Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1147894 ΕΞ 2017 Κοινοποίηση κατεξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1551 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2017 για την τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1076 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εφαρμογής στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στη σύναψη τέτοιων συμφωνιών

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-10-2017 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1147894 ΕΞ 2017
Κοινοποίηση κατεξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1551 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2017 για την τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1076 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εφαρμογής στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στη σύναψη τέτοιων συμφωνιών

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΘΕΚΑ Β  1147894 ΕΞ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84, Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Καρανικόλα
Τηλέφωνο: 210-6987513
Fax: 210-6987506
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Κοινοποίηση κατεξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1551 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2017 για την τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1076 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εφαρμογής στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στη σύναψη τέτοιων συμφωνιών».

ΣΧΕΤ. 1) Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1138601 ΕΞ2016/23.9.2016 [Κοινοποίηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1076 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8/6/2016].

2) Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1154883 ΕΞ2016/26.10.2016 (Κοινοποίηση Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της, αφενός και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, αφετέρου).

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τον κατ'εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/1551 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2017, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 237/15.09.2017) και αφορά στην τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Καν (ΕΕ) 2016/1076 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (κοινοποίηση με την αριθ. 1 σχετική). Ειδικότερα, επισημαίνονται τα εξής :

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1076 εφαρμόζει για τα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής Καραϊβικής Ειρηνικού (ΑΚΕ) τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στη σύναψη τέτοιων συμφωνιών. Επιπρόσθετα, ο εν λόγω κανονισμός εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εκδίδει πράξεις για την τροποποίηση του Παραρτήματος Ι αυτού, το οποίο περιλαμβάνει τα κράτη από την ομάδα χωρών ΑΚΕ που έχουν ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας οικονομικής και εταιρικής σχέσης με την ΕΕ και που κατ'επέκταση επωφελούνται από το προτιμησιακό καθεστώς που θεσπίζει ο κανονισμός αυτός. 

Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΕ και των κρατών ΣΟΕΣ της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής (ΚΑΜΑ) εφαρμόζεται προσωρινά από τις 10 Οκτωβρίου 2016 (κοινοποίηση με την αριθ. 2 σχετική). Το Λεσόθο και η Μοζαμβίκη, τα οποία ανήκουν στα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ επικύρωσαν τη σχετική συμφωνία με την ΕΕ στις 16/9/2016 και στις 28/4/2017 αντίστοιχα. Ως αποτέλεσμα, η Μοζαμβίκη και το Λεσόθο θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο Παράρτημα Ι του Καν (ΕΕ) 2016/1076 προκειμένου να διευκολυνθεί η πλήρης εφαρμογή της σχετικής συμφωνίας.

Με βάση τα ανωτέρω, με το άρθρο 1 του κοινοποιούμενου κανονισμού το Βασίλειο του Λεσόθο και η Δημοκρατία της Μοζαμβίκης συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Καν (ΕΕ) 2016/1076.

Ο κοινοποιούμενος κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (ημερομηνία δημοσίευσης: 15.09.2017).

Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης