Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα Το αλφαβητάρι του «Εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης των οφειλών» (Νόμος 4469/2017)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-10-2017 ]
Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Άρθρα
Το αλφαβητάρι του «Εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης των οφειλών» (Νόμος 4469/2017)

ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΟΥ «ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ» (Νόμος 4469/2017)

Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ».
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven
[Με την υποστήριξη της Grand Value Α.Ε.]Περιεχόμενα


Αφορά :  Ποιοι μπορούν να ενταχθούν – Οφειλές που υπάγονται.

Βασικές αρχές - Βασική εξίσωση – Βασικά στάδια της διαδικασίας -Βήματα της αίτησης.

Γιατί να υποβάλω ( ή να μην υποβάλω ) αίτηση ;

Διαμεσολαβητής – Συντονιστής [ Μητρώο Συντονιστών ] 

Εμπειρογνώμονας, Εκτιμητής ακινήτων, Οικονομολόγος  και Ορκωτός Λογιστής.

Ζητούμενα στοιχεία κατά την υποβολή της αίτησης

Ηλεκτρονική πλατφόρμα  OCW (www.keyd.gov.gr)

Θέματα που ενδέχεται να οδηγήσουν σε αποτυχία την « Διαπραγμάτευση » 

«Ικανότητα αποπληρωμής»

Κανόνες της «σύμβασης αναδιάρθρωσης των οφειλών»

Λογιστής της επιχείρησης.

Μελέτη Βιωσιμότητας , «Σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών» και «Επαλήθευση απαιτήσεων» από τον  εμπειρογνώμονα

Νομοθεσία και πηγές πληροφόρησης

Ξαναδοκιμάζω άλλη μια μεμονωμένη «ρύθμιση» ή  μια συνολική «ρύθμιση»  ; Τι άλλες ρυθμίσεις ισχύουν ;

Ορισμοί - « Μεγάλες επιχειρήσεις» και  « Μικρές επιχειρήσεις»

Πιστωτές – Κατηγορίες – «Μικροί» Πιστωτές

Ρόλος της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ (Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ) και του «ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.»

Συνοφειλέτες,  Εγγυητές και Συνδεμένα με το οφειλέτη πρόσωπα

Τράπεζες και λοιποί χρηματοδοτικοί φορείς

Υπεύθυνη δήλωση  Απαιτείται ακρίβεια των υποβληθέντων στοιχείων

Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και Φορείς του Δημοσίου

Χρονοδιάγραμμα και διαδικασία της διαπραγμάτευσης

Ψήφοι που απαιτούνται - «Απαρτία» και «πλειοψηφία» - Πως ψηφίζει το Δημόσιο

Ώρα για αποφάσεις

 

 

 Α Αφορά – Ποιοι μπορούν να ενταχθούν – Οφειλές που υπάγονται.

 

Αφορά Οφειλέτες και Πιστωτές Οφειλετών.

Ποιοι οφειλέτες μπορούν να ενταχθούν : Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις ένταξης είναι :

Κάθε φυσικό πρόσωπο µε πτωχευτική ικανότητα 

[ Πτωχευτική ικανότητα έχουν οι έμποροι, καθώς και οι ενώσεις προσώπων με νομική προσωπικότητα που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό ( άρθρο 2, παρ.1 του 3588/2007 Πτωχευτικός Κώδικας. Δείτε επίσης  Γ.Ε.ΜΗ. - Ποιοι θεωρούνται έμποροι - Υποχρεωτική και δυνητική εγγραφή - Ανάλυση, νομολογία, παραδείγματα ( άρθρο των Κ. Κουλογιάννη και Ειρ. Λιαπάτη ) . Ενδεικτικά, δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του οικονομολόγου, λογιστή, ιατρού, δικηγόρου, μηχανικού, χημικού, γεωπόνου, δημοσιογράφου, συγγραφέα, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη ή ηθοποιού, σκηνοθέτη και διακοσμητή. ]

 και κάθε νοµικό πρόσωπο

εφόσον ( σωρευτικά )  το πρόσωπο αυτό φυσικό ή νομικό :

α) Αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα µε τα άρθρα 21 και 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄167)

β) Έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.
γ)
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχε, μια εκ των κατωτέρω οφειλή :

·         οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών, ή

·         οφειλή που ρυθμίστηκε µετά την 1η Ιουλίου 2016 ή

·         είχε ληξιπρόθεσμές οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή προς άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ή

·         είχε βεβαιωθεί η µη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω µη επαρκούς υπολοίπου κατά το άρθρο 40 του ν. 5960/1933 (Α΄ 401) ή

·         είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή

·         δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος του,

δ) Οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές του ξεπερνούν το ποσό των 20.000 ευρώ

( Στην περίπτωση αυτή έχουν την δυνατότητα ειδικής ρύθμισης

[ δείτε κατωτέρω ] ).
ε) Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι ο έλεγχος συνδρομής των κριτηρίων επιλεξιμότητας
του άρθρου 3 του Ν. 4469/2017. Δηλαδή : (1)  Ο οφειλέτης που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστηµα, κρίνεται επιλέξιµος για υπαγωγή στην εξωδικαστική ρύθµιση οφειλών του παρόντος νόµου, εφόσον έχει θετικό καθαρό αποτέλεσµα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε µία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης . (2)  Ο οφειλέτης που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα, κρίνεται επιλέξιµος για υπαγωγή στην εξωδικαστική ρύθµιση οφειλών του παρόντος νόµου, εφόσον πληροί µία από τις παρακάτω προϋποθέσεις σε µία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης: α) έχει θετικά αποτελέσµατα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή β) έχει θετική καθαρή θέση (equity).

[ Τα κριτήρια επιλεξιμότητας  παρέχουν μια ένδειξη για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης επιχείρησης ] .

στ) Δεν ανήκει στις κάτωθι  Ειδικές εξαιρέσεις
Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν µπορεί να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών εφόσον:

(1) έχει υποβάλει αίτηση ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου για υπαγωγή στις διατάξεις των άρθρων 62 επ. του ν. 4307/2014 (Α΄ 246) ( Νόμος Δένδια ) ή στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α΄ 153), εκτός εάν έχει υπάρξει έγκυρη παραίτησή του από τις εν λόγω διαδικασίες µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών ή
(2) έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής του οφειλέτη σε µία από τις αναφερόµενες στην περίπτωση α΄ διαδικασίες ή έχει συζητηθεί ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου η αίτηση υπαγωγής του στις παραπάνω διαδικασίες και εκκρεµεί η έκδοση δικαστικής απόφασης ή
(3) έχει διακόψει την επιχειρηµατική του δραστηριότητα ή, σε περίπτωση νοµικού προσώπου, βρίσκεται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης, εκτός εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου ή αποφασισθεί από το αρµόδιο όργανο του νοµικού προσώπου η αναβίωσή του, πριν από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών ή
(4) έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή στην περίπτωση των νοµικών προσώπων οι πρόεδροι ή οι διευθύνοντες σύµβουλοι ή οι διαχειριστές ή οι εταίροι ή και κάθε πρόσωπο εντεταλµένο είτε από το νόµο, είτε από ιδιωτική βούληση, είτε µε δικαστική απόφαση στη διαχείριση αυτών για ένα από τα ακόλουθα αδικήµατα: αα) φοροδιαφυγή, εκτός αν αφορά µη απόδοση φόρου προστιθέµενης αξίας, φόρου κύκλου εργασιών, φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούµενων και επιρριπτόµενων φόρων τελών ή εισφορών ή φόρου πλοίων,
ββ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεµπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία, ή απάτη, σε βαθµό κακουργήµατος. Στην περίπτωση της απάτης, αν ο παθών είναι το Δηµόσιο ή Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, αρκεί η καταδίκη σε βαθµό πληµµελήµατος. Επί νοµικών προσώπων, η κατά τα ανωτέρω ποινική καταδίκη των παραπάνω προσώπων πρέπει να αφορά αξιόποινη πράξη που σχετίζεται µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα του νοµικού προσώπου το οποίο ζητεί την ένταξή του στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών.
ζ) Δεν ανήκει στις κάτωθι  κατηγορίες ( οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών)
(1)
τα πιστωτικά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, καθώς και τα υποκαταστήµατα αλλοδαπών πιστωτικών ή χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα,
(2) οι πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς και τα υποκαταστήµατα αλλοδαπών παρόχων επενδυτικών υπηρεσιών που λειτουργούν στην Ελλάδα,
(3) οι Οργανισµοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), καθώς και οι Οργανισµοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), καθώς και οι διαχειριστές αυτών,
(4) οι ασφαλιστικές εταιρίες.
( άρθρο 2 του Ν. 4469/2017 )

……………………

Ειδική δυνατότητα ρύθμισης των χρεών μόνο προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς

Ύστερα από αίτηση οφειλετών τους, οι οποίοι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του νόμου  4469/2017 :

α) σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2, [οι συνολικές προς ρύθµιση οφειλές δεν ξεπερνούν το ποσό των 20.000 ευρώ  ] ,

[ Επίσης για τους οφειλές με χρέη μεταξύ 20.000 έως και 50.000 ευρώ θα ακολουθείται απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών. Δηλαδή, τόσο το Δημόσιο όσο και τα πιστωτικά ιδρύματα θα έχουν προτυποποιημένες λύσεις και αξιολογήσεις βιωσιμότητας για τις περιπτώσεις αυτές. Η ακριβής διαδικασία αναμένεται να διευκρινιστεί από σχετική ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας ( πηγή : « Συχνές ερωτήσεις της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ » ) ]  ή

β) την παράγραφο 5 του άρθρου 2 [οι απαιτήσεις ενός πιστωτή υπερβαίνουν ποσοστό 85% των συνολικών απαιτήσεων ] ή

γ) επειδή αυτοί είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία αποκτούν εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα σύµφωνα µε το ν. 4172/2013, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα [Ελεύθεροι επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενοι  ],

το Δηµόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, µπορεί να προτείνουν σε αυτούς λύσεις ρύθµισης οφειλών ανάλογες µε αυτές που αποδέχονται ή αντιπροτείνουν στο πλαίσιο της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών του παρόντος. Με τις υπουργικές αποφάσεις των παραγράφων 14 και 20 µπορεί να εξειδικεύονται οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παρούσας.

( άρθρο 15, παρ. 21, του Ν. 4469/2017 )

……………………

Ποιες οφειλές δεν μπορούν να ενταχθούν στην ρύθμιση

α) Στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης δεν υπάγονται οφειλές του οφειλέτη που έχουν γεννηθεί µετά την 31η Δεκεµβρίου 2016.

Εξαιρούνται από τη διαδικασία όλες οι απαιτήσεις που έχουν γεννηθεί μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016. Μια απαίτηση θεωρείται ότι έχει γεννηθεί μετά την 31.12.2016, εφόσον η αιτία της (λ.χ. η κατάρτιση της σχετικής αρχικής σύμβασης, τιμολόγιο ) ανάγεται σε χρόνο μεταγενέστερο της παραπάνω ημερομηνίας.
 β) Δεν υπάγονται, οι απαιτήσεις των λεγόμενων «μικρών πιστωτών» της επιχείρησης. [ δείτε αναλυτικά στο λήμμα Π : Πιστωτές – Κατηγορίες – «Μικροί» Πιστωτές ]

γ) Δεν υπάγονται, οι απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου λόγω της ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων.

δ) Δεν υπάγονται, οι απαιτήσεις των πελατών του Εξωτερικού [ θέση της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ ]

Οι μη υπαγόμενες στην ρύθμιση απαιτήσεις των πιστωτών:

(α) δεν συμμετέχουν στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού.

(β) δεν συμμετέχουν στην απαρτία που απαιτείται για την επίτευξη συμφωνίας,

(γ) δεν ρυθμίζονται με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών .

Σημειώνεται επίσης ότι :

Οι απαιτήσεις των συνδεδεμένων προσώπων με τον οφειλέτη, δεν συμμετέχουν στην απαρτία, αλλά μπορούν να ρυθμίζονται με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης των οφειλών.

……………………

 

Ακόμα και αν δεν σκεφτόμαστε να υποβάλλουμε σχετική αίτηση, ο «εξωδικαστικός μηχανισμός» μας αφορά γιατί :

α) Μπορούμε να εμπλακούμε στην διαδικασία/διαπραγμάτευση ως Πιστωτές, οφειλέτη μας, ο οποίος έχει υποβάλλει « αίτηση » [ Δείτε στο λήμμα Π «Πιστωτές – Υποχρέωση συμμετοχής - Κατηγορίες – «Μικροί» Πιστωτές »

β) [ Σπάνια βέβαια  περίπτωση ] Το Δηµόσιο, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή οι χρηµατοδοτικοί φορείς µπορούν ως πιστωτές να κινήσουν τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών κοινοποιώντας στον οφειλέτη έγγραφη δήλωση, µε την οποία τον καλούν να υπαχθεί στη διαδικασία .

 

●●●

 

 

Β Βασικές αρχές - Βασική εξίσωση – Βασικά στάδια της διαδικασίας -Βήματα της αίτησης:

 

Βασικές αρχές του Εξωδικαστικού Μηχανισμού

·         Πρόκειται για Διαδικασία εξωδικαστική με πρόβλεψη εθελοντικής δικαστικής επικύρωσης

·         Υπάρχει Καθολικότητα ρύθμισης των οφειλών (προς Τράπεζες, Δημόσιο και Λοιπούς Πιστωτές)

·         Υπάρχει Διαφάνεια ως προς την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη

·         Αξιοποιείται  ο θεσμός  της διαμεσολάβησης .

·         Υπάρχουν Αντικειμενικά κριτήρια υπαγωγής στη διαδικασία

·         Η διαδικασία γίνεται κυρίως ηλεκτρονικά και υπάρχει Ηλεκτρονική επεξεργασία των στοιχείων.

·         Ισχύει η Αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης του πιστωτή

·         Ισχύει  η Αρχή της της σύμμετρης ικανοποίησης των απαιτήσεων ων πιστωτών .

( Πηγή : Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων – Ε.Γ.Δ.Ι.Χ – Ιούλιος 2017 )

……………….

 

«Βασική εξίσωση»

Η «Βασική εξίσωση», στην οποία στηρίζεται ο «Εξωδικαστικός Μηχανισμός », είναι η εξής :

[ Περιουσιακά στοιχεία οφειλέτη, συνοφειλετών και εγγυητών  ( αποτιμούμενα στην «τρέχουσα αξία»] < [ «Παρούσα αξία » των δόσεων πληρωμής του χρέους, που προτείνονται από τον Οφειλέτη στους Πιστωτές του ]

Δηλαδή οι πιστωτές δεν μπορούν να λάβουν σε «παρούσες αξίες », λιγότερα χρήματα, από αυτά που θα λάμβαναν, αν ο οφειλέτης οδηγείτο σε «πτώχευση» και γινόταν ρευστοποίηση της περιουσίας του.

Στην οικονομική επιστήμη, η παρούσα προεξοφλημένη αξία, γνωστή επίσης ως παρούσα αξία, είναι η αξία μιας αναμενόμενης ταμειακής εισροής κατά την ημερομηνία της αποτίμησης. Παρούσα αξία ( present value ) είναι η αξία που έχει σήμερα ένα συγκεκριμένο ποσό που θα δοθεί σε μία ορισμένη ημερομηνία στο μέλλον. Στο excel η «Συνάρτηση NPV» υπολογίζει την καθαρή παρούσα αξία μιας επένδυσης με βάση ένα προεξοφλητικό επιτόκιο και μια σειρά μελλοντικών πληρωμών (αρνητικές τιμές) και εισοδημάτων (θετικές τιμές).

Σύνταξη : NPV (επιτόκιο;τιμή1;[τιμή2];...)

( Πηγή : https://support.office.com/el-gr/article/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-NPV-8672cb67-2576-4d07-b67b-ac28acf2a568 )

………………………..

 

Βασικά στάδια της διαδικασίας, που πρέπει να ακολουθήσει ένας οφειλέτης, που θέλει να ενταχθεί στον «Εξωδικαστικό Μηχανισμό » :

·         Έλεγχος της πλήρωσης των απαιτούμενων προϋποθέσεων από την οφειλέτρια επιχείρηση.

·         Σύγκριση των συνεπειών του «Εξωδικαστικού Μηχανισμού» με άλλες εναλλακτικές περιπτώσεις ( δυνατότητα ρυθμίσεων )

·         Προκαταρτικός σχεδιασμός του «σχεδίου/πρότασης» προς τους Πιστωτές, ώστε να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες της επιχείρησης και να πληροί την  «Βασική εξίσωση»  [ Εύρεση της αξίας ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων και « παρούσα αξία » της πρότασης αποπληρωμής ]  .

·         Υποβολή της «αίτησης» και των στοιχείων που απαιτούνται (δείτε στο λήμμα : Ζητούμενα στοιχεία κατά την υποβολή της αίτησης )

·         Ορισμός Μεσολαβητή/Συντονιστή από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

·         Ύπαρξη απαρτίας συμμετεχόντων πιστωτών (τουλάχιστον του 50% του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη ).

·         Διορισμός «εμπειρογνώμονα»

·         Υποβολή  έκθεσης  βιωσιμότητας και σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών από τον εμπειρογνώμονα στον συντονιστή και τυχόν αντιπροτάσεων από τους πιστωτές.

·         Έγκριση πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών ( απαιτείται συμφωνία του οφειλέτη και πλειοψηφία τριών πέμπτων (3/5) των συµμετεχόντων πιστωτών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται ποσοστό δύο πέμπτων (2/5) των συµµμετεχόντων πιστωτών µε ειδικό προνόμιο ) .

·         Σύνταξη της «σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών»

·         Επικύρωση από το δικαστήριο της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών [ Προαιρετικό ].

 

 Προθεσμία για την υποβολή της αίτησης

Κάθε οφειλέτης μπορεί να υποβάλει αίτηση για την υπαγωγή του στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών έως την 31η Δεκεµβρίου 2018, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 4469/2017.

Αποκλείεται η υποβολή δεύτερης αίτησης από τον ίδιο οφειλέτη όσο εκκρεµεί η πρώτη ή µετά τη σύνταξη από το συντονιστή πρακτικού περαίωσης της διαδικασίας, ή πρακτικού αποτυχίας για οποιονδήποτε από τους προβλεπόµενους στον ν. 4469/2017  λόγους.

 

 « Κοινή αίτηση»
Αίτηση µπορεί να υποβάλουν από κοινού περισσότεροι από έναν οφειλέτες, εφόσον είναι νοµικά πρόσωπα για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο 32 του ν. 4308/2014.

Πρόσκληση Πιστωτών τον Οφειλέτη για υποβολή αίτησης από αυτόν.
Το Ελληνικό Δηµόσιο, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, περιλαµβανοµένων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, ή οι χρηµατοδοτικοί φορείς µπορούν ως πιστωτές να κινήσουν τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών κοινοποιώντας στον οφειλέτη µε δικαστικό επιµελητή ή µε συστηµένη επιστολή ή µε ισοδύναµου τύπου ταχυδροµική επιστολή ή αυτοπρόσωπη παράδοση, εφόσον διασφαλίζονται µε ισοδύναµο τρόπο η επιβεβαίωση αποστολής, παραλαβής και εµπιστευτικότητας, έγγραφη δήλωση, µε την οποία τον καλούν να υπαχθεί στη διαδικασία του Ν. 4469/2017, υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών. Η πρόσκληση του προηγούµενου εδαφίου κοινοποιείται µε επιµέλεια του πιστωτή και στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. Η παράλειψη του οφειλέτη να υποβάλει αίτηση για κίνηση της διαδικασίας εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της εξώδικης έγγραφης γνωστοποίησης έχει ως συνέπεια να µην δικαιούται να κινήσει ο ίδιος τη διαδικασία υπαγωγής µεταγενέστερα, χωρίς να προσκληθεί εκ νέου από τους πιστωτές. Αν ο οφειλέτης υποβάλει αίτηση εµπρόθεσµα, ο πιστωτής που κίνησε τη διαδικασία λογίζεται ως συµµετέχων. [ Η  διαδικασία δεν διαφοροποιείται είτε η αίτηση υποβληθεί απευθείας από τον οφειλέτη, είτε κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης των πιστωτών ].
( άρθρο 4 του Ν. 4469/2017 )

……………………

 

 Βήματα στην : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΤΗ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ

 Πρώτο στάδιο [ Παροχή εξουσιοδότησης ] :

·         Εισερχόμαστε στον δικτυακό τόπο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους (www.keyd.gov.gr), επιλέγουμε στην κορυφή της αρχικής σελίδας την υπερ-σύνδεση με τίτλο "Αιτηθείτε στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό", η οποία μας οδηγεί σε σελίδα στην οποία υπάρχει κουμπί που παραπέμπει απευθείας στην ειδική πλατφόρμα υποβολής αίτησης.

·         Κάνουμε εισαγωγή των προσωπικών μας κωδικών taxisnet (username + password ) και επιλέγουμε «Συνέχεια»

·         Επιλέγουμε ρόλο χρήστη: α. Οφειλέτης, β. Εκπρόσωπος δηλ. εξουσιοδοτημένος από Οφειλέτη π.χ. Λογιστής κ.λπ.

·         Επιλέγουμε «Ενημέρωση» ώστε να συμπληρώσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας του Οφειλέτη(Τηλέφωνο, e-mail) και στη συνέχεια «Ενημέρωση»:

·         Παροχή εξουσιοδότησης για αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δεδομένων του οφειλέτη. [ Ο οφειλέτης δηλώνει τη συγκατάθεσή του για του για του για : Άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου. Κοινοποίηση των δεδομένων του στο συντονιστή, τον εμπειρογνώμονα και στους συμμετέχοντες πιστωτές . Διασταύρωση των στοιχείων από τους προαναφερθέντες ]. Επιλέγουμε στο checkbox και στη συνέχεια «Επιβεβαίωση στοιχείων».

Η Εφαρμογή μας μεταφέρει στο 2ο Στάδιο.

Δεύτερο στάδιο  [Επιπρόσθετα στοιχεία] :

·         Επιπρόσθετα στοιχεία, ώστε να ξεκινήσουμε την κατά φάση συμπλήρωση της αίτησης: [ Λογιστικό σύστημα, Ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης, ΚΑΔ, Κύκλος εργασιών, Συνολικές υποχρεώσεις και Περιγραφή δραστηριότητας, Περιγραφή Οικονομικής Κατάστασης ( Δυσκολία αποπληρωμής των υποχρεώσεων ) , Λόγοι Οικονομικής αδυναμίας ( π.χ πτώση τζίρου, επισφάλειες, κ.λπ ) , Προοπτικές της επιχείρησης ( π.χ αύξηση τζίρου, αύξηση κερδών, κ.λπ ) ]

·         Συμπληρώνουμε τα αντίστοιχα πεδία και όταν ολοκληρωθεί η συμπλήρωση επιλέγω «Αποθήκευση» και «Επόμενο βήμα».

Τρίτο στάδιο  [ Κριτήρια υπαγωγής.] :

·         Πρώτα επιλέγω «Έλεγχος online κριτηρίων» και ενημερώνεται αυτόματα για τυχόν οφειλές στα Ασφαλιστικά Ταμεία και στη συνέχεια επιλέγουμε στα checkbox κριτηρίων. Τέλος, επιλέγουμε «Αποθήκευση» και «Επόμενο βήμα».

·         Επιβεβαιώνουμε για την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης των κριτηρίων.

Τέταρτο στάδιο [ Υποβολή αίτησης ] :

·         Υποβολή αίτησης όπου επιλέγουμε αρχικά «Εισαγωγή/έλεγχος οφειλών» , στη συνέχεια συμπληρώνουμε τα αντίστοιχα 4 πεδία [«Επιπρόσθετα στοιχεία» , «Επισυναπτόμενα αρχεία» ,  «Δεδομένα οφειλών», «Υπεύθυνη Δήλωση» ] και τέλος επιλέγουμε «Αποθήκευση»:

·         Επιλέγουμε «Επιπρόσθετα στοιχεία» ώστε να ελέγξουμε την ορθότητα των

προσυμπληρωθέντων στοιχείων της αίτησης:

·         Επιλέγουμε «Επισυναπτόμενα αρχεία» ώστε να προχωρήσουμε στην επισύναψη όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών: [ Πρόταση του Οφειλέτη, Έκθεση βιωσιμότητας, Έκθεση εκτιμητή ακινήτων, αντίγραφο ποινικού μητρώου του οφειλέτη, κ.λπ – Δείτε αναλυτικά στο λήμμα «Ζητούμενα στοιχεία » ] .

·         Επιλέγουμε «Δεδομένα οφειλών» και αρχικά συμπληρώνουμε τον πίνακα Πιστωτών

·         Προσθήκη πιστωτών.

·         Οι Θεσμικοί πιστωτές επιλέγονται από έτοιμη λίστα. Για τους υπόλοιπους πιστωτές π.χ προμηθευτές, εργαζόμενοι κ.λπ. προχωράμε σε συμπλήρωση με τα απαραίτητα στοιχεία τους.

·         Στη συνέχεια επιλέγουμε «Συνοφειλέτες», ώστε να προσθέσουμε τυχόν συνοφειλέτες οι οποίοι χαρακτηρίζονται Ειδικοί ή Υποχρεωτικοί ανάλογα την περίπτωση.

·         Επιλέγουμε «Οφειλές», ώστε να συμπληρώσουμε τον πίνακα Οφειλών/Πιστωτή.

·         Επιλέγουμε «Υπεύθυνη Δήλωση», κάνουμε checkbox και επιλέγουμε «Αποθήκευση».

·         Έχοντας ολοκληρώσει και αυτό το Στάδιο, η αίτηση αποθηκεύεται προσωρινά έως ότου συνυποβάλλει/ουν αίτηση ο/οι Συνοφειλέτες. Σε περίπτωση μη ύπαρξης Συνοφειλετών η Εφαρμογή μας δίνει το δικαίωμα Οριστικής Υποβολής.

Πέμπτο στάδιο [ Έλεγχος πληρότητας ] :

·         Μετά την Οριστική συνυποβολή αίτησης από Συνοφειλέτη, ο Οφειλέτης εισέρχεται εκ νέου στην Εφαρμογή και επιλέγει Οριστική Υποβολή αίτησης με αποτέλεσμα την αυτόματη Ανάθεσή της σε «Συντονιστή».

Έκτο στάδιο [ Διαπραγμάτευση ] :

·         ……………………………. [ Εφοδιάζεται με στοιχεία κατά την διάρκεια της διαπραγμάτευσης ]

Έβδομο στάδιο [ Αποτέλεσμα ] :

·         …………………………….

 

……………………

 

Βήματα  ΣΥΝΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΥΝΟΦΕΙΛΕΤΗ

·         Εισερχόμαστε στο www.keyd.gov.gr/ocw , κάνουμε εισαγωγή των προσωπικών μας

κωδικών taxisnet και επιλέγουμε «Συνέχεια».

·         Επιλέγουμε τον ρόλο « Συνοφειλέτης» και μετά «Είσοδος».

Πρώτο στάδιο [ Παροχή εξουσιοδότησης ] :

·         Αρχικά κάνουμε checkbox για παροχή εξουσιοδότησης αυτεπάγγελτης αναζήτησης των δεδομένων του συνοφειλέτη και στη συνέχεια «Βεβαίωση στοιχείων».

Δεύτερο στάδιο [ Κριτήρια υπαγωγής συνοφειλέτη  ] :

·         Συμπληρώνουμε τα αντίστοιχα πεδία που μας ζητά η Εφαρμογή (τα ΦΠ δεν συμπληρώνουν δύο πεδία) , κάνουμε checkbox για τα κριτήρια υπαγωγής και τέλος «Αποθήκευση»:

·         Ενημέρωση στοιχείων Συνοφειλέτη:

·         Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος των κριτηρίων υπαγωγής του Συνοφειλέτη επιβεβαιώνουμε με «Συνέχεια». Η Εφαρμογή μας επιτρέπει να προχωρήσουμε στο 3ο Στάδιο

Τρίτο στάδιο [ Συνυποβολή στοιχείων συνοφειλέτη] :

·         Συνυποβολή στοιχείων συνοφειλέτη και να επισυνάψουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και τα Δεδομένα οφειλών

·         Ο Συνοφειλέτης συμπληρώνει τους πιστωτές του, τυχόν Συνοφειλέτες του καθώς και τις Οφειλές του(η διαδικασία είναι όπως και στον Οφειλέτη).

Τέταρτο  στάδιο [ Ολοκλήρωση ] :

·         Αφού ολοκληρωθεί από τον Συνοφειλέτη η συμπλήρωση της αίτησής του, επιβεβαιώνει για την Οριστική Υποβολή και η Εφαρμογή ενημερώνει για την επιτυχή υποβολή και τον Οφειλέτη, ώστε να εισέλθει( ο Οφειλέτης) στην Εφαρμογή για να προχωρήσει σε Οριστική Υποβολή:

 

●●●

 

 

Γ Γιατί να υποβάλω ( ή να μην υποβάλω ) αίτηση ;

 

Γενικά

Κυρίως η  κρίση της Οικονομίας έχει αναγκάσει αρκετές επιχειρήσεις, να έχουν σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές και εξαιτίας αυτών να έχουν δεχθεί ή πρόκειται άμεσα να δεχθούν από τους «Πιστωτές» τους διάφορα μέτρα ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης. Υπό αυτό το πρίσμα ο Ν. 4469/2017, φαίνεται ως μια ακόμα ευκαιρία  αναστολής τέτοιων μέτρων  ή ως μια δυνατότητα η επιχείρηση, να λειτουργήσει σε καλύτερο περιβάλλον ρευστότητας.

Κατωτέρω αναλύονται τα σημαντικότερα από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αποκτά η  επιχείρηση, που εντάσσεται στον  Ν. 4469/2017.

 

Αναστολή μέτρων

1. Από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης/κοινοποίησης στους Πιστωτές και για χρονικό διάστηµα εβδοµήντα (70) ηµερών αναστέλλονται αυτοδικαίως τα µέτρα, εκκρεµή ή µη, ατοµικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων, των οποίων ζητείται η εξωδικαστική ρύθµιση, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού µέτρου κατά του οφειλέτη, στα οποία περιλαµβάνεται και η εγγραφή προσηµείωσης υποθήκης, εκτός εάν µε το µέτρο αυτό επιδιώκεται η αποτροπή της αποµάκρυνσης ή αφαίρεσης ή µετακίνησης κινητών πραγµάτων της επιχείρησης ή εν γένει εξοπλισµού, η οποία δεν έχει συµφωνηθεί και ενέχει κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης του οφειλέτη. Πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης που διενεργούνται από πιστωτές µετά την κοινοποίηση σε αυτούς από τον συντονιστή αντιγράφου της αίτησης υπαγωγής, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 7, είναι άκυρες. Αν κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής εκκρεµεί εναντίον του οφειλέτη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, αυτή αναστέλλεται µε την κοινοποίηση εκ µέρους του οφειλέτη της πιστοποιηµένης από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. βεβαίωσης του συντονιστή για την πληρότητα της αίτησης υπαγωγής στα όργανα εκτέλεσης, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να έπεται χρονικά της αποστολής της πρόσκλησης της παραγράφου 2 του άρθρου 7. Όταν η διαδικασία επισπεύδεται από τη φορολογική διοίκηση µε βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων, όργανο εκτέλεσης είναι η αρµόδια για την επιδίωξη της είσπραξης υπηρεσία της φορολογικής διοίκησης.
2. Η κατά την παράγραφο 1 αυτοδίκαιη αναστολή αίρεται αυτοδικαίως όταν:
α) η διαδικασία περαιωθεί ως άκαρπη είτε λόγω έλλειψης απαρτίας είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ή β) ληφθεί σχετική απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των συµµετεχόντων πιστωτών.
3. Ο οφειλέτης µπορεί να ζητήσει από το Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας του, κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, παράταση της αναστολής της παραγράφου 1 για χρονικό διάστηµα έως τεσσάρων (4) επιπλέον µηνών. Αναγκαία προϋπόθεση της παράτασης αναστολής εκτέλεσης αποτελεί η συναίνεση της απόλυτης πλειοψηφίας των συµµετεχόντων πιστωτών. Η συναίνεση δίνεται είτε εγγράφως είτε προφορικά µε δήλωση των πιστωτών στο ακροατήριο.
4. Κάθε πιστωτής µπορεί να ζητήσει από το Μονοµελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας εντός της οποίας έχει έδρα ο οφειλέτης, την πρόωρη παύση της αναστολής της παραγράφου 1, εφόσον πιθανολογείται ότι η αναστολή εκτέλεσης θα επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα πιστωτή. Η αίτηση εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Αν η αίτηση υποβάλλεται από την πλειοψηφία των πιστωτών, το αρµόδιο δικαστήριο αίρει την αναστολή εκτέλεσης υποχρεωτικά.
5. Η αναστολή εκτέλεσης του παρόντος άρθρου επάγεται αυτοδίκαια την απαγόρευση της διάθεσης ή της επιβάρυνσης των ακινήτων και του εξοπλισµού της επιχείρησης του οφειλέτη ή και άλλων περιουσιακών του στοιχείων, η διάθεση των οποίων δεν εντάσσεται στη συνήθη επιχειρηµατική του δραστηριότητα.
6. Η αναστολή εκτέλεσης του παρόντος άρθρου δεν θίγει τις ειδικές ρυθµίσεις για αναγκαστική εκτέλεση των συµφωνιών παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας.

( άρθρο 13 του Ν. 4469/2017 )

 

Καταγγελία διαρκών συμβάσεων

Η υποβολή αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών δεν συνιστά σπουδαίο λόγο για την καταγγελία διαρκών συµβάσεων.
( άρθρο 4, παρ. 7 του Ν. 4469/2017 )

 

Αναστολή της διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών
Μόλις ο συντονιστής διαπιστώσει ότι ο φάκελος είναι πλήρης, κοινοποιεί µέσα σε δύο (2) ηµέρες απόσπασµα της αίτησης σε όλους τους πιστωτές που αναφέρονται σε αυτήν. Η κοινοποίηση αυτή αναστέλλει τη διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών (195/1/29.7.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεµάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, Β΄ 2376) που έχει θεσπισθεί σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013 (Α΄ 288). Αν δεν επιτευχθεί συµφωνία στο πλαίσιο του παρόντος νόµου, η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) του Κώδικα Δεοντολογίας συνεχίζεται από το στάδιο στο οποίο είχε σταµατήσει.

( άρθρο 4, παρ. 8  του Ν. 4469/2017 )

 

Δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι ή προσαυξήσεις

Επί των οφειλών προς το Δηµόσιο που ρυθµίζονται δυνάµει της σύµβασης αναδιάρθρωσης δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι ή προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής. Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της σύµβασης αναδιάρθρωσης και κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, δεν υπολογίζονται τα πρόστιµα του άρθρου 57 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), και του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε..
( άρθρο 15, παρ. 8, του Ν. 4469/2017 )

 

Χορήγηση αποδεικτικού ενηµερότητας
Για τη χορήγηση αποδεικτικού ενηµερότητας στον οφειλέτη και τους συνοφειλέτες που δεσµεύονται από τη σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών εφαρµόζεται το άρθρο 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Η ρύθµιση οφειλών στο πλαίσιο του παρόντος νόµου θεωρείται ως ρύθµιση τµηµατικής καταβολής για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου. Για τη χορήγηση αποδεικτικού ενηµερότητας δεν λαµβάνονται υπόψη τυχόν προς διαγραφή οφειλές, όπως αυτές προσδιορίζονται στην ανωτέρω σύµβαση.
( άρθρο 15, παρ. 10, του Ν. 4469/2017 )

 

Δημόσιο - Αναστολή  λήψης αναγκαστικών µέτρων και ποινικής δίωξης
α. λόγω υποβολής αίτησης

Από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης του συντονιστή προς την αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης προκειμένου αυτή να συμμετάσχει στη διαδικασία εξωδικαστικού μηχανισμού, αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης, κατά του αιτούντα οφειλέτη και μόνο για τις οφειλές που υπάγονται σε εξωδικαστική ρύθμιση, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου. Ειδικά για την περίπτωση που κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό εκκρεμεί εναντίον του οφειλέτη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, αυτή αναστέλλεται με την κοινοποίηση εκ μέρους του οφειλέτη της πιστοποιημένης από την ΕΓΔΙΧ βεβαίωσης του συντονιστή για την πληρότητα της αίτησης υπαγωγής στην αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης. Η ως άνω βεβαίωση πρέπει σε κάθε περίπτωση να έπεται χρονικά της πρόσκλησης του συντονιστή προς τους πιστωτές για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.
Η αναστολή ισχύει κατ' αρχήν για χρονικό διάστημα έως εβδομήντα ( 70) ημερών και δύναται να παραταθεί για χρονικό διάστημα έως τεσσάρων (4) επιπλέον μηνών, κατόπιν έκδοσης σχετικής δικαστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας του οφειλέτη και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου. Πρόωρη παύση της αναστολής επέρχεται :
α. αυτοδικαίως, εφόσον η διαδικασία περαιωθεί ως άκαρπη είτε λόγω έλλειψης απαρτίας, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο (σχετ. παρ. 2 του άρθρου 13),
β. αυτοδικαίως, εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών (σχετ. παρ. 2 του άρθρου 13 ) και
γ. κατόπιν έκδοσης δικαστικής του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας εντός της οποίας έχει έδρα ο οφειλέτης, μετά από αίτηση οποιουδήποτε πιστωτή (και ως εκ τούτου και της Φορολογικής Διοίκησης), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου ( σχετ. παρ. 4 του άρθρου 13).
Επισημάνσεις :
(1) Η αναστολή μέτρων καταλαμβάνει τόσο τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης όσο και τα ασφαλιστικά μέτρα. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται επί των οφειλών αυτών η εγγραφή υποθήκης προς διασφάλισή τους. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η λήψη ασφαλιστικού μέτρου, αν με αυτό επιδιώκεται η αποτροπή της απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών πραγμάτων της επιχείρησης ή εν γένει εξοπλισμού, η οποία δεν έχει συμφωνηθεί και ενέχει κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης του οφειλέτη.
(2) Πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης που διενεργούνται μετά την κοινοποίηση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ιδίου νόμου, στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης από το συντονιστή αντιγράφου της αίτησης υπαγωγής, είναι άκυρες και ως εκ τούτου η Φορολογική Διοίκηση οφείλει να τις ανακαλεί. Για την εφαρμογή των ανωτέρω, συνιστάται ο έλεγχος για την τήρηση των ανωτέρω και ειδικότερα η συνδρομή των προαναφερθεισών ημερομηνιών, με τα αποδεικτικά αυτών στοιχεία, προκειμένου να διαγνωστεί το έγκυρο ή μη της διοικητικής εκτέλεσης.
β. λόγω υποβολής αίτησης δικαστικής επικύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών (
άρθρου 12 του ν.4469/2017)
Από την κατάθεση της αίτησης για την επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών στο αρμόδιο δικαστήριο, αναστέλλονται αυτοδίκαια τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης, κατά του αιτούντα οφειλέτη και μόνο για τις οφειλές που ρυθμίζονται από τη σύμβαση, καθώς και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Ειδικά για την περίπτωση που κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης για τη δικαστική επικύρωση της σύμβασης, εκκρεμεί εναντίον του οφειλέτη διαδικασία αναγκαστικής ή διοικητικής εκτέλεσης, αυτή αναστέλλεται με την κοινοποίηση εκ μέρους του οφειλέτη της αίτησης για την επικύρωση της σύμβασης στην αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης.
Η αναστολή ισχύει έως την έκδοση της δικαστικής απόφασης σχετικά με την επικύρωση ή μη της συμφωνίας. Επισημαίνεται πάντως ότι, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου, η συζήτηση της αίτησης για την επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών προσδιορίζεται εντός δύο (2) μηνών από την κατάθεση, ενώ η απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου δημοσιεύεται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της συζήτησης.
Επισημάνσεις :
(1) Η αναστολή μέτρων καταλαμβάνει τόσο τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης όσο και τα ασφαλιστικά μέτρα. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται επί των οφειλών αυτών η εγγραφή υποθήκης προς διασφάλισή τους. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται: (α) η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης ή άλλο ασφαλιστικό μέτρο που έχει συμφωνηθεί με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών και (β) η λήψη ασφαλιστικού μέτρου, αν με αυτό επιδιώκεται η αποτροπή της απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών πραγμάτων της επιχείρησης ή εν γένει εξοπλισμού, η οποία δεν έχει συμφωνηθεί και ενέχει κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης του οφειλέτη.
(2) Η εν λόγω αναστολή ισχύει μόνο σε περίπτωση που το Δημόσιο δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, καθώς στην περίπτωση που έχει ήδη εγκρίνει και συνυπογράψει αυτή δεσμεύεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ιδίου νόμου (βλ. αναλυτικά κεφάλαιο Ε, υποκεφάλαιο I, περίπτωση V )
(3) Για την εφαρμογή των ανωτέρω, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του ιδίου άρθρου, ο αιτών οφειλέτης ειδοποιεί τους εμπλεκόμενους πιστωτές (και ως εκ τούτου και την αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, εφόσον συντρέχει περίπτωση) εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης για την κατάθεση αυτής και την ημερομηνία συζήτησής της. Εξάλλου, σε περίπτωση οφειλών προς το Δημόσιο, διατάσσεται υποχρεωτικά η κλήτευση της Φορολογικής Διοίκησης.
(ΠΟΛ.1124/2017)

 

Οφειλές υπέρ τρίτων οι οποίες βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση

Τα ανωτέρω εφαρµόζονται αναλόγως και για οφειλές υπέρ τρίτων οι οποίες βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση και για τις οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης:
( άρθρο 15, παρ. 13, του Ν. 4469/2017 )

 

Οφειλές σε Ασφαλιστικούς φορείς

 Από την ηµεροµηνία υπογραφής από το Κ.Ε.Α.Ο. της εγκριθείσας σύµβασης αναδιάρθρωσης ή, σε περίπτωση δικαστικής επικύρωσης, από την κοινοποίηση στο Κ.Ε.Α.Ο. της δικαστικής απόφασης µε την οποία επικυρώθηκε σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, για τις υπαγόµενες στη σύµβαση οφειλές:
α) Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών µέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για τις ληξιπρόθεσµες δόσεις της σύµβασης.
β) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για τα αδικήµατα του α.ν.
86/1967 (Α΄136) και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο αυτό ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστηµα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήµατος, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισµός της παραγράφου 3 του άρθρου 113 του Π.Κ..

( άρθρο 15, παρ. 19, του Ν. 4469/2017 )

 

Συνέπειες µη τήρησης της συµφωνίας .

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει προς οποιονδήποτε πιστωτή οποιοδήποτε οφειλόµενο ποσό σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των ενενήντα (90) ηµερών, ο πιστωτής δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση της συµφωνίας ως προς όλους, καταθέτοντας αίτηση στο δικαστήριο που επικύρωσε τη σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών ή στο Πολυµελές Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου έχει έδρα ο οφειλέτης, αν η σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών δεν έχει επικυρωθεί σύµφωνα µε το άρθρο 12. Η αίτηση εκδικάζεται κατά τις διατάξεις της εκούσιας δικαιοδοσίας.
2. Με την ακύρωση της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών αναβιώνουν οι απαιτήσεις των πιστωτών κατά του οφειλέτη και των συνοφειλετών. Ποσά που καταβλήθηκαν σε εκτέλεση της σύµβασης αναδιάρθρωσης αφαιρούνται από τις απαιτήσεις που αναβίωσαν.
3. Μετά την άσκηση της αίτησης ακύρωσης της συµφωνίας, κάθε πιστωτής µπορεί να ζητήσει από το Μονοµελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας εντός της οποίας έχει έδρα ο οφειλέτης, να ληφθούν ασφαλιστικά µέτρα, σύµφωνα µε την κατάσταση που υπήρχε πριν από τη σύναψη της υπό ακύρωση συµφωνίας, εφόσον πιθανολογείται ανεπανόρθωτη βλάβη του αιτούντος πιστωτή. Η αίτηση εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Αν η αίτηση υποβάλλεται από την πλειοψηφία των πιστωτών, το δικαστήριο διατάσσει τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων.
4. Πράξεις που έλαβαν χώρα σε εκπλήρωση όρων της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών δεν υπόκεινται στην πτωχευτική ανάκληση που προβλέπεται στα άρθρα 41 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα.
5. Η ακύρωση της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών αποτελεί µαχητό τεκµήριο για την παύση πληρωµών του οφειλέτη.
6. Επέρχεται αυτοδικαίως ανατροπή της σύµβασης αναδιάρθρωσης έναντι του Δηµοσίου ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και αναβίωση των απαιτήσεών τους, µε συνέπεια να καθίσταται αµέσως ληξιπρόθεσµο και απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής που παραµένει ανεξόφλητο, σύµφωνα µε τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης, µαζί µε τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, στις εξής περιπτώσεις: α) µη καταβολή δόσεων ή µερική καταβολή δόσεων από τον οφειλέτη προς τη Φορολογική Διοίκηση ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως αυτές προσδιορίζονται στη σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, έως τη συµπλήρωση του ποσού που αντιστοιχεί σε τρεις (3) δόσεις, β) παράλειψη του οφειλέτη να υποβάλει τις προβλεπόµενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και φόρου προστιθέµενης αξίας, καθώς και την προβλεπόµενη Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), εντός τριών (3) µηνών από την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής τους, και γ) παράλειψη του οφειλέτη να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει µε νόµιµο τρόπο, µε αναστολή είσπραξης ή ρύθµιση τµηµατικής καταβολής, τις οφειλές του είτε προς το Δηµόσιο ή υπέρ τρίτων που εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση είτε προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες βεβαιώθηκαν µετά τις 31 Δεκεµβρίου 2016, εντός ενενήντα (90) ηµερών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος ή, σε περίπτωση δικαστικής επικύρωσης, από την ηµεροµηνία επικύρωσης της σύµβασης αναδιάρθρωσης ή, προκειµένου για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσµες µετά την έναρξη ισχύος ή την επικύρωση της σύµβασης, εντός εξήντα (60) ηµερών από τη λήξη της νόµιµης προθεσµίας καταβολής τους. Το Δηµόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν αµελλητί την επέλευση της αυτοδίκαιης ανατροπής της σύµβασης σε όλους τους πιστωτές. Εντός τριάντα (30) ηµερών από τη γνωστοποίηση αυτή οποιοσδήποτε πιστωτής µπορεί να ζητήσει την ακύρωση της συµφωνίας ως προς όλους τους πιστωτές.

( άρθρο 14, του Ν. 4469/2017 )

 

Συγκατάθεση για παροχή στοιχείων στους Πιστωτές .

Με την αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία παρέχεται από τον οφειλέτη άδεια για κοινοποίηση στον συντονιστή, τον εµπειρογνώµονα και τους συµµετέχοντες πιστωτές, επεξεργασία και διασταύρωση από αυτούς των δεδοµένων του, τα οποία περιλαµβάνονται στην αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα, όσο και άλλων δεδοµένων του που βρίσκονται στην κατοχή των συµµετεχόντων πιστωτών για τους σκοπούς της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών. Η άδεια του προηγούµενου εδαφίου συνεπάγεται την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α΄270) και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170). Επίσης, µε την αίτηση υπαγωγής παρέχεται από τον οφειλέτη άδεια για κοινοποίηση σε όλους τους πιστωτές των στοιχείων που περιλαµβάνονται στο απόσπασµα της αίτησης, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 7.
( άρθρο 5, παρ. 6  του Ν. 4469/2017 )

Φορολόγηση του ποσού της ωφέλειας από την διαγραφή « κούρεμα » των απαιτήσεων .

« 1. Σε περίπτωση διαγραφής οφειλής, τίθεται ζήτημα φορολογικής επιβάρυνσης του οφειλέτη για την ωφέλεια που αποκομίζει;

Με το ζήτημα της φορολογικής επιβάρυνσης για διαγραφή οφειλών τόσο προς ιδιώτες όσο και προς δημόσιο ή τραπεζικά ιδρύματα, έχουμε ασχοληθεί με παλιότερα άρθρα μας. Σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΚΦΕ: «Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες:…………… γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.» Η διαγραφόμενη απαίτηση ενός πιστωτή εμπίπτει στο άρθρο αυτό. Στο άρθρο 62 παρ.1 του ν.4389/2016 αναφέρεται ότι:

«Η ωφέλεια νομικού πρόσωπου, νομικής οντότητας, καθώς και φυσικού προσώπου που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία προκύπτει από τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου του χρέους προς πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, προς υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή προς εταιρεία του ν. 4354/2015 (Α’ 176) στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, δεν θεωρείται δωρεά και απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος.» (προσοχή, ισχύει για εξωδικαστικές συμφωνίες που συνάπτονται μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2017). Βλέπουμε λοιπόν πως ενώ όσον αφορά τις οφειλές προς τα τραπεζικά ιδρύματα, οι οφειλέτες έχουν εξασφαλίσει, τουλάχιστον μέχρι και το τέλος του 2017, ότι δε θα επιβαρυνθούν φορολογικά για οποιοδήποτε διαγραφόμενο ποσό, δεν ισχύει το ίδιο για τους υπόλοιπους πιστωτές. Κρίνουμε ότι η ΑΑΔΕ οφείλει να εκδώσει σε συνεργασία με την ΕΓΔΙΧ μία εμπεριστατωμένη εγκύκλιο η οποία θα εξηγεί τις συνέπειες από την ωφέλεια που προκύπτει λόγω διαγραφής ανάλογα με την κατηγορία του πιστωτή (ιδιώτης, τράπεζα, Δημόσιο).»

(Άρθρο « Σημαντικά σημεία που πολλοί δεν γνωρίζουν για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων»  του Γιώργου Δαλιάνη, με τη συνεργασία του Φίλιππου Ζήρα)

●●●

 

 

Δ Διαμεσολαβητής – Συντονιστής [ Μητρώο Συντονιστών ]  :

 

Βασικές ιδιότητες και αρμοδιότητες

·         Ο συντονιστής είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Συντονιστών και είναι ανεξάρτητος τρίτος, ο οποίος διορίζεται αυτοματοποιημένα από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.,

·         Εποπτεία και συντονισμός των εμπλεκόμενων μερών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

·         Έλεγχος πληρότητας της αίτησης.

·         Αποστολή προσκλήσεων σε πιστωτές και συνοφειλέτες για να συμμετάσχουν στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης.

·         Έλεγχος απαρτίας και των ποσοστών πλειοψηφίας.

·         Σύνταξη του πρακτικού περαίωσης της διαδικασίας ή εφόσον η διαδικασία θεωρείται ως άκαρπη σε κάποιο στάδιο συντάσσει «πρακτικό αποτυχίας».

·         Μεριμνά για την υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών από την πλειοψηφία των πιστωτών και τον οφειλέτη.

·         Παρέχει διαβεβαίωση ότι κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης των πιστωτών τηρήθηκαν οι διατάξεις του Νόμου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων.

 

Διαδικασία διορισμού

 Στο «Μητρώο Συντονιστών» εγγράφονται κατά προτεραιότητα διαπιστευµένοι διαµεσολαβητές του ν. 3898/2010 (Α΄ 211) ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση της πρόσκλησης. Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), µε την οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαιώνει την ιδιότητά του ως διαπιστευµένου διαµεσολαβητή του ν. 3898/2010. [  Αριθμ. πρωτ.: 79817/2017 - Στελέχωση Μητρώου Συντονιστών του άρθρου 6 Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 62 Α') ]

Εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την κατάθεση της αίτησης, η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διορίζει συντονιστή της διαδικασίας από το µητρώο συντονιστών. Η έδρα του συντονιστή πρέπει να βρίσκεται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία έχει την έδρα του ο οφειλέτης. Αν δεν υπάρχει εγγεγραµµένος συντονιστής στο µητρώο µε έδρα εντός της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία έχει την έδρα του ο οφειλέτης, διορίζεται συντονιστής που εδρεύει εντός της διοικητικής περιφέρειας της έδρας του οφειλέτη.

Ο συντονιστής ειδοποιείται από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. για το διορισµό του, τον οποίο µπορεί να αποποιηθεί εντός τεσσάρων (4) εργάσιµων ηµερών. Ο συντονιστής υποχρεούται να αποποιηθεί το διορισµό του αν συντρέχουν στο πρόσωπό του περιστάσεις που θα µπορούσαν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία του. Τέτοιες περιστάσεις είναι ιδίως: α) κάθε προσωπική ή επαγγελµατική σχέση µε τον οφειλέτη ή συµµετέχοντα πιστωτή, β) οποιοδήποτε οικονοµικό ή άλλο συµφέρον, άµεσο ή έµµεσο, από την έκβαση της διαδικασίας. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο συντονιστής αποποιηθεί το διορισµό του, η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διορίζει αµέσως νέο συντονιστή.

 ( άρθρο 6, του Ν. 4469/2017 )

 

Αντικατάσταση Συντονιστή - Διαμεσολαβητή

Αν ο οφειλέτης υπάγεται στην κατηγορία της µεγάλης επιχείρησης, ο συντονιστής που διορίστηκε µπορεί, µε απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των συµµετεχόντων πιστωτών, να αντικατασταθεί από συντονιστή της επιλογής τους. Με την ίδια απόφαση οι πιστωτές µπορούν να ορίζουν και άλλο πρόσωπο, µη εγγεγραµµένο στο Μητρώο Συντονιστών, για να συνεπικουρεί το νέο συντονιστή στα καθήκοντά του.

 ( άρθρο 8, παρ.14  του Ν. 4469/2017 )

 

Αμοιβή Συντονιστή - Διαμεσολαβητή

Αν ο οφειλέτης και οι συµµετέχοντες πιστωτές δεν συµφώνησαν µεγαλύτερη αµοιβή, η αµοιβή του συντονιστή ορίζεται: α) στο ποσό των 200 ευρώ για οφειλέτες που εντάσσονται στην κατηγορία των µικρών επιχειρήσεων,  β) στο ποσό των 400 ευρώ για οφειλέτες που εντάσσονται στην κατηγορία των µεγάλων επιχειρήσεων.
 Αν ο οφειλέτης και οι συµµετέχοντες πιστωτές δεν συµφώνησαν διαφορετικά, τα ανωτέρω ποσά βαρύνουν το µέρος που προκάλεσε την υποβολή αίτησης για έναρξη της διαδικασίας και προκαταβάλλεται στον συντονιστή πριν από τον έλεγχο της πληρότητας της αίτησης .
Σε περίπτωση αντικατάστασης του συντονιστή, η αµοιβή τόσο του νέου συντονιστή όσο και του προσώπου που τον συνεπικουρεί βαρύνει τους πιστωτές που τους όρισαν.

( άρθρο 10, του Ν. 4469/2017 )

 

Δεοντολογία Συντονιστή - Διαμεσολαβητή

Δείτε  στο taxheaven : Θ1 ΟΔΗΓΟΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ

 

●●●

 

 

Ε Εμπειρογνώμονας, Εκτιμητής ακινήτων, Οικονομολόγος  και Ορκωτός Λογιστής :

 

«Εµπειρογνώµονας»

Ως «εµπειρογνώµονας» νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που προσφέρει κατ’ επάγγελµα υπηρεσίες παροχής χρηµατοοικονοµικών συµβουλών.

( άρθρο 1, παρ. 2 του Ν. 4469/2017 )

Χρησιμοποιείται υποχρεωτικά όταν ο οφειλέτης είναι «μεγάλη επιχείρηση» και προαιρετικά όταν ο οφειλέτης είναι «μικρή επιχείρηση».

 

Αμοιβή «Εµπειρογνώµονα» στην περίπτωση «Μικρών επιχειρήσεων» 

Η αµοιβή του εµπειρογνώµονα συµφωνείται ελεύθερα και βαρύνει τους συµµετέχοντες πιστωτές που υπέβαλαν το αίτηµα διορισµού.

Σε περίπτωση κατάρτισης σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών µε βάση σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών που εκπονήθηκε από τον εµπειρογνώµονα, η αµοιβή του τελευταίου βαρύνει τον οφειλέτη.

Αμοιβή «Εµπειρογνώµονα»  στην περίπτωση «Μεγάλών επιχειρήσεων» 

Η αµοιβή του εµπειρογνώµονα συµφωνείται ελεύθερα και βαρύνει τον οφειλέτη.

…………………………..

 

«Εκτιμητής ακινήτων»

Ως «εκτιμητής ακινήτων» νοείται ο πιστοποιηµένος εκτιµητής ακινήτων που έχει καταχωριστεί στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών του Υπουργείου Οικονοµικών, σύµφωνα µε την παρ. Γ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).
( άρθρο 1, παρ. 2 του Ν. 4469/2017 )

Η αξία των ακινήτων τα οποία δηλώνονται στην αίτηση καθορίζεται µε βάση έκθεση εκτιμητή ακινήτων, την οποία συνυποβάλλει ο οφειλέτης µε την αίτησή του. Αν ο οφειλέτης δεν προσκοµίσει έκθεση από εκτιµητή, ως αξία των ακινήτων στην αίτηση δηλώνεται η αξία που λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ν. 4223/2013, Α΄ 287).
( άρθρο 5, παρ. 5  του Ν. 4469/2017 )

Άρα η χρησιμοποίηση του «εκτιμητή ακινήτων», είναι προαιρετική. Εννοείται ότι η χρησιμοποίηση του «εκτιμητή ακινήτων», έχει χρησιμότητα εφόσον η αξία των ακινήτων που θα προσδιορίσει είναι μικρότερη της αντικειμενικής, γιατί η «Καθαρή Παρούσα Αξία » (Κ.Π.Α) των ποσών τα οποία με βάση την Σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών,  θα λάβουν οι Πιστωτές δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

…………………………..

 

Οικονομολόγος  και Ορκωτός Λογιστής

Απαιτούνται για την αξιολόγηση της «αξίας ρευστοποίησης» των περιουσιακών στοιχείων του Οφειλέτη και των Συνοφειλετών του . Για περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη ή συνοφειλέτη, όπως ενσώματα και άυλα πάγια (πλην ακινήτων ), αποθέματα, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (π.χ. απαιτήσεις, τίτλοι, καταθέσεις, μετρητά, μετοχές), την αγοραία αξία όπως προκύπτει είτε από πρόσφατη έκθεση οικονομολόγου, μέλους του Oικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, προκειμένου για οφειλέτη που τηρεί διπλογραφικά βιβλία με ετήσιο κύκλο εργασιών έως και 1.500.000 ευρώ ή απλογραφικά βιβλία είτε από πρόσφατη έκθεση ορκωτού ελεγκτή, προκειμένου για οφειλέτη, που τηρεί διπλογραφικά βιβλία με ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 1.500.000 ευρώ.

 

●●●

 

 

Ζ Ζητούμενα στοιχεία κατά την υποβολή της αίτησης :

Η αίτηση του οφειλέτη περιέχει ή συνοδεύεται (επισυναπτόμενα αρχεία)  υποχρεωτικά τα εξής:
1)
πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (επωνυµία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., ΚΑΔ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), αναφορά στον κύκλο εργασιών του κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης και στις συνολικές υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών του, περιγραφή της δραστηριότητάς του, της οικονοµικής του κατάστασης, των λόγων της οικονοµικής του αδυναµίας και των προοπτικών της επιχείρησής του,
2) κατάλογο όλων των πιστωτών του µε πλήρη στοιχεία (επωνυµία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), των οφειλοµένων ποσών ανά πιστωτή και των συνοφειλετών που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή,
3) την πρότασή του για τον τρόπο ρύθµισης των οφειλών του, όπου αναφέρει τουλάχιστον το ποσό που είναι σε θέση να καταβάλει σε µηνιαία ή ετήσια βάση για την αποπληρωµή των οφειλών του, βασίζεται στα εκτιµώµενα έσοδα και έξοδα του οφειλέτη κατά τις επόµενες τρεις (3) τουλάχιστον χρήσεις και είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις των άρθρων 9 και 15 παράγραφοι 3, 4, 5, 6 και 16. Με την εξαίρεση των οφειλών που ρυθµίζονται σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 και την παράγραφο 6 του άρθρου 15, όταν υπάρχουν οφειλές προς το Δηµόσιο ή οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή προς άλλο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, η πρόταση του οφειλέτη πρέπει να συντάσσεται σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 8,
4) τα στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της επιλεξιµότητάς του, σύµφωνα µε το άρθρο 3.
5) κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη µε αναφορά στην εκτιµώµενη εµπορική αξία τους, έτσι ώστε να µπορεί να προσδιορισθεί η αξία ρευστοποίησης της περιουσίας του,
6) πλήρη περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων (είδος βάρους ή εξασφάλισης, πιστωτής, ασφαλιζόµενο ποσό, σειρά, δηµόσιο βιβλίο) που είναι εγγεγραµµένα επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη,
7) πλήρη στοιχεία κάθε συνοφειλέτη (επωνυµία, πλήρη διεύθυνση, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).
8) δήλωση για κάθε µεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης και για κάθε καταβολή µερίσµατος από τον οφειλέτη προς τους µετόχους ή εταίρους ή άλλη συναλλαγή, εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης, που έγινε εντός των τελευταίων 24 µηνών πριν από την υποβολή της αίτησης,
9) στοιχεία κάθε νοµικού προσώπου συνδεδεµένου µε τον οφειλέτη µε ηµεροµηνία σύστασης µεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2012, καθώς και πλήρη στοιχεία ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν µεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη ή τους συνοφειλέτες σε πρόσωπα συνδεδεµένα µε τον οφειλέτη µετά την 1η Ιανουαρίου 2012,
10) κατάλογος των προσώπων που αµείβονται από τον οφειλέτη και τα οποία αποτελούν συνδεδεµένα πρόσωπα µε αυτόν, καθώς και ανάλυση των αµοιβών αυτών κατά τους τελευταίους 24 µήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.
11) δήλωση εισοδήµατος φυσικών προσώπων (E.1) ή δήλωση φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων (Ν ή Ε.5 ή Φ01.010 ή Φ01.013) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών,
12) κατάσταση οικονοµικών στοιχείων από επιχειρηµατική δραστηριότητα (Ε.3) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών,
13) συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προµηθευτών των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών,
14) δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της,
15) πράξη διοικητικού προσδιορισµού του φόρου εισοδήµατος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους,
16) πράξη διοικητικού προσδιορισµού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους,
17) τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της,
18) καταστάσεις βεβαιωµένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση και προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός των τελευταίων τριών (3) µηνών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης,
19) χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
του άρθρου 16 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) των τελευταίων πέντε (5) περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δηµοσιευµένες, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση,
20) προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου µηνός τεταρτοβάθµιων λογαριασµών του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή του,
21) αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συµβουλίου και του διευθύνοντος συµβούλου για ανώνυµες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισµένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, των οµόρρυθµων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες,
22) πιστοποιητικό περί µη πτώχευσης από το αρµόδιο Πρωτοδικείο,
23) πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από το αρµόδιο Πρωτοδικείο,
24) πιστοποιητικό περί µη λύσης της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον ο οφειλέτης είναι νοµικό πρόσωπο,
25) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συµβουλίου και του διευθύνοντος συµβούλου για ανώνυµες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισµένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, των οµόρρυθµων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες.

Επίσης :

Ο οφειλέτης µπορεί να συνοδεύει την αίτησή του µε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, στοιχείο ή πληροφορία, την οποία θεωρεί σηµαντική για την επιτυχία της διαδικασίας.
Τέλος :
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Οικονοµικών µπορεί να καθορίζονται και νέα δικαιολογητικά ως υποχρεωτικώς συνυποβαλλόµενα µε την αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία του παρόντος νόµου έγγραφα ή να τροποποιούνται τα δικαιολογητικά της παραγράφου 8.

 ( άρθρο 5  του Ν. 4469/2017 )

 

●●●

 

 

Η Ηλεκτρονική πλατφόρμα  (www.keyd.gov.gr) :

 

 Η διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθµισης διεξάγεται µέσω ψηφιακής πλατφόρµας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων, που αναπτύσσεται από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονοµικών (Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ.ΥΠ.ΟΙΚ.) σε συνεργασία µε την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., φιλοξενείται και λειτουργεί στις υποδοµές της Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ.ΥΠ.ΟΙΚ. και στην οποία παρέχεται πρόσβαση µέσω της ιστοσελίδας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. Η ηλεκτρονική πλατφόρµα έχει κυρίως τις παρακάτω λειτουργίες και εφαρµογές:
α) ταυτοποίηση των συµµετεχόντων στη διαδικασία µέσω των µοναδικών κωδικών για χρήση των εφαρµογών του συστήµατος TAXISnet του Υπουργείου Οικονοµικών,
β) υποβολή αίτησης υπαγωγής και συνοδευτικών εγγράφων σε ψηφιακή ή ηλεκτρονική µορφή,
γ) αυτοµατοποιηµένο σύστηµα ανάθεσης υπόθεσης σε συντονιστή,
δ) σύστηµα επικοινωνίας µεταξύ συντονιστών και Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.,
ε) πρόσβαση συντονιστή, οφειλέτη και συµµετεχόντων πιστωτών στο περιεχόµενο της αίτησης υπαγωγής του οφειλέτη και στα συνοδευτικά έγγραφα,
στ) σύστηµα επικοινωνίας, κοινοποίησης και ανταλλαγής εγγράφων µεταξύ συντονιστή, οφειλέτη και πιστωτών,
ζ) έκδοση πιστοποιηµένων εγγράφων,
η) υπολογιστικές εφαρµογές,
ι) διασύνδεση ηλεκτρονικών και ψηφιακών αρχείων για τη διασταύρωση και την επαλήθευση των στοιχείων που υποβάλλονται από τον οφειλέτη,
ια) παραγωγή στατιστικών αναφορών και εκθέσεων, οι οποίες αξιοποιούνται για το σχεδιασµό της εθνικής στρατηγικής για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους υπό την προϋπόθεση ψευδωνυµοποίησης των υποκειµένων των δεδοµένων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µπορεί να θεσπισθεί για πρόσωπα των οποίων οι συνολικές προς ρύθµιση οφειλές δεν ξεπερνούν το ποσό των 50.000 ευρώ απλοποιηµένη διαδικασία ρύθµισης των οφειλών τους, κατά την οποία η πρόταση ρύθµισης, καθώς και η αξιολόγηση της βιωσιµότητας του οφειλέτη, παράγονται µε τυποποιηµένο τρόπο.

 ( άρθρο 16  του Ν. 4469/2017 )

 

●●●

 

 

Θ Θέματα που ενδέχεται να οδηγήσουν σε αποτυχία την « Διαπραγμάτευση »  :

 

1)      Ο συντονιστής ελέγχει την πληρότητα της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων και αν ο φάκελος της αίτησης δεν είναι πλήρης, καλεί τον οφειλέτη να καταθέσει εντός 5  εργάσιµων ηµερών τα έγγραφα που λείπουν. Αν ο φάκελος δεν συµπληρωθεί εµπρόθεσµα, η διαδικασία θεωρείται περαιωθείσα ως άκαρπη και ο συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας της διαδικασίας (περ. άρ. 7§1 ν. 4469/2017 ).

2)      Ο συντονιστής διαπιστώνει  ότι δεν έχει συνυποβληθεί αίτηση, από τους συνοφειλέτες του οφειλέτη. Οι πιστωτές με την πλειοψηφία των απαιτήσεων για τις οποίες ευθύνονται οι ως άνω συνοφειλέτες που δεν συνυπέβαλαν αίτηση δεν συναίνεσαν.  Ενημερώθηκε  ο οφειλέτης για την τροποποίηση της πρότασής του πλην όμως αυτός  δεν ανταποκρίθηκε εμπρόθεσμα ( εντός 5 ημερών ) ( περ. άρ. 7§3γ΄ ν. 4469/2017 ) .

3)      Κατά τον έλεγχο της πληρότητας διαπίστωθηκε ότι δεν έχει συνυποβληθεί αίτηση, από τους συνοφειλέτες του οφειλέτη.   Ειδοποιήθηκαν οι  πιστωτές έναντι των οποίων ευθύνονται οι συνοφειλέτες που δεν συνυπέβαλαν αίτηση και δεν συναίνεσαν. Κατόπιν, όμως, της εξαίρεσης των ανωτέρω πιστωτών από τη διαδικασία, απομένουν πιστωτές με σύνολο απαιτήσεων που δεν ξεπερνά το ποσό των 20.000,00€ ( περ. άρ. 7§3γ΄ ν. 4469/2017 ) .

4)       Κατά τον έλεγχο ύπαρξης απαρτίας συμμετεχόντων πιστωτών από τον Συντονιστή, διαπιστώθηκε  δεν υπάρχει απαρτία, η διαδικασία θεωρείται περαιωθείσα ως άκαρπη και ο συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας της διαδικασίας ( περ. άρ. 8§2 εδ. α΄ ν. 4469/2017).

5)      Διαφορά στο ύψος των οφειλών μεταξύ οφειλέτη και Πιστωτών, η οποία δεν δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους, και δεν προκύπτει από τα προσκομιζόμενα έγγραφα το ακριβές ύψος της απαίτησης.  Στην περίπτωση αυτή προσμέτραται στα ποσοστά της απαρτίας και της πλειοψηφίας μόνο το μέρος της απαίτησης που δεν αμφισβητείται  και  κατόπιν του νεώτερου αυτού υπολογισμού δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη απαρτία (περ. άρ. 8§2 εδ. β΄ ν. 4469/2017).

6)      Κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης της παραγράφου 6 του άρθρου 8 Ν. 4469/2017, δεν υποβλήθηκε καμία αντιπρόταση από τους πιστωτές ή

καμία αντιπρόταση από αυτές που υποβλήθηκαν  ή το σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών του εμπειρογνώμονα δεν εγκρίθηκαν από τον οφειλέτη, γι’ αυτό τέθηκε σε ψηφοφορία από τους συμμετέχοντες πιστωτές η αρχική πρόταση του οφειλέτη. Ωστόσο, μετά το πέρας των παραπάνω ψηφοφοριών, δεν σχηματίσθηκε η απαιτούμενη συμφωνία του οφειλέτη και πλειοψηφία τριών πέμπτων (3/5) των συμμετεχόντων πιστωτών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται ποσοστό δύο πέμπτων (2/5) των συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο, για την έγκριση πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών ( περ. άρ. 8§9 ν. 4469/2017).

7)       Κατά τη διαπραγμάτευση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών ζητήθηκαν από τον οφειλέτη πρόσθετα έγγραφα και στοιχεία, σχετιζόμενα με τη διαδικασία, με αίτημα που υποβλήθηκε από πιστωτή που εκπροσωπεί ποσοστό τουλάχιστον 25% των συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, πλην όμως ο οφειλέτης αρνήθηκε ( περ. άρ. 8§11β΄ ν. 4469/2017).

8)      Κατά τη διαπραγμάτευση ζητήθηκαν από τον οφειλέτη πρόσθετα έγγραφα και στοιχεία, σχετιζόμενα με τη διαδικασία, με αίτημα που υποβλήθηκε από πιστωτή που εκπροσωπεί ποσοστό των συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη μικρότερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).   Ωστόσο, ο οφειλέτης αρνήθηκε, ισχυριζόμενος ότι κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων θα υποστεί ουσιώδη βλάβη, καθ’ ο μέρος από τα στοιχεία αυτά θα αποκαλυφθούν επιχειρηματικά του απόρρητα. Επί διαφωνίας που ανέκυψε, οι συμμετέχοντες πιστωτές με πλειοψηφία 60% αποφάσισαν να χορηγηθούν από τον οφειλέτη τα αιτούμενα έγγραφα ή/και στοιχεία, πλην όμως ο οφειλέτης αρνήθηκε εκ νέου ( περ. άρθρο 8§11γ’ ν. 4469/2017)            

9)      Στα πλαίσια της υποχρεωτικού ορισμού εμπειρογνώμονα, ο οφειλέτης δεν αποδέχθηκε καμία σχετική πρόταση των πιστωτών και έχει παρέλθει η προθεσμία ενός (1) μήνα ή   στα πλαίσια της υποχρεωτικού ορισμού εμπειρογνώμονα, καμία σχετική πρόταση δεν έχει συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστωτών ( περ. άρ. 11§2 ν. 4469/2017).

 

●●●

 

 

 Ι  «Ικανότητα αποπληρωμής» :

 

Ως «ικανότητα αποπληρωμής» νοείται το ποσό που δύναται να αποπληρώσει συνολικά ο οφειλέτης και οι συνοφειλέτες που υπέγραψαν την αίτηση από κοινού με τον τον οφειλέτη, έναντι των οφειλών τους προς όλους τους πιστωτές (ρυθμιζόμενων και μη) εντός του συμφωνηθέντος χρονικού διαστήματος βάσει της σύμβασης αναδιάρθρωσης, που για το Δημόσιο ανέρχεται μέχρι (120 )μηνιαίες δόσεις .

Η «ικανότητα αποπληρωμής» υπολογίζεται για νομικά πρόσωπα είτε πρόκειται για τον οφειλέτη, είτε τον συνοφειλέτη που υπέγραψε την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη, βάσει προβλεπόμενων Ελευθέρων Ταμειακών Ροών (ΕΤΡ) ή ΚΠΤΦΑ (ΕBITDA) εφόσον υπάρχει διαθέσιμη μελέτη βιωσιμότητας, αφού ληφθούν υπόψη η υποχρέωση αποπληρωμής φόρων, η ανάγκη για πραγματοποίηση επενδύσεων απαραίτητων για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης, καταθέσεις -μη λειτουργικά πάγια, καθώς και ελάχιστο αναγκαίο ποσό για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης .

Η «ικανότητα αποπληρωμής» υπολογίζεται για φυσικά πρόσωπα που έχουν ατομική επιχείρηση είτε πρόκειται για τον είτε για τον συνοφειλέτη που υπέγραψε υπέγραψε την αίτηση από κοινού με τον με βάση τα κέρδη προ φόρων, φόρων, φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕBITDA ) της πιο κερδοφόρας χρήσης της τελευταίας τριετίας, πριν την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη, έσοδα από άλλες πηγές, τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, οφειλές που προέρχονται από άλλη αιτία εκτός της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, καταθέσεις, καθώς και ελάχιστο αναγκαίο ποσό για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης.

Η «ικανότητα  αποπληρωμής» υπολογίζεται για φυσικά πρόσωπα, όταν πρόκειται για άτομο που υπέγραψε την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη και δεν έχει ατομική επιχείρηση, με βάση τα έσοδα από κάθε πηγή, όπως δηλώθηκαν στην τελευταία φορολογική δήλωση, πριν την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη, εύλογες δαπάνες διαβίωσης, καθώς και τυχόν καταθέσεις.

( Πηγή : Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων – Ε.Γ.Δ.Ι.Χ – Ιούλιος 2017 )

●●●

 

 

Κ Κανόνες της «σύμβασης αναδιάρθρωσης των οφειλών» :

 

Τι είναι η «σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών»

Ως «σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών» νοείται η πολυµερής δικαιοπραξία που καταρτίζεται µεταξύ του οφειλέτη και των συµβαλλοµένων πιστωτών στο πλαίσιο εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος νόµου, έχει ως αντικείµενο την αναδιάρθρωση του συνόλου ή µέρους των οφειλών του οφειλέτη και αποσκοπεί στη συνέχιση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας του οφειλέτη.

( άρθρο 1, παρ. 2 του Ν. 4469/2017 )

Η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών καταρτίζεται με βάση συγκεκριμένη πρόταση ρύθμισης που υποβάλλει ο οφειλέτης ή  με βάση αντιπροτάσεις που υποβάλλουν οι πιστωτές.

 

Υποχρεωτικοί κανόνες σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 [Υποχρεωτικοί κανόνες για την ένταξη οφειλών προς το Δηµόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στο µηχανισµό ρύθµισης ] , οι πιστωτές και ο οφειλέτης µπορούν να διαµορφώσουν ελεύθερα το περιεχόµενο της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. Τα δικαιώµατα των προνοµιούχων πιστωτών διατηρούνται υπέρ της απαίτησής τους, όπως αυτή διαµορφώνεται µε τη σύµβαση.

2. Η ελεύθερη διαµόρφωση του περιεχοµένου της σύµβασης υπόκειται στις ακόλουθες εξαιρέσεις (υποχρεωτικοί κανόνες):

α) [μη χειροτέρευση της θέσης των πιστωτών ] : οι ρυθµίσεις της σύµβασης δεν επιτρέπεται να φέρουν οποιονδήποτε πιστωτή σε χειρότερη οικονοµική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 977 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.

[ Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι :

Η «Καθαρή Παρούσα Αξία » (Κ.Π.Α) των ποσών τα οποία με βάση την Σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών,  θα λάβουν οι Πιστωτές δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

 β) [ αποπληρωμή οφειλών κατ’ ελάχιστον ίσων με την αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων οφειλέτη και συνοφειλετών] : οι πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις ρυθµίζονται από τη σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, λαµβάνουν ποσά και άλλα τυχόν ανταλλάγµατα τουλάχιστον ισάξια µε τα ποσά που προβλέπεται ότι θα ελάµβαναν κατά τη συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων των συνοφειλετών και των βεβαρηµένων υπέρ τους περιουσιακών στοιχείων τρίτων στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης σύµφωνα µε το άρθρο 977 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας,

γ) [σύμμετρη διανομή στους πιστωτές ποσών και λοιπών ανταλλαγμάτων κατά το μέρος των απαιτήσεων τους που απομένει ανεξόφλητο, ] : ποσά και άλλα ανταλλάγµατα που αποµένουν προς διανοµή µετά την κατά προτεραιότητα διανοµή ποσών και άλλων ανταλλαγµάτων, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α΄ και β΄, διανέµονται σε όλους τους πιστωτές συµµέτρως κατά το µέρος των απαιτήσεών τους που αποµένει ανεξόφλητο µετά την εφαρµογή των περιπτώσεων α΄ και β΄,

δ) µε την επιφύλαξη της περίπτωσης α΄, για τον υπολογισµό των ποσών και των τυχόν άλλων ανταλλαγµάτων διανοµής µεταξύ των πιστωτών, από τις απαιτήσεις των πιστωτών αφαιρούνται προηγουµένως: αα) το σύνολο των τόκων υπερηµερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τοµέα, ββ) ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των απαιτήσεων του Δηµοσίου από πρόστιµα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση και ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των απαιτήσεων του Δηµοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσµης καταβολής. Τα αναφερόµενα στις υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄ ποσά συνυπολογίζονται στη διανοµή µόνο στην περίπτωση και κατά την έκταση που το επιτρέπει η ικανότητα αποπληρωµής του οφειλέτη και αποπληρώνονται, εν όλω ή εν µέρει, µόνο εφόσον έχουν αποπληρωθεί πλήρως οι λοιπές απαιτήσεις των πιστωτών. Σε αντίθετη περίπτωση τα ανωτέρω ποσά διαγράφονται µετά την ολοσχερή εξόφληση όλων των οφειλών µε βάση τη σύµβαση αναδιάρθρωσης.

3. [προνομιακή μεταχείριση νέων χρηματοδοτήσεων ] Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται να συµφωνηθεί, µε την πλειοψηφία της παραγράφου 8 του άρθρου 8 των συµµετεχόντων πιστωτών ότι οι απαιτήσεις οι οποίες:

α) γεννώνται ταυτόχρονα µε ή µετά την κατάρτιση της σύµβασης,

β) προέρχονται από χρηµατοδοτήσεις του οφειλέτη οποιασδήποτε φύσεως ή από παροχή αγαθών ή υπηρεσιών στον οφειλέτη, και

γ) αποσκοπούν στην εξασφάλιση της συνέχισης της δραστηριότητας του οφειλέτη ικανοποιούνται προνοµιακά σε σχέση µε όλες τις απαιτήσεις, προνοµιούχες ή µη, που είχαν γεννηθεί πριν από την κατάρτιση της σύµβασης.

Αν ο οφειλέτης και οι συµµετέχοντες πιστωτές δεν συµφώνησαν διαφορετικά, το προνόµιο αυτό δεν ισχύει για απαιτήσεις που προέρχονται από χρηµατοδοτήσεις ή παροχή αγαθών ή υπηρεσιών από τον οφειλέτη ή πρόσωπα συνδεδεµένα µε αυτόν.

4. [ Εγγραφή υποθηκών ] : Με τη σύµβαση µπορεί να ρυθµίζεται το δικαίωµα πιστωτή να εγγράψει υποθήκη, προσηµείωση υποθήκης ή ειδικό προνόµιο σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη ή των συνοφειλετών για εξασφάλιση των ρυθµιζόµενων µε τη σύµβαση απαιτήσεων. Με την επιφύλαξη των οριζόµενων στο προηγούµενο εδάφιο, µετά τη σύναψη της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών και για όσο χρονικό διάστηµα αυτή εξυπηρετείται από τον οφειλέτη και τους συνοφειλέτες απαγορεύεται η εγγραφή νέου βάρους σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη ή των συνοφειλετών για εξασφάλιση των ρυθµισµένων µε τη σύµβαση απαιτήσεων.

5. [ συνοφειλέτης] : Κάθε ρύθµιση της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών ευνοϊκή για τον οφειλέτη ισχύει υπέρ κάθε συνοφειλέτη, µη εγγυητή, που έχει συνυποβάλει αίτηση σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 4, και υπέρ κάθε εγγυητή που έχει παράσχει εγγύηση για ρυθµιζόµενη µε τη σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών απαίτηση.

6. Η σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών δηµιουργεί δικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλόµενων µερών από την κατάρτισή της. Ο οφειλέτης καταβάλλει ποσά και άλλα ανταλλάγµατα σε µη συµβαλλόµενους πιστωτές σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.

7. Οι εγγυήσεις του Ελληνικού Δηµοσίου υπέρ πιστωτικών ιδρυµάτων, του Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (Ε.ΤΕ.ΑΝ. Α.Ε.), καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα του δηµόσιου τοµέα που έχει χορηγήσει εγγύηση για δάνεια οποιουδήποτε είδους ακολουθούν τις απαιτήσεις υπέρ των οποίων χορηγήθηκαν, όπως οι απαιτήσεις αυτές ρυθµίζονται µε τη συµφωνία. Αν δεν τηρηθεί η συµφωνία αναδιάρθρωσης από τον οφειλέτη, οι φορείς του προηγούµενου εδαφίου ευθύνονται µόνο για την καταβολή του αντίστοιχου εγγυηµένου ποσοστού του ανεξόφλητου κεφαλαίου, σύµφωνα µε τους όρους χορήγησης της εγγύησης. Η παραγραφή των δικαιωµάτων των πιστωτών κατά του Ελληνικού Δηµοσίου, ως εγγυητή, καθώς και η οριζόµενη στις οικείες υπουργικές αποφάσεις προθεσµία υποβολής αιτηµάτων κατάπτωσης, αναστέλλονται από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης του άρθρου 4 µέχρι τη σύνταξη από τον συντονιστή πρακτικού αποτυχίας της διαδικασίας για οποιονδήποτε από τους προβλεπόµενους στον παρόντα νόµο λόγους ή για όσο χρονικό διάστηµα η σύµβαση αναδιάρθρωσης είναι σε ισχύ.

8. Μετά την έναρξη ισχύος της σύµβασης αναδιάρθρωσης, τυχόν ανταπαίτηση του οφειλέτη έναντι των πιστωτών του συµψηφίζεται σε όλη την έκταση της αρχικής οφειλής, καλύπτοντας κατά σειρά προτεραιότητας οφειλές εκτός της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών και δόσεις της σύµβασης αυτής, εφόσον η γενεσιουργός αιτία της ανωτέρω ανταπαίτησης ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης ισχύος της σύµβασης.

( άρθρο 9 του Ν. 4469/2017 )

…………………………..

 

Επιτρεπτές αποκλίσεις μεταξύ των πιστωτών:

«Πιστωτές που βρίσκονται στην ίδια θέση μπορεί να μην αντιμετωπίζονται ισότιμα μόνο κατόπιν συναίνεσης του θιγόμενου πιστωτή ή εφόσον συντρέχουν σπουδαίοι επιχειρηματικοί ή κοινωνικοί λόγοι που δικαιολογούν την παραπάνω απόκλιση που εκτίθεται στη σχετική δικαστική απόφαση. Ενδεικτικά, ευνοϊκής μεταχείρισης μπορεί να τύχουν απαιτήσεις πελατών, η μη ικανοποίηση των οποίων βλάπτει ουσιωδώς τη φήμη ή τη συνέχιση της ορθής λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς και απαιτήσεις, η εξόφληση των οποίων είναι αναγκαία για τη διαβίωση του πιστωτή και της οικογένειάς του. Τέλος, σε προνομιακή βάση ικανοποιούνται συνήθως εργατικές απαιτήσεις ».

( Πηγή : Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι... «Διαδικασία εξυγίανσης» της  Grant Thornton )

Παράδειγμα

( Δείτε αναλυτικά στο taxheaven  Ε7 ΔΕΝΤΡΟ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Ν.4469/17 ή στο  www.keyd.gov.gr/np_ocw_aithsh-link-01_uliko/ )

 

●●●

 

 

Λ Λογιστής της επιχείρησης :

Δεδομένου του πλήθους των στοιχείων που απαιτεί η «Αίτηση», καθώς και του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης καθώς και των λογιστικών στοιχείων που θα χρειαστούν σ΄ αυτή, απαιτείται ανάλωση αρκετών εργατοωρών.

Η κατωτέρω εικόνα δείχνει το «αιτούμενο» :

 

 

Με  την ευκαιρία να πούμε ότι οι Λογιστές ως ελεύθεροι επαγγελματίες μπορεί να ενταχθούν ( ως οφειλέτες )  μόνο στις ρυθμίσεις για καθυστερούμενους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, όχι μέσω της «πλατφόρμας» αλλά απευθείας με αίτηση στον αντίστοιχο φορέα.

Γενικά : οι ελεύθεροι επαγγελματίες για τη ρύθμιση των οφειλών τους σε Τράπεζες, Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία μπορούν να υπαχθούν  στις ευεργετικές διατάξεις του αναθεωρημένου Νόμου Κατσέλη (Ν.Σταθάκη) ήτοι την προστασία της κύριας κατοικίας τους και εισοδημάτων που βρίσκονται στα επίπεδα των Ευλόγων Δαπανών Διαβίωσης. Ωστόσο στις διατάξεις του Νόμου του Εξωδικαστικού Μηχανισμού υπάρχει διάταξη που καλύπτει και τους ελεύθερους επαγγελματίες ως προς τη ρύθμιση των οφειλών τους προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Η διαδικασία είναι διαφορετική. Με την παρ.21 του Άρθρου 15 κανονίζεται ότι μετά από αίτηση ελεύθερων επαγγελματιών τόσο στις αρμόδιες φορολογικές αρχές όσο και τα ασφαλιστικά ταμεία, θα προτείνονται σε αυτούς ανάλογες ρυθμίσεις οφειλής (διαγραφή οφειλής, επιμήκυνση έως και 120 δόσεις ή συνδυασμός των δύο)

 

●●●

 

 

Μ «Μελέτη Βιωσιμότητας» , «Σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών» και «Επαλήθευση απαιτήσεων» από τον  εμπειρογνώμονα :

Γενικά

·         Η έννοια της βιωσιμότητας κατέχει σημαίνουσα θέση στη διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών.

·         Κύριος στόχος είναι η διάσωση μόνο των βιώσιμων επιχειρήσεων δηλ. εκείνων που έχουν την ικανότητα να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στην αγορά και να επιτύχουν λειτουργική κερδοφορία στο μέλλον.

·         Επομένως, η διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού δεν απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δεν είναι βιώσιμες από οικονομική άποψη.

·         Τα κριτήρια επιλεξιμότητας [Δηλαδή : (1)  απλογραφικά θετικό καθαρό αποτέλεσµα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε µία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης . (2)  διπλογραφικά, εφόσον πληροί µία από τις παρακάτω προϋποθέσεις σε µία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης: α) έχει θετικά αποτελέσµατα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή β) έχει θετική καθαρή θέση (equity). ] παρέχουν μια ένδειξη για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης επιχείρησης.

 

·          Στοιχεία της «Μελέτης Βιωσιμότητας επιχείρησης » :


(α) Βασικοί Αριθμοδείκτες στην "Μελέτη βιωσιμότητας "

1.

Δείκτης Χρόνου Αποπληρωμής


Δανειακών και μη Υπορεώσεων (σε έτη)

ΥποχρεώσειςETP ή EBITDA (σε έτη)


2.

Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας


ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ- ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ


ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

3.

Λειτουργικό Περιθώριο Κέρδους

E.B.I.T.D.A. (Λειτουργικό κέρδος προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων)


Πωλήσεις

4.

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ


5.

Δείκτης Ικανότητας Αποπληρωμής Δανειακών και μη Υποχρεώσεων


(Service Coverage Ratio - SCR)


ETP ή E.B.I.T.D.A.


Τοκοχρεωλυτικές  και Λοιπές


 Πληρωμές Έτους

………………………

 

( β ) Κατάσταση Ταμειακών Ροών

 

 

 

 

 

(ποσά σε €)

2017

2018

2019

2020

2021

Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες

 

 

 

 

 

Κέρδη προ Φόρων και Τόκων

 

 

 

 

 

(+) Αποσβέσεις

 

 

 

 

 

(-) Φόρος Εισοδήματος

 

 

 

 

 

Ακαθάριστες Ταμειακές Ροές

 

 

 

 

 

(-) Απαιτούμενη αύξηση κεφαλαίου κίνησης

 

 

 

 

 

ΚΑΘΑΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

 

 

 

 

 

Ταμειακές Ροές από Επενδύσεις

 

 

 

 

 

Μεταβολή Παγίου Ενεργητικού

 

 

 

 

 

ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΌ

 

 

 

 

 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ

 

 

 

 

 

Ταμειακές Ροές από Χρηματοδότηση

 

 

 

 

 

Ίδια Συμμετοχή

 

 

 

 

 

Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Χρηματοδοτήσεις

 

 

 

 

 

Μακροπρόθεσμες Τραπεζικές Χρηματοδοτήσεις

 

 

 

 

 

Χρεωστικοί Τόκοι - Πιστωτικοί Τόκοι

 

 

 

 

 

Μείον: Μερίσματα

 

 

 

 

 

Μείον: Αποπληρωμή Βρ. Τραπεζικού Δανεισμού

 

 

 

 

 

Μείον: Αποπληρωμή Μακρ. Τραπεζικού Δανεισμού