Αποτελέσματα live αναζήτησης

Α.Π.4439/08.09.04 Οδηγίες για την εφαρμογή του Προεδρικού διατάγματος 180/2004 «Tροποποίηση του Π.Δ. 81/2003 ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Σχόλια:


Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Α.Π.4439/08.09.04
Οδηγίες για την εφαρμογή του Προεδρικού διατάγματος 180/2004 «Tροποποίηση του Π.Δ. 81/2003 ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου


Α.Π.4439/08.09.04 Οδηγίες για την εφαρμογή του Προεδρικού διατάγματος 180/2004 «Tροποποίηση του Π.Δ. 81/2003

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Οδηγίες για την εφαρµογή του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 180/2004
«Tροποποίηση του Π.∆. 81/2003 ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους µε συµβάσεις
ορισµένου χρόνου» (ΦΕΚ 77/Α).

Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ 160/Α΄/23-8-2004 δηµοσιεύθηκε το
Π.∆ 180/2004 «τροποποίηση του Π.∆. 81/2003 ρυθµίσεις για τους
εργαζόµενους µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου».

Με αυτό το Προεδρικό ∆ιάταγµα τροποποιείται το Π.∆.81/2003, µε το
οποίο είχε γίνει αρχικά η ενσωµάτωση της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ του
Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 στην εθνική έννοµη τάξη. Η
τροποποίηση αυτή έγινε για να επιτευχθεί πληρέστερα ο σκοπός της
Οδηγίας και να ικανοποιηθούν σχετικά αιτήµατα των κοινοτικών φορέων
αλλά και σχετικές παρατηρήσεις της αρµόδιας διεύθυνσης απασχόλησης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την ενσωµατούµενη Οδηγία αυτή
επιδιώκεται αφενός η βελτίωση της ποιότητας της εργασίας ορισµένου
χρόνου µε την εφαρµογή της αρχής της µη διάκρισης σε σχέση µε την
εργασία αορίστου χρόνου και αφετέρου η καθιέρωση ενός πλαισίου
κανόνων για ν’ αποτραπεί τυχόν κατάχρηση που προκαλείται από τη
χρησιµοποίηση διαδοχικών συµβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισµένου
χρόνου, αντί αορίστου χρόνου.

1. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Στις ρυθµίσεις του Π.∆ 180/2004 υπάγονται οι εργαζόµενοι µε σύµβαση ή
σχέση εξαρτηµένης εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα στον οποίο
συµπεριλαµβάνονται και οι ανώνυµες εταιρίες που είναι εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και οι οποίες αποκλείονται από τον δηµόσιο
τοµέα σύµφωνα µε το άρθρο 3 περ. γ του Π.∆. 164/2004 (ΦΕΚ 134/Α/19-
7-04), όπως επίσης και οι εργαζόµενοι των φορέων που βάση ειδικών
διατάξεων έχουν εξέλθει από το δηµόσiο τοµέα.
Το ∆ιάταγµα αυτό δεν εφαρµόζεται:


Ι)Στις σχέσεις επαγγελµατικής κατάρτισης και στις συµβάσεις ή σχέσεις
µαθητείας.
ΙΙ)Στις συµβάσεις ή τις σχέσεις εργασίας που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο
ενός ειδικού δηµόσιου ή από το δηµόσιο υποστηριζόµενου προγράµµατος
κατάρτισης, ένταξης και επαγγελµατικής επανεκπαίδευσης.
ΙΙΙ)Στις συµβάσεις προσωρινής απασχόλησης του Ν. 2956/2001.

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Το Προεδρικό ∆ιάταγµα περιλαµβάνει πέντε άρθρα. Τα τρία πρώτα (άρθρο 1-3)
θεσπίζουν πάγιους κανόνες, που θα διέπουν από τη δηµοσίευσή του, δηλαδή
από τις 23-8-2004, τις διαδοχικές συµβάσεις ορισµένου χρόνου που θα
συνάπτονται στον ιδιωτικό τοµέα και στις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών
Αθηνών Ανώνυµες Εταιρείες, που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Π.∆.
164/2004 σύµφωνα µε το άρθρο 3 περίπτωση γ αυτού.
Στο άρθρο 4 αντιµετωπίζεται, µε µεταβατική διάταξη, η κατάσταση
που έχει διαµορφωθεί από απασχολούµενους µε συµβάσεις ή σχέσεις
εργασίας ορισµένου χρόνου σε ανώνυµες εταιρίες εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
του Π.∆. 164/2004 σύµφωνα µε το άρθρο 3 περίπτωση γ αυτού.
Ρυθµίζεται δηλαδή η υπηρεσιακή κατάσταση των ήδη απασχολουµένων
µε διαδοχικές συµβάσεις στις εταιρείες αυτές, υπό τους όρους και τις
προϋποθέσεις που αναλύονται στην οικεία παράγραφο της παρούσας
εγκυκλίου .

3. ΠΑΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1.Με την προστιθέµενη παράγραφο 2 στο άρθρο 4 του Π.∆ 81/2003
(άρθρο 2 Π.∆ 180/2004) ενσωµατώνεται η αρχή pro rata temporis (κατ’
αναλογία χρόνου), που προβλέπεται στη ρήτρα 4 της Οδηγίας ώστε, να
αποφευχθεί στο µέλλον η διάκριση µε κριτήριο τον χαρακτηρισµό των
συµβάσεων ως ορισµένου ή αορίστου χρόνου, εκτός εάν για
αντικειµενικούς λόγους δικαιολογείται όντως διαφορετική µεταχείριση.
2.Με το άρθρο 3 αντικαθίσταται το άρθρο 5 του Π.∆ 81/2003, µε το
οποίο εισάγονται κανόνες προστασίας εργαζοµένων και αποφυγής
καταστρατηγήσεων σε βάρος τους όταν καταρτίζονται διαδοχικές
συµβάσεις, κατά την έννοια του παρόντος ∆ιατάγµατος στον ιδιωτικό
τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται ανωτέρω.
Κατ’ εξαίρεση, οι διαδοχικώς συναφθείσες συµβάσεις ορισµένου
χρόνου δεν µετατρέπονται σε αορίστου, όταν συντρέχουν οι αντικειµενικοί
λόγοι που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του Π.∆. 81/2003,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Π.∆. 180/2004 και προκύπτουν
ευθέως ή αµέσως από την οικεία σύµβαση και από τις ιδιαιτερότητες του
ιδιωτικού τοµέα, µε τη συνδροµή των οποίων είναι επιτρεπτή η ανανέωση
αν δικαιολογείται από τη φύση της εργασίας. Πιο αναλυτικά
αντικειµενικούς λόγους συνιστούν ιδίως: η εκτέλεση εργασιών παροδικού
χαρακτήρα, η προσωρινή σώρρευση εργασίας, όταν η ορισµένη διάρκεια
βρίσκεται σε συνάρτηση µε εκπαίδευση ή κατάρτιση ή γίνεται µε σκοπό τη
διευκόλυνση µετάβασης του εργαζόµενου σε συναφή απασχόληση ή
γίνεται για την πραγµατοποίηση συγκεκριµένου έργου ή προγράµµατος.
Τέλος, συνιστά αντικειµενικό λόγο που καθιστά επιτρεπτή την χωρίς
περιορισµό ανανέωση συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου η εργασία

που αναφέρεται στον τοµέα των επιχειρήσεων αεροπορικών µεταφορών
και των επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών
αεροδροµίου εδάφους και πτήσης.
Με την παρ. 2 του άρθρου αυτού του ∆ιατάγµατος καθιερώνεται ο
έγγραφος τύπος για την σύναψη της ανανέωσης της σύµβασης ή σχέσης
εργασίας και επιβάλλεται η αναφορά των λόγων οι οποίοι δικαιολογούν
την ανανέωση αυτή. ∆εν είναι απαραίτητος ο έγγραφος τύπος της
συµφωνίας ανανέωσης όταν η διάρκειά της είναι εντελώς ευκαιριακή και
δεν υπερβαίνει τις (10) δέκα εργάσιµες ηµέρες.

Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου καθιερώνεται µαχητό τεκµήριο
υπέρ του εργαζόµενου ότι καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της
επιχείρησης, µε αποτέλεσµα τη µετατροπή των συµβάσεων αυτών σε
συµβάσεις ή σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου, σε περίπτωση που η
χρονική διάρκεια των διαδοχικών συµβάσεων υπερβαίνει συνολικά τα δύο
(2) έτη ή όταν ο αριθµός των ανανεώσεων στο ίδιο χρονικό διάστηµα
υπερβαίνει τις τρεις. Τοιουτοτρόπως, µε την τροποποίηση που έγινε, η
µετατροπή της σύµβασης ή της σχέσης σε σύµβαση αορίστου χρόνου
παύει πλέον να εξαρτάται από τη µη συνδροµή των αντικειµενικών λόγων
της παραγράφου 1 και συνδέεται µόνο µε την προϋπόθεση της κάλυψης
πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης. Ο εργοδότης, όµως,
µπορεί να ανταποδείξει ότι δεν πρόκειται για κάλυψη πάγιων και διαρκών
αναγκών της επιχείρησης, αφού το τεκµήριο που εισάγεται είναι, όπως
προαναφέρθηκε, µαχητό.

Με την παράγραφο 4 διευρύνεται το µεταξύ δύο συµβάσεων ή σχέσεων
εργασίας µέγιστο χρονικό διάστηµα για να θεωρηθούν αυτές «διαδοχικές»,
από (20) είκοσι εργάσιµες ηµέρες σε (45) σαράντα πέντε ηµερολογιακές
ηµέρες. Η διεύρυνση του διαστήµατος αυτού καθώς και η καθιέρωση της
ερµηνευτικής διάταξης ότι περιλαµβάνονται στην έννοια του ίδιου
εργοδότη και οι επιχειρήσεις του οµίλου, όταν πρόκειται περί οµίλου
επιχειρήσεων, συντελεί στην αποτροπή καταχρηστικών συµβάσεων ή
σχέσεων εργασίας ορισµένου χρόνου, χωρίς να επιδρά αρνητικά στην
επιλογή εργασίας αυτής της µορφής.
Με την παράγραφο 5 προβλέπεται ότι το άρθρο αυτό έχει εφαρµογή σε
συµβάσεις ή ανανεώσεις συµβάσεων ή σχέσεις εργασίας που
συνάπτονται µετά την θέση σε ισχύ του ανωτέρω διατάγµατος, δηλαδή
από 23-8-2004.

4. Προϋποθέσεις υπαγωγής στις µεταβατικές ρυθµίσεις που
εισάγονται µε το άρθρο 4 του παρόντος ∆ιατάγµατος (8Α του
Π.∆.81/2003).

Με το άρθρο 4 του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 180/2004 προστίθεται µετά το
άρθρο 8 του Π.∆. 81/2003 νέο άρθρο 8Α που εισάγει µεταβατικές διατάξεις
που αφορούν στις διαδοχικές συµβάσεις που είναι ενεργές ως την έναρξη
ισχύος του παρόντος ∆ιατάγµατος και έχουν συναφθεί µε φορείς που
ανήκαν ή ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις
διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 του Ν. 1892/1990 ή από άλλες ειδικές
διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν και οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος
του Π.∆. 164/2004 ήταν εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών µε

τη µορφή ανώνυµης εταιρείας. Στις εταιρείες αυτές έχουν ανάλογη
εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 11 του Π. ∆. 164/2004.
Με το άρθρο αυτό αντιµετωπίζεται η πραγµατική κατάσταση που
διαµορφώθηκε από συµβάσεις ή σχέσεις εργασίας ορισµένου χρόνου στις
ανωτέρω εταιρείες έως την έναρξη ισχύος (23-8-04) του παρόντος Π.∆.
Για την υπαγωγή στις ρυθµίσεις του άρθρου αυτού θα πρέπει οι
συµβασιούχοι να πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις.
α). Ενεργό σύµβαση κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Π.∆ στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (23-8-2004). Επίσης περιλαµβάνονται και
εκείνοι των οποίων η σύµβαση ή η σχέση έχει λήξει ή διακοπεί στο
τελευταίο τρίµηνο πριν τη δηµοσίευση του Π.∆. δηλαδή από 23-5-2004
µέχρι 22-8-2004.

β).Είκοσι τέσσερις (24) µήνες συνολική διάρκεια πραγµατικής
απασχόλησης µε µια τουλάχιστον ανανέωση ή δέκα οκτώ (18) µήνες µε
τρεις τουλάχιστον ανανεώσεις (πέραν από την αρχική σύµβαση) µέσα σε
συνολικό χρονικό διάστηµα είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από την αρχική
σύµβαση. Ως αρχική σύµβαση νοείται η πρώτη µεταξύ των διαδοχικών
συµβάσεων κατά την παρ. 3 του άρθρου 8A του Π.∆. 81/2003, όπως
προστέθηκε µε το άρθρο 4 του παρόντος ∆ιατάγµατος, δηλαδή η
σύµβαση, µεταξύ της οποίας και της αµέσως εποµένης µεσολαβεί
διάστηµα διακοπής µικρότερο των τριών (3) µηνών.

Για τη συµπλήρωση των 24 ή 18 µηνών αντίστοιχα, συνυπολογίζεται και ο
χρόνος που διανύθηκε σ’ εκτέλεση προσωρινής διαταγής δικαστηρίου ή
απόφασης που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων ή
οριστικής ή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Είναι αυτονόητο ότι, όταν το 24µηνο ή 18µηνο χρονικό διάστηµα
καλύπτεται από µία (1) µόνο σύµβαση, δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής
του άρθρου 4 του Π.∆.180/04.

γ) Ο χρόνος διακοπής ανάµεσα σε δυο (2) συµβάσεις να είναι µικρότερος
των τριων µηνών.
δ). Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης των είκοσι τεσσάρων (24) ή των
δέκα οκτώ (18) µηνών, κατά περίπτωση, να έχει πράγµατι διανυθεί στον
ίδιο φορέα, µε την ίδια ή παρεµφερή ειδικότητα και µε τους ίδιους ή
παρεµφερείς όρους εργασίας, όπως περιγράφονται στην αρχική σύµβαση.
ε).Το αντικείµενο της σύµβασης ν’ αφορά δραστηριότητες που καλύπτουν
πάγιες και διαρκείς ανάγκες του φορέα.
στ).Ο συνολικός χρόνος της ανωτέρω περ. β΄ της εγκυκλίου αυτής ( 24 ή
18 µήνες κατά περίπτωση) µπορεί να έχει παρασχεθεί κατά πλήρες ή και
µειωµένο ωράριο εργασίας, αλλά σε κάθε περίπτωση σε καθήκοντα ίδια ή
παρεµφερή µε αυτά που περιγράφονται στην αρχική σύµβαση.
Οι απασχοληθέντες µε µειωµένο ωράριο εργασίας, εφόσον πληρούν τις
προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν, θα καταλάβουν θέσεις µε σύµβαση
εργασίας αορίστου χρόνου ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, αντίστοιχη του
ωραρίου που αναγράφεται στην αρχική σύµβαση.


5. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ
Οι εργαζόµενοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσµίας
δύο (2) µηνών, από τη δηµοσίευση του Π.∆., δηλαδή µέχρι και τις 23
Οκτωβρίου 2004, στον οικείο φορέα.

Στην αίτησή τους οι εργαζόµενοι θα πρέπει ν’ αναφέρουν όλα τα στοιχεία, από
τα οποία προκύπτει ότι έχουν τις ως άνω προϋποθέσεις (προς διευκόλυνση των
υπηρεσιών και των φορέων επισυνάπτεται ενδεικτικά σχετικό υπόδειγµα).
6.ΠΟΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ
Αρµόδια να κρίνουν αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 4 της παρούσας εγκυκλίου είναι:

α). το οικείο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή το συλλογικό όργανο διοίκησης του οικείου
νοµικού προσώπου ή το όργανο που εξοµοιώνεται µε αυτό, σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία που διέπει το νοµικό πρόσωπο.
Η κρίση του αρµόδιου οργάνου θα πρέπει να ολοκληρωθεί µέσα σε προθεσµία
το πολύ πέντε µηνών από την έναρξη ισχύος του Π.∆ (µέχρι 23 Ιανουαρίου
2005)

β). Το ΑΣΕΠ, στο οποίο υποβάλλονται οι ανωτέρω κρίσεις των αρµόδιων
οργάνων, θετικές ή αρνητικές. Το ΑΣΕΠ αποφαίνεται µέσα σε τρεις (3) µήνες
από τη διαβίβαση σε αυτό των σχετικών κρίσεων των οικείων οργάνων και οι
αποφάσεις του δεσµεύουν, σε κάθε περίπτωση, τους φορείς.
Οι Υπηρεσίες οφείλουν, µαζί µε τις σχετικές κρίσεις των οικείων ∆ιοικητικών
Συµβουλίων, να υποβάλουν στο ΑΣΕΠ συνοπτικό σηµείωµα ανά
κατατασσόµενο, το οποίο να περιέχει όλα τα στοιχεία που προκύπτουν από την
παρ. 1 του άρθρου 11 του Π.∆. 164/2004 (παρ.4 της παρούσας εγκυκλίου) και
τεκµηριώνουν τη µετατροπή ή µη της σύµβασής του σε αορίστου χρόνου
(αριθµό συµβάσεων, ηµεροµηνία έναρξης και λήξης αυτών, ειδικότητα, ωράριο
απασχόλησης και λοιπούς όρους όπως περιγράφονται στη σύµβαση κ.λ.π.)
Σηµειώνεται ότι το έντυπο αυτό θα πρέπει να συνταχθεί µε ιδιαίτερη προσοχή,
δεδοµένου ότι θα έχει ισχύ πιστοποιητικού της υπηρεσίας και ο υπάλληλος που
θα το συντάξει, ευθύνεται για την ορθή αναγραφή των στοιχείων των
συµβασιούχων.
Το ΑΣΕΠ δύναται, σε κάθε περίπτωση, να ζητήσει από τις υπηρεσίες την
υποβολή αριθµού φακέλων εργαζοµένων προκειµένου να ελέγξει την ακριβή
µεταφορά των στοιχείων των εργαζοµένων.

7.ΠΟΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Π.∆.

Φορείς που ανήκαν ή ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται από
τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ.1 του Ν.1892/1990 ή από άλλες ειδικές
διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν και οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του Π.
∆. 164/04 ήταν εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών µε τη µορφή Α.Ε..

8. ΠΟΙΟΙ ∆ΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
(¶ρθρο 4 Π.∆. 180/04)

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, σύµφωνα και µε τη ρήτρα 2 της Οδηγίας, δεν
εφαρµόζονται:
Ι)Στις σχέσεις επαγγελµατικής κατάρτισης και στις συµβάσεις ή σχέσεις
µαθητείας.
ΙΙ)Στις συµβάσεις ή τις σχέσεις εργασίας που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο
ενός ειδικού προγράµµατος κατάρτισης, ένταξης και επαγγελµατικής
επανεκπαίδευσης το οποίο υποστηρίζεται από τον ΟΑΕ∆, µε εξαίρεση τα
άτοµα µε αναπηρίες για τα οποία γίνεται λόγος κατωτέρω.
ΙΙΙ)Στις συµβάσεις προσωρινής απασχόλησης του Ν. 2956/2001.
Πρόκειται για συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου που
συνάπτονται µεταξύ µισθωτών και Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης,
µε σκοπό την παροχή εργασίας σε άλλον (τρίτο) εργοδότη.

IV) Σε ειδικές κατηγορίες εργαζοµένων, και συγκεκριµένα σε διευθυντικά
στελέχη που διορίζονται απευθείας στις θέσεις τις οποίες κατέχουν, το
καθεστώς των οποίων, λόγω του είδους των καθηκόντων τους και των
προνοµίων που απολαµβάνουν, ρυθµίζεται από ειδικές κάθε φορά
διατάξεις.

9.ΕΙ∆ΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Για τα άτοµα µε αναπηρίες, εφόσον το ποσοστό αναπηρίας είναι
τουλάχιστον 50%, ο συνολικός χρόνος απασχόλησης για την υπαγωγή
τους στις ρυθµίσεις του άθρου αυτού (Μεταβατικές διατάξεις) αρκεί να
είναι τουλάχιστον δέκα οκτώ (18) µήνες, ανεξάρτητα από το διάστηµα
διακοπής ανάµεσα στις συµβάσεις, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι λοιπές
προϋποθέσεις όπως περιγράφονται στις περιπτώσεις (α) έως (στ) της
παραγράφου 4 της εγκυκλίου αυτής.

Επίσης τα άτοµα αυτά υπάγονται στις ρυθµίσεις του άρθρου αυτού
(µεταβατικές διατάξεις) του διατάγµατος ακόµη και αν εργάζονται στο
πλαίσιο προγράµµατος ένταξης του ΟΑΕ∆. Το ποσοστό αναπηρίας θα
πρέπει να προκύπτει από βεβαίωση, όπως αυτή προβλέπεται από το
άρθρο 7 του Ν. 2643/1998, την οποία οφείλουν οι εργαζόµενοι να
υποβάλουν µε την αίτησή τους.

Εξυπακούεται ότι για την κατάληψη θέσης µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου θα πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του
κατατασσόµενου τα γενικά προσόντα πρόσληψης που προβλέπονται από
τις οικείες ειδικές διατάξεις που διέπουν κάθε φορέα (ελληνική ιθαγένεια ή
ιθαγένεια κράτους µέλους της Ε.Ε., να µην υπάρχει ποινική καταδίκη κατά
την κείµενη νοµοθεσία κ.λ.π.)

Τυχόν ερωτήµατα που θα ανακύψουν από την εφαρµογή του άρθρου 4
του Π.∆. 180/04 (µεταβατικές διατάξεις) θα πρέπει να υποβάλονται στην
αρµόδια υπηρεσία του οικείου φορέα.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης