Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1140041 ΕΞ 2017 Ορισμός μελών Γνωμοδοτικής Επιτροπής Φορολογίας Πλοίων (άρθρο 77 του ν. 1892/1990 - Α' 101, σε συνδυασμό με τους ν. 27/1975 - Α77 και 29/1975 - Α' 75)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-09-2017 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1140041 ΕΞ 2017
Ορισμός μελών Γνωμοδοτικής Επιτροπής Φορολογίας Πλοίων (άρθρο 77 του ν. 1892/1990 - Α' 101, σε συνδυασμό με τους ν. 27/1975 - Α77 και 29/1975 - Α' 75)

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β 1140041 ΕΞ 2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

2.
 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'- ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας:10184, Αθήνα
Πληροφορίες:Δ. Παπαδάκης
Τηλέφωνο:2103311291
Fax:2103230829
E-Mail:ypoik. [email protected]
Url: www.aade.gr
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Δ.ΟΡΓ.Β 1140041 ΕΞ 2017/21-09-2017

ΘEMA: «Ορισμός μελών Γνωμοδοτικής Επιτροπής Φορολογίας Πλοίων (άρθρο 77 του ν. 1892/1990 - Α' 101, σε συνδυασμό με τους ν. 27/1975 - Α77 και 29/1975 - Α' 75)».

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 77 του ν. 1892/1990 (Α' 101), περί επανασύστασης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του ν. 27/1975 (Α'77) και του ν. 29/1975 (Α'75) και άλλες διατάξεις.
β) Του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του άρθρου 128 του Π.Δ. 111/2014.
γ) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 14, της παραγράφου 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7 και των παραγράφων 2, 3, του δευτέρου και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 7 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 αυτού.
δ) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ2014/08-04-2014 (Β' 865, Β' 1079 και Β' 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1172299 ΕΞ 2016/29-11-2016 (Β' 3852) όμοιας απόφασης «Σύσταση των Υπηρεσιών που συγκροτούν την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθορισμός της δομής και των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας της Γ.Δ.Ο.Υ. και των Υπηρεσιών της», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
ε) Του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε.
στ) Του π.δ. 70/2015 (Α' 114) «.... Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής..........».
ζ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
η) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

2. Τα αριθ. ΔΕΑΦ Γ 1135021 ΕΞ2016/16-9-2016 και ΔΕΑΦ Γ 1146235 ΕΞ2016/6-10- 2016 έγγραφα του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.).

3. Το αριθ. 29395/20-9-2016 έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ).

4. Το αριθ. 2027/26-9-2016 έγγραφο του Προέδρου του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

5. Το από 5/10/2016 έγγραφο του Διευθυντή της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών.

6. Το αριθ. 2212.2-22/87456/2016/13-10-2016 έγγραφο του κλάδου Β' Ναυτιλίας του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

7. Του π.δ. 73/2015 (Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Του π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ορίζουμε τα μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Φορολογίας Πλοίων (άρθρο 77 του ν. 1892/1990 - Α'101, σε συνδυασμό με τους νόμους 27/1975 - Α'77 και 29/1975 - Α'75), ως εξής:

Ι. Όταν εξετάζονται θέματα που αναφέρονται στην εφαρμογή του ν. 27/1975
α) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή, τον νόμιμο αναπληρωτή του στη Διεύθυνση.
β) Τον Αγησίλαο Αναστασάκο, Αρχιπλοίαρχο Λ.Σ., Βοηθό Διευθυντή Κλάδου Β'- Ναυτιλίας- Διευθυντή ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΠΝ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ανδρέα Σπανό, Αντιπλοίαρχο Λ.Σ., Τμηματάρχη ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΠΝ 2Ο (Ναυτιλιακών Εταιρειών) .
γ) Τον Γεώργιο Κολτσιδόπουλο, εκπρόσωπο της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο, εκπρόσωπο της ίδιας Ενώσεως.

II. Όταν εξετάζονται θέματα που αναφέρονται στην εφαρμογή του ν. 29/1975 (Α'75), επιπλέον τους εξής:
α) Την Γεωργία Μανιάτη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πόρων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ελένη Κυλάφα, αναπληρώτρια Προϊσταμένη της ίδιας Διεύθυνσης.
β) Τον Μιχαήλ Σαρλή του Χρήστου, εκπρόσωπο του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Μαδιά, εκπρόσωπο του ίδιου Επιμελητηρίου.

2. Στην Επιτροπή μετέχει ως εισηγητής, άνευ ψήφου, ο Ελευθέριος Δόσης, υπάλληλος με βαθμό A' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Γ' - Φόρου Πλοίων και Ναυτιλιακών Εταιρειών της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας.

3. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί η Ελένη Κρασά, υπάλληλος με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας.

4. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί για οποιοδήποτε θέμα παραπέμπεται σε αυτήν από τους Υπουργούς Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και αναφέρεται στις λεπτομέρειες εφαρμογής των ν. 27/1975 και ν. 29/1975.

5. Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής, με ημερομηνία ενάρξεως την ημερομηνία ανάρτησης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ της παρούσας απόφασης.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ    
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης