευμένους σε όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) των ελέγχων, που είχαν αρχικά προβλεφθεί για το συγκεκριμένο τρίμηνο. 

Προτεραιότητα, ανάλογα με τη χρονική περίοδο και στις τοπικές ιδιαιτερότητες να δοθεί σε δραστηριότητες όπως : 

• Επιχειρήσεις στάθμευσης αυτοκινήτων, λοιπών οχημάτων καθώς και επισκευής αυτών. 

• Παιδικοί σταθμοί, εκπαιδευτήρια, φροντιστήρια, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης και λοιπά συναφή. 

• Επιχειρήσεις εισαγωγής και χονδρικής διάθεσης οινοπνευματωδών ποτών. 

• Επιχειρήσεις παραγωγής – τυποποίησης τροφίμων και χονδρικής διάθεσης αυτών. 

• Κέντρα διασκέδασης και ιδίως αυτά με επώνυμους καλλιτέχνες. 

• Ταβέρνες, εστιατόρια και λοιποί χώροι διασκέδασης και ψυχαγωγίας. 

• Επιχειρήσεις ειδών ζαχαροπλαστικής (χονδρική πώληση). 

• Επιχειρήσεις διάθεσης κοσμημάτων και ειδών δώρων. 

• Επιχειρήσεις καλλωπισμού. 

• Επιχειρήσεις διάθεσης εποχιακών ειδών (χριστουγεννιάτικα κ.λπ.). 

α.α. Κριτήρια επιλογής 

Οι προς έλεγχο επιχειρήσεις και δραστηριότητες εντοπίζονται μέσω του προγράμματος regdata και με κύρια κριτήρια αναζήτησης: 

• Το μέγεθος της επιχείρησης (προτεραιότητα σε επιχειρήσεις με σημαντικό οικονομικό μέγεθος) 

• Εικόνα της επιχείρησης (μη υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α., μεγάλα ποσά πιστωτικού Φ.Π.Α. κ.λ.π.) 

• Μέγιστη δυνατή διασπορά ελέγχων ούτως ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη ελέγχων, χωρίς λόγο, στις ίδιες επιχειρήσεις. 

• Συγκεκριμένες καταγγελίες σε βάρος επιχειρήσεων 

• Τον κωδικό προγραμματισμού και 

• Τον κωδικό αριθμό δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 

Σημείωση :Οι εντολές στοχευμένων ελέγχων πρέπει να είναι συγκεκριμένες 

β. Έλεγχοι διακίνησης 

Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι θα συνεχισθούν και θα εντατικοποιηθούν, στα πλαίσια των οδηγιών που σας έχουν δοθεί με την εγκύκλιο 103486/7-4-2004.

γ. Κατασχεθέντα βιβλία και στοιχεία 

Υλοποίηση των αναφερομένων στην εγκύκλιό μας με αρ.πρωτ. 106775/12.7.04, τόσο σε ότι αφορά τις παραγραφόμενες υποθέσεις (καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσής τους η 15.10.04), όσο και σε σχέση με τις λοιπές (σχέδιο με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενεργειών για κάθε υπόθεση). 

3. Έλεγχοι αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών- καυσίμων – καπνικών και οχημάτων 

α. Έλεγχοι αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών. 

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους ελέγχους που αφορούν την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση αυτών των προϊόντων στους επιτηδευματίες του είδους (ποτοποιούς, αποσταγματοποιούς κ.λπ.) αλλά και στους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους), ενόψει και της αποστακτικής περιόδου αυτών, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο οδηγό ελέγχου με αρ.πρωτ.110791/26.9.03 που σας έχουμε αποστείλει. Πέραν των φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων είναι επιβεβλημένος ο έλεγχος της ποιότητας της αιθυλικής αλκοόλης και των αλκοολούχων ποτών με τη λήψη δειγμάτων. Oι δειγματοληψίες, δεδομένου ότι η αλκοόλη δεν είναι μόνο ένα προϊόν υψηλής φορολογικής επιβάρυνσης αλλά προορίζεται και για ανθρώπινη κατανάλωση και για το λόγο αυτό έχει ιδιαίτερο υγειονομικό ενδιαφέρον, θα πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Δ/νσης του Γ.Χ.Κ., που σας στάλθηκαν με το αριθμ. 110651/10-07-2002 έγγραφό μας. Γι’ αυτό το λόγο θα απευθύνεστε στις κατά τόπους υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους για τη διάθεση χημικού υπαλλήλου, ο οποίος θα συνδράμει τα συνεργεία ελέγχου στην λήψη δειγμάτων και γενικότερα στον παραπέρα ποιοτικό έλεγχο των αλκοολούχων ποτών. Σημειώνεται ότι με το 110651/10-07-02 έγγραφο μας, σας έχει κοινοποιηθεί κατάλογος των χημικών υπηρεσιών και των υπαλλήλων, που είναι αρμόδιοι για τις δειγματοληψίες κατά διοικητική περιφέρεια. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή, για οποιονδήποτε λόγο και η συμμετοχή χημικού υπαλλήλου στους εν λόγω ελέγχους, τα συνεργεία του Σ.Δ.Ο.Ε. θα προβαίνουν στη λήψη δειγμάτων και αποστολή αυτών στο Γ.Χ.Κ που είναι αρμόδιο για τον ποιοτικό έλεγχο των αλκοολούχων ποτών. 

Η διενέργεια όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού ελέγχων και η λήψη δειγμάτων από τα αρμόδια συνεργεία της υπηρεσίας μας, θα συμβάλλει ώστε να αποτραπεί η διάθεση στην κατανάλωση λαθραίας αλκοόλης και νοθευμένων αλκοολούχων ποτών (μπόμπες), με ότι τούτο συνεπάγεται για τα δημόσια έσοδα και την υγεία των καταναλωτών.

β. Έλεγχοι υγρών καυσίμων. 

Στα πλαίσια της προσπάθειας για περιορισμό του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής στον τομέα των υγρών καυσίμων, θα πρέπει να ενταθούν, κατά το στάδιο των ελέγχων διακίνησης, οι έλεγχοι, στα πλαίσια των διατάξεων του ν.2873/2000, με τη λήψη δειγμάτων και τη χρήση των ΤΕSTS ανίχνευσης σε φορτηγά παντός τύπου, λεωφορεία, βυτιοφόρα οχήματα κ.λπ. (πλην γεωργικών μηχανημάτων). Εφόσον από τους ελέγχους αυτούς προκύψουν βάσιμα στοιχεία ότι εταιρείες εμπορίας (πρατήρια) έχουν τροφοδοτήσει φορτηγά αυτοκίνητα με πετρέλαιο θέρμανσης ή νοθευμένο πετρέλαιο κίνησης με θέρμανσης ή άλλα παράγωγα πετρελαίου, είναι αυτονόητο ότι οι έλεγχοι θα πρέπει να επεκταθούν και στις επιχειρήσεις αυτές για διαπίστωση τελωνειακών και φορολογικών παραβάσεων.

γ. Έλεγχοι καπνικών προϊόντων 

Οι έλεγχοι των βιομηχανοποιημένων καπνικών προϊόντων θα πρέπει να εστιαστούν κυρίως στη μεταφορά αυτών κατά το στάδιο της διακίνησής τους στα λιμάνια, σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, στα σύνορα, στα αεροδρόμια καθώς και στην παράνομη διάθεση αυτών στους καταναλωτές στα εμπορικά κέντρα, σε σταθμούς ΜΕΤΡΟ και στις λαϊκές αγορές.

δ. Έλεγχοι οχημάτων 

Έλεγχοι εφαρμογής των διατάξεων του ν. 2800/2000, σχετικά με τη νομιμότητα κυκλοφορίας και μεταφοράς των Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων καθώς επίσης και έλεγχοι για αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες.

4. Λοιποί έλεγχοι (παραεμπόριο) 
Στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα, όπως άλλωστε και σε κάθε περίπτωση ελέγχου, στα πλαίσια των ελέγχων διακίνησης και διάθεσης αγαθών σε μη στεγασμένους χώρους, όπως σε λαϊκές αγορές και σε παζάρια, στο στόχαστρο των υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε. επιβάλλεται και πρέπει να είναι το παραεμπόριο που διενεργείται εκτός των χώρων αυτών, στις παρυφές τους, καθώς και σε εμπορικούς δρόμους ή κοντά σε σταθμούς λεωφορείων, τρένων, Μετρό, σε πεζόδρομους κ.λ.π., σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί με τα 106751/9-4-02 και 102158/17-2-03 έγγραφά μας.
Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στον έλεγχο εποχιακών ειδών (χριστουγεννιάτικα είδη) σε είδη ένδυσης, οικιακής χρήσης, μικροσυσκευές, εργαλεία, ρολόγια, υφάσματα, τσάντες, κεντήματα κ.λ.π., που παράγονται σε τρίτες χώρες (Κίνα, Ταϊλάνδη, Ταϊβάν, Κορέα κ.λ.π.) και τα οποία εισάγονται ή διακινούνται εντός των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί με τα 102747/3-3-03, 105074/30-4-03, 105507/9-6-04 και 108409/3-9-2004 έγγραφά μας.

5. Έλεγχοι Ναρκωτικών 

Τα Τμήματα Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων της υπηρεσίας μας, θα πρέπει κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2004, εκτός από το χειρισμό υποθέσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και τη διερεύνηση πληροφοριών, να επικεντρώσουν τη δράση τους σε ελέγχους επιχειρήσεων που έχουν αντικείμενο σχετικό με τις πρόδρομες ουσίες, καθώς και αυτών που ασχολούνται με εμπορία και διακίνηση όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών. 

Ακριβές αντίγραφο Ο Ειδικός Γραμματέας 

Ηλίας Αργυρός 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης