Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. απόφ. 91439/2017 Σύσταση ομάδας εργασίας από μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών για την πραγματοποίηση διοικητικών ελέγχων επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από την ηλιακή ενέργεια συνολικής ισχύος μέχρι 150 kw, που υπήχθησαν στις διατάξεις του ν. 3299/2004, και καθορισμός του καταμερισμού εργασιών, του τρόπου λειτουργίας και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας

Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την 75103/10.7.2018.Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-09-2017 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. απόφ. 91439/2017
Σύσταση ομάδας εργασίας από μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών για την πραγματοποίηση διοικητικών ελέγχων επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από την ηλιακή ενέργεια συνολικής ισχύος μέχρι 150 kw, που υπήχθησαν στις διατάξεις του ν. 3299/2004, και καθορισμός του καταμερισμού εργασιών, του τρόπου λειτουργίας και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας

Αριθμ. απόφ. 91439

(ΦΕΚ Β' 3073/06-09-2017)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α' 117), και ειδικότερα τις παραγράφους 1 και 9 του άρθρου 85, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4479/2017 (Α'94), καθώς και των άρθρων 16 και 25 αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» (Α'261).

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, (ΦΕΚ Α'98).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α' 185), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α'208).

6. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'210).

7. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμ. Υ197/ 16.11.2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (ΦΕΚ Β' 3722), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση του πρωθυπουργού με αριθμ. Υ226/28-12-2016 «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β'4233).

8. Την υπ' αρ. 20283/3.5.2012 Υπουργική απόφαση «Καθορισμός διαδικασιών "Διοικητικών Ελέγχων" στα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού ισχύος έως 150 kw» (Β' 1518), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 54247/31-10-2014 απόφαση (Β' 3090).

9. Την υπ' αρ. 26953/12.6.2012 Εγκύκλιο «Καθορισμός διαδικασιών "Διοικητικών Ελέγχων" στα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού συνολικής ισχύος έως 150 kw σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. α του π.δ. 33/2011 (ΦΕΚ Α'83)».

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων,

αποφασίζουμε,

Άρθρο 1
Σύσταση ομάδας εργασίας


α. Συστήνεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ομάδα εργασίας, για την πραγματοποίηση διοικητικών ελέγχων επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από την ηλιακή ενέργεια, συνολικής ισχύος 150 kw, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει.
β. Στην Ομάδα Εργασίας συμμετέχουν τουλάχιστον δέκα (10) και μέχρι πενήντα (50) μέλη που προέρχονται από το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) του Προεδρικού Διατάγματος 33/2011. Τα μέλη της Ομάδας επιλέγονται είτε κατόπιν πραγματοποίησης τυχαίας κλήρωσης, με κριτήριο την ειδικότητα τους, από το σύνολο των μελών του ΕΜΠΕ που δήλωσαν, κατόπιν πρόσκλησης, διαθεσιμότητα συμμετοχής στην Ομάδα Εργασίας, είτε και ορίζονται μετά από πρόταση της αρμόδιας Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων, από το σύνολο των μελών του ΕΜΠΕ.
γ. Η συγκρότηση της ομάδας γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με την ίδια απόφαση, επιπροσθέτως, ορίζονται δύο (2) στελέχη της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Ιδιωτικών Επενδύσεων, ως συντονιστές της ομάδας εργασίας.
δ. Τα μέλη της ομάδας εργασίας κατανέμονται, με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, στη βάση τυχαίας κλήρωσης, και με κριτήριο την ειδικότητα τους, σε Όργανα Ελέγχου αποτελούμενα από δύο (2) μέλη, η συγκρότηση των οποίων γίνεται σύμφωνα με την παρ. δ του άρθρου 3. Το έργο των διμελών οργάνων ελέγχου ολοκληρώνεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. ι του άρθρου 3.

Άρθρο 2
Έργο της ομάδας εργασίας


Έργο της ομάδα εργασίας αποτελεί η διενέργεια, από τα συγκροτούμενα διμελή όργανα ελέγχου, του συνόλου των εκκρεμών, στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, διοικητικών ελέγχων των επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από την ηλιακή ενέργεια, συνολικής ισχύος μέχρι 150 kw, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει. Αντικείμενο του διοικητικού ελέγχου αποτελεί: α. Ο έλεγχος και καταγραφή της υλοποίησης, ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου (έλεγχος υλοποίησης φυσικού αντικειμένου) κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για την ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας.
β. Ο έλεγχος των βιβλίων, στοιχείων και παραστατικών που αφορούν την υλοποίηση και ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου (έλεγχος οικονομικού αντικειμένου).
γ. Η διαπίστωση της συμμόρφωσης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου προς τις διατάξεις του ν. 3299/2004 καθώς και της τήρησης των προϋποθέσεων και των όρων της απόφασης υπαγωγής.

Άρθρο 3
Κανονισμός Λειτουργίας


α. Τα εκάστοτε συγκροτούμενα διμελή όργανα ελέγχου λειτουργούν υπό τον συντονισμό και τις οδηγίες των δύο (2) ορισθέντων στελεχών της Διεύθυνσης Έγκρισης και Παρακολούθησης Ιδιωτικών Επενδύσεων.
β. Η ανάθεση στα όργανα ελέγχου των εκκρεμών αιτημάτων ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από την ηλιακή ενέργεια, συνολικής ισχύος μέχρι 150 kw, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004, πραγματοποιείται κατά σειρά προτεραιότητας με κριτήριο την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος του Φορέα του επενδυτικού σχεδίου.
γ. Σε κάθε διμελές όργανο ελέγχου ανατίθενται, με τυχαία επιλογή και με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, μέχρι και δέκα (10) υποβληθέντα αιτήματα διενέργειας διοικητικών ελέγχων.
δ. Η συγκρότηση των οργάνων ελέγχου με τα ανατιθέμενα σ' αυτά εκκρεμή αιτήματα ελέγχου γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η απόφαση αυτή, δύναται να είναι και συλλογική ατομική απόφαση.
ε. Η ολοκλήρωση της διενέργειας των ανατιθέμενων ελέγχων πραγματοποιείται εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης συγκρότησης και ανάθεσης.
Εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων υποβάλλουν τυχόν διευκρινιστικά ή συμπληρωματικά έγγραφα και στοιχεία που ζητούνται από τα Όργανα Ελέγχου. Τα Όργανα
Ελέγχου οφείλουν να ζητούν τα έγγραφα και στοιχεία εντός ευλόγου χρόνου πριν την εκπνοή της ως άνω προθεσμίας. Με αιτιολογημένο ενημερωτικό σημείωμα του διμελούς οργάνου ελέγχου προς την αρμόδια υπηρεσία, το χρονικό αυτό διάστημα δύναται να παρατείνεται μέχρι είκοσι (20) επιπλέον ημέρες. Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας αυτής, υποβάλλεται η σχετική έκθεση ελέγχου.

στ. Ο διοικητικός έλεγχος θα πραγματοποιείται επί των εγγράφων του προς έλεγχο φακέλου που έχει υποβληθεί από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, σε συνάρτηση με τον φάκελο του επενδυτικού σχεδίου που είχε υποβληθεί με την αίτηση υπαγωγής καθώς και την απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου. Προς τούτο, η αρμόδια υπηρεσία θέτει στη διάθεση των διμελών οργάνων ελέγχου τους εν λόγω φακέλους. Για τους διοικητικούς ελέγχους της παρούσας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στον Οδηγό Ελέγχου Επενδύσεων της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016.
ζ. Ο διοικητικός έλεγχος θα πραγματοποιείται σε συγκεκριμένο χώρο κατόπιν υπόδειξης της αρμόδιας υπηρεσίας Ιδιωτικών Επενδύσεων.
η. Με την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου συντάσσεται σχετική έκθεση ελέγχου, η οποία υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου ελέγχου και υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων καθώς και σε έντυπη μορφή.
θ. Η αρμόδια υπηρεσία διενεργεί έλεγχο πληρότητας της υποβληθείσας έκθεσης ελέγχου και αν διαπιστώσει ελλείψεις ήσσονος σημασίας που αφορούν είτε στην έκθεση ελέγχου είτε στο επενδυτικό σχέδιο, ζητεί την προσκόμιση συμπληρωματικής έκθεσης ελέγχου. Αν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις της έκθεσης ελέγχου, ορίζει την εκ νέου διενέργεια διοικητικού ελέγχου από άλλο διμελές όργανο, εντός των ως άνω προθεσμιών.
ι. Με την ολοκλήρωση της διενέργειας των ανατεθέντων ελέγχων με την απόφαση συγκρότησης του διμελούς οργάνου ελέγχου, γίνεται συγκρότηση νέου διμελούς οργάνου ελέγχου, κατά τη διαδικασία της πα-ρούσας απόφασης. Επίσης, νέο όργανο ελέγχου συγκροτείται και στις περιπτώσεις αδυναμίας συμμετοχής ενός εκ των ορισθέντων μελών στα όργανα ελέγχου.

Άρθρο 4
Λοιπές Διατάξεις


1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργούνται τυχόν αποφάσεις συγκροτήσεων οργάνων ελέγχων που έχουν εκδοθεί για τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από την ηλιακή ενέργεια, συνολικής ισχύος μέχρι 150 kw, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει και εφόσον μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δεν έχουν υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία οι εκθέσεις ελέγχου.

2. Το έργο της ομάδα εργασίας ολοκληρώνεται με την διενέργεια του συνόλου των εκκρεμών στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων αιτημάτων διοικητικών ελέγχων.

3. Οι αποζημιώσεις για κάθε έλεγχο (υποβολή έκθεσης) είναι οι οριζόμενες στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 της υπ' αρ. 26226/3.3.2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποζημιώσεων των συμμετεχόντων στις διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου και παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4399/2016» (ΥΟΔΔ' 117).

Άρθρο 5


1. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Οι αποζημιώσεις των μελών των οργάνων ελέγχου της ομάδα εργασίας συναρτώνται με τον αριθμό των διενεργούμενων ελέγχων και έχουν εκτιμηθεί κατά την έκδοση της υπ' αρ. 26226/3.3.2017 κοινής υπουργικής απόφασης.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2017

Ο Υπουργός   
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης