Αποτελέσματα live αναζήτησης

Α.Ε.Κ 2/305 ΦΕΚ 1360/Β/03 Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ Α΄ 207).

Σχόλια:


Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

Α.Ε.Κ 2/305 ΦΕΚ 1360/Β/03
Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ Α΄ 207).


Α.Ε.Κ 2/305 ΦΕΚ 1360/Β/03 Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΑΠ. ΕΠ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2/305/18.6.2004 ΦΕΚ 1360/Β/3.9.2004 Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ Α΄ 207).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

(Απόφαση υπ' αριθμ. 2/305/18.6.2004 του Διοικητικού Συμβουλίου) Αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 32, παράγραφος 2 και παράγραφος 4 του Ν. 1806/1988 (ΦΕΚ Α/207/20.9.1988), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4, παράγραφος 3 του Ν. 3152/2003 (ΦΕΚ Α/152/19.6.2003).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α/137/26.7.1985) «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» όπως ισχύει.

3. Την υπ' αριθμ. 38/279/29.8.2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

3. Την ανάγκη επαναπροσδιορισμού ορισμένων εκ των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την εισαγωγή εταιριών σε παράλληλη αγορά χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Προκειμένου μία ανώνυμη εταιρεία να εισαγάγει προς διαπραγμάτευση τις μετοχές της στην παράλληλη αγορά χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (στο εξής αναφερόμενη ως «Παράλληλη Αγορά») πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Η νομική κατάσταση της εκδότριας εταιρείας πρέπει να είναι σύμφωνη με τους Νόμους και τους κανονισμούς στους οποίους υπόκειται, όσον αφορά την ίδρυση και την καταστατική της λειτουργία.

2. Τα ίδια κεφάλαια της εκδότριας εταιρείας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εισαγωγής στην Παράλληλη Αγορά πρέπει να ανέρχονται τουλάχιστον σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) Ευρώ.

3. Η εκδότρια εταιρεία πρέπει να έχει δημοσιεύσει ή καταθέσει, σύμφωνα με το δίκαιο που τη διέπει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, ως ανώνυμη εταιρεία, για δύο (2) τουλάχιστον οικονομικές χρήσεις που προηγούνται της αίτησης εισαγωγής στην Παράλληλη Αγορά και να έχει ικανοποιητική περιουσιακή διάρθρωση με βάση τον τελευταίο ισολογισμό της. Οι οικονομικές καταστάσεις της εκδότριας εταιρείας πρέπει να είναι ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Αν η εκδότρια εταιρεία καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, οι καταστάσεις αυτές καθώς επίσης και οι καταστάσεις των εταιρειών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση πρέπει να είναι ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Με απόφασή της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιτρέψει την εισαγωγή μετοχών εταιρείας με βραχύτερο βίο, εφόσον κρίνει ότι μία τέτοια παρέκκλιση είναι προς το συμφέρον των επενδυτών και της εκδότριας εταιρείας και ότι η πληροφόρηση που παρέχεται στο επενδυτικό κοινό είναι επαρκής, ώστε αυτό να είναι σε θέση να σχηματίσει σαφή γνώμη για την εκδότρια εταιρεία και τις μετοχές των οποίων ζητείται η εισαγωγή στην Παράλληλη Αγορά. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές η ανωτέρω παρέκκλιση επιτρέπεται ιδίως στην περίπτωση που η αιτούσα εταιρεία έχει προκύψει από συγχώνευση, διάσπαση ή απόσχιση κλάδου και τουλάχιστον μία από τις εταιρείες που συγχωνεύθηκαν ή η εταιρεία που διασπάσθηκε ή η εταιρεία από την οποία έγινε η απόσχιση κλάδου πληρούσε τις προϋποθέσεις των παραπάνω εδαφίων κατά τον χρόνο της συγχώνευσης, διάσπασης ή απόσχισης κλάδου.

4. Η εκδότρια εταιρία που υποβάλλει αίτηση προκειμένου να εισαγάγει για πρώτη φορά μετοχές της στην Παράλληλη Αγορά πρέπει να έχει ελεγχθεί φορολογικά για όλες τις χρήσεις για τις οποίες κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης έχουν δημοσιευθεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Κατά το χρόνο χορήγησης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδειας για τη διενέργεια δημόσιας εγγραφής, η εκδότρια εταιρία πρέπει να έχει ελεγχθεί φορολογικά για όλες τις χρήσεις από την λήξη των οποίων έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δέκα μηνών. Εάν μετά την υποβολή της αίτησης εισαγωγής των μετοχών της στην Παράλληλη Αγορά, παρέλθει χρονικό διάστημα δέκα μηνών από την τελευταία ανέλεγκτη χρήση χωρίς να έχει χορηγηθεί άδεια δημόσιας εγγραφής, η εκδότρια εταιρία υποχρεούται να υποβάλει νέα αίτηση για την εισαγωγή των μετοχών της στην Παράλληλη Αγορά και να καταθέσει επικαιροποιημένο ενημερωτικό δελτίο συνοδευόμενο από τα φύλλα φορολογικού ελέγχου. Εάν η εκδότρια εταιρία καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η υποχρέωση φορολογικού ελέγχου των προηγούμενων εδαφίων εκτείνεται και στις εταιρείες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση κατά την τελευταία δημοσιευμένη εταιρική χρήση.

Αν η εταιρεία που, κατά τα προηγούμενα εδάφια, πρέπει να ελεγχθεί φορολογικά δεν εδρεύει στην Ελλάδα, ο απαιτούμενος έλεγχος διενεργείται από αναγνωρισμένο ελεγκτικό και λογιστικό οίκο διεθνούς κύρους, ο οποίος συντάσσει ειδική έκθεση για τις τυχόν φορολογικές υποχρεώσεις της.

5. Η απόφαση για την εισαγωγή των μετοχών εταιρίας στην Παράλληλη Αγορά λαμβάνεται από το χρηματιστήριο.

6. Διάθεση μετοχών.

6.1. Η εκδότρια εταιρία της οποίας οι μετοχές δεν έχουν εισαχθεί στην Παράλληλη Αγορά ή σε χρηματιστήριο άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποβάλλει αίτηση για εισαγωγή στην Παράλληλη Αγορά, διαθέτει με δημόσια προσφορά στο κοινό νέες ή υφιστάμενες μετοχές της.

6.2. Ποσοστό τουλάχιστον 80% του συνόλου των μετοχών που διατίθενται προέρχεται από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας εταιρείας. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση εισαγωγής Ελληνικών Πιστοποιητικών (ΕΛΠΙΣ) στην Ελληνική Αγορά Αναδυομένων Κεφαλαιαγορών (ΕΑΓΑΚ) κατά την οποία η εκδότρια των παριστώμενων μετοχών εταιρία δεν υποχρεούται να προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

6.3. Μέρος των εκδιδομένων νέων ή των υφιστάμενων μετοχών μπορεί να μην διατίθεται με δημόσια προσφορά υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: i) Οι μετοχές που δεν διατίθενται με δημόσια προσφορά δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά.

ii) Η τιμή διάθεσης των μετοχών που δεν διατίθενται με δημόσια προσφορά, εξαιρουμένων αυτών που διατίθενται στους εργαζομένους της εταιρείας, δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη της τιμής διάθεσης των μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά.

iii) Η ανάληψη ή η μεταβίβαση των μετοχών που δεν διατίθενται με δημόσια προσφορά, η καταβολή του ποσού της τυχόν αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας εταιρείας ή του τιμήματος των μεταβιβαζομένων μετοχών και η πιστοποίηση καταβολής σε περίπτωση αύξησης, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο κατά τη λήψη της απόφασης εισαγωγής των μετοχών από χρηματιστήριο.

iv) Η εκδότρια εταιρία πρέπει να έχει υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο χρηματιστήριο κατάλογο των προσώπων που ανέλαβαν τις μετοχές που δεν διατέθηκαν με δημόσια προσφορά και κατέβαλαν την αξία τους. Ο κατάλογος αυτός πρέπει να περιλαμβάνει για όλους τους εγγραφέντες το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας, τον αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, τον αριθμό των μετοχών που αποκτήθηκαν και την καταβληθείσα αξία τους. 6.4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 876/1979 (ΦΕΚ 48Α΄), η εκδότρια εταιρεία που εισάγει για πρώτη φορά μετοχές της στην Παράλληλη Αγορά επιτρέπεται να διαθέσει με δημόσια προσφορά προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές μόνον εάν είχε εκδώσει τέτοιες μετοχές δύο έτη πριν από την υποβολή της αίτησης εισαγωγής. Η αναλογία των κοινών μετοχών που διατίθενται σε δημόσια προσφορά προς τις προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές που διατίθενται σε δημόσια προσφορά δεν επιτρέπεται να είναι σε βάρος των κοινών μετοχών ως προς την αναλογία τους προς τις προνομιούχες μετοχές της εταιρίας πριν από την ημερομηνία της δημόσιας προσφοράς.

6.5. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 εφαρμόζονται και για τις μετοχές εταιρειών που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο ενός ή περισσοτέρων κρατών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 δεν εφαρμόζονται προκειμένου: α) περί εισαγωγής στην Παράλληλη Αγορά μετοχών εταιρίας που οι μετοχές της είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο άλλων κρατών μελών, β) περί σύστασης εταιρείας δια συγχώνευσης εταιριών των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο και γ) περί απορρόφησης εταιρίας της οποίας οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες, από εταιρία της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο.

7. Διασπορά των μετοχών. Το χρηματιστήριο οφείλει να διασφαλίζει την επαρκή διασπορά των μετοχών που πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο ευρύ κοινό.

8. Η δημόσια προσφορά μετοχών με σκοπό την εισαγωγή τους στην Παράλληλη Αγορά πραγματοποιείται μόνο μέσω Τραπεζών ή επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2396/1996, οι οποίες εγγυώνται την πλήρη κάλυψη του διατιθέμενου από την αύξηση με δημόσια προσφορά κεφαλαίου της εκδότριας εταιρείας. Οι ανάδοχοι ευθύνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3α του π.δ. 350/1985 όπως ισχύει.

9. Η εκδότρια εταιρία πρέπει να δημοσιεύσει πριν την έναρξη της δημόσιας προσφοράς ενημερωτικό δελτίο, το περιεχόμενο του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του π.δ. 348/1985, όπως ισχύει.

Η τιμή διάθεσης των μετοχών καθορίζεται από τον ανάδοχο της έκδοσης και είτε αναγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο είτε αναγγέλλεται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του π.δ. 348/1985, το αργότερο την προηγούμενη της έναρξης της δημόσιας προσφοράς και γνωστοποιείται στο χρηματιστήριο και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πριν την έναρξη της δημόσιας προσφοράς. Στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται διαδικασία βιβλίου προσφορών η τιμή διάθεσης καθορίζεται από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του π.δ. 348/1985. 10. Νομική Κατάσταση των Μετοχών Η νομική κατάσταση των μετοχών πρέπει να είναι σύμφωνη με τους Νόμους και τους κανονισμούς στους οποίους υπόκεινται.

10.1. Οι μετοχές της εκδότριας εταιρίας πρέπει να είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες.

10.2. Οι μετοχές της εκδότριας εταιρίας πρέπει να είναι πλήρως αποπληρωμένες.

10.3. Η αίτηση εισαγωγής πρέπει να αφορά όλες τις μετοχές της αυτής κατηγορίας. Σε κάθε περίπτωση, η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση της κατηγορίας των κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή άλλων κατηγοριών μετοχών στην Παράλληλη Αγορά.

10.4. Μετοχές σε προσωρινούς τίτλους δεν γίνονται δεκτές, εκτός αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι ο εκδότης τους παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των επενδυτών.

10.5 Στην περίπτωση εισαγωγής στην Παράλληλη Αγορά μετοχών εταιρείας με έδρα ένα Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εμφάνιση των μετοχών αυτών πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις που ισχύουν σ' αυτό το Κράτος - μέλος. Αν αυτές διαφέρουν από τις ισχύουσες στην Ελλάδα διατάξεις, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί αυτό στο κοινό. Σχετικά με την εμφάνιση των μετοχών εταιρείας με έδρα τρίτο κράτος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει η εταιρεία να δίνει επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των επενδυτών στην Ελλάδα. Το χρηματιστήριο θα απορρίπτει αίτηση εισαγωγής στο χρηματιστήριο μετοχών που έχουν εκδοθεί από εταιρία με έδρα σε τρίτο Κράτος, εφόσον κατά το έτος που προηγείται της αίτησης έχει απορριφθεί αίτηση εισαγωγής των παραπάνω μετοχών σε Χρηματιστήριο Αξιών της χώρας της έδρας της εταιρείας ή της χώρας κύριας κυκλοφορίας αυτών.

11. Η απόφαση για την μετάταξη των μετοχών από την Παράλληλη στην Κύρια Αγορά χρηματιστηρίου λαμβάνεται από το χρηματιστήριο, ύστερα από αίτηση της εταιρείας και εφόσον η εταιρεία:

i) Πληροί τις προϋποθέσεις και τους όρους εισαγωγής μετοχών στην Κύρια Αγορά.

ii) Έχει παραμείνει στην Παράλληλη Αγορά τουλάχιστον δύο (2) έτη από την εισαγωγή της.

iii) Έχει κάνει χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από προηγούμενες της αίτησης μετάταξης αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα σχετικά Ενημερωτικά Δελτία. Σε περίπτωση διαφοροποίησης της χρήσης των κεφαλαίων από τα αναφερόμενα στα Ενημερωτικά Δελτία, η εταιρεία πρέπει να έχει ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τις αποκλίσεις στη χρήση των κεφαλαίων ή στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επενδύσεων της σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

iv) Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις της νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς. Εφόσον η εταιρία δεν πληροί τουλάχιστον μία εκ των προϋποθέσεων (iii) και (iv), παραμένει στην Παράλληλη Αγορά χωρίς να υποπέσει σε σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας επιπλέον χρόνο, τον οποίο ορίζει κατά περίπτωση το χρηματιστήριο με την επί της αίτησης μετάταξης απόφασή του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 350/1985 που εφαρμόζεται αναλογικά.

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ.

Για την εισαγωγή ομολογιών, που εκδίδονται από εταιρείες, απαιτούνται τα ακόλουθα προκειμένου να εισαχθούν στην Παράλληλη Αγορά:

1. Η νομική κατάσταση της εκδότριας εταιρείας πρέπει να είναι σύμφωνη με τους Νόμους και τους κανονισμούς στους οποίους υπόκειται, όσον αφορά την ίδρυση της και την καταστατική της λειτουργία. Επίσης η νομική κατάσταση των ομολογιών της εκδότριας εταιρείας πρέπει να είναι σύμφωνη με τους Νόμους και κανονισμούς στους οποίους υπόκεινται. Οι ομολογίες πρέπει να είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες.

2. Τα ίδια κεφάλαια της εκδότριας εταιρίας πρέπει να ανέρχονται τουλάχιστον σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) Ευρώ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εισαγωγής στην Παράλληλη αγορά. Επίσης, η εκδότρια εταιρεία θα πρέπει να πληροί τις παραπάνω υπό κεφάλαιο Α παρ. 3 και 4, προϋποθέσεις που αναφέρονται στη διάρκεια της λειτουργίας της, την περιουσιακή της διάρθρωση και στις φορολογικές της υποχρεώσεις.

3. Σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δημόσια προσφορά, η εισαγωγή τους στην Παράλληλη Αγορά πραγματοποιείται μετά τη λήξη της περιόδου εγγραφών για την κάλυψη της έκδοσης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση συνεχούς έκδοσης ομολογιών, όταν η ημερομηνία λήξεως της περιόδου εγγραφών για την κάλυψη της έκδοσης δεν είναι καθορισμένη.

4. Το ελάχιστο ύψος ομολογιακού δανείου που απαιτείται προκειμένου να είναι δυνατή η εισαγωγή των ομολογιών της έκδοσης στην Παράλληλη Αγορά πρέπει να ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) Ευρώ.

5. Η αίτηση εισαγωγής των ομολογιών ενός ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρεται σε όλες τις ομολογίες της αυτής έκδοσης και δεν είναι δυνατή η εισαγωγή μέρους αυτής.

6. Η εκδότρια εταιρία πρέπει να δημοσιεύσει πριν την έναρξη της δημόσιας προσφοράς ενημερωτικό δελτίο, το περιεχόμενο του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του π.δ. 348/1985, όπως ισχύει. Η τιμή διάθεσης των μετοχών καθορίζεται από τον ανάδοχο της έκδοσης και είτε αναγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο είτε αναγγέλλεται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του π.δ. 348/1985, το αργότερο την προηγούμενη της έναρξης της δημόσιας προσφοράς και γνωστοποιείται στο χρηματιστήριο και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πριν την έναρξη της δημόσιας προσφοράς. Στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται διαδικασία βιβλίου προσφορών η τιμή διάθεσης καθορίζεται από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, 3 και 4 του άρθρου 4 του π.δ. 348/1985. 7. Για την εισαγωγή στην Παράλληλη Αγορά ομολογιών που έχουν εκδοθεί από εταιρείες με έδρα σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται η εμφάνιση αυτών να είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις σ αυτό το Κράτος-Μέλος. Όταν η εμφάνιση των ομολογιών αυτών δεν είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες στην Ελλάδα διατάξεις, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί αυτό στο κοινό. Πάντως, η εμφάνιση των ομολογιών που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα η σε ένα μόνο Κράτος-Μέλος πρέπει να ανταποκρίνεται στις διατάξεις που ισχύουν στην Ελλάδα ή σ αυτό το Κράτος-Μέλος. Η εμφάνιση των ομολογιών που έχουν εκδοθεί από εταιρείες με έδρα σε τρίτο Κράτος και των οποίων ζητείται η εισαγωγή τους στην Παράλληλη Αγορά απαιτείται να παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των επενδυτών. Επίσης, μπορούν να εισαχθούν στην Παράλληλη Αγορά οι μετατρέψιμες ή ανταλλάξιμες ομολογίες και τα παραστατικά δικαιώματος για απόκτηση ομολογιών (WARRANTS) μόνο αν οι μετοχές ή οι ομολογίες στις οποίες αναφέρονται έχουν προηγουμένως εισαχθεί ή εισάγονται ταυτόχρονα στην Κύρια ή στην Παράλληλη Αγορά του χρηματιστηρίου. 8. Η απόφαση για την μετάταξη των ομολογιών από την Παράλληλη στην Κύρια Αγορά του χρηματιστηρίου λαμβάνεται από το χρηματιστήριο, ύστερα από αίτηση της εταιρείας, εφόσον η εταιρεία:

i) Πληροί τις προϋποθέσεις και τους όρους εισαγωγής ομολογιών στην Κύρια Αγορά.

ii) Έχει παραμείνει στην Παράλληλη Αγορά τουλάχιστον δύο (2) έτη από την εισαγωγή της.

iii) Έχει κάνει χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από προηγούμενες της αίτησης μετάταξης αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα σχετικό Ενημερωτικό Δελτία. Σε περίπτωση διαφοροποίησης της χρήσης των κεφαλαίων από τα αναφερόμενα στα Ενημερωτικά Δελτία, η εταιρία πρέπει να έχει ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τις αποκλίσεις στη χρήση των κεφαλαίων ή στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επενδύσεων της σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

iν) Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις της νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς. Εφόσον η εταιρία δεν πληροί τουλάχιστον μία εκ των προϋποθέσεων (iii) και (iν), παραμένει στην Παράλληλη Αγορά χωρίς να υποπέσει σε σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας επιπλέον χρόνο, τον οποίο ορίζει κατά περίπτωση το χρηματιστήριο με την επί της

αίτησης μετάταξης απόφασή του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 350/1985 που εφαρμόζεται αναλογικά.Γ. ΓΕΝΙΚΑ

Οι διατάξεις των άρθρων 8, 9, 10 και 12 του π.δ. 350/ 1985 ισχύουν και στην Παράλληλη Αγορά.Δ. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Ο τόπος των δημοσίων συνεδριάσεων της Παράλληλης Αγοράς, οι ημέρες, οι ώρες καθώς και η διάρκεια των συνεδριάσεων αυτών ορίζονται από το χρηματιστήριο.Ε. ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Το χρηματιστήριο ορίζει τη μονάδα διαπραγμάτευσης των τίτλων που εισάγονται στην Παράλληλη Αγορά.ΣΤ. ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

Οι λόγοι αναστολής της διαπραγμάτευσης των μετοχών εταιρείας από την Παράλληλη Αγορά είναι οι ίδιοι που ισχύουν κάθε φορά για την αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχών από την Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου.Ζ. ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Οι λόγοι διαγραφής των μετοχών εταιρείας από την Παράλληλη Αγορά είναι οι ίδιοι που ισχύουν κάθε φορά για την διαγραφή μετοχών από την Κύρια Αγορά του χρηματιστηρίου. Η απόφαση για την διαγραφή λαμβάνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 και 3 του π.δ. 350/1985, όπως ισχύει.Η. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Τα ίδια κεφάλαια των εταιρειών, των οποίων οι αιτήσεις εισαγωγής των μετοχών τους εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, πρέπει να ανέρχονται κατά την χορήγηση της άδειας για τη διενέργεια δημόσιας εγγραφής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) Ευρώ τουλάχιστον. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η υπ' αριθμ. 38/279/29.8.2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης