Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1081/4.3.2002 Κοινοποίηση της 1104001/1460/Τ.&Ε.Φ./12-11-2001 (ΦΕΚ 1554 Β) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-03-2002 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1081/4.3.2002
Κοινοποίηση της 1104001/1460/Τ.&Ε.Φ./12-11-2001 (ΦΕΚ 1554 Β) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.


Αθήνα, 4 Μαρτίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.: 1021481/1561 π.ε./Τ. & Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1) Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
2) Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ (16η)
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄ & Δ΄
Γ.Γ.Π.Σ.
Δ/νση 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
Δ/νση 32η ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΟΛ 1081

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της 1104001/1460/Τ. & Ε.Φ./12-11-2001 (ΦΕΚ 1554 Β) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

Σε συνέχεια των 1113309/1303/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1300/1311212000 (ΠΟΛ 1300) και 1096061/1290/Τ.&Ε.Φ.(ΠΟΛ 1236) εγκυκλίων διαταγών, με τις οποίες σας κοινοποιήσαμε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α) και της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Α) αντίστοιχα, κοινοποιούμε κατωτέρω την 1104001/1460/Τ.&Ε.Φ./12-11-2001 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1554 Β/21-11-01 και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της.

1. Με την ανωτέρω απόφαση, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν.2873/2000, καθορίζεται η διαδικασία επιστροφής των ποσών που καταβάλλονται για προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων χωρίς να οφείλονται.

Ειδικότερα η διαδικασία αυτή αφορά:

� Προκειμένου περί Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, τύπου Jeep αυτοκινήτων και επιβατικών ρυμουλκούμενων ημιρυμουλκουμένων (τροχόσπιτων), ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας έτους 2001 και επομένων.

� Προκειμένου περί των λοιπών αυτοκινήτων οχημάτων, ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας έτους 2002 και επομένων.

Επομένως, για την επιστροφή των ποσών που καταβλήθηκαν αχρεώστητα για την προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2000 και παλαιότερων δεν εφαρμόζεται η κοινοποιούμενη απόφαση, αλλά η 1014078/626/0014/7-2-1996 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που σας είχαμε κοινοποιήσει με την 1041600/1894/0014/ΠΟΛ.1116/3.4.1996 (ΠΟΛ 1116) Εγκύκλιο Διαταγή.

2. Κατωτέρω αναφέρουμε ενδεικτικά περιπτώσεις οι οποίες είναι ενδεχόμενο να εμφανισθούν και για τις οποίες θα πρέπει να εφαρμοσθούν οι διατάξεις της κοινοποιούμενης απόφασης.

α) Προμήθεια ειδικού σήματος για όχημα για το οποίο δεν προκύπτει από τις ισχύουσες διατάξεις τέτοια υποχρέωση, γιατί φέρει χαρακτηριστικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας από τις οποίες προκύπτει ότι το συγκεκριμένο όχημα ανήκει σε πρόσωπο απαλλασσόμενο από τα τέλη κυκλοφορίας (πινακίδες με ένδειξη Κ.Υ.,Δ.Σ., Π.Σ., Ξ.Α. και ΑΝ.Π.).

β) Διπλή καταβολή τελών κυκλοφορίας για το ίδιο όχημα.

γ) Προμήθεια ειδικού σήματος για όχημα που δεν ανήκει στον ενδιαφερόμενο.

Διευκρινίζεται ότι η περίπτωση αυτή μπορεί να παρουσιαστεί όταν η προμήθεια του σήματος έγινε βάσει ειδοποιητηρίου στο οποίο αναγραφόταν είτε λάθος αριθμός κυκλοφορίας, είτε αριθμός κυκλοφορίας οχήματος το οποίο, όμως, είχε μεταβιβασθεί πριν την προμήθεια του ειδικού σήματος (προμήθεια σήματος από τον προηγούμενο κάτοχο). Στην περίπτωση αυτή, αν το ειδικό σήμα έχει επικολληθεί σε αυτοκίνητο του ενδιαφερομένου για το οποίο οφείλεται ίδιο ποσό τελών κυκλοφορίας, η Δ.Ο.Υ. θα ενημερώνει τη Δ/νση 32η ΚΕΠΥΟ με την αποστολή Fax στον αριθ 4802669. για την μεταφορά του καταβληθέντος ποσού τελών κυκλοφορίας στο αυτοκίνητο στο οποίο έχει επικολληθεί το σήμα. Εάν για το αυτοκίνητο αυτό οφείλεται μικρότερο ή μεγαλύτερο ποσό τελών κυκλοφορίας θα εφαρμόζεται ότι και στην κατωτέρω περίπτωση (δ).

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που η προμήθεια ειδικού σήματος έγινε το Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους αυτού που αφορά το σήμα (περίπτωση επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών Ι.Χ.) και στη συνέχεια το όχημα μεταβιβάστηκε μέσα στον ίδιο μήνα. δεν είναι δυνατή η επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε, δεδομένου ότι με την εν λόγω προμήθεια έχει εξαντληθεί η υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας του αυτοκινήτου αυτού για το επόμενο έτος. Άλλωστε ο κάτοχος του οχήματος τη στιγμή προμήθειας του εν λόγω σήματος ορθώς εκπλήρωσε τη συγκεκριμένη υποχρέωση για το όχημα του.

Βεβαίως, στην περίπτωση που για το εν λόγω όχημα γίνει προμήθεια και δεύτερου ειδικού σήματος για το ίδιο έτος (π.χ. από τον αγοραστή), είναι δυνατή η επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε για το ένα εκ των δύο σημάτων, (ως ανωτέρω περίπτωση β), εφόσον προσκομισθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αχρησιμοποίητο το σήμα αυτό, η απόδειξη πληρωμής ταυ ποσού για την προμήθεια του, η απόδειξη πληρωμής του ποσού για την προμήθεια του δεύτερου σήματος για το ίδιο όχημα, καθώς και τυχόν άλλα δικαιολογητικά για τη θεμελίωση του δικαιώματος επιστροφής.

Στην περίπτωση αυτή η επιστροφή θα γίνει στο πρόσωπο (προηγούμενο ή νέο κάτοχο) που θα προσκομίσει το αχρησιμοποίητο σήμα που προμηθεύτηκε, καθώς και τα προβλεπόμενα από την κοινοποιούμενη απόφαση δικαιολογητικά.

δ) Προμήθεια ειδικού σήματος με την καταβολή μεγαλύτερου ποσού τελών κυκλοφορίας από αυτό που αντιστοιχεί στον κυλινδρισμό του κινητήρα του οχήματος.

Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται το επιπλέον ποσό που καταβλήθηκε.

Σημειώνεται ότι εάν καταβλήθηκε ποσό τελών κυκλοφορίας μικρότερο από αυτό που αντιστοιχεί στον κυλινδρισμό του κινητήρα του οχήματος, ο κάτοχος εφόσον προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. εμπρόθεσμα οφείλει να καταβάλλει το συμπληρωματικό ποσό τελών κυκλοφορίας, κατά περίπτωση. Εφόσον, όμως, προσέλθει εκπρόθεσμα, οφείλει να καταβάλλει και το προβλεπόμενο, κατά περίπτωση, πρόστιμο εκπρόθεσμης προμήθειας, έστω και αν δεν έχουν αφαιρεθεί τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος από αστυνομική αρχή.

Οι μεταβολές αυτές θα πρέπει να απεικονίζονται στα μηχανογραφικά αρχεία. Για τον τρόπο ενημέρωσης των μηχανογραφικών αρχείων αναφορικά με τις ανωτέρω μεταβολές θα σταλούν σχετικές οδηγίες από τη Γ.Γ.Π.Σ.

ε) Προμήθεια ειδικού σήματος για όχημα το οποίο, στη συνέχεια και πριν την έναρξη του έτους στο οποίο αφορά το σήμα, διαγράφηκε οριστικά από τα μητρώα αυτοκινήτων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (λόγω καταστροφής του κ.λ.π.) ή τέθηκε σε ακινησία.

Επισημαίνεται ότι το δικαίωμα επιστροφής ποσού που καταβλήθηκε κατά τα ανωτέρω για προμήθεια ειδικού σήματος οχήματος, το οποίο τέθηκε σε ακινησία, θεμελιώνεται μετά τη λήξη του έτους που αφορά το σήμα αυτό και εφόσον βέβαια το αυτοκίνητο τέθηκε σε ακινησία κατά τις διατάξεις των παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953, πριν την έναρξη του έτους που αφορά το εν λόγω σήμα και παρέμεινε σε ακινησία για ολόκληρο το έτος αυτό.

Εννοείται ότι σε κάθε περίπτωση που έχουν αφαιρεθεί τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος από την αστυνομική αρχή λόγω μη επικόλλησης του σήματος θα επιβάλλεται το πρόστιμο μη επικόλλησης.

Όπως προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 1 του αρθρ. 115 του ν. 2362/95 και της κοινοποιούμενης απόφασης, για την επιστροφή απαιτείται να προσκομισθεί αχρησιμοποίητο το ειδικό σήμα.

Γίνεται, όμως, δεκτό ότι δεν απαιτείται η προσκόμιση του ειδικού σήματος για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών κυκλοφορίας στις κατωτέρω περιπτώσεις:

� σε περίπτωση επιστροφής εξαμηνιαίων τελών κυκλοφορίας επαγγελματικού οχήματος, το οποίο τίθεται σε ακινησία, διαγράφεται ή αποχαρακτηρίζεται κατά το πρώτο εξάμηνο και για το οποίο έχουν καταβληθεί τέλη κυκλοφορίας για ολόκληρο το έτος,

� σε περίπτωση καταβολής μεγαλύτερου ποσού τελών κυκλοφορίας από το οφειλόμενο,

� σε περίπτωση καταβολής τελών κυκλοφορίας για απαλλασσόμενο όχημα.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης