ΠΟΛ.1080/28.2.2002

Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης για κάρτες σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας

28 Φεβ 2002

Taxheaven.gr
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1021391/138/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
Πληροφορίες: Ευθ. Σαϊτης
Τηλέφωνο: 010-3638389

ΠΟΛ 1080

ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης για κάρτες σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας.

(Α.Υ.Ο. 1021391/ΠΟΛ.1080/28.02.2002)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περίπτωσης γ' (υποπερίπτωση γβ') του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α') όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 40 του άρθρου 9 του Ν. 2753/1999 (ΦΕΚ249 Α').

2. Τη με αριθμ. 1100383/1330/Α006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485 T.BV31-10-2001) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού, και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

3. Το γεγονός της πώλησης των καρτών σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας σε προκαθορισμένες τιμές και τις συνθήκες διεξαγωγής των συναλλαγών αυτών.

4. Την υποχρέωση τήρησης της αναλυτικής λογιστικής (ομάδα 9) σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 1123/1980 (Ε.Ε.Λ.Σ.) και τις γνωματεύσεις του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής (Ε.Σ.Υ.Λ.) (270/1996, 301/1998) καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α') .

5. Την σχετική πρόταση της Ε.Λ.Β. όπως διατυπώθηκε κατά την συνεδρίαση της 12.12.2001.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Από 1.1.2002 και εφεξής για την πώληση καρτών σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας να τηρηθούν μερίδες στο βιβλίο αποθήκης μόνο κατ' αξία. Εφόσον τηρούνται αντίστοιχοι λογαριασμοί στη γενική λογιστική, μπορεί να μην τηρούνται ιδιαίτερες μερίδες στο βιβλίο αποθήκης.

2. Προκειμένου για επιτηδευματία που εμπορεύεται παράλληλα και άλλα αγαθά για την υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης, η δραστηριότητα αυτή κρίνεται αυτοτελώς.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr