Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. οικ. ΔΠΠ 2389/2017 Τροποποίηση της με αριθ. Φ2-1510/2013 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Προκήρυξη Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»» (ΦΕΚ 1589/Β/2013)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-09-2017 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. οικ. ΔΠΠ 2389/2017
Τροποποίηση της με αριθ. Φ2-1510/2013 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Προκήρυξη Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»» (ΦΕΚ 1589/Β/2013)

Αριθμ. οικ. ΔΠΠ 2389

(ΦΕΚ Β' 3136/11-09-2017)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:

1.1. του ν.δ. 356/1974 «Περί Κωδικός Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει,

1.2. του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α'/27-11-1995), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141/Α/17-08-2010) και ισχύει, και του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014),

1.3. του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 - 2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/2010) και το ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 86/Α/2012) και ειδικότερα το άρθρο 17 αυτού, όπως ισχύει,

1.4 του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις και ειδικότερα της παραγράφου 15, του άρθρου 59 αυτού όπως ισχύει,

1.5. του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 «Αναθεώρηση διατάξεων του ν. 703/1477 περί Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137/Α/2009), όπως ισχύει,

1.6. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ 22-4-2005),

1.7. του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 185/Α/2014),

1.8. του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία... Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 208/Α/04-11-2016),

1.9. του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 125/Α/ 05-11-2016),

1.10. της Π.Α. Υ197/2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» (ΦΕΚ 3722/Β/17-11-2016), όπως ισχύει,

1.11. των άρθρων 87, 88 και 89 της συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών ενισχύσεων,

1.12. του Κανονισμού (ΕΚ) 994/1998 του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της συνθήκης για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 87 και 88 της συνθήκης αντίστοιχα,

1.13. του Κανονισμού (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής της 21-04-2004, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 659/1999 του Συμβουλίου για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ, όπως ισχύει,

1.14. του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας,

1.15. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/2010), όπως ισχύει. 

2. Τις αποφάσεις:

2.1. την υπ' αριθ. Φ2-1617/07-12-2010 κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων» (ΦΕΚ 1980/Β/2010), όπως ισχύει,

2.2. την υπ' αριθ. ΠΟΛ.1009/4.1.2012 κοινή υπουργική απόφαση «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών-Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού» (ΦΕΚ 72/Β/2012), όπως ισχύει,

2.3. την υπ' αριθ. ΠΟΛ.1206/30.8.2013 απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Συστημάτων Ελέγχου και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων Εισροών-Εκροών στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού» (ΦΕΚ 2237/Β/2013),

2.4. την υπ' αριθ. Β2-829Α/1.3.2013 κοινή υπουργική απόφαση «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» (ΦΕΚ 540/Β/2013), όπως ισχύει,

2.5. την υπ' αριθ. Φ2-1062/24.4.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση της δράσης κρατικής ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» (ΦΕΚ 1171/Β/2013), όπως ισχύει,

2.6. την υπ' αριθ. Φ2 -1510/21.6.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Προκήρυξη Δράσης «"Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων"» (ΦΕΚ 1589/Β/2013), όπως ισχύει,

2.7. την υπ' αριθ. 13001/ΔΕ-1382/26-03-2013 (ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΦ-ΘΑ0) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για την έγκριση της ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013, στη ΣΑΕ 058/2 του έργου με την ονομασία «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», όπως ισχύει,

2.8. την υπ' αριθ. οικ. ΔΠΠ 3884/24-12-2015 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, σύμφωνα με την οποία οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) μέσω της ΣΑΕ 027/2 με ενάριθμο κωδ. 2015ΣΕ02720000 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, (ΦΕΚ 3016/Β/2015),

2.9. την από 19/03/2014 Προγραμματική Συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως εκπροσωπήθηκε νόμιμα από τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου Στεφ. Κομνηνό, και της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., όπως εκπροσωπήθηκε νόμιμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κων. Τζοάννη.

3. Το γεγονός ότι:

3.1. το έργο αυτό αποτελεί συμπληρωματική και απαραίτητη δράση για τη λειτουργία των αντίστοιχων συστημάτων υποδοχής και ελέγχου στοιχείων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ,

3.2. από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πέραν της προβλεφθείσας στην υπ' αριθ. Β2-829Α/1.3.2013 κοινή υπουργική απόφαση «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τη δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» (ΦΕΚ 540/Β/2013), όπως ισχύει,

αποφασίζουμε:

Η με αριθ. Φ2 -1510/21.6.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Προκήρυξη Δράσης «"Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων"» (ΦΕΚ 1589/Β/2013) τροποποιείται ως εξής:

i. Οι όροι της στήλης Α, αντικαθίστανται από τους όρους της στήλης Β, ως εξής:

Στήλη Α

Στήλη Β

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αποθηκών (ΟΣΔΑ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Εισροών - Εκροών»

«Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»

«Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης»


ii. Το πρώτο εδάφιο, του άρθρου 5 «Η υποβολή προτάσεων... ως ακολούθως:» αντικαθίσταται ως εξής:
«Η υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης, θα διεξαχθεί σε πέντε (5) κύκλους ως ακολούθως:»

iii. Το έκτο εδάφιο, του άρθρου 5 «Ε Κύκλος:...Α, Β, Γ και Δ.» αντικαθίσταται ως εξής:
«Ε Κύκλος: Πρατήρια υγρών καυσίμων για όλη την Ελληνική Επικράτεια, που δεν έχουν ενταχθεί στους κύκλους Α, Β και Γ.».

iv. Το έβδομο εδάφιο, του άρθρου 5 «Η έναρξη κάθε κύκλου...τόπο της δράσης» αντικαθίσταται ως εξής:
«Η έναρξη και η διάρκεια κάθε κύκλου υποβολής προτάσεων, θα ανακοινώνεται επίσημα στο διαδικτυακό τόπο της δράσης.».

v. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο, του άρθρου 6 «Ο Συνολικός...ανά μονάδα εξοπλισμού» αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στα είκοσι εννέα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες ευρώ (29.100.000,00 €) και καλύπτει το σύνολο της χώρας.
Το ύψος της επιχορήγησης προς κάθε δικαιούχο θα προκύπτει με βάση τα οριζόμενα στους ακόλουθους πίνακες Ι και ΙΙ και τον αριθμό των αδειοδοτημένων εγκατεστημένων δεξαμενών του πρατηρίου ή της εγκατάστασης.».

vi. Το τρίτο εδάφιο, του άρθρου 6 «Οι επιλέξιμες δαπάνες, ... η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι επιλέξιμες δαπάνες, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός, και κάθε σχετικό θέμα, εξειδικεύονται στο σχετικό Οδηγό της Δράσης, που αποτελεί Παράρτημα της παρούσας.» 

vii. Το πέμπτο εδάφιο, του άρθρου 6 «Ως εκ τούτου...ή με απόδειξη παραλαβής», αντικαθίσταται ως εξής:
«Ως εκ τούτου οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την πραγματοποίηση ελέγχων σε πρατήρια υγρών καυσίμων, σύμφωνα με την υπ' αριθ. Φ2-1871/22.8.2013 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2173/Β/2013), οι οποίες διαπιστώνουν τη μη τοποθέτηση του χρηματοδοτούμενου εξοπλισμού, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2, της με αριθ. Β2-829Α/1.3.2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 540/Β/2013), όπως ισχύει, ή τη μη τήρηση των όσων προβλέπονται στην παράγραφο 4.1.2. του παρόντος
Οδηγού, συντάσσουν μετά τη διενέργεια ελέγχου, εντός 15 ημερολογιακών ημερών, σχετική έκθεση ελέγχου, η οποία υποβάλλεται στη Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας και κοινοποιείται εγγράφως, εντός 10 ημερολογιακών ημερών, στον κάθε ελεγχόμενο φορέα μέσω συστημένης επιστολής ή με απόδειξη παραλαβής.»

viii. To άρθρο 13 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Προσαρτάται στην απόφαση αυτή και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ο Οδηγός της Δράσης, ο οποίος έχει ως ακολούθως:


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης