Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1087/10.8.2004 Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με αθεώρητα, εκ παραδρομής, τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων.

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1087/10.8.2004
Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με αθεώρητα, εκ παραδρομής, τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων.


ΠΟΛ.1087/10.8.2004 Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με αθεώρητα, εκ παραδρομής, τιμολόγια

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 10 Αυγούστου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1065253/4609/521/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΒΆ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η Κ.Β.Σ.
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ.: 1087

ΘΕΜΑ: Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με αθεώρητα, εκ παραδρομής, τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων.

Με αφορμή σχετικά με το θέμα ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας αναφορικά με προβλήματα που προέκυψαν στις Δ.Ο.Υ. για την επιστροφή του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 41 του κώδικα Φ.Π.Α. (N. 2859/2000) οι αγρότες οι οποίοι υπάγονται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., λαμβάνουν με τους κατ΄ αποκοπήν συντελεστές επιστροφή Φ.Π.Α. η οποία αντισταθμίζει το Φ.Π.Α. που επιβάρυνε τις εισροές τους.

2. Με την Π.953/64/3.2.88/ Α.Υ.Ο. προβλέπεται ότι η επιστροφή του Φ.Π.Α. με τους κατ΄ αποκοπήν συντελεστές στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος γίνεται από τις Δ.Ο.Υ. με βάση τα εκδοθέντα προς αυτούς κατά το προηγούμενο έτος φορολογικά στοιχεία, από τα οποία προκύπτει η αξία της παράδοσης των αγροτικών προϊόντων τους και της παροχής των υπηρεσιών. Τα στοιχεία αυτά είναι τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ.

3. Από τα φορολογικά στοιχεία που απαιτούνται για την επιστροφή του Φ.Π.Α. θεωρημένα είναι μόνο τα οριζόμενα ρητά από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Ειδικά για τα τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων, που εκδίδονται προς αγρότες του ειδικού καθεστώτος επιβλήθηκε με την Α.Υ.Ο. αρ.1065732/529/0015/ η υποχρέωση θεώρησής τους ανεξάρτητα αν έχει προηγηθεί η έκδοση άλλου θεωρημένου στοιχείου για την ίδια συναλλαγή (δελτίου αποστολής κ.λ.π.).

4. Επίσης με βάση τις διατάξεις της ΑΥΟΟ , οι επιτηδευματίες που πληρούν τις προϋποθέσεις της απόφασης αυτής, εκδίδουν μεταξύ των άλλων φορολογικών στοιχείων και τα τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων νομίμως αθεώρητα (αδιάτρητα), θέτοντας επί αυτών την ένδειξη «αθεώρητα βάσει της ΑΥΟΟ ».

Τα τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων μπορεί να φέρουν νόμιμα προεκτυπωμένες και τις ενδείξεις «αθεώρητα βάσει της Α.Υ.Ο. » ή «αθεώρητα βάσει της Α.Υ.Ο. » ή «αθεώρητα βάσει της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1166/29.5.2002 », τις ενδείξεις δηλαδή των αποφάσεων περί αθεώρητων φορολογικών στοιχείων που κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο με την ΑΥΟΟ , με την οποία παρασχέθηκε η δυνατότητα αυτή.

Επί πλέον σημειώνουμε ότι, τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται μηχανογραφικά, με βάση τις διατάξεις της ΑΥΟΟ , φέρουν ειδική σήμανση από ειδικό φορολογικό μηχανισμό του N. 1809/1988 και δεν απαιτείται η αναγραφή της ένδειξης «αθεώρητα βάσει της ΑΥΟΟ », στην περίπτωση αυτή. Επομένως τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων που φέρουν τις ως άνω ενδείξεις (αθεώρητα βάσει της ΑΥΟΟ ή ή ή ΠΟΛ.1166/29.5.2002 ) ή την ειδική συμβολοσειρά σήμανσης, αποτελούν νόμιμα παραστατικά για την επιστροφή του Φ.Π.Α., στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

5. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 5 του άρθρου 5 του N. 2523/1997, κατ΄ εξαίρεση δεν επιβάλλεται πρόστιμο για αθεώρητα φορολογικά στοιχεία, αντί θεωρημένων, εφόσον έχουν εκδοθεί από παραδρομή και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία εμπρόθεσμα και δηλώθηκε εγγράφως από τον υπόχρεο στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. η παράλειψη αυτή, πριν από τη διαπίστωσή της από οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο. Στην περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων αυτών και προκειμένου να τύχουν επιστροφής του Φ.Π.Α. οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος με τα στοιχεία αυτά, καθόσον δεν είναι υπεύθυνοι για την έκδοση αθεώρητων τιμολογίων αγοράς αγροτικών προϊόντων από τους εμπόρους αγοραστές γίνεται δεκτό να πραγματοποιείται από τις Δ.Ο.Υ. επιστροφή του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος και με αθεώρητα «εκ παραδρομής» τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων τα οποία έχουν καταχωρηθεί από τον εκδότη στα βιβλία του και έχει γίνει γνωστοποίηση της παράλειψης θεώρησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Για την πραγματοποίηση της επιστροφής του Φ.Π.Α. κατά τα ανωτέρω, η επιχείρηση η οποία έχει εκδώσει εκ παραδρομής το αθεώρητο στοιχείο θα χορηγεί στον αγρότη φωτοαντίγραφο της κατατεθείσας στη Δ.Ο.Υ. δήλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του N. 2523/1997 με την οποία γνωστοποίησε τα στοιχεία τα οποία εκ παραδρομής εξέδωσε αθεώρητα. Το φωτοαντίγραφο αυτό θα επισυνάπτει ο αγρότης στο αθεώρητο τιμολόγιο αγοράς, που έλαβε, προκειμένου να τύχει επιστροφής του Φ.Π.Α. με τους κατ΄ αποκοπήν συντελεστές ( άρθρο 41 Ν. 2859/2000).

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, οι Δ.Ο.Υ. στις οποίες υπάγονται οι εκδότες των αθεώρητων τιμολογίων αγοράς αγροτικών προϊόντων θα πρέπει να ελέγχουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων για την επιβολή ή μη των σχετικών κυρώσεων στους υπόχρεους, καθόσον η μη επιβολή προστίμων για την έκδοση αθεώρητων στοιχείων προϋποθέτει το στοιχείο της «παραδρομής», η οποία πρέπει να είναι πραγματική και όχι προσχηματική και κατά συνέπεια κάθε δήλωση (παραδρομής) εκτιμάται ως πραγματικό γεγονός από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης