Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1091/11.7.2007 ΠΟΛ.1091/11.7.2007


Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-07-2007 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1091/11.7.2007
Διορθώσεις σφαλμάτων των πινάκων τιμών των με αρ. πρωτ. 1020564/487/ΟΟΤΥ/Δ΄, ΠΟΛ. 1034/27-02-2007, 1020571/489/ΟΟΤΥ/ Δ΄, ΠΟΛ. 1036/27-02-2007 και 1020562/486/ΟΟΤΥ/Δ΄, ΠΟΛ. 1033/27-02-2007 αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
Αθήνα, 11 Ιουλίου 2007
Αρ. πρωτ.: 1069909/2230/00ΤΥ/Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ KAI ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ'
ΠΟΛ.: 1091
Ταχ. Δ/νση : Κολωνού 2 & Πειραιώς
Πληροφορίες:Α. Παπαποστόλου, Α. Καλοπούλου
Τηλέφωνα : 210 5220879, 5235643, 5224155

ΘΕΜΑ : «Διορθώσεις σφαλμάτων των πινάκων τιμών των με αριθ. πρωτ. 1020564/487/ΟΟΤΥ/Δ΄, , 1020571/489/ΟΟΤΥ/ Δ΄, και 1020562/486/ΟΟΤΥ/ Δ΄, αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α΄) και του άρθρου 41α όπως ορίσθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43Α'), και του άρθρου 14 του ν.1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α΄).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του ν.1828/1989 (ΦΕΚ-2/Α΄/03.01.89).
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 14 του ν.1882/1990 (ΦΕΚ-43/Α΄/23.03.90) που προβλέπει αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών το βραδύτερον ανά διετία.
4. Την απόφασή μας με αρ. πρωτ. 1067780/82/Γ0013/09.06.94 ΠΟΛ-1149 (ΦΕΚ-549/Β΄/15.07.94) όπως ισχύει σήμερα, με την οποία τροποποιούνται, βελτιώνονται και κωδικοποιούνται οι διατάξεις που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα.
5. Την απόφασή μας με αρ. πρωτ. 1144814/26361/30-12-1998 ΠΟΛ.1310/30.12.1998 (ΦΕΚ.1328/Β/31-12-1998), σχετικά με τον προσδιορισμό της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης, με το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 1020567/488/27-02-2007 (ΦΕΚ.270/Β/28-02-2007) και ισχύει σήμερα.
6. Την αρ. πρωτ. 1129485/479/Γ0013/3-12-1996 ΠΟΛ.1310/30.12.1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών όπως αυτή ισχύει σήμερα, με την οποία ορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού με αντικειμενικά κριτήρια της αξίας κτισμάτων ακινήτων τα οποία βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού.
7. Την με αρ. πρωτ. 1020564/487/00ΤΥ/Δ', απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία γίνεται αναπροσαρμογή τιμών στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιανδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων εντός σχεδίου ακινήτων που βρίσκονται σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.
8. Την με αρ. πρωτ. 1020571/489/00ΤΥ/Δ', απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία γίνεται αναπροσαρμογή τιμών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας της με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένης γης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης, με αντικειμενικό σύστημα.
9. Την με αρ. πρωτ. 1020562/486/00ΤΥ/Δ', απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία γίνεται αναπροσαρμογή τιμών εκκίνησης ελάχιστου κόστους οικοδομής, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων κτισμάτων ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια.
10. Τις εισηγήσεις των αρμοδίων επιτροπών του άρθρου 41 του ν.1249/1982 στις οποίες περιλαμβάνονται τα πορίσματά τους.
11. Την αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.05 (ΦΕΚ. 1432/Β΄/14.10.05) κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/09.02.06 (ΦΕΚ.204/Β΄/13.02.06) απόφασή τους.
12. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Διορθώνουμε στο ορθό τους πίνακες τιμών της αριθμ.1020564/487/ΟΟΤΥ/Δ', (ΦΕΚ. 269/Β΄/28-2-2007) απόφασής μας και ορίζουμε :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΤΟΜΟΣ Ι)

Α. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ι. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

Στον ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ο (σελίδα 56, 57) αντικαθίστανται οι περιγραφές και οι Σ.Ε. όλων των τμημάτων της οδού ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ με τις παρακάτω ορθές:

ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ (από πλατεία Μάχης Αναλάτου μέχρι Κασομούλη) δεξιά

2,2

ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ (από Κασομούλη μέχρι Μενεκράτους) δεξιά

2,5

ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ (από Μενεκράτους μέχρι Ηλιουπόλεως) δεξιά

1,6

ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ (από Λαγουμιτζή μέχρι Ζυγούρη) αριστερά

2,0

ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ (από Ζυγούρη μέχρι Μενεκράτους) αριστερά

2,5

Στον ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ο (σελ.62) στο:2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο.) προστίθεται: Θ2 Ζώνη: 0,80, που εκ παραδρομής είχε παραληφθεί.

Στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΑΛΗΣ (σελ.120) διορθώνεται η τιμή της Α Ζώνης

Από το εσφαλμένο:

Α Ζώνη:

4550

Στο ορθό:

Α Ζώνη:

4450

Στον ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (σελ.153) στο 6. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Ε.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ διαγράφεται το παρακάτω τμήμα οδού με την αντίστοιχη τιμή (Σ.Ε.) :

ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΧΑΡ. (από Χρυσαλλίδος μέχρι Εσπέρου)

1,1

Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙΔΝΩΝ (ΚΙΟΥΡΚΩΝ) (σελ.274) διορθώνονται οι τιμές των Α και Γ Ζωνών

Από το εσφαλμένο:

Α Ζώνη:

1950

Γ Ζώνη:

900

Στο ορθό:

Α Ζώνη:

1750

Γ Ζώνη:

750

Στον ΔΗΜΟ ΒΟΥΛΑΣ (σελ.282) στο:2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο.) διορθώνεται ο Σ.Ο. στις παρακάτω ζώνες αντίστοιχα :

Από το εσφαλμένο:

Η1 Ζώνη: 1,25

Δ2 Ζώνη: 1,20

Δ1 Ζώνη: 0,95

Στο ορθό:

Η1 Ζώνη: 1,00

Δ2 Ζώνη: 1,00

Δ1 Ζώνη: 0,84

Στον ΔΗΜΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (σελ. 286) διορθώνεται στο:2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Α.Ο.)

από το εσφαλμένο:

XXXIV : 0.60

XXXVI : 0.40

XXXVII : 0.30

XXXXII : 0.05

XXXXIV :0.02

Στο ορθό:

XXXVI : 0.40

XXXVIII : 0.25

XXXIX : 0.20

XXXXII : 0.05

XXXXIV : 0.02

Στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (σελ.292) διορθώνεται στο: 2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο.)

Από το εσφαλμένο:

Β, E , ΣΤ Ζώνες: 0,60

Ι Ζώνη:

0,35

Στο ορθό:

Β, E , ΣΤ Ζώνες: 0,50

Ζ Ζώνη:

0,35

Στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ (σελ. 322) διορθώνονται οι τιμές των Α και Β Ζωνών

από το εσφαλμένο:

Α Ζώνη:

900 �

Β Ζώνη:

700 �

Στο ορθό:

Α Ζώνη:

750 �

Β Ζώνη:

600 �

Στον ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (σελ.332) διορθώνονται οι τιμές των Δ και Δ1 Ζωνών

Από το εσφαλμένο:

Δ Ζώνη:

1450 �

Δ1 Ζώνη:

1450 �

Στο ορθό:

Δ Ζώνη:

1350 �

Δ1 Ζώνη:

1400 �

Στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ (σελ.349) διορθώνεται η τιμή της Α Ζώνης

Από το εσφαλμένο:

Α Ζώνη:

650 �

Στο ορθό:

Α Ζώνη:

60 0 �

Στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΩΡΩΠΟΥ (σελ.350) διορθώνεται η τιμή της Α Ζώνης

Από το εσφαλμένο:

Α Ζώνη:

700 �

Στο ορθό:

Α Ζώνη:

6 5 0 �

Δ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στον ΔΗΜΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ (σελ.353) διορθώνεται η τιμή της ΙΑ Ζώνης

Από το εσφαλμένο:

ΙΑ Ζώνη:

800 �

Στο ορθό:

ΙΑ Ζώνη:

7 00 �

Στον ΔΗΜΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ (σελ.365) διορθώνονται οι τιμές των Α και Β Ζωνών

Από το εσφαλμένο:

Α Ζώνη:

700 �

Β Ζώνη:

650 �

Στο ορθό:

Α Ζώνη:

650 �

Β Ζώνη:

600 �

Στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (σελ.366) διορθώνονται οι τιμές των Α, Β και Γ Ζωνών

Από το εσφαλμένο:

Α Ζώνη:

950 �

Β Ζώνη:

900 �

Γ Ζώνη:

900 �

Στο ορθό:

Α Ζώνη:

900 �

Β Ζώνη:

850 �

Γ Ζώνη:

850 �

Στον ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΧΗ (σελ.375) διορθώνονται οι τιμές των Α και Β Ζωνών

Από το εσφαλμένο:

Α Ζώνη:

850 �

Β Ζώνη:

700 �

Στο ορθό:

Α Ζώνη:

800 �

Β Ζώνη:

650 �

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΤΟΜΟΣ ΙΙ)

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Στον ΔΗΜΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ - Δ.Δ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ - Οικισμός: ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ (σελ.67) διορθώνεται η τιμή της Δ Ζώνης

Από το εσφαλμένο:

Δ Ζώνη:

600�

Στο ορθό:

Δ Ζώνη:

650�

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΤΟΜΟΣ ΙΙ)

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Στον ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ - Δ.Δ. ΚΟΖΑΝΗΣ - Οικισμός:ΚΟΖΑΝΗΣ (σελ. 524) διορθώνονται στο:2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο.) ο Σ.Ο. στις παρακάτω ζώνες

Από το εσφαλμένο:

Α Ζώνη: 0,80

Β Ζώνη: 0,70

Στο ορθό:

Α Ζώνη: 1,05

Β Ζώνη: 1,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΤΟΜΟΣ III )

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Στον ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ - Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ - Οικισμός: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (σελ. 50) διορθώνεται στο:2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο.)

Από το εσφαλμένο:

ΣΤ Ζώνη: 0,90

Στο ορθό:

ΙΓ Ζώνη: 0,90

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΟΜΟΣ III )

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Στον ΔΗΜΟ ΠΤΕΛΕΟΥ - Δ.Δ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ - Οικισμοί: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ (σελ. 138) διορθώνεται στο: 2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο.) ο Σ.Ο. της Α Ζώνης και προστίθενται οι Σ.Ο. των υπολοίπων Ζωνών που εκ παραδρομής είχαν παραληφθεί

Από το εσφαλμένο:

Α Ζώνη: 0,10
Στο ορθό:

Α Ζώνη: 1,10

Β Ζώνη: 0,50

Γ Ζώνη: 1,10

Δ Ζώνη: 0,60

Στον ΔΗΜΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ - Δ.Δ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ - Οικισμός: ΣΚΟΠΕΛΟΥ(σελ.142) προστίθεται κάτω από τον τίτλο «ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΣΚΟΠΕΛΟΥ» το κείμενο που ακολουθεί και εκ παραδρομής είχε παραληφθεί:

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Δεδομένου ότι πρόκειται για παραδοσιακό οικισμό, για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων δεν εφαρμόζονται οι συντελεστές πρόσοψης:

α) Σε δύο ή περισσότερους δρόμους ή σε δρόμο και πλατεία ή σε δρόμο και κοινόχρηστο χώρο ή αποκλειστικά σε πλατεία ή έχει περισσότερες της μιας προσόψεις σε ενιαίο κοινόχρηστο χώρο.

β) Σε δρόμο ή σε δρόμους ή σε κοινόχρηστο χώρο που η απόσταση μεταξύ των οικοδομικών γραμμών είναι μικρότερη ή ίση με 6,00μ.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Στον ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Δ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Οικισμός: ΤΡΙΚΑΛΩΝ (σελ.157) στο

3. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Α.Ο.) προστίθεται ο παρακάτω συντελεστής Σ.Α.Ο. που εκ παραδρομής είχε παραληφθεί :

D 4: Εμπορικό Κέντρο Δήμου Τρικάλων. Απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΟΜΟΣ ΙΙΙ)

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Στον ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ - Δ.Δ. ΛΕΒΑΔΕΩΝ - Οικισμός:ΛΕΒΑΔΕΩΝ (σελ.174) διορθώνονται στο: 2.ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο.) οι Σ.Ο. στις παρακάτω ζώνες Από το εσφαλμένο:

Β1 Ζώνη:0,30

Γ1 Ζώνη:0,60

Γ2 Ζώνη:0,50

Γ3 Ζώνη:0,45

Δ Ζώνη:0,20

Ε Ζώνη:0,70

ΣΤ1 Ζώνη:0,30

ΣΤ2 Ζώνη:0,20

ΣΤ3 Ζώνη:0,20

ΣΤ5 Ζώνη:0,25

ΣΤ6 Ζώνη:0,25

ΣΤ7 Ζώνη:0,18

Ζ1 Ζώνη:0,40

Ζ2 Ζώνη:0,25Στο ορθό:

Β1 Ζώνη:0,40

Γ1 Ζώνη:0,75

Γ2 Ζώνη:0,65

Γ3 Ζώνη:0,60

Δ Ζώνη:0,47

Ε Ζώνη:0,80

ΣΤ1 Ζώνη:0,52

ΣΤ2 Ζώνη:0,47

ΣΤ3 Ζώνη:0,47

ΣΤ5 Ζώνη:0,50

ΣΤ6 Ζώνη:0,50

ΣΤ7 Ζώνη:0,40

Ζ1 Ζώνη:0,60

Ζ2 Ζώνη:0,50ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

Στον ΔΗΜΟ ΣΤΥΛΙΔΟΣ - Δ.Δ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ - Οικισμός:ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ (σελ.395) διορθώνονται στο:2.ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο.) οι Σ.Ο. στις παρακάτω ζώνες

Από το εσφαλμένο:

Α1 Ζώνη: 0,22

Α Ζώνη: 0,50

Στο ορθό:

Α1 Ζώνη: 0,35

Α Ζώνη: 0,35

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΟΜΟΣ IV )

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Στον ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - Δ.Δ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ - Οικισμός: ΑΓΡΙΝΙΟΥ (σελ. 20) διορθώνεται στο 2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο.) ο Σ.Ο. στην Β Ζώνη

Από το εσφαλμένο:

Β Ζώνη: 0,70

Στο ορθό:

Β Ζώνη: 1,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΤΟΜΟΣ IV )

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Στον ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ - Δ.Δ.: ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ - Οικισμός: ΓΟΥΒΙΩΝ (σελ.95) διορθώνεται η τιμή της Α Ζώνης

Από το εσφαλμένο:

Α Ζώνη: 1600 �

Στο ορθό:

Α Ζώνη: 1500 �

Στον ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ - Δ.Δ.: ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ - Οικισμός: ΚΕΡΚΥΡΑΣ (σελ.103,104) στο 6. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Ε.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ διορθώνονται οι περιγραφές των πιο κάτω δρόμων

Από το εσφαλμένο:

ΜΑΝΙΑΡΗ ΑΡΛΙΩΤΗ (ΠΡΩΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ)

1,5 (σελ.103)

ΜΑΡΚΟΡΑ ΑΝΔΡΕΑ

2,1 (σελ.104)

Στο ορθό:

ΜΑΝΙΑΡΙΖΗ ΑΡΛΙΩΤΗ (ΠΡΩΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ)

1,5 (σελ.103)

ΜΑΡΜΟΡΑ ΑΝΔΡΕΑ

2,1 (σελ.104)

Στον ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ - Δ.Δ.: ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ - Οικισμός:ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ (σελ.106) διορθώνεται η τιμή της Α Ζώνης

Από το εσφαλμένο:

Α Ζώνη:1300 �

Στο ορθό:

Α Ζώνη:1450 �

Στον ΔΗΜΟ ΦΑΙΑΚΩΝ - Δ.Δ. ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ - Οικισμοί: ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ - ΠΥΡΓΙΟΥ (σελ.109) διορθώνεται η τιμή της Α Ζώνης

Από το εσφαλμένο:

Α Ζώνη: 1300 �

Στο ορθό:

Α Ζώνη: 1350 �

Στον ΔΗΜΟ ΦΑΙΑΚΩΝ - Δ.Δ. ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ - Οικισμοί: ΔΑΣΙΑΣ ΥΨΟΥΣ (σελ.110) διορθώνεται η τιμή της Α Ζώνης

Από το εσφαλμένο:

Α Ζώνη: 1450 �

Στο ορθό:

Α Ζώνη: 1350 �

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΤΟΜΟΣ IV )

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

Στον ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ - Δ.Δ. ΑΡΓΟΥΣ - Οικισμός:ΑΡΓΟΥΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΓΟΥΣ (σελ.131) διορθώνονται στο 2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο.) οι Σ.Ο. στις παρακάτω ζώνες Από το εσφαλμένο:

Α Ζώνη: 0,98

Δ Ζώνη: 1,05

Ε Ζώνη: 1,00

Θ Ζώνη: 0,75

Ι Ζώνη: 0,78

ΙΕ Ζώνη: 0,96

ΙΗ Ζώνη: 0,65

Ι,Θ,Κ Ζώνες: 1,20

ΙΓ, ΙΔ Ζώνες: 0,80

Ζ, ΙΖ, ΙΣΤ, ΙΒ Ζώνες: 0,90Β Ζώνη:

Για Σ.Α.Ο. 2,40

Σ.Ο.=0,85

Η Ζώνη:

Για Σ.Α.Ο. 2,40

Σ.Ο.=0,80


Για Σ.Α.Ο. 1,80

Σ.Ο.=0,80


Για Σ.Α.Ο.

Σ.Ο.=0,85

Γ Ζώνη:

Για Σ.Α.Ο. 2,40

Σ.Ο.=1,00

ΙΑ Ζώνη:

Για Σ.Α.Ο. 2,40

Σ.Ο.=1,20


Για Σ.Α.Ο. 1,80

Σ.Ο.=0,80


Για Σ.Α.Ο. 1,80

Σ.Ο.=0,85

ΣΤ Ζώνη:

Για Σ.Α.Ο. 2,40

Σ.Ο.=1,25

Για Σ.Α.Ο. 1,80

Σ.Ο.=0,82

Για Σ.Α.Ο. 0,80

Σ.Ο.=0,82
Στο ορθό:

Α Ζώνη: 0,98

Γ, Η, ΙΓ Ζώνες: 0,80

Δ, Ε Ζώνες: 0,70

Ι Ζώνη: 0,78

ΙΔ, ΙΕ Ζώνες: 0,85

ΙΘ, Κ Ζώνες: 1,10

Θ, ΙΗ Ζώνες: 0,75


Ζ, ΙΒ, ΙΣΤ, ΙΖ Ζώνες: 0,90
Β Ζώνη:

Για Σ.Α.Ο. 2,40

Σ.Ο.=0,85

ΙΑ Ζώνη:

Για Σ.Α.Ο. 2,40

Σ.Ο.=1,00


Για Σ.Α.Ο. 1,80

Σ.Ο.=0,80


Για Σ.Α.Ο. 1,80

Σ.Ο.=0,80

ΣΤ Ζώνη:

Για Σ.Α.Ο. 2,40

Σ.Ο.=1,25

Για Σ.Α.Ο. 1,80

Σ.Ο.=0,82

Για Σ.Α.Ο. 0,80

Σ.Ο.=0,82
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΤΟΜΟΣ V )

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Στον ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ - Δ.Δ. ΑΝΔΡΟΥ - Οικισμός: ΧΩΡΑΣ (σελ.73) στο: 2.ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Α.Ο.) διαγράφονται οι τιμές Σ.Α.Ο. που ακολουθούν διότι συμπεριλήφθηκαν εκ παραδρομής:

XXII : 1,80

XXVIII : 1,20

XXXII : 0,80

Στον ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ - Δ.Δ. ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ - Οικισμός: ΠΕΡΙΣΣΑΣ(σελ. 86) διορθώνονται και συμπληρώνονται στο:2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο) οι Σ.Ο.

Από το εσφαλμένο: Α,Β Ζώνες: 1,00

Στο ορθό:

Α Ζώνη: 0,95

Β Ζώνη: 0,90

Γ Ζώνη: 1,00

Στον ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ - Δ.Δ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ - Οικισμός:ΚΑΜΑΡΙΟΥ (σελ.88) διορθώνεται στο:2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο.) ο Σ.Ο.

Από το εσφαλμένο:

Για όλες τις Ζώνες:Σ.Ο. =1,00


Στο ορθό:

Α Ζώνη: 0,95

Β, Γ, Δ, Ε Ζώνες: 1,00

Στον ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ - Οικισμός: ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ (σελ.94) διορθώνεται στο: 2.ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο.) ο Σ.Ο. της Α Ζώνης

Από το εσφαλμένο : Για την Α Ζώνη ισχύει : Για οικόπεδα μέχρι και 600τ.μ.: Σ.Ο. = 0,90

Στο ορθό : Για την Α Ζώνη ισχύει : Για οικόπεδα μέχρι και 600τ.μ.: Σ.Ο. = 0,80

Στον ΔΗΜΟ ΜΥΚΟΝΟΥ - Δ.Δ. ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ - Οικισμός: ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ (σελ.135) διορθώνονται στο: 2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο.) οι Σ.Ο.

Από το εσφαλμένο:

Α, Β, Γ, Δ, Ε Ζώνες: 0,60

ΣΤ Ζώνες: 0,55

Στο ορθό:

Α, Β, Ε Ζώνες: 0,60

Γ, Δ, ΣΤ Ζώνες: 0,50

Στον ΔΗΜΟ ΜΥΚΟΝΟΥ - Δ.Δ. ΜΥΚΟΝΙΩΝ - Οικισμός:ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ (σελ.136) διορθώνονται στο: 2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο.) οι Σ.Ο.

Από το εσφαλμένο:

Α, Β, Γ Ζώνες: 0,60

Δ Ζώνη: 0,55

Στο ορθό:

Α, Β, Γ Ζώνες: 0,55

Δ Ζώνη: 0,50

Στον ΔΗΜΟ ΜΥΚΟΝΟΥ - Δ.Δ. ΜΥΚΟΝΙΩΝ - Οικισμός:ΜΥΚΟΝΟΥ (σελ.137) διορθώνονται στο 2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο.) οι Σ.Ο.

Από το εσφαλμένο:

Β, Γ Ζώνες: 1,00

Δ Ζώνη: 0,90


Στο ορθό:

Β Ζώνη: 1,00

Γ Ζώνη: 0,90

Δ Ζώνη: 0,85

Στον ΔΗΜΟ ΠΑΡΟΥ - Δ.Δ. ΝΑΟΥΣΑΣ - Οικισμός:ΝΑΟΥΣΑΣ (σελ.192) διορθώνεται στο: 2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο.) ο Σ.Ο. της Α Ζώνης

Από το εσφαλμένο:

Α Ζώνη: 1,00

Στο ορθό:

Α Ζώνη: 0,90

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΤΟΜΟΣ VI )

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Στον ΔΗΜΟ ΜΑΛΛΙΩΝ - Δ.Δ. ΜΑΛΛΙΩΝ - Οικισμός: ΜΑΛΛΙΩΝ(σελ.98) διορθώνεται στο: 3. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Α.Ο.) η φράση:

D 1: Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13

Στο ορθό: D 1: Βλέπε ορισμό στη σελίδα 12

Στον ΔΗΜΟ ΜΑΛΛΙΩΝ - Δ.Δ. ΜΟΧΟΥ - Οικισμός: ΣΤΑΛΙΔΑ (σελ.100) στο : 2.ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο.) διαγράφεται η παρακάτω φράση που εκ παραδρομής είχε συμπεριληφθεί:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκτός των οδών που αναφέρονται στα αναλυτικά στοιχεία δρόμων

Στον ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ - Δ.Δ. ΛΙΜΕΝΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ - Οικισμός: ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (σελίδα 131), στο:2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο.), διαγράφεται η παρακάτω φράση που εκ παραδρομής είχε συμπεριληφθεί:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκτός των οδών που αναφέροντα στα Αναλυτικά στοιχεία δρόμων.

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Στον ΔΗΜΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ - Δ.Δ. ΚΟΥΡΝΑ - Οικισμός:ΚΑΒΡΟΥ

(σελ.509) στο 3. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Α.Ο.) προστίθεται ο Σ.Α.Ο. που εκ παραδρομής δεν τυπώθηκε:

ΦΕΚ 163/Δ/28-2-2003

Για το τμήμα οικοπέδου μέχρι 1000τ.μ. Σ.Α.Ο. = 0,60

Για το τμήμα οικοπέδου μεγαλύτερο των 1000τ.μ. Σ.Α.Ο. =0,40

Στον ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ - Δ.Δ.: ΠΛΑΤΑΝΙΑ - Οικισμός: ΠΛΑΤΑΝΙΑ (σελ.539) στο 2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο.) διαγράφεται ο Σ.Ο. που εκ παραδρομής είχε συμπεριληφθεί: Γ, Δ Ζώνες: 1,00

Στον ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ - Δ.Δ.: ΧΑΝΙΩΝ - Οικισμός: ΧΑΝΙΩΝ (σελ.549) στο

6. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Ε.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ διορθώνεται η περιγραφή του πιο κάτω δρόμου

Από το εσφαλμένο:

ΣΕΛΙΝΟΥ (από Κουστογεράκου Χάους μέχρι Καντάνου) δεξιά

1,4

Στο ορθό:

ΣΕΛΙΝΟΥ (από Κουστογεράκου Χάους μέχρι Καντάνου)

1,4

2. Διορθώνουμε στο ορθό τους πίνακες τιμών της αριθμ.1020571/489/ΟΟΤΥ/Δ΄, (ΦΕΚ. 270/Β΄/28-2-2007) απόφασής μας και ορίζουμε :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στο ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (σελ 19, Τόμου «Πίνακες Τιμών Εκκίνησης Προσδιορισμού της Αξίας Γης») διορθώνεται η τιμή της Αρχικής Βασικής Αξίας (Α.Β.Α.) :

Από το εσφαλμένο:

Στο ορθό:

Α.Β.Α.: 7 ,00

Α.Β.Α.: 4,00

Στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ (σελ. 23, Τόμου «Πίνακες Τιμών Εκκίνησης Προσδιορισμού της Αξίας Γης») προστίθενται στη στήλη με τις περιγραφές «Ε.Β.Α., για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν πρόσωπο σε οδό» οι παρακάτω δρόμοι καθώς και οι αντίστοιχες τιμές «Ε.Β.Α.», που εκ παραδρομής είχαν παραληφθεί :

� Εθνική Αθηνών - Λαμίας

15,00

� Οδοί παράπλευροι της Εθνικής Οδού

15,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ: ΚΑΒΑΛΑΣ

Στο Δ.Δ. Αγίου Ανδρέου, ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (σελ. 55, Τόμου «Πίνακες Τιμών Εκκίνησης Προσδιορισμού της Αξίας Γης») διορθώνεται στη στήλη με τις περιγραφές «Ε.Β.Α., για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν πρόσωπο σε οδό» ο παρακάτω δρόμος :

Από το εσφαλμένο :

Επαρχιακή Αγ. Ανδρέα - Νέας Περάμου

Στο ορθό :

Επαρχιακή από κόμβο Αγ. Ανδρέα μέχρι Νέα Πέραμο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ: ΗΜΑΘΙΑΣ

Στο Δ.Δ. Στενημάχου, ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (σελ 86, Τόμου «Πίνακες Τιμών Εκκίνησης Προσδιορισμού της Αξίας Γης») προστίθεται στη στήλη με τις περιγραφές «Ε.Β.Α., για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν πρόσωπο σε οδό» ο παρακάτω δρόμος καθώς και η αντίστοιχη τιμή «Ε.Β.Α.», που εκ παραδρομής είχε παραληφθεί :

� Εθνική Έδεσσας Βέροιας

6,00

ΝΟΜΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στο Δ.Δ. Αγίας Παρασκευής, ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ (σελ 90, Τόμου «Πίνακες Τιμών Εκκίνησης Προσδιορισμού της Αξίας Γης») συμπληρώνεται στην στήλη Τ.Ο.΄ Αρχ. : Τ.Ο.΄ Αρχ. = 30,00

ΝΟΜΟΣ: ΣΕΡΡΩΝ

Στο Δ.Δ. Νέου Σουλίου, ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ (σελ 151,152, Τόμου «Πίνακες Τιμών Εκκίνησης Προσδιορισμού της Αξίας Γης») στην στήλη Τ.Ο.΄ Αρχ. διαγράφεται η δεύτερη τιμή και παραμένει :

Το ορθό: Τ.Ο.΄ Αρχ. = 30,00

ΝΟΜΟΣ: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Στο Δ.Δ. Αμμουλιανής, ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΓΙΡΩΝ-ΑΚΑΝΘΟΥ (σελ 178, Τόμου «Πίνακες Τιμών Εκκίνησης Προσδιορισμού της Αξίας Γης») διορθώνονται στη στήλη «Ε.Β.Α., για όσες εδαφικές εκτάσεις απέχουν μέχρι και 800μ από τη θάλασσα» οι τιμές «Ε.Β.Α.»:

Στο ορθό:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ε.Β.Α. μέχρι και 100μ

Ε.Β.Α. από 100 μέχρι και 200μ

Ε.Β.Α. από 200 μέχρι και 500μ

Ε.Β.Α. από 500 μέχρι και 800μ

� Περιοχή Τρυπητής, από το όριο του Δ.Δ. Ρόδων μέχρι το όριο του Δ.Δ. Ουρανουπόλεως.

8,00

2,90

2,60

2,00

� Υπόλοιπο Δ.Δ. Αμμουλιανής.

6,00

2,50

2,10

1,80

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Στο Δ.Δ. Αργοστολίου, ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (σελ 311, Τόμου «Πίνακες Τιμών Εκκίνησης Προσδιορισμού της Αξίας Γης») διαγράφεται η ακόλουθη περιγραφή και η αντίστοιχη τιμή στη στήλη «Ε.Β.Α., για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν πρόσωπο σε οδό» :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ε.Β.Α.

� Επαρχιακή Αργοστολίου - Σβορωνάτων (από διασταύρωση αγροτικής οδού προς παραλία Γραδάκια μέχρι παραλία Τουρκοπόδαρου και ιδιοκτησία Κοντοδήμου).

26,41

Στο ΔΗΜΟ ΙΘΑΚΗΣ (σελ 316,317, Τόμου «Πίνακες Τιμών Εκκίνησης Προσδιορισμού της Αξίας Γης») διορθώνονται στη στήλη «Ε.Β.Α., για όσες εδαφικές εκτάσεις απέχουν μέχρι και 800μ από τη θάλασσα» οι τιμές «Ε.Β.Α. μέχρι και 100μ»:

Στο ορθό:


Ε.Β.Α., για όσες εδαφικές εκτάσεις απέχουν μέχρι και 800μ από τη θάλασσα


4. ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ε.Β.Α. Μέχρι και 100μ.

1. Δ.Δ. Ανωγής


0,70

2. Δ.Δ. Εξωγής


0,35

3. Δ.Δ. Ιθάκης

� Από παραλία Λούτσας (μονοπάτι για κανόνια) μέχρι την οδό του ιχθυοτροφείου στον κόλπο Πλατειάς Λυγιάς

4,25


� Παραλία (από κόλπο πίσω Αετού όρια κτηματικής περιφέρειας Περαχωρίου, μέχρι θέση Χάνι, όρια κτηματικής περιφέρειας Λεύκης).

2,93


� Υπόλοιπη θάλασσα

7,04

4. Δ.Δ. Κιονίου


3,52

5. Δ.Δ. Λεύκης


3,52

6. Δ.Δ. Περαχωρίου

� Από το κτίριο του ιχθυοτροφείου στη Μακρυά Πούντα μέχρι το εξωκκλήσι του Αγ. Ιωάννη στο ακρωτήριο του Αγ. Ιωάννη

1,76


� Από το εξωκκλήσι του Αγ. Ιωάννη στο ακρωτήριο του Αγ. Ιωάννη μέχρι την προβλήτα στον κόλπο του Πίσω Αετού.

0,35

7. Δ.Δ.Πλατρειθιά


2,05

8. Δ.Δ.Σταυρού


1,76

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Στο Δ.Δ. Αναλήψεως, ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ (σελ 343, Τόμου «Πίνακες Τιμών Εκκίνησης Προσδιορισμού της Αξίας Γης») διαγράφεται η τιμή της Αρχικής Βασικής Αξίας (Α.Β.Α.) : 0,40 η οποία δεν αντιστοιχεί σε περιοχή του Δημ. Δ/τος και είχε εκτυπωθεί εκ παραδρομής.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΟΜΟΣ: ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Στο Δ.Δ. Αγίου Ανδρέα, (σελ. 483, Τόμου «Πίνακες Τιμών Εκκίνησης Προσδιορισμού της Αξίας Γης») επαναδιατυπώνεται η περιγραφή της περιοχής (α) για την οποία ορίζεται Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) :

Στο ορθό:

2. Δ.Δ. Αγίου Ανδρέα

Για όσες εδαφικές εκτάσεις βρίσκονται:

α. Στην περιοχή που περικλείεται από τα όρια κτηματικής περιφέρειας Δήμου Τυρού, Δ.Δ. Ορεινού Kαρακοβουνίου, ρέμα Κακοκεφάλα, Eπαρχιακή οδό `Αργους-Λεωνιδίου, όριο κτηματικής περιφέρειας Δήμου Τυρού. 0,25

Στο Δ.Δ. `Αστρους, (σελ. 484, Τόμου «Πίνακες Τιμών Εκκίνησης Προσδιορισμού της Αξίας Γης») συμπληρώνεται στην στήλη Τ.Ο.΄ Αρχ.:

Τ.Ο.΄ Αρχ. = 30,00

Στο Δ.Δ. Λεωνιδίου, ΔΗΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ (σελ. 490, Τόμου «Πίνακες Τιμών Εκκίνησης Προσδιορισμού της Αξίας Γης») επαναδιατυπώνονται οι περιγραφές των περιοχών για τις οποίες ορίζεται Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) και διορθώνονται οι αντίστοιχες τιμές:

Στο ορθό:

4. Δ.Δ. Λεωνιδίου

Για όσες εδαφικές εκτάσεις βρίσκονται:

α. Στην κτηματική περιφέρεια οικισμού Βασκίνας 0,70

β. Στο υπόλοιπο του Δ.Δ. 6,45

ΝΟΜΟΣ: ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Στο Δ.Δ. Κορίνθου, (σελ 501, Τόμου «Πίνακες Τιμών Εκκίνησης Προσδιορισμού της Αξίας Γης») προστίθεται στη στήλη με τις περιγραφές «Ε.Β.Α., για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν πρόσωπο σε οδό» ο παρακάτω δρόμος καθώς και η αντίστοιχη τιμή «Ε.Β.Α.», που εκ παραδρομής είχε παραληφθεί :

� Ν.Ε.Ο. Αθηνών Πατρών

6,07

Στο Δ.Δ. Ξυλοκερίζης, (σελ 501, Τόμου «Πίνακες Τιμών Εκκίνησης Προσδιορισμού της Αξίας Γης») στη στήλη με τις περιγραφές «Ε.Β.Α., για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν πρόσωπο σε οδό» διαγράφεται η οδός :

Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Πατρών

6,07

και προστίθεται η οδός:

Ν.Ε.Ο. Ισθμού - Επιδαύρου

6,07

Στο Δ.Δ. Γαλατακίου, ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (σελ 504, Τόμου «Πίνακες Τιμών Εκκίνησης Προσδιορισμού της Αξίας Γης») στη στήλη με τις περιγραφές «Ε.Β.Α., για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν πρόσωπο σε οδό» διαγράφεται η οδός:

Ν.Ε.Ο.

7,59

και προστίθεται η οδός:

Ν.Ε.Ο. Ισθμού - Επιδαύρου

7,59

ΝΟΜΟΣ: ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΟΚΕΩΝ

Στο Δ.Δ. Βασιλακίου, (σελ 515, Τόμου «Πίνακες Τιμών Εκκίνησης Προσδιορισμού της Αξίας Γης») διορθώνεται στη στήλη «Ε.Β.Α., για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν πρόσωπο σε οδό» η τιμή «Ε.Β.Α.»:

Από το εσφαλμένο:

Εθνική Σπάρτης - Γυθείου

0,73

Στο ορθό:

Εθνική Σπάρτης - Γυθείου

2,50

Στο Δ.Δ. Δαφνίου, (σελ 515, Τόμου «Πίνακες Τιμών Εκκίνησης Προσδιορισμού της Αξίας Γης») διορθώνονται στη στήλη «Ε.Β.Α., για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν πρόσωπο σε οδό» οι τιμές «Ε.Β.Α.»:

Από το εσφαλμένο:

Νέα Παράκαμψη (Δαφνίου - Σκάλας)

0,88

Εθνική Σπάρτης - Γυθείου

0,73

Στο ορθό:

Νέα Παράκαμψη (Δαφνίου - Σκάλας)

1,00

Εθνική Σπάρτης - Γυθείου

3,00

και διορθώνεται στη στήλη Τ.Ο.΄ Αρχ. :

Από το εσφαλμένο :

Στο ορθό :

Τ.Ο.΄ Αρχ. = 10,00

Τ.Ο.΄ Αρχ. = 20,00

Στο Δ.Δ. Κροκεών, (σελ 515, Τόμου «Πίνακες Τιμών Εκκίνησης Προσδιορισμού της Αξίας Γης») διορθώνονται στη στήλη «Ε.Β.Α., για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν πρόσωπο σε οδό» οι τιμές «Ε.Β.Α.»:

Από το εσφαλμένο:

Εθνική Σπάρτης - Μονεμβασίας

0,73

Νέα Παράκαμψη (Δαφνίου - Σκάλας)

0,88

Στο ορθό:

Εθνική Σπάρτης - Μονεμβασίας

3,00

Νέα Παράκαμψη (Δαφνίου - Σκάλας)

1,00

και διορθώνεται στη στήλη Τ.Ο.΄ Αρχ.:

Από το εσφαλμένο:

Στο ορθό :

Τ.Ο.΄ Αρχ. = 10,00

Τ.Ο.΄ Αρχ. = 20,00

Στο Δ.Δ. Λαγίου, (σελ 516, Τόμου «Πίνακες Τιμών Εκκίνησης Προσδιορισμού της Αξίας Γης») διορθώνεται στη στήλη «Ε.Β.Α., για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν πρόσωπο σε οδό» η τιμή «Ε.Β.Α.» :

Από το εσφαλμένο:

Επαρχιακή Κροκεών - Λαγίου

0,53

Στο ορθό:

Επαρχιακή Κροκεών - Λαγίου

1,00

και διορθώνονται στη στήλη «Ε.Β.Α., για όσες εδαφικές εκτάσεις απέχουν μέχρι και 800μ από τη θάλασσα» οι τιμές «Ε.Β.Α.» :

Στο ορθό:


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ε.Β.Α. μέχρι και 100μ

Ε.Β.Α. από 100 μέχρι και 200μ

Ε.Β.Α. από 200 μέχρι και 500μ

Ε.Β.Α. από 500 μέχρι και 800μ

� νοτίως της επαρχιακής οδού Γυθείου - Σκάλας (Παραλία Βαλτακίου).

20,00

17,00

15,00

12,00ΝΟΜΟΣ: ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Στο Δ.Δ. Βέργας, ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (σελ. 529, Τόμου «Πίνακες Τιμών Εκκίνησης Προσδιορισμού της Αξίας Γης») στην στήλη Τ.Ο.΄ Αρχ. διαγράφεται η δεύτερη τιμή και παραμένει :

Το ορθό:

Τ.Ο.΄ Αρχ. = 50,00

Στο Δ.Δ. Πλάτης, ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ (σελ 538, Τόμου «Πίνακες Τιμών Εκκίνησης Προσδιορισμού της Αξίας Γης») διορθώνεται η τιμή της Αρχικής Βασικής Αξίας (Α.Β.Α.):

Από το εσφαλμένο:

Στο ορθό:

Α.Β.Α.: 1,40

Α.Β.Α.: 0,70

Στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ (σελ. 539, Τόμου «Πίνακες Τιμών Εκκίνησης Προσδιορισμού της Αξίας Γης») διορθώνεται ο χαρακτηρισμός των Διαμερισμάτων 2.Κλήματος, 3.Κορομηλέας, 4. Παλαιοκάστρου και 5.Τρικόρφου από Δ.Δ. σε Κ.Δ. και η τιμή Αρχικής Βασικής Αξίας (Α.Β.Α.) του Κ.Δ. Παλαιοκάστρου από 6,00 σε 0,60 .

Στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΠΥΛΑΣ (σελ. 539, Τόμου «Πίνακες Τιμών Εκκίνησης Προσδιορισμού της Αξίας Γης») διορθώνεται ο χαρακτηρισμός των Διαμερισμάτων 2.Λαντζουνάτου, 3.Λυπουδεσίου, 4.Ραπτοπούλου, 5.Ροδιάς, 6.Σέλλα και 7.Τριπύλλας από Δ.Δ. σε Κ.Δ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

Στο Δ.Δ. Μεστών, ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ (σελ 572, Τόμου «Πίνακες Τιμών Εκκίνησης Προσδιορισμού της Αξίας Γης») διαγράφεται η ακόλουθη περιγραφή οδού στη στήλη «Ε.Β.Α., για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν πρόσωπο σε οδό»:

� Ν.Ε.Ο. Ρεθύμνου - Κισ

6,07

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Στο Δ.Δ. Αφάντου, ΔΗΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ (σελ 580, Τόμου «Πίνακες Τιμών Εκκίνησης Προσδιορισμού της Αξίας Γης») διορθώνονται στη στήλη Αρχικής Βασικής Αξίας (Α.Β.Α.) οι περιγραφές της β. και γ. περίπτωσης :

Στο ορθό :

β. Στην κτηματική περιφέρεια Κολυμπίων κτ. Μερ. 1888, αριστερά της Εθνικής.......

γ. Στην κτηματική περιφέρεια Κολυμπίων κτ. Μερ. 1888, αριστερά της Εθνικής........

Στο ΔΗΜΟ ΙΑΛΥΣΟΥ (σελ 582, Τόμου «Πίνακες Τιμών Εκκίνησης Προσδιορισμού της Αξίας Γης») τροποποιούνται οι περιγραφές των οδών στη στήλη «Ε.Β.Α., για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν πρόσωπο σε οδό» :

Από το εσφαλμένο:

Στο ορθό:

� Επαρχιακή

� Επαρχιακή - Εθνική

� Εθνική Ρόδου -Λίνδου


Στο Δ.Δ. Καλυθιών, ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (σελ 582, Τόμου «Πίνακες Τιμών Εκκίνησης Αξίας Γης») προστίθενται στη στήλη με τις περιγραφές «Ε.Β.Α., για όσες εδαφικές εκτάσεις απέχουν μέχρι και 800μ από τη θάλασσα» οι παρακάτω περιοχές με τις αντίστοιχες τιμές «Ε.Β.Α.», που εκ παραδρομής είχαν παραληφθεί:


Ε.Β.Α., για όσες εδαφικές εκτάσεις απέχουν μέχρι και 800μ από τη θάλασσα


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ε.Β.Α. μέχρι και 100μ

Ε.Β.Α. από 100 μέχρι και 200μ

Ε.Β.Α. από 200 μέχρι και 500μ

Ε.Β.Α. από 500 μέχρι και 800μ


8. Δ.Δ. Καλυθιών

� Από το όριο Δ.Δ.Κοσκινού μέχρι τη δημοτική οδό Παναιτίου και την προέκτασή της έως τη θάλασσα.

7,30

7,30

6,00

5,50� Από τη δημοτική οδό προς Λαδικό και την προέκτασή της έως τη θάλασσα μέχρι τα όρια του Δ.Δ.Αφάντου (Γκολφ).

7,30

7,30

6,00

5,50� Στο υπόλοιπο του Δ.Δ.

11,00

11,00

11,00

7,30


ΝΟΜΟΣ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Στο ΔΗΜΟ ΣΕΡΙΦΟΥ (σελ 620, Τόμου «Πίνακες Τιμών Εκκίνησης Προσδιορισμού της Αξίας Γης») διορθώνονται στη στήλη «Ε.Β.Α., για όσες εδαφικές εκτάσεις απέχουν μέχρι και 800μ από τη θάλασσα», οι τιμές «Ε.Β.Α.»

Στο ορθό :


Ε.Β.Α., για όσες εδαφικές εκτάσεις απέχουν μέχρι και 800μ από τη θάλασσα


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ε.Β.Α. μέχρι και 100μ

Ε.Β.Α. από 100 μέχρι και 200μ

Ε.Β.Α. από 200 μέχρι και 500μ

Ε.Β.Α. από 500 μέχρι και 800μ

17. ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

� Για όσες εδαφικές εκτάσεις βρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια του οικισμού Μεγάλο Λειβάδι από την αγροτική οδό που καταλήγει στο Μέσα Ακρωτήρι μέχρι το ρέμα Κούντουρου.

4,00

3,50

3,00

2,00

3. Διορθώνουμε στο ορθό τους πίνακες τιμών της αριθμ.1020562/486/ΟΟΤΥ/Δ΄,ΠΟΛ 1033/27.02.07 (ΦΕΚ. 268/Β΄/28-2-2007) απόφασής μας και ορίζουμε :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Στο ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΟΥ, (σελ. 24, Τόμου «Πίνακες Τιμών Εκκίνησης Ελάχιστου Κόστους Οικοδομής») διορθώνονται οι περιγραφές των παρακάτω περιοχών και οι αντίστοιχες τιμές ως εξής :

2.

Δ.Δ. Αρωγήα. Παραλία Αρωγής

Κ1 : 350, K2 : 490, K3 : 300


β. Στο υπόλοιπο Δ.Δ.

Κ1 : 270, K2 : 380, K3 : 230

8.

Δ.Δ. Παραλίας Μέσης

Κ1 : 350, K2 : 490, K3 : 300

10.

Δ.Δ. Φαναρίου

Κ1 : 350, K2 : 490, K3 : 300

Στο ΔΗΜΟ ΙΑΣΜΟΥ, (σελ. 24, Τόμου «Πίνακες Τιμών Εκκίνησης Ελάχιστου Κόστους Οικοδομής») διορθώνονται οι τιμές

Στο ορθό:

2.

Δ.Δ. Ιάσμου

Κ1 : 270, K2 : 380, K3 : 230

Στο ΔΗΜΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, (σελ. 24, Τόμου «Πίνακες Τιμών Εκκίνησης Ελάχιστου Κόστους Οικοδομής») διορθώνονται οι περιγραφές των παρακάτω περιοχών και οι αντίστοιχες τιμές ως εξής :

8.

Δ.Δ. Κομοτηνήςα. Στους οικισμούς Ηφαίστου, Μέγα & Μικρό Κρανοβούνι, Μεσοχωρίου, Παραδημής, Υφαντών

Κ1 : 270, K2 : 380, K3 : 230


β. Στο υπόλοιπο Δ.Δ.

Κ1 : 410, K2 : 570, K3 : 350

9.

Δ.Δ. Κόσμιου

Κ1 : 350, K2 : 490, K3 : 300

Στο ΔΗΜΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ, (σελ. 24, Τόμου «Πίνακες Τιμών Εκκίνησης Ελάχιστου Κόστους Οικοδομής») διορθώνονται οι περιγραφές των παρακάτω περιοχών και οι αντίστοιχες τιμές ως εξής :

2.

Δ.Δ. Ιμέρουα. Παραλία Ιμέρου

Κ1 : 350, K2 : 490, K3 : 300


β. Στο υπόλοιπο Δ.Δ.

Κ1 : 270, K2 : 380, K3 : 230

3.

Δ.Δ. Μαρωνείαςα. Οικισμός Ασκητών

Κ1 : 270, K2 : 380, K3 : 230


β. Στο υπόλοιπο Δ.Δ.

Κ1 : 350, K2 : 490, K3 : 300

4.

Δ.Δ. Ξυλαγανής

Κ1 : 270, K2 : 380, K3 : 230

7.

Δ.Δ. Προσκυνητώνα. Παραλία Προσκυνητών

Κ1 : 350, K2 : 490, K3 : 300


β. Στο υπόλοιπο Δ.Δ.

Κ1 : 270, K2 : 380, K3 : 230

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Στο ΔΗΜΟ ΙΘΑΚΗΣ, ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ (σελ. 87, Τόμου «Πίνακες Τιμών Εκκίνησης Ελάχιστου Κόστους Οικοδομής») διορθώνονται οι τιμές

Στο ορθό:

1.

Δ.Δ. Ανωγής

Κ1 : 310, K2 : 430, K3 : 260

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στο ΔΗΜΟ ΖΑΧΑΡΩΣ, ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (σελ. 103, Τόμου «Πίνακες Τιμών Εκκίνησης Ελάχιστου Κόστους Οικοδομής») προστίθενται τα παρακάτω Δ.Δ.

11.

Δ.Δ. Μηλέας

Κ1 : 300, K2 : 420, K3 : 260

12.

Δ.Δ. Μίνθης

Κ1 : 300, K2 : 420, K3 : 260

13.

Δ.Δ. Νεοχωρίου

Κ1 : 300, K2 : 420, K3 : 260

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στο ΔΗΜΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ (σελ. 110, Τόμου «Πίνακες Τιμών Εκκίνησης Ελάχιστου Κόστους Οικοδομής») προστίθεται το παρακάτω Δ.Δ.

4.

Δ.Δ. Καδίου

Κ1 : 250, K2 : 350, K3 : 210

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ : ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Στο ΔΗΜΟ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ, (σελ. 152, Τόμου «Πίνακες Τιμών Εκκίνησης Ελάχιστου Κόστους Οικοδομής») διορθώνονται οι τιμές

Στο ορθό:

1.

Δ.Δ. Αγάπης

Κ1 : 380, K2 : 530, K3 : 320

2.

Δ.Δ. Καλλονής

Κ1 : 380, K2 : 530, K3 : 320

6.

Δ.Δ. Κώμης

Κ1 : 410, K2 : 570, K3 : 350

7.

Δ.Δ. Στενής

Κ1 : 410, K2 : 570, K3 : 350

8.

Δ.Δ. Υστερνίων

Κ1 : 410, K2 : 570, K3 : 350

Στο ΔΗΜΟ ΤΗΝΟΥ, (σελ. 154, Τόμου «Πίνακες Τιμών Εκκίνησης Ελάχιστου Κόστους Οικοδομής») διορθώνονται οι τιμές

Στο ορθό:

1.

Δ.Δ. Δύο Χωριών

Κ1 : 410, K2 : 570, K3 : 350

2.

Δ.Δ. Τήνου

Κ1 : 500, K2 : 700, K3 : 430


4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με ισχύ στις υποθέσεις στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από τη δημοσίευσή της.

Στις υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου, στις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί από 2/3/2007 μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας και η αξία του ακινήτου έχει υπολογισθεί με βάση τις : 1020564/487/00ΤΥ/Δ΄-, 1020571/489/00ΤΥ/Δ΄- και 1020562/486/00ΤΥ/Δ΄- αποφάσεις, εφόσον η αξία αυτή είναι μεγαλύτερη από την προκύπτουσα με την παρούσα απόφαση, παρέχεται στο φορολογούμενο αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής να υποβάλλει νέα δήλωση ή αίτηση για νέα εκκαθάριση του φόρου με βάση τη μικρότερη αξία συνυποβάλλοντας και τα αντίστοιχα φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ
Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης