ΠΟΛ.1094/7.9.2004

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 2003 στους αγρότες.

7 Σεπ 2004

Taxheaven.gr
Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1070322/5365/642/Β0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ.: 1094

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 2003 στους αγρότες.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000, όπως ισχύουν, και ειδικότερα:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 41.

β) Τις διατάξεις του άρθρου 42 .

γ) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 64 .
2. Την απόφαση Π.953/432/64/

3. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 14650/ΔΙΟΕ/17.3.2004 (ΦΕΚ 519 τ.Β΄) με την οποία έγινε ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι δικαιούχοι επιστροφής Φ.Π.Α. αγρότες για την συγκέντρωση και υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών μέχρι 31-7-2004.

Αποφασίζουμε
Παρατείνουμε μέχρι 15 Οκτωβρίου 2004 την προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών επιστροφής του Φ.Π.Α. στους αγρότες, που προβλέπεται από την παράγραφο 4 της απόφασης Π.953/432/64/ και αφορούν παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση 2003.

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 


Taxheaven.gr