Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1129434 ΕΞ 2017 Δασμολογική κατάταξη συνόλων συσκευασμένων για τη λιανική πώληση που περιλαμβάνουν είδη αμελητέας αξίας που δεν σχετίζονται με το σύνολο - Γενικός Κανόνας 3β) του Δασμολογίου


Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-09-2017 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1129434 ΕΞ 2017
Δασμολογική κατάταξη συνόλων συσκευασμένων για τη λιανική πώληση που περιλαμβάνουν είδη αμελητέας αξίας που δεν σχετίζονται με το σύνολο - Γενικός Κανόνας 3β) του Δασμολογίου


Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1129434 ΕΞ2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α: ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΑΣΜΟΛΟΓ. ΑΞΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση:Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Ε.Μπίρμπιλα
Τηλέφωνο:210-69.87.475
Fax:210-69.87.506
E-Mail:[email protected]
Url:www.aade.gr
 
Θέμα: «Δασμολογική κατάταξη συνόλων συσκευασμένων για τη λιανική πώληση που περιλαμβάνουν είδη αμελητέας αξίας που δεν σχετίζονται με το σύνολο - Γενικός Κανόνας 3β) του Δασμολογίου»

Σχετ: Η αριθ. Δ17Α 5015590 ΕΞ 2013/22-4-2013 ΕΔΥΟ για την κοινοποίηση των Κατευθυντήριων Οδηγιών της Ε.Επιτροπής για τη δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων που παρουσιάζονται σε σύνολα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής, και με σκοπό τη διευκόλυνσή σας όσον αφορά τη δασμολογική κατάταξη συνδυασμών ειδών που πληρούν τις προϋποθέσεις να καταταγούν ως «σύνολα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση», περιλαμβάνουν ωστόσο είδη «αμελητέας αξίας» τα οποία δεν σχετίζονται με τα λοιπά είδη του συνόλου, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όπως είναι γνωστό, ως «σύνολα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση» με την έννοια του γενικού κανόνα 3β) για την ερμηνεία του Δασμολογίου, θεωρούνται τα είδη για τα οποία πληρούνται σωρευτικά όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Πρόκειται για είδη τα οποία, εφόσον παρουσιαστούν χωριστά, υπάγονται σε διαφορετικές δασμολογικές κλάσεις (4 ψηφία) ή διακρίσεις (6 ψηφία) του Δασμολογίου. Είδη τα οποία υπάγονται στην ίδια 6ψήφια δασμολογική διάκριση αλλά σε διαφορετικό 8ψήφιο κωδικό Σ.Ο. εντός της διάκρισης αυτής, δεν πληρούν την παρούσα προϋπόθεση.

• Τα επιμέρους είδη του συνόλου σχετίζονται μεταξύ τους και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από κοινού ή σε συνδυασμό μεταξύ τους για την εξυπηρέτηση μιας συγκεκριμένης ανάγκης ή την άσκηση μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας, ανεξαρτήτως του αν είναι εφικτό, μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, να χρησιμοποιηθούν και χωριστά από τον καταναλωτή.

• Τα είδη παρουσιάζονται συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, δηλαδή με τρόπο που να παρέχει τη δυνατότητα απευθείας πώλησής τους. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα στοιχεία του συνόλου παρουσιάζονται ταυτόχρονα και στην ίδια διασάφηση καθώς και στην ίδια συσκευασία, η οποία παρέχει τη δυνατότητα απευθείας πώλησης του συνδυασμού ειδών στους καταναλωτές / χρήστες, χωρίς επανασυσκευασία. Ορισμένες εξαιρέσεις προβλέπονται αποκλειστικά για είδη για τα οποία δικαιολογούνται χωριστές συσκευασίες λόγω μεγέθους, χημικής σύνθεσης, βάρους, τήρησης κανόνων ασφαλείας κλπ., υπό την προϋπόθεση ότι δεν επανασυσκευάζονται πριν από την τελική πώλησή τους στους καταναλωτές.

2. Εφόσον πληρούνται όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις, το σύνολο κατατάσσεται σε μία μόνο δασμολογική κλάση, δηλαδή σε αυτή στην οποία κατατάσσεται το είδος που προσδίδει στο σύνολο τον ουσιώδη χαρακτήρα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι δασμολογικές κλάσεις των υπόλοιπων ειδών. Το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται κατά περίπτωση ανάλογα με τη φύση του συνόλου και την προβλεπόμενη λειτουργία για την οποία προορίζεται. Έτσι, η επιλογή του είδους βάσει του οποίου θα γίνει η δασμολογική κατάταξη του συνόλου μπορεί να πραγματοποιείται με βάση κριτήρια όπως ο όγκος, το βάρος, οι διαστάσεις, το υλικό κατασκευής, η αξία, η ανθεκτικότητα και η διάρκεια ζωής, η σημασία/βαρύτητα του κάθε είδους στην ικανοποίηση της ανάγκης ή στην άσκηση της δραστηριότητας για την οποία προορίζεται το σύνολο, κλπ.
Αντίθετα, εφόσον δεν πληρούται έστω και μία προϋπόθεση από αυτές που απαριθμούνται στην παρ. 1, τότε το σύνολο διαχωρίζεται στα συστατικά του είδη και το κάθε ένα από αυτά κατατάσσεται χωριστά στην κατάλληλη δασμολογική κλάση που αντιστοιχεί σε αυτό.

3. Όσον αφορά, ειδικότερα, την προϋπόθεση ότι τα είδη του συνόλου πρέπει να προορίζονται για την εξυπηρέτηση μιας ανάγκης ή την άσκηση μιας δραστηριότητας, αυτή γενικά θεωρείται ότι ικανοποιείται μόνον εφόσον όλα ανεξαιρέτως τα είδη του συνόλου προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μαζί για το σκοπό αυτό. Η παρουσία έστω και ενός είδους εντός του συνόλου το οποίο δεν σχετίζεται με τα λοιπά είδη, δηλαδή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μαζί με αυτά για μια συγκεκριμένη ανάγκη ή δραστηριότητα, έχει σαν συνέπεια τη χωριστή δασμολογική κατάταξη όλων των ειδών του συνόλου, ακόμη και αυτών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μαζί. Με άλλα λόγια, δεν επιτρέπεται κατ' αρχήν ο διαχωρισμός ενός συνόλου σε διαφορετικά «υποσύνολα» μέσα σε αυτό, για σκοπούς διευκόλυνσης της δασμολογικής κατάταξης.

4. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όμως, η απαρέγκλιτη εφαρμογή του κανόνα της παρ. 3 μπορεί να οδηγήσει σε δυσανάλογο διοικητικό βάρος και φόρτο εργασίας, τόσο για την τελωνειακή υπηρεσία όσο και για τους οικονομικούς φορείς. Αυτό συμβαίνει ιδίως στις περιπτώσεις όπου τα είδη ενός συνόλου συσκευασμένου για τη λιανική πώληση συμπεριλαμβάνουν ένα είδος «αμελητέας αξίας» που δεν σχετίζεται με τα λοιπά είδη του συνόλου, αλλά συνήθως έχει το χαρακτήρα «δώρου», «έκπληξης», κλπ.

5. Για τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών στις περιπτώσεις αυτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις «Κατευθυντήριες γραμμές για τη δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων που παρουσιάζονται σε σύνολα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση» που σας κοινοποιήθηκαν με τη σχετική ΕΔΥΟ (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., C-105/2013), Μέρος Β(ΙΙΙ), προβλέπει τη δυνατότητα παρέκκλισης από τον κανόνα της παρ. 3 για ορισμένες περιπτώσεις ειδών αμελητέας αξίας που παρουσιάζονται μαζί με είδη που κατά τα λοιπά συνιστούν σύνολα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση καθώς πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 της παρούσας.
Έτσι, στις περιπτώσεις αυτές, και υπό αυστηρές προϋποθέσεις, προβλέπεται ότι η ύπαρξη είδους αμελητέας αξίας που δε σχετίζεται με τα υπόλοιπα συστατικά στοιχεία του συνόλου, δε λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς δασμολογικής κατάταξης του συνόλου βάσει του γενικού κανόνα 3β), έτσι ώστε να μην απαιτείται χωριστή δασμολογική κατάταξη των ειδών που αποτελούν το σύνολο. Με άλλα λόγια, το σύνολο θα υπαχθεί στη δασμολογική κλάση που προσδίδει σε αυτό τον ουσιώδη χαρακτήρα, μεταξύ των ειδών που σχετίζονται μεταξύ τους και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μαζί για συγκεκριμένη ανάγκη ή δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη του είδους αμελητέας αξίας που δεν σχετίζεται με αυτά.

6. Ειδικότερα, οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά προκειμένου να μη ληφθεί υπόψη η ύπαρξη ενός μη σχετιζόμενου είδους αμελητέας αξίας εντός συνόλου συσκευασμένου για τη λιανική πώληση, για σκοπούς δασμολογικής κατάταξης, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ε.Επιτροπής, είναι οι ακόλουθες:
• Το είδος αποτελεί τυχαίο ή άνευ σημασίας στοιχείο στο σύνολο, π.χ. αναφέρεται ως είδος - έκπληξη ή δώρο.
• Ο χαρακτήρας του συνόλου δε μεταβάλλεται λόγω της παρουσίας του είδους αυτού.
• Η αξία του είδους είναι αμελητέα σε σύγκριση με τη συνολική αξία των εμπορευμάτων που παρουσιάζονται στο σύνολο.
• Το είδος έχει ελάχιστη, ασήμαντη ή περιορισμένη πρακτική χρήση, π.χ. δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατ' επανάληψη ή έχει περιορισμένη διάρκεια ζωής.
Επομένως, εφόσον πληρούνται όλες ανεξαιρέτως οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, το σύνολο κατατάσσεται με βάση το είδος που προσδίδει σε αυτό τον ουσιώδη χαρακτήρα σύμφωνα με το γενικό κανόνα 3β) του Δασμολογίου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η παρουσία του είδους αμελητέας αξίας σε αυτό.
Αντιθέτως, η μη εκπλήρωση έστω και μίας από τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις σημαίνει ότι το είδος αυτό δεν μπορεί να αγνοηθεί για σκοπούς δασμολογικής κατάταξης του συνόλου, και συνεπώς όλα τα είδη που συνιστούν το συνδυασμό εμπορευμάτων θα πρέπει να καταταγούν χωριστά στις κατάλληλες δασμολογικές κλάσεις τους.

7. Ορισμένα παραδείγματα ειδών «αμελητέας αξίας» τα οποία δε λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς δασμολογικής κατάταξης του συνόλου στο οποίο περιλαμβάνονται, παρόλο που δεν σχετίζονται με τα λοιπά είδη, καθώς πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ. 6 ανωτέρω, παρατίθενται στις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ε.Επιτροπής:
• Γομολάστιχα που περιλαμβάνεται ως «δώρο - έκπληξη» εντός της συσκευασίας συνόλου δημιουργικότητας για παιδιά.
• Μικρό κερί τύπου «ρεσώ» που περιλαμβάνεται σε σύνολο με διάφορα παρασκευάσματα καλλωπισμού.
• Μικρά αυτοκόλλητα που περιλαμβάνονται σε σύνολο γραμμικού σχεδίου, κλπ.

8. Αντίθετα, τα είδη που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 6 ανωτέρω, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως «είδη αμελητέας αξίας» για σκοπούς δασμολογικής κατάταξης, έστω και αν παρουσιάζονται με τη μορφή «δώρου» ή «έκπληξης» εντός ενός συνόλου συσκευασμένου για τη λιανική πώληση. Πρόκειται, επομένως, για είδη που δεν σχετίζονται με τα λοιπά είδη του συνόλου και, επιπλέον, δεν έχουν αμελητέα αξία ή/και είναι κατάλληλα για εκτεταμένη πρακτική χρήση.
Στις περιπτώσεις αυτές, όλα τα είδη που περιλαμβάνονται στη συσκευασία θα πρέπει να διαχωριστούν για σκοπούς δασμολογικής κατάταξης, ακόμη και αυτά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μαζί για μια συγκεκριμένη ανάγκη ή δραστηριότητα.

9. Τέλος, για σκοπούς διευκόλυνσης της δασμολογικής κατάταξης εμπορευμάτων, στις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ε.Επιτροπής παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής των ανωτέρω προϋποθέσεων όχι μόνο στις περιπτώσεις συνόλων συσκευασμένων για τη λιανική πώληση με βάση το γενικό κανόνα 3β), αλλά και όταν ένα μόνο «κύριο» είδος παρουσιάζεται μαζί με ένα είδος αμελητέας αξίας με το χαρακτήρα «έκπληξης» ή «δώρου». Έτσι, στις περιπτώσεις αυτές, τα δύο είδη δεν διαχωρίζονται όσον αφορά τη δασμολογική τους κατάταξη, δηλαδή δεν κατατάσσονται χωριστά στις κατάλληλες δασμολογικές κλάσεις τους, αλλά το είδος αμελητέας αξίας ακολουθεί τη δασμολογική κατάταξη του «κύριου» είδους, με την εφαρμογή των γενικών κανόνων 1 και 6 του Δασμολογίου. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι, για παράδειγμα, η συμπερίληψη αυτοκόλλητων ή μικρών πλαστικών παιχνιδιών αμελητέας αξίας μέσα σε συσκευασίες δημητριακών ή μέσα σε σακούλες με πατατάκια, ποπ-κορν, γαριδάκια κλπ., τα οποία κατατάσσονται μαζί σαν να αποτελούσαν ένα και μόνο είδος.
Αντίθετα, στις περιπτώσεις όπου τα είδη που παρουσιάζονται ως «δώρο» ή «έκπληξη» δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 6 ανωτέρω και κατά συνέπεια δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως «είδη αμελητέας αξίας», θα πρέπει να κατατάσσονται χωριστά στις κατάλληλες δασμολογικές κλάσεις τους. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι, για παράδειγμα, η συμπερίληψη μέσα σε κουτί δημητριακών ενός CD/DVD με παιχνίδια, μουσική, βίντεο κλπ., το οποίο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως «είδος αμελητέας αξίας», και κατά συνέπεια κατατάσσεται χωριστά από τα δημητριακά.

Παρακαλούμε για την εφαρμογή των παραπάνω όσον αφορά τη δασμολογική κατάταξη συνόλων συσκευασμένων για τη λιανική πώληση ή «κύριων» ειδών που παρουσιάζονται μαζί με είδη «αμελητέας αξίας», όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 6 της παρούσας.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Π. ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης