Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: ΕΥΔΕ - ΕΤΑΚ 1275/2017 Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Παρέμβαση ΙΙΙ, του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-09-2017 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθ. πρωτ.: ΕΥΔΕ - ΕΤΑΚ 1275/2017
Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Παρέμβαση ΙΙΙ, του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Αθήνα, 22.9.2017
Α.Π.: ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ 1275

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ)

Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 14-18, 115 27 Αθήνα
Πληροφορίες: Δ. Κράλλη,
Τηλ 213 1300 151, 256
Fax: 213 1300 195
email: [email protected]

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 1275/22.9.2017

Θέμα: Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Παρέμβαση ΙΙΙ, του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98).

2. Τον N. 4314/2014 (Α΄265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Τον N. 4310/2014 (Α΄258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την με αριθμό C(2014) 10162 final/18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα, (CCI 2014GR16M2OP001).

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του υπ. αρ. 1080/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου.

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2014 «για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού Κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ΤΣ, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘκαιΑ και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ΤΣ και το ΕΤΘκαιΑ».

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για την μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής , τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων.

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης («Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός») όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/1084 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2017 και ισχύει.

10. Την υπ’ αριθ. 221711/Γ2 (ΦΕΚ 731/30-12-16) απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα: «…διορισμός Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»

11. Τη με’ αρ. 90534/Α1/9.6.2015 (Β‘ 1132) κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Αναπληρωτή Υπουργού» στο Θεματικό Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του ΥΠΟΠΑΙΘ»

12. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C 198/01).

13. Την με Α.Π. 5640 /1178 Α1/07.10.2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Β 3425) με θέμα: Ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» - Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ: «Ερευνώ – Δημιουργώ - Καινοτομώ» όπως τροποποιήθηκε με την με ΑΠ 4106/932 Α1/28.8.2017 (Β΄ 3113)

14. Την από 25.6.2015 απόφαση της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την οποία εγκρίθηκε η εξειδίκευση της Δράσης 01-1b-1.1-01: Δράσεις για την προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία, όπως τροποποιήθηκε με την από 13.10.2016 απόφασης της 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

15. Την με Α.Π. 7205/1801Α1/24.11.2016 απόφαση με γραπτή διαδικασία (9η) της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των ερευνητικών έργων στο πλαίσιο της
Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

16. Την με Α.Π. 1158/314A1/9.3.2017 απόφαση με γραπτή διαδικασία (15η) της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την οποία τροποποιήθηκε η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των ερευνητικών έργων στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

17. Την με ΑΠ 3970/Α1/924/7.8.2017 απόφαση με γραπτή διαδικασία (21η) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της εξειδίκευσης της Δράσης 01-1b-1.1-01: Δράσεις για την προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία,

18. Την με Α.Π. 1180/356/A2/10.03.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΑΔΑ: 6ΛΖ3465ΧΙ8-Η33).

19. Την με Α.Π. 2197/810/Α2/11.05.2017 απόφαση με θέμα: Παράταση της με Α.Π. 1180/356/Α2/10.03.2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας
«ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΑΔΑ:62ΗΠ465ΧΙ8-Ε7Ω).

20. Την με ΑΠ 2585/969/A2/2.6.2017 Δεύτερη (2η) τροποποίηση και παράταση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

21. Τη με αρ. πρ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 1089/14.8.2017 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Α΄ Κύκλου, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ I και III, Θεματικός Τομέας ΥΛΙΚΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, κωδικός επιτροπής A13YKA01 και τα πρακτικά 1/28.8.2017 και 2/29.8.2017 από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής.

22. Τη με αρ. πρ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 1087/14.8.2017 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Α΄ Κύκλου, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ I και III, Θεματικός Τομέας ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, κωδικός επιτροπής Α13ΑΓΡ01 και το πρακτικό 1/28.8.2017 από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής.

23. Τη με αρ. πρ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 1088/14.8.2017 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Α΄ Κύκλου, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ I και III, Θεματικός Τομέας ΕΝΕΡΓΕΙΑ, κωδικός επιτροπής Α13ΕΝΕ01 και το πρακτικό 1/28.8.2017 από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής.

24. Τη με αρ. πρ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 1095/14.8.2017 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας,
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Α΄ Κύκλου, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ I και III, Θεματικός Τομέας ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ και ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, κωδικός επιτροπής Α13ΜΕΑ01 και το πρακτικό 1/28.8.2017 από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής.

25. Τη με αρ. πρ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 1094/14.8.2017 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Α΄ Κύκλου, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ I και III, Θεματικός Τομέας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, κωδικός επιτροπής Α13ΠΒΑ01 και το πρακτικό 1/28.8.2017 από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής.

26. Τη με αρ. πρ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 1090/14-08-2017 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Α΄ Κύκλου, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ I και III, Θεματικός Τομέας ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ, κωδικός επιτροπής Α13ΤΠΔ01 και τα πρακτικά 1/28.8.2017 και 2/29.8.2017 από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής.

27. Τη με αρ. πρ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 1092/14-08-2017 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Α΄ Κύκλου, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ I και III, Θεματικός Τομέας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, κωδικός επιτροπής Α13ΤΠΕ01» και το πρακτικό 1/28.8.2017 από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής.

28. Τη με αρ. πρ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 1091/14-08-2017 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Α΄ Κύκλου, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ I και III, Θεματικός Τομέας ΥΓΕΙΑ και ΦΑΡΜΑΚΑ, κωδικός επιτροπής A13ΥΦΑ01 και τα πρακτικά 1/28.8.2017, 2/29.8.2017 και 3/30.8.2017 από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής.

29. Τις αναλυτικές αξιολογήσεις των υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης, όπως αυτές καταχωρήθηκαν από τους Προέδρους των ως άνω Επιτροπών Αξιολόγησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)

30. Το υπ’ αρίθμ. Υ.Σ. 199/22.9.2017 εισηγητικό σημείωμα της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ με θέμα: «Διαβίβαση Πίνακα κατάταξης αιτήσεων χρηματοδότησης της, Παρέμβασης ΙΙΙ του Α΄ Κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1) Την αποδοχή των Πρακτικών των ως άνω Επιτροπών Αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης ΙΙΙ “Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων” του Α΄ Κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» καθώς και την αποδοχή των αναλυτικών αξιολογήσεων όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

2) Την κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογική κατάταξη των 38 αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Παρέμβασης ΙΙΙ του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 16.807.264€.

3) Την κατάρτιση του προσωρινού καταλόγου δυνητικών δικαιούχων της Δράσης για την Παρέμβαση ΙΙΙ, με 11 επιλέξιμα ερευνητικά έργα, με σύνολο δημόσιας δαπάνης 3.239.345€, κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά σύμφωνα με την βαθμολογία που συγκέντρωσε κάθε ένα, με βάση τη συνολική προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανά ομάδα περιφερειών.
Ο προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων και επιλέξιμων έργων περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας

4) Την απόρριψη ως μη εγκεκριμένων 27 αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων επειδή δεν συγκέντρωσαν την ελάχιστη βαθμολογία που απαιτείται με βάση την Αναλυτική Πρόσκληση είτε σε επιμέρους κατηγορία/ες κριτηρίων είτε και στο σύνολο της βαθμολογίας.
Αναλυτικός πίνακας των 27 αιτήσεων που απορρίπτονται περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας

5) Οι δυνητικοί δικαιούχοι του προσωρινού καταλόγου των 11 επιλέξιμων έργων του σημείου 3 της παρούσας (του Παραρτήματος Ι), θα πρέπει το αργότερο έως τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017, να υποβάλουν το φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς έλεγχο των στοιχείων για την οριστική έγκριση της κάθε αίτησης χρηματοδότησης.

6) Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα πρέπει να περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με τη σειρά που περιγράφονται στο Παράρτημα IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης και να υποβληθεί σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (σε αρχεία.pdf αποθηκευμένα σε CD ή USB) στην ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, Μεσογείων 14 – 18, 115 27 Αθήνα, Γραφείο 505 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 – 17:00, τηλ 213 1300 177.
Στην περίπτωση υποβολής δικαιολογητικών ιδιοχείρως, αυτά θα πρωτοκολλούνται κατά την παραλαβή τους, ως εισερχόμενα έγγραφα στο κεντρικό πρωτόκολλο της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ. Η ημερομηνία πρωτοκόλλησης αυτών θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής.
Στην περίπτωση αποστολής, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου, που θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη ή στο παραστατικό αποστολής της εταιρείας ταχυμεταφοράς. Η απόδειξη αποστολής των ΕΛΤΑ ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής.

7) Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη:
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ
«ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», Α΄ Κύκλος, Παρέμβαση ΙΙΙ

Κωδικός Έργου (που έχει παραχθεί κατά την ηλεκτρονική παραλαβή του Εντύπου Υποβολής από το ΠΣΚΕ) …………………………
Επωνυμία Επιχείρησης «……………………………………………………………» ΑΦΜ «......................»


8) Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα με βάση την ημερομηνία κατάθεσής τους στην ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ και για όσες προτάσεις θεμελιώνεται το δικαίωμα υπαγωγής τους στη Δράση θα εκδίδεται το συντομότερο δυνατόν η σχετική Απόφαση Ένταξης.

9) Η παρούσα απόφαση δεν αφορά σε οριστική απόφαση ένταξης / απόρριψης των ερευνητικών έργων στη Δράση και συνεπώς δεν υποβάλλονται ενστάσεις επί της παρούσας.

10) Η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ να ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους για την απόφαση αυτή.

11) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν μέσω του ΠΣΚΕ την αναλυτική αξιολόγηση της αίτησης χρηματοδότησής τους.

12) Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες

- της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)
- της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr)
- της EΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr),
- του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)


Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας
Δρ. Μ. Κυπριανίδου


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων της Παρέμβασης ΙΙΙ, του Α΄ κύκλου της δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Αιτήσεις χρηματοδότησης που εγκρίνονται, κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά


 

      Συνολική Βαθμολογία Μέγιστη Δημόσια Δαπάνη Κατηγορία Περιφέρειας
Α/Α Κωδ. Πρότασης Θεματικός Τομέας
          ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:
1 Τ1ΕΔΚ-00701 5_ΥΦΑ: Υγεία και Φάρμακα 5 193.065,00 Αττική
          ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:
          Ανατολική Μακεδονία
          & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα
2 Τ1ΕΔΚ-04695 5_ΥΦΑ: Υγεία και Φάρμακα 4,4 900.000,00  
          ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:
          Ανατολική Μακεδονία
    8_ΤΠΕ: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών     & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα
3 Τ1ΕΔΚ-01489   4,4 335.250,00  
          ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:
          Ανατολική Μακεδονία
    8_ΤΠΕ: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών     & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα
4 Τ1ΕΔΚ-00362   4,4 113.217,40  
          ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:
          Ανατολική Μακεδονία
    3_ΑΓΡ:     & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα
5 Τ1ΕΔΚ-04326 Αγροδιατροφή και Βιομηχανία τροφίμων 4,3 217.575,00  
          ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:
6 Τ1ΕΔΚ-03519 1_ΥΚΑ: Υλικά – Κατασκευές 4,2 35.000,00 Αττική
    5_ΥΦΑ: Υγεία και Φάρμακα     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ:
7 Τ1ΕΔΚ-01730 4,1 342.370,35 Στερεά Ελλάδα
          ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ:
          Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη
8 Τ1ΕΔΚ-04175 4_ΠΒΑ: Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη 3,9 606.150,75  
          ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:
9 Τ1ΕΔΚ-02040 1_ΥΚΑ: Υλικά – Κατασκευές 3,55 229.216,70 Αττική
          ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ:
          Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη
10 Τ1ΕΔΚ-04794 1_ΥΚΑ: Υλικά – Κατασκευές 3,5 112.500,00  
    8_ΤΠΕ: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών     ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:
11 Τ1ΕΔΚ-03860 3,5 155.000,00 Αττική
3.239.345,20 €ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Αιτήσεις χρηματοδότησης της Παρέμβασης ΙΙΙ, του Α΄ κύκλου της δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που απορρίπτονται επειδή δε συγκέντρωσαν την ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία είτε σε επιμέρους κατηγορία/ες κριτηρίων είτε και στο σύνολο της βαθμολογίας


 

      Συνολική Βαθμολογία  
Α/Α Κωδ. Πρότασης Θεματικός Τομέας Κατηγορία Περιφέρειας
        ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:
1 Τ1ΕΔΚ-02991 1_ΥΚΑ: Υλικά – Κατασκευές 3,9 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα
    4_ΠΒΑ: Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ:
2 Τ1ΕΔΚ-05028 3,85 Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη
        ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:
3 Τ1ΕΔΚ-05033 5_ΥΦΑ: Υγεία και Φάρμακα 3,85 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα
    8_ΤΠΕ: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών   ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:
4 Τ1ΕΔΚ-01041 3,75 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα
    2_ΤΠΔ: Τουρισμός Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες    
5 Τ1ΕΔΚ-05611 3,55 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Αττική
    2_ΤΠΔ: Τουρισμός Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες    
6 Τ1ΕΔΚ-04950 3,5 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Αττική
        ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:
7 Τ1ΕΔΚ-01235 5_ΥΦΑ: Υγεία και Φάρμακα 3,2 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα
    2_ΤΠΔ: Τουρισμός Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες   ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:
8 Τ1ΕΔΚ-00941 3,05 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα
9 Τ1ΕΔΚ-04030 5_ΥΦΑ: Υγεία και Φάρμακα 3,05 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Αττική
        ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:
11 Τ1ΕΔΚ-00110 6_ΜΕΑ: Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα 3 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα
    3_ΑΓΡ:   ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:
11 Τ1ΕΔΚ-01031 Αγροδιατροφή και Βιομηχανία τροφίμων 3 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα
12 Τ1ΕΔΚ-01848 5_ΥΦΑ: Υγεία και Φάρμακα 2,95 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Αττική
13 Τ1ΕΔΚ-03488 1_ΥΚΑ: Υλικά – Κατασκευές 2,9 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Αττική
14 Τ1ΕΔΚ-03586 1_ΥΚΑ: Υλικά – Κατασκευές 2,9 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Αττική
    4_ΠΒΑ: Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη   ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:
15 Τ1ΕΔΚ-05666 2,9 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα
16 Τ1ΕΔΚ-04237 5_ΥΦΑ: Υγεία και Φάρμακα 2,6 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Αττική
    2_ΤΠΔ: Τουρισμός Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες    
      ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Αττική
17 Τ1ΕΔΚ-03217 2,5  
    2_ΤΠΔ: Τουρισμός Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες    
      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ:
18 Τ1ΕΔΚ-05716 2,45 Στερεά Ελλάδα
19 Τ1ΕΔΚ-04575 5_ΥΦΑ: Υγεία και Φάρμακα 2,4 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Αττική
20 Τ1ΕΔΚ-02170 7_ΕΝΕ: Ενέργεια 2,25 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Αττική
        ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:
21 Τ1ΕΔΚ-01243 5_ΥΦΑ: Υγεία και Φάρμακα 2,1 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα
    8_ΤΠΕ: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών    
22 Τ1ΕΔΚ-03443 2,1 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Αττική
    8_ΤΠΕ: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών    
23 Τ1ΕΔΚ-03529 2,1 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Αττική
        ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:
24 Τ1ΕΔΚ-04588 1_ΥΚΑ: Υλικά – Κατασκευές 2 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα
    6_ΜΕΑ: Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα    
25 Τ1ΕΔΚ-00270 2 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Αττική
26 Τ1ΕΔΚ-05034 5_ΥΦΑ: Υγεία και Φάρμακα 1,2 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Αττική
    6_ΜΕΑ: Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα    
27 Τ1ΕΔΚ-00375 1,2 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Αττική 


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης