Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. 27354/444/2017 Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 4872/105/ 13-02-2017 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018» (Β΄ 398)

Σχόλια: ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(ΦΕΚ Β' 3348/22-09-2017)

Στην αριθμ. 27354/444/1-9-2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Εξωτερικών– Μεταναστευτικής Πολιτικής – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3080/τ.Β΄/6.9.2017, στη σελίδα 36670, στην α΄ στήλη, στο 1ο κελί του 2ου πίνακα, διορθώνεται:
Το εσφαλμένο:
“ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ”,
στο ορθό:
“ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ”

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)


Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. 27354/444/2017
Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 4872/105/ 13-02-2017 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018» (Β΄ 398)


Αριθμ. 27354/444/2017 Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 4872/105/ 13-02-2017 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αριθμ. 27354/444

(ΦΕΚ Β' 3080/6-9-2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 80) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Α΄ 114).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

8. Τις διατάξεις της υπ’αριθ. οικ. 66224/2014 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης (Β΄ 7/2015).

9. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ56/21.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ουρανία Αντωνοπούλου» (Β΄ 2281) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 18686/9.6.2017 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Ιωάννη Μπαλάφα» (Β΄ 1998)

11. Το με αριθ. πρωτ. 661/31.5.2017 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το με αριθ. πρωτ. 33057/13297/8.5.2017 έγγραφο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, το με αριθ. πρωτ. 52687/10.3.2017 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, το με αριθ. πρωτ. 49384/7.3.2017 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, τα με αριθ. πρωτ. 70279/15294/21.3.2017, 139381/31939/30.5.2017 και 2222/14.6.2017 έγγραφα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το με αριθ. πρωτ. 300/9.2.2017 έγγραφο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, το με αριθ. πρωτ. 2695/5.5.2017 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου, το με αριθ. πρωτ. Φ.Δ/104060/499/18.5.2017 έγγραφο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, το με αριθ. πρωτ. 245/2.6.2017 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τα με αριθ. πρωτ. 210646 (449)/14.6.2017 και 246591 (589)/19.6.2017 έγγραφα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το με αριθ. πρωτ. Γ/ΕΞ/977-1/29.5.2017 έγγραφο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

12. Το με αριθ. πρωτ. 3350.00.001/8372/18.7.2017 έγγραφο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

13. Το με αριθ. πρωτ. 52127/14.7.2017 έγγραφο του Ο.Α.Ε.Δ.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 4872/105/13.2.2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 398) με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018», ως εξής:

1. Στην Περιφέρεια Αττικής, συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εποχική εργασία για τα έτη 2017 και 2018 κατά 8.690 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΠΟΧΙΚΗ Εργάτες γης 5300
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 5300
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες γης 390
ΣΥΝΟΛΟ 390
  Εργάτες γης 2500
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες κτηνοτροφίας (Βοσκοί)  
  500
  ΣΥΝΟΛΟ 3000


Η μία (1) θέση Μελετητή και Συντηρητή πλακετών Μηχανών κατασκευής κονσέρβας που είχε προβλεφθεί στην Π.Ε Πειραιά με την με αριθ. πρωτ. 4872/105/13.2.2017 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 398) μεταφέρεται στην Π.Ε. Δυτκής Αττικής.

Η μία (1) θέση Ψάλτη Κοπτορθόδοξης Εκκλησίας που είχε προβλεφθεί στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής με την με αριθ. πρωτ. 4872/105/13.2.2017 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 398) μεταφέρεται στην Π.Ε. Αντολικής Αττικής.

2. Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία για τα έτη 2017 και 2018 κατά 6 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Καθαριστής σφαγείου 4
  Εργάτης κτηνοτροφίας 2
  ΣΥΝΟΛΟ 6


Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για αλιεργάτες για τα έτη 2017 και 2018 κατά 124 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Αλιεργάτες 120
ΣΥΝΟΛΟ 120
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Υπάλληλος υποδοχής 2
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων 2
  ΣΥΝΟΛΟ 4


Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία και για υψηλή εξειδίκευση για τα έτη 2017 και 2018 κατά 9 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εκπαιδευτής σκύλων 1
ΣΥΝΟΛΟ 1
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μαλάκτης (Μασέρ) 2
ΣΥΝΟΛΟ 2
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΥΨΗΛΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Μάγειρες 6
ΣΥΝΟΛΟ 6


5. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία και για αλιεργάτες για τα έτη 2017 και 2018 κατά 3007 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες γης 20
Τυροκόμοι 4
ΣΥΝΟΛΟ 24
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Εργάτες κτηνοτροφίας 10
  Εργάτες γης 15
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μάγειρες ξένης κουζίνας 5
  ΣΥΝΟΛΟ 30
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Αλιεργάτες 12
ΣΥΝΟΛΟ 12
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες κτηνοτροφίας 10
Εργάτες γης 15
ΣΥΝΟΛΟ 25
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Εργάτες κτηνοτροφίας 50
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες γης 700
  Οικιακοί βοηθοί 15
  ΣΥΝΟΛΟ 765
  Εργάτες γης 1000
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες κτηνοτροφίας 50
  ΣΥΝΟΛΟ 1050
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Αλιεργάτες 10
ΣΥΝΟΛΟ 10
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες γης 1.091
ΣΥΝΟΛΟ 1.091


6. Στην Περιφέρεια Ηπείρου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία για τα έτη 2017 και 2018 κατά 450 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Εργάτες γης 300
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες κτηνοτροφίας 150
  ΣΥΝΟΛΟ 450


7. Στην Περιφέρεια Στέρεας Ελλάδας συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία για τα έτη 2017 και 2018 κατά 2657 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Εργάτες κτηνοτροφίας 20
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες γης 30
  ΣΥΝΟΛΟ 50
  Εργάτες γης 300
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες κτηνοτροφίας 100
  ΣΥΝΟΛΟ 400
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Εργάτες γης 300
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες για γραφείο τελετών 3
  ΣΥΝΟΛΟ 303
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες γης 1.500
ΣΥΝΟΛΟ 1.500
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες γης 300
ΣΥΝΟΛΟ 300
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Εργάτες γης 10
  Εργάτες κτηνοτροφίας 10
  Εργάτες πτηνοτροφείου 5
  Οικιακοί βοηθοί 10
  Εργάτες υδατοκαλλιεργειών 2
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χειριστές γεωτρύπανου 2
  ΣΥΝΟΛΟ 39
  Εργάτες κτηνοτροφίας 20
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες γης 30
  ΣΥΝΟΛΟ 50
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Εργάτες κτηνοτροφίας 10
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες γης 5
  ΣΥΝΟΛΟ 15


8. Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία για τα έτη 2017 και 2018 κατά 1 θέση, η οποία κατανέμεται στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Ζαχαροπλάστης αρμένικης ζαχαροπλαστικής  
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1
  ΣΥΝΟΛΟ 1


9. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία για τα έτη 2017 και 2018 κατά 5350 θέσεις, οι οποίες κατανέμεται στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Εργάτες γης 200
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες κτηνοτροφίας 400
  ΣΥΝΟΛΟ 600
  Εργάτες γης 150
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες κτηνοτροφίας 400
  ΣΥΝΟΛΟ 550
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Εργάτες γης 100
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες κτηνοτροφίας 150
  ΣΥΝΟΛΟ 250
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες γης 300
ΣΥΝΟΛΟ 300
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Εργάτες γης - Θερμοκηπίων 100
 
  Εργάτες κτηνοτροφίας- Εργάτες πτηνοτροφίας- Εργάτες μελισσοκομίας  
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  
  50
  ΣΥΝΟΛΟ 150
  Εργάτες γης 3000
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες κτηνοτροφίας 100
  ΣΥΝΟΛΟ 3100
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Εργάτες γης 100
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες κτηνοτροφίας 100
  ΣΥΝΟΛΟ 200
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες γης 200
ΣΥΝΟΛΟ 200


10. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία για τα έτη 2017 και 2018 κατά 950 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Μάγειρες - Ζαχαροπλάστες 100
  Υπάλληλοι παροχής ψυχαγωγίας 50
  Υπάλληλοι παροχής υπηρεσίας σε τουριστικά γραφεία (Συνοδοί)  
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 100
  ΣΥΝΟΛΟ 250
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Εργάτες γης 30
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες κτηνοτροφίας 250
  ΣΥΝΟΛΟ 280
  Εργάτες γης 120
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες κτηνοτροφίας 300
  ΣΥΝΟΛΟ 420


Η αντιστοιχία της καλλιεργήσιμης έκτασης ανά εργαζόμενο για την μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για εξαρτημένη εργασία και για εποχιακή απασχόληση καθορίζεται ως εξής:
 

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Είδος καλλιέργειας Έκταση σε στρέμματα
Αβοκάντο 25
Αγγούρια υπαίθρου 15
Αγγούρια υπό κάλυψη 2
Αγκινάρες 15
Ακτινίδια 20
Αλόη 5
Αμύγδαλα 40
Αραβόσιτος 130
Αραχίδα (Ζωωτροφή) 220
Αρωματικά 25
Αρώνια 5
Αχλάδια 15
Βαμβάκι σύσπορο 95
Βατόμουρα 5
Βερίκοκα 25
Βίκος 350
Βρώμη 875
Βύσσινα 20
Γκοτζιμπέρι 5
Γλυκάνισο 50
Δαμάσκηνα νωπά 15
Δαμάσκηνα ξηρά 15
Ελαιοκράμβη 195
Ελιές βρώσιμες 30
Ελιές για λάδι 40
Ηλίανθος 195
Ιπποφαές 5
Καπνός 10
Καρότα 15
Καρπούζια 35
Καρύδια 50
Κάστανα 40
Κεράσια 5
Κεχρί 875
Κίτρα 20
Κολοκύθια υπαίθρου 15
Κολοκύθια υπό κάλυψη 10
Κολοκυθόσπορος 40
Κορόμηλα 35
Κουκιά, Λαθούρια 80
Κουμ-κουάτ 20
Κουνουπίδι, Μπρόκολο 25
Κρεμμύδια νωπά 10
Κρεμμύδια ξηρά 25
Κριθάρι 875
Κρόκος 15
Κυδώνια 30
Λάχανο 25
Λεμόνια 20
Λωτοί 25
Μανιτάρια καλλιεργούμενα 20
Μαρούλια υπαίθρου 10
Μαρούλια υπό κάλυψη 5
Μαστιχόδενδρα 20
Μελιτζάνες υπαίθρου 15
Μελιτζάνες υπό κάλυψη 5
Μηδική 115
Μήλα 20
Μουριές (φύλλα) 35
Μούσμουλα 35
Μπάμιες 10
Μπανάνες υπό κάλυψη 5
Μπιζέλια, Αρακάς 15
Νεκταρίνια 25
Πατάτες 50
Πεπόνια υπαίθρου 40
Πεπόνια υπό κάλυψη 30
Πιπεριές 5
Πορτοκάλια 20
Ρεβύθια 80
Ρίγανη 25
Ροδάκινα 25
Ρόδια 35
Ρύζι 160
Σακχαρότευτλα 65
Σησάμι 25
Σίκαλη και Σμιγός 875
Σίτος 875
Σκόρδα νωπά 10
Σκόρδα ξηρά 10
Σόγια 150
Σόργο 90
Σπανάκι 15
Σπαράγγι 20
Σταφίδα κορινθιακή 20
Σταφίδα σουλτανίνα 20
Σταφύλια επιτραπέζια 20
Σταφύλια οινοποιήσιμα 45
Στέβια 25
Σύκα νωπά 30
Σύκα ξηρά 40
Τοματάκι (Θήρας) 2
Τομάτες βιομηχανικές 25
Τομάτες νωπές υπαίθρου 5
Τομάτες νωπές υπό κάλυψη 2
Τριτικάλε 875
Τριφύλλι 160
Τρούφα 5
Τσάι του βουνού 25
Φακές 80
Φασολάκια νωπά υπαίθρου 10
Φασολάκια νωπά υπό κάλυψη 5
Φασόλια 75
Φιστίκια 35
Φουντούκια 70
Φράουλες 5
Φράπες, Grapefruit 20
   
ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Είδος καλλιέργειας Αριθμός ζώων
Αγελάδες Γαλακτοπαραγωγής 15
Βοοειδή 20
Αίγες 90
Πρόβατα 105
Χοίροι 10


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης