Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΥΑ ΟΙΚ.50432/30.7.04 Καθορισμός διαδικασίας και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης μέσω του Ειδικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης (Ε.ΚΑ), σε δικαιούχους του Ο.Ε.Κ., που εργάζονται σε εργοδότες οι οποίοι πτωχεύουν".

Σχόλια:


Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΥΑ ΟΙΚ.50432/30.7.04
Καθορισμός διαδικασίας και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης μέσω του Ειδικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης (Ε.ΚΑ), σε δικαιούχους του Ο.Ε.Κ., που εργάζονται σε εργοδότες οι οποίοι πτωχεύουν".


ΥΑ ΟΙΚ.50432/30.7.04 Καθορισμός διαδικασίας και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση οικονομικής

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΥΑ ΟΙΚ.50432/30.7.2004 Καθορισμός διαδικασίας και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης μέσω του Ειδικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης (Ε.ΚΑ), σε δικαιούχους του Ο.Ε.Κ., που εργάζονται σε εργοδότες οι οποίοι πτωχεύουν".


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 (Φ.Ε.Κ. 137/Α') "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα".

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1999 (Φ.Ε.Κ. 163/Α') "Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

3. Την Υ1/10.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού (Φ.Ε.Κ. 513/Α'), "Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων".

4. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος 2963/1954 (Φ.Ε.Κ. 195/Α') "Περί ιδρύσεως Αυτονόμου Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας".

5. Τις διατάξεις του Κανονισμού "Περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων υπάτου Ο.Ε.Κ." (ΦΕΚ661/Β/14.8.1971).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.2224/1994 (Φ.Ε.Κ. 112/Α') "Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις".

7. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2736/1999 (Φ.Ε.Κ. 172/Α') "Στεγαστικά προγράμματα Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) και άλλες διατάξεις".

8. Την αριθ. 50552/23.10.2000 (Φ.Ε.Κ. 1324/Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων "Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, κριτηρίων, ύψους, διάρκειας και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας, για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε δικαιούχους του Ο.Ε.Κ. από το Ειδικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Α.)".

9. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31/Α') "Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις".

10. Το αριθ. 22876/1338/26.2.2004 έγγραφο του Ο.Ε.Κ. με το οποίο μας υπέβαλε απόσπασμα πρακτικού της αριθ.7/19.2.2004 συνεδριάσεως του Διοικητικού του Συμβουλίου.

11. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α') που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α'), την παράγρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α') καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Ε.Κ., αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την επιδότηση, μέσω του Ειδικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης (Ε. Κ. Α.) του Ο.Ε.Κ., των δόσεων των δανείων, δικαιούχων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) στους οποίους χορηγήθηκαν ή χορηγούνται δάνεια από τράπεζες με επιδότηση επιτοκίου από τον Ο.Ε.Κ,, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 2224/1994 (Φ.Ε.Κ. 112/Α'), και εργάζονται σε εργοδότες οι οποίοι πτωχεύουν, όπως παρακάτω:

1. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στον Ο.Ε.Κ., προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφο της πτωχευτικής απόφασης ή αποσπάσματος αυτής ή πιστοποιητικό από τη Γραμματεία του Πρωτοδικείου, στην οποία ορίζεται ο χρόνος παύσης των πληρωμών.

β) Αντίγραφο της καταγγελίας συμβάσεως εργασίας, η οποία τους επιδόθηκε από το σύνδικο πτωχεύσεως.

γ) Αντίγραφο της δανειακής σύμβασης με την τράπεζα, στην οποία ορίζεται το ποσό κάθε δόσης.

δ) Αντίγραφο μιας απόδειξης πληρωμής του δανείου, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός λογαριασμού του δικαιούχου, που καταβάλλει τη δόση του δανείου του.

2. Οι αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη Δ/νση Στεγαστικής Συνδρομής του Ο.Ε.Κ. συνεχώς, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης, η οποία θα διαβιβάζει τις αιτήσεις στην τριμελή Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2736/1999 (Φ.Ε.Κ. 172/Α') που λειτουργεί στον Ο.Ε.Κ., με σκοπό τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, μέσω του Ε. ΚΑ, σε δικαιούχους του Ο.Ε.Κ., η οποία θα αποφασίζει για τη χορήγηση και το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης.

Η απόφαση της Επιτροπής θα διαβιβάζεται στην Δ/νση Οικονομικού του Ο.Ε.Κ., η οποία θα μεριμνά για την κατάθεση του ποσού στο λογαριασμό δανείου του δικαιούχου.

3. Η οικονομική ενίσχυση από το λογαριασμό του Ε. Κ.Α. , χορηγείται για τις δόσεις του δανείου του δικαιούχου, που αντιστοιχούν στο διάστημα από το χρόνο παύσης πληρωμών, όπως ορίζεται με την πτωχευτική απόφαση και μέχρι την επίδοση της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους από τον σύνδικο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.



Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης