Εγκ.ΙΚΑ 95/20.07.04

Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού

20 Ιούλ 2004

Taxheaven.gr
Εγκύκλιος ΙΚΑ 95/20.07.04 Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού

ΣΧΕΤ : Εγκ. 38/98 και 81/99

Με την παρούσα εγκύκλιο κoινoπoιoύνται οι διατάξεις του άρθρου 10 του, Ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α /04), με τις οποίες τροποποιήθηκε η περίπτωση στ' της παρ. 9 του άρθρου 26 του Ν. 1846/1951 , που είχε προστεθεί με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2556/97 (ΦΕΚ 270 Α / 97) και η Φ11321/5924/270/04 (ΦΕΚ 772 Β /04) απόφαση Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με την οποία ; τροποποιήθηκε η Φ21/500/98 (ΦΕΚ 313.Β/98) απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά με τις αλλαγές που επέρχονται στον τρόπο τήρησης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των εγγραφών του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανομένου Προσωπικού και τη μείωση του ποσού του προστίμου που καταλογίζεται σε βάρος των εργοδοτών που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, όπως ορίζονται στις ως άνω διατάξεις.


1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Β.Κ.Ν.Π.

Η κοινοποιουμενη διάταξη ορίζει ρητά ότι οι εργοδότες υποχρεούνται να καταχωρούν στο Ειδικό Βιβλίο τους νεοπροσλαμβανόμενους εργαζόμενους που υπάγονται στην ασφάλιση του I.Κ.Α. -ΕΤΑΜ για τους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης και ασθένειας και κατά συνέπεια απαλλάσσει αυτής της υποχρέωσης τους εργοδότες, για όσους εργαζόμενούς τους υπάγονται για κύρια και επικουρική ασφάλιση σε άλλα ταμεία και καταβάλλουν στο Ι.Κ.Α. -ΕΤΑΜ εισφορές μόνο για κλάδους και φορείς τις οποίες εισπράττει το Ι.Κ.Α. -ΕΤΑΜ (δηλ. δεν αναγράφονται όσοι εργαζόμενοι έχουν κρατήσεις μόνο για συνεισπραττομενα ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, Ο.Ε.Ε. κ.λ.π.).

Ακόμη προβλέπεται ότι η υποχρέωση τήρησης του Ειδικού Βιβλίου δεν καταλαμβάνει τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων , τους εργοδότες που απασχολούν τους εργαζόμενους στο σπίτι 'τους, καθώς και όσους απασχολούν και ασφαλίζουν σε ατομικές επιχειρήσεις μέλη της οικογένειας τους ( άρθρο 1 Ν.1759/88), ενώ και από την κοινοποιουμενη όπως και από την προϊσχύουσα διάταξη ορίζεται ότι, δεν υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο Ε.Β.Κ.Ν.Π. όσων είχαν προσληφθεί και καταχωρισθεί στις μισθολογικές καταστάσεις μέχρι 31/3/1998.
Με την εγκ. 81/99 η Διοίκηση είχε δεχθεί, κατά παρέκκλιση της ισχύουσας τότε διάταξης (άρθρο 2 παρ. 1 Ν. 2556 / 97) ότι, οι εργοδότες δεν υποχρεούνται να καταχωρούν στο Ειδικό Βιβλίο, ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων των οποίων η ασφάλιση χωρεί βάσει ειδικών διατάξεων, εφόσον η ημερομηνία πρόσληψής τους αποδεικνύεται από άλλα φυλασσόμενα από τον εργοδότη έγγραφα στοιχεία (συμβάσεις, συμφωνητικά κ.λ.π.), η τήρηση δε του Ειδικού Βιβλίου σε αυτές τις περιπτώσεις είχε εκτιμηθεί ότι δεν συνέβαλε στον περιορισμό της εισφοροδιαφυγης αλλά μόνο προσέθετε στους εργοδότες τυπικές γραφειοκρατικές υποχρεώσεις.

Επειδή η αναλυτική καταγραφή όλων αυτών των περιπτώσεων στη νέα διάταξη ήταν δυσχερής θεωρείται σκόπιμο οι εργοδότες να συνεχίσουν ν' απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταχώρησης στο Ειδικό Βιβλίο για τις εξής κατηγορίες απασχολουμένων:

α) Εκπαιδευόμενοι σπουδαστές και απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. ( εγκ. 69/94, 30/97 , 74/98, Γ.Ε. Α24/370/5/8-2-99).
β) Φοιτητές Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κάνουν την πρακτική τους άσκηση (εγκ. 100/86, 47/00}.

γ) Άνεργοι επαγγελματικά καταρτιζόμενοι στα ΚΕΚ και τα επιδοτούμενα προγράμματα από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και απόφοιτοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι.) συμμετέχοντες σε προγράμματα του ΟΑΕΔ για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (εγκ. 22/97, 71/99).
δ) Ανήλικοι τρόφιμοι του Κρατικού Αναμορφωτικού Καταστήματος στον Κορυδαλλό (εγκ. 69/94).
ε) Τρόφιμοι Ιδρυμάτων Προστασίας Απροσάρμοστων Παιδιών, κατά το χρόνο πρακτικής άσκησης σε εργοδότες του Ιδιωτικού ή Δημόσιου Τομέα (εγκ. 16/92)
στ)

Κρατούμενοι εργαζόμενοι στο αρτοποιείο της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών (εγκ. 67/55, 69/94).

Κρατούμενοι εργαζόμενοι στις Αγροτικές Φυλακές Αγιάς -Χανίων, Κασσάνδράς - Χαλκιδικής, Τίρυνθας - Ναυπλίου και Κασσαβέτειας - Αλμυρού, καθώς και στα εργαστήρια της Κεντρικής Φυλακής Γυναικών Κορυδαλλού (εγκ. 142/81, 69/94).

Κρατούμενοι εργαζόμενοι στο βιβλιοδετείο της Δικαστικής Φυλακής Κορυδαλλού (εγκ. 184/85, 69/94).

Κρατούμενοι στις Φυλακές της χώρας, που εργάζονται στο τυπογραφείο, ξυλουργείο, σιδηρουργείο και οικοδομικό συνεργείο των φυλακών (εγκ. 29/97).

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ


Κατά την εξαετή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.2556/97 δημιουργήθηκε πλήθος ασφαλιστικών διαφορών με αντικείμενο τις διορθώσεις λανθασμένων εγγραφών καθώς και τη δηλούμενη από τον εργοδότη απώλεια ή καταστροφή του Ειδικού Βιβλίου και αφαίρεση σελίδων αυτού. Οι κοινοποιουμενες διατάξεις συμπλήρωσαν το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο ως προς τα προαναφερόμενα θέματα.
Οι εργοδότες υποχρεούνται να καταχωρούν στο Ειδικό Βιβλίο όλους τους εργαζόμενους τους που υπάγονται στην ασφάλιση του I.Κ.Α. - ΕΤΑΜ, αμέσως μετά την πρόσληψη κα πριν αυτοί αναλάβουν εργασία (πλην των εξαιρέσεων που περιγράφονται στην προηγούμενη ενότητα 1 ), συμπληρώνοντας και τις δύο σελίδες κάθε άλλου (πρωτότυπο και αντίγραφο), χρησιμοποιώντας χημικό αντιγραφικό χαρτί (καρμπόν) χειρόγραφα, κατά απόλυτη χρονολογική σειρά πρόσληψης χωρίς να επιτρέπεται, να αφήνουν κενά ή να συμπληρώνουν περισσότερες από μία εγγραφές ανάμεσα στις προεκτυπωμενες οριζόντιες γραμμές των σελίδων του. Επιπλέον απαγορεύεται ρητά η καθ ' οιονδήποτε τρόπο διόρθωση των εγγραφών με χημικό διορθωτικό (μπλάνκο ), ξέσματα - σβησίματα (με γόμα) κ.λ.π. Η τυχόν λανθασμένη εγγραφή πρέπει να διαγράφεται και η σωστή να αναγράφεται στην αμέσως επόμενη οριζόντια γραμμή με τα ορθά στοιχεία.


2.1. Διαδικασία τήρησης του Ε.Β.Κ.Ν.Π.

Με την εγκ. 81/99 είχε δοθεί δυνατότητα τήρησης του Ειδικού Βιβλίου μηχανογραφικά με την προϋπόθεση ότι οι εργοδότες ήταν ενταγμένοι στο Σ.Μ.Μ. (εγκ. 33/89) και εφόσον υπέβαλαν μέσω του Υποκ/τος της έδρας τους σχετικό αίτημα στη Δ/νση Ασφάλισης Εσόδων της Διοίκησης Ι.Κ.Α.- ΕΤΑΜ.
Επειδή από τις κοινοποιουμενες διατάξεις προβλέπεται ρητά ότι οι καταχωρίσεις στο Ειδικό Βιβλίο πραγματοποιούνται χειρόγραφα, τα αρμόδια Υποκ/τα θα πρέπει άμεσα να πραγματοποιήσουν επιτόπιους ελέγχους στις επιχειρήσεις που τυχόν τήρησαν αυτό μηχανογραφικά, παραλαμβάνοντας αντίγραφα των εκτυπώσεων στις οποίες εμφανίζονται οι νεοπροσλαμβανόμενοί τους, καθώς και των σελίδων του Ειδικού Βιβλίου που τυχόν τους είχε χορηγηθεί, πριν τους δοθεί η δυνατότητα μηχανογραφικής τήρησης. Εφόσον διαπιστώνεται ότι δεν είχαν παραλάβει το Ειδικό Βιβλίο πριν την μηχανογραφική τήρηση, θα πρέπει να τους χορηγείται άμεσα (μαζί με αντίγραφο της παρούσας εγκυκλίου ).

Η υποχρέωση των εν λόγω εργοδοτών να τηρούν το Ειδικό Βιβλίό χειρόγραφα αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσής του, που πρέπει να είναι ταυτόχρονη με την ολοκλήρωση του ελέγχου.

Το Ειδικό Βιβλίο τηρείται με ευθύνη των εργοδοτών σε προσιτό σημείο, στους χώρους όπου παρέχουν την εργασία τους οι ασφαλισμένοι και τίθεται άμεσα στην διάθεση των αρμοδίων για έλεγχο οργάνων (ΕΥΠΕΑ, εξωτερικοί υπάλληλοι ελέγχου των αρμοδίων Υποκαταστημάτων Ι.Κ.Α.- ΕΤΑΜ, Σ.ΕΠ.Ε. ), όταν τους ζητηθεί.

Από την υποχρέωση τήρησης του Ειδικού Βιβλίου στον τόπο εργασίας των . ασφαλισμένων εξαιρούνται οι εργοδότες που οι εργαζόμενοι τους απασχολούνται σε χώρους εκτός της επιχείρησης. Στις περιπτώσεις αυτές το Ειδικό Βιβλίο τηρείται στην έδρα ή στα γραφεία του εργοδότη.

Συμπληρωματικά και πέραν των οδηγιών που είχαν δοθεί με την εγκ. 81 και που συνεχίζουν να ισχύουν σχετικά με το χώρο όπου τηρείται το Ειδικό Βιβλίο για ορισμένες κατηγορίες εργοδοτών ( φορτηγά αυτοκίνητα, τουριστικά λεωφορεία, επιχειρήσεις shop in shop, σωματεία φορτοεκφορτωτών), καθώς και για το χρόνο καταχώρισης σε αυτό ορισμένων κατηγοριών εργαζομένων (αυτοτελώς απασχολούμενοι στο θέαμα ακρόαμα που ασφαλίζονται με τις ειδικές διατάξεις του Ν. 1296Ι82, Εγκ. 133Ι82, εργαζόμενοι με συμβάσεις έργου, αμειβόμενοι αθλητές επαγγελματίες ή ημιεπαγγελματίες), διευκρινίζονται οι παρακάτω περιπτώσεις:

2.1.1. Μεταφορά έδρας ή παραρτήματος του εργοδότη

Σε περιπτώσεις μεταφοράς έδρας ή παραρτήματος του εργοδότη σε ασφαλιστική περιοχή αρμοδιότητας άλλου Υποκ/τος -Παρ/τος Ι.Κ.Α.- ΕΤΑΜ, δεν θα εκδίδεται νέο Ε.Β.Κ.Ν.Π., αλλά θα μεταφέρεται στη νέα έδρα ή παράρτημα του εργοδότη, αυτό που είχε ήδη εκδοθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Ιδρύματος (έδρας ή παρ/τος του εργοδότη - εγκ. 4/2002).

Με την συμπλήρωση της «Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη» η επιχείρηση θα προσκομίζει το Ειδικό Βιβλίο, όπου θα γίνονται από τον Προϊστάμενο Εσόδων, ενυπόγραφα, οι απαραίτητες διορθώσεις.

2.1.2. Μετακίνηση προσωπικού μεταξύ παραρτημάτων της ίδιας επιχείρησης.

Εργαζόμενος που μετακινείται, έστω και πρόσκαιρα, μεταξύ παραρτημάτων της ίδιας επιχείρησης καταχωρίζεται, εφόσον προσελήφθη από 1/4/98 και μετά, και στο Ειδικό Βιβλίο του Παραρτήματος που μεταφέρθηκε. Ως ημερομηνία πρόσληψης αναγράφεται η ημερομηνία αρχικής πρόσληψης στην επιχείρηση και όχι αυτή της μετακίνησης, ωστόσο, δεν μπορεί να θεωρηθεί λανθασμένη καταχώριση εκείνη που αναγράφει ως ημερομηνία πρόσληψης την ημερομηνία μετακίνησης του εργαζόμενου. Πάντως και στις δύο περιπτώσεις είναι αναγκαία η εγγραφή σχετικής παρατήρησης στην αμέσως επόμενη γραμμή καταχώρισης «αρχική πρόσληψη και εγγραφή στο Ε.Β.Κ.Ν.Π. της ίδιας επιχείρησης αρμοδιότητας Υποκ/τος..........».

2.1.3. Μεταφορά προσωπικού μεταξύ επιχειρήσεων.

Εργαζόμενος που μετακινείται από μια επιχείρηση σε μία άλλη ( του ίδιου ομίλου ή όχι) πρέπει να καταχωρείται στο Ειδικό Βιβλίο της διαδόχου επιχείρησης με την ημερομηνία πρόσληψής του στην πρώτη επιχείρηση, εφόσον η διάδοχος επιχείρηση αναγνωρίζει τις δημιουργηθείσες υποχρεώσεις προς τον εργαζόμενο, η δε υφιστάμενη σχέση εργασίας με τον αρχικό εργοδότη εξακολουθεί να διέπει και την απασχόληση στον διάδοχο εργοδότη, χωρίς διακοπή, διότι δεν καταρτίζεται νέα συμφωνία εργασίας.

Ωστόσο, δεν μπορεί να θεωρηθεί{ λανθασμένη καταχώριση που αναγράφει ως ημερομηνία πρόσληψης την ημερομηνία μεταφοράς του εργαζόμενου. Πάντως και στις δύο περιπτώσεις είναι αναγκαία, η εγγραφή σχετικής παρατήρησης στην αμέσως επόμενη γραμμή καταχώρισης «αρχική πρόσληψη και εγγραφή στο Ε.Β.Κ.Ν.Π. της επιχείρησης με ΑΓΜ/ΑΜΕαρμοδιότητας Υποκ/τος.................. ».

2.1.4. Δανεισμός εργαζόμενου

Σε περίπτωση δανεισμού ο εργαζόμενος καταχωρείται στο «Ειδικό Βιβλίο» της δανειζόμενης επιχείρησης, έστω και αν είχε προσληφθεί στον αρχικό εργοδότη πριν από την 1/4/98. Στην ένδειξη «ημερομηνία πρόσληψης» αναγράφεται η ημερομηνίας από την οποία εξαιτίας του δανεισμού, ο εργαζόμενος διαθέτει τις υπηρεσίες του στην δανειζόμενη επιχείρηση και καταχωρείται σχετική παρατήρηση, στην αμέσως επόμενη γραμμή «Δανεισμός, την................ από την επιχείρηση.................. ΑΓΜ/ΑΜΕ....................... αρμοδιότητας Υποκ/τος .......................».
Όπως είναι γνωστό ο δανεισμός δεν επιφέρει τη λύση της εργασιακής σχέσης του εργαζόμενου με τον αρχικό εργοδότη, ο οποίος εξακολουθεί να ευθύνεται για την καταβολή των αποδοχών και την ασφάλισή του. Η δανειζόμενη επιχείρηση ασκεί εργοδοτική εξουσία κατά το χρόνο που διαρκεί ο δανεισμός, αποκτώντας παράλληλα την εργοδοτική ιδιότητα, για εργασία πέραν της συμβατικής ή νόμιμης (δηλ. για νόμιμη ή παράνομη υπερωριακή εργασία, υπερεργασια, εργασία κατά τις αργίες κ.λ.π. ), για την οποία υποχρεούται σε καταβολή αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών.
Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε., προκειμένου να ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές προβλέπονται από την Εργατική Νομοθεσία.

2.1.5. Συγχωνεύσεις - Απορροφήσεις Επιχειρήσεων.

Το προσωπικό, των επιχειρήσεων που συγχωνεύθηκαν με απορρόφηση από άλλη επιχείρηση, δεν απαιτείται να καταχωρηθεί εκ νέου στο Ειδικό Βιβλίο της απορροφούσας επιχείρησης, με την προϋπόθεση ότι το Ειδικό Βιβλίο της συγχωνευθείσας, θα τηρείται και θα επιδεικνύεται από την απορροφούσα, όποτε ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα ελέγχου.

2.1.6. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, ανάδοχοι αποπεράτωσης συγκεκριμένων έργων κ.λ.π.

Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (συνεργεία καθαρισμού, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ιδιωτικής φύλαξης, επιχειρήσεις μαζικής εστίασης με παροχή εξειδικευμένου προσωπικού κ.λ.π.), οι επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν με δικό τους προσωπικό την αποπεράτωση συγκεκριμένων έργων ( έργα πρασίνου, έργα εκσυγχρονισμού και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών, κλιματιστικών εγκαταστάσεων κ.λ.π.), εφόσον από τις σχετικές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή ανάληψης του έργου δεν προβλέπεται η παραχώρηση ειδικού χώρου για την στέγαση υπευθύνου εκπροσώπου, επόπτη, εργοδηγού κ.λ.π. της επιχείρησης, καθώς και τα Κ.Ε.Κ., που αναλαμβάνουν την διεξαγωγή προγραμμάτων επιμόρφωσης, σε μισθωμένους χώρους, που μισθώνουν μόνο για την εκτέλεση των εν λόγω προγραμμάτων και δεν διαθέτουν γραμματειακή υποστήριξη στους χώρους αυτούς, τηρούν το Ειδικό Βιβλίο στην έδρα τους.
Σε αντίθετη περίπτωση όπου δηλαδή προβλέπεται η εγκατάσταση των εν λόγω επιχειρήσεων , πρέπει να πραγματοποιείται απογραφή του παραρτήματος και να τηρείται το Ειδικό Βιβλίο στους χώρους αυτούς.

2.2. Περιπτώσεις απώλειας του Ειδικού Βιβλίου - κυρώσεις.

Οι κοινοποιουμενες διατάξεις θεσπίζουν ρητά κυρώσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε βάρος των εργοδοτών που δηλώνουν απώλεια του Ειδικού Βιβλίου ή απώλεια μέρους αυτού ( σελίδες), υπό την προϋπόθεση ότι η απώλεια δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.
Κατά την πάγια νομολογία των δικαστηρίων ανωτέρα βία συνιστά κάθε γεγονός τυχαίο και απρόβλεπτο, που δεν μπορεί να αποτραπεί ακόμη και με την λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και συνέσεως.
Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, ανωτέρα βία συνιστά μία φυσική καταστροφή ( σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα ), μία ληστεία ή κλοπή, κατά την διάρκεια των οποίων καταστράφηκε η επιχείρηση ή αφαιρέθηκαν τα περιουσιακά της στοιχεία και τα λοιπά έγγραφα που τηρεί και συνακόλουθα καταστράφηκε ή χάθηκε και το Ειδικό Βιβλίο. Το γεγονός αποδεικνύεται με σχετική έκθεση της αρμόδιας κατά περίπτωση υπηρεσίας (Νομαρχία, Πυροσβεστική, Αστυνομία κ.λ.π.). Διευκρινίζεται ότι δεν συνιστάται λόγος ανωτέρας βίας στις περιπτώσεις που από την επικαλούμενη αιτία καταστράφηκε ή χάθηκε μόνο το Ειδικό Βιβλίο δεδομένου ότι σ' αυτές τις περιπτώσεις δεν είχαν ληφθεί μέτρα άκρας επιμέλειας και συνέσεως για την φύλαξή του.
Εάν κατά τη διενέργεια ελέγχου δηλωθεί απώλεια του Ειδικού Βιβλίου, ως μη καταχωρισμένοι εργαζόμενοι θεωρούνται, εκτός όσων βρίσκονται παρόντες στην επιχείρηση κατά τον έλεγχο και όσοι περιλαμβάνονται στην τελευταία Α.Ω.Δ. που έχει υποβληθεί, ακόμη κι αν αυτοί έχουν καταχωρισθεί σε σελίδα του Ειδικού Βιβλίου που βρίσκεται στην υπηρεσία μας από προηγούμενο έλεγχο.

Εξυπακούεται ότι δεν επιβάλλεται πρόστιμο για όσους εργαζόμενους της επιχείρησης έχουν προσληφθεί πριν την 1/4/1998.
Στην περίπτωση που κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθεί απώλεια ή καταστροφή φύλλου ή φύλλων του Ειδικού Βιβλίου ως μη καταχωρισμένοι θεωρούνται όσοι βρίσκονται κατά τον έλεγχο στην επιχείρηση και δεν έχουν καταχωρισθεί σε προηγούμενη ή επόμενη σελίδα αυτού.
Εάν κατά τη διενέργεια επιτόπιο ελέγχου, δεν τεθεί το Ειδικό Βιβλίο στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων (ΕΥΠΕΑ, Σ.ΕΠ.Ε., εξωτερικός υπάλληλος υποκαταστήματος) προς έλεγχο, τότε ως μη καταχωρημένοι στο Ειδικό Βιβλίο θεωρούνται όλοι οι εργαζόμενοι που βρέθηκαν απασχολούμενοι κατά έλεγχο. Σε περίπτωση ελέγχου σε επιχείρηση που κατά τη διενέργειά του δεν βρέθηκαν απασχολούμενοι (είχαν αποχωρήσει, απουσίαζαν για οποιοδήποτε λόγο κ.λ.π.) και δεν επιδεικνύεται το Ειδικό Βιβλίο δεν προβλέπονται κυρώσεις από τις κοινοποιουμενες διατάξεις.

3. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΕ 500,00
Κατά το περιεχόμενο των κοινοποιουμενων διατάξεων το ύψος του προστίμου για κάθε ακαταχώριστο εργαζόμενο προσδιορίζεται με Υπουργική Απόφαση, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του I.Κ.Α. και δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ' άτομο το εικοσιπενταπλασιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της ανωτάτης ασφαλιστικής κλάσης όπως ισχύει κατά την ημερομηνία επιβολής του.
Από τις διατάξεις της παρ. 4 της Φ21/500/98 Υ.Α., όπως τροποποιήθηκαν με την Φ11321/5924/270/2004 (ΦΕΚ 772Β' / 2004), ορίζεται ότι από 12/2/2004 το πρόστιμο που επιβάλλεται για κάθε ακαταχώριστο εργαζόμενο ανέρχεται σε 500,00 . Μετά τα προαναφερόμενα θα πρέπει όσες Π.Ε.Π.Α.Ε. συντάχθηκαν μετά την 12/02/2004 να μειωθούν στο ποσό των 500,00 κατ άτομο, οίκοθεν από τους κατά περίπτωση συντάκτες της Ε. ΥΠ.Ε.Α. ή Υποκαταστήματα και Παραρτήματα του Ιδρύματος.
Η επιστροφή ή ο συμψηφισμός των τυχόν αχρεωστητως καταβληθεισών εισφορών θα γίνει από το αρμόδιο Υποκατάστημα ( έδρας του εργοδότη).
Taxheaven.gr