Αποτελέσματα live αναζήτησης

91354/2017 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) - Κωδικοποιημένη


Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την 109034/16.10.2018, την 16040/11-02-2020, την 16043/11-02-2020, την 107206/01.10.2021, την 42083/19.4.2022, την 59869/10-06-2022, την 84429/02-09-2022, την 94130/03-10-2022, την 106242/4.11.2022 και την 35952/13.04.2023.
Σχετικά με την τροποποίηση της 106242/2022 και το άρθρο 114 της παρούσας, άποψή μας είναι ότι το αρμόδιο Υπουργείο επεδίωκε την αντικατάσταση του εν λόγω άρθρου 114 και όχι προσθήκη όπως αναφέρει, αφού άλλωστε υφίσταται ήδη άρθρο με το ίδιο θέμα και αριθμό.
Βλέπε και ΔΠΠ 2736/18.9.2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με τις διατάξεις των κωδικοποιημένων Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ, που αφορούν μετρολογικά θέματα.»Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-09-2017 ]
Κατηγορία: ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. - Κανόνες αγοράς

91354/2017
Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)


Aριθμ. 91354

(ΦΕΚ Β' 2983/30-8-2017)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Το ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 173 Α’ 2013) και ιδίως τα άρθρα 4 και 22 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει.

2) Το ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85 Α' 2014).

3) Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

4)Το π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ 185 Α’2014) «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», όπως ισχύει.

5) Το π.δ. 69/2015 (ΦΕΚ 113 Α’ 2015) «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του κόμματος του «Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.) ως Πρωθυπουργού».

6) Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α’ 2016) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων … και Δικτύων».

7) Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α’ 2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8) Το κεφάλαιο ΙΒ’ του ν. 4072/2012, «Σήμα Ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών».

9) Το υπ΄ αριθμ. 6912/21-9-2012 έγγραφο της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

10) Την ανάγκη τροποποίησης των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), για την ορθή νομοθέτηση και την εξυπηρέτηση των εμπόρων και των καταναλωτών.

11) Τα αποτελέσματα της από 12-04-2017 έως και 24-04-2017, δημόσιας διαβούλευσης για τη βελτίωση των διατάξεων της υπουργικής απόφασης Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/2014) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».

12) Τις επισημάνσεις καθ’ ύλην αρμόδιων δημοσίων υπηρεσιών καθώς και συλλογικών φορέων της αγοράς.

13) Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Γενικές Αρχές

1. Ως γενική αρχή της διάθεσης των προϊόντων (προσυσκευασμένων ή μη) ορίζεται ότι πρέπει αυτά να εκτίθενται σε κάθε χώρο πώλησης έτσι ώστε η επισήμανση εκάστου είδους να γίνεται άμεσα αντιληπτή από τον καταναλωτή και με βάση τις αναγραφόμενες ενδείξεις, είτε επί της συσκευασίας-προϊόντος, είτε στην αντίστοιχη πινακίδα – ετικέτα, είτε σε οποιοδήποτε άλλο μέσο πληροφόρησης, να είναι δε ακριβής και σαφής ώστε να μην παραπλανάται ο καταναλωτής.

2. ....................

3. Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, κατά την πώληση υποχρεούνται να έχουν ανηρτημένη πινακίδα σε εμφανές σημείο, στο χώρο του ταμείου ή του τηρούμενου τιμοκαταλόγου στην οποία θα αναγράφεται με κεφαλαία, ευανάγνωστα γράμματα, ίδιου μεγέθους, η ένδειξη «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)» και στην αγγλική γλώσσα, ως εξής: “CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT (RECEIPT – INVOICE) HAS NOT BEEN RECEIVED”.

Η ρύθμιση αυτή αφορά και τα καταστήματα εστίασης και αναψυχής, με την ως άνω ένδειξη να αναγράφεται σε εμφανές σημείο του τιμοκαταλόγου με κεφαλαία, ευανάγνωστα γράμματα, ίδιου μεγέθους με την γραμματοσειρά των προσφερόμενων ειδών. Πινακίδα με την ως άνω ένδειξη θα πρέπει να υπάρχει και εντός των οχημάτων ΤΑΧΙ στο ταμπλό κατά τέτοιο τρόπο που να είναι άμεσα ορατή από τον/τους επιβάτη/ες.

4. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. ....................

Β. ....................

Γ. ....................

Δ. Για παράβαση των υποχρεώσεων της παραγράφου 3, χίλια ευρώ (1.000€) ανά παράβαση.

Άρθρο 2
Αναγραφή προβλεπομένων ενδείξεων επί των μέσων ενημέρωσης των καταναλωτών (Πινακίδες κ.λπ.)

1. Για όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην κατανάλωση με οποιοδήποτε τρόπο, πρέπει να υπάρχουν είτε πινακίδες λιανικής πώλησης στους φυσικούς χώρους, είτε αντίστοιχη ηλεκτρονική πινακίδα για πωλήσεις μέσω διαδικτύου ή άλλου παρεμφερούς τρόπου, επί των οποίων αναγράφονται:

Α. ....................

Β. Η Ονομασία

Γ. Η Ποιότητα – Σύνθεση – Ποιοτικά Χαρακτηριστικά, όπου απαιτείται

Δ. Ειδικά για τα τρόφιμα-γλυκά, θα πρέπει να υπάρχει η αντίστοιχη επισήμανση αν το πωλούμενο προϊόν είναι κατεψυγμένο. Στην περίπτωση που τα προς πώληση προϊόντα είναι μεταχειρισμένα ή ανακαινισμένα ή ανακατασκευασμένα, θα πρέπει ηπληροφορία αυτή να αποτυπώνεται στις σχετικές πινακίδες. Σε κάθε περίπτωση ακολουθείται ότι προβλέπεται από την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

2. ....................

3. ....................

4. ....................

5. ....................

6. Όλα τα είδη που πωλούνται σε καταστήματα λιανικής πώλησης, μπορούν να φέρουν και ένδειξη τιμής πώλησης σε κάθε επιμέρους συσκευασία τους. Η ένδειξη αυτή αναγράφεται είτε μηχανικά (π.χ. με σφραγίδα) είτε με την επικόλληση σταθερής ετικέτας. Εφόσον τα πωλούμενα είδη φέρουν επί της συσκευασίας Γραμμωτό Κώδικα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικό σύστημα αναγνώρισης και ελέγχου τιμών (price checker) ή άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο πληροφόρησης τοποθετημένο σε σημείο τέτοιο του καταστήματος, που να μπορεί εύκολα να αξιοποιηθεί από κάθε καταναλωτή πριν φθάσει στο ταμείο. Σε περίπτωση καταστημάτων, πολυκαταστημάτων, υπεραγορών κ.λπ. άνω των 300 τ.μ., θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα (1) τέτοιο ηλεκτρονικό σύστημα (price checker) ανά 300 τ.μ. τοποθετημένου/ων ιδίως σε χώρους πώλησης ειδών διατροφής και καθαριότητας και γενικότερα ειδών οικιακής χρήσης.

7. ....................

8. Τα προϊόντα των παραπάνω κατηγοριών της παραγράφου 7 που διατίθενται συσκευασμένα, έχουν επικολλημένη την τιμή, ή διαθέτουν Γραμμωτό Κώδικα επί της συσκευασίας τους, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6. Σε κάθε περίπτωση στο σημείο πώλησης των ειδών αυτών υπάρχει πινακίδα, στην οποία αναγράφεται η τιμή ανά μονάδα μέτρησης καθώς και τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 7.

9. ....................

10. ....................

11. Οι ενδείξεις ποιότητας, σύνθεσης του προϊόντος ή άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, εφόσον προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, εάν αναγράφονται επί της συσκευασίας και ο καταναλωτής μπορεί να ενημερωθεί από τις ενδείξεις αυτές δεν υπάρχει υποχρέωση να αναγράφονται στην πινακίδα αυτή. Την ευθύνη για την αναγραφή των ενδείξεων αυτών στην πινακίδα φέρει ο λιανοπωλητής και την ευθύνη για την ορθή διαβίβαση των πληροφοριών αυτών φέρει η προμηθεύουσα επιχείρηση.

12. ....................

13. Τα προϊόντα που πωλούνται σε καταστήματα λιανικής/χονδρικής πώλησης, όπου έχει πρόσβαση και το ευρύ κοινό και τα οποία σύμφωνα με το Παράρτημα 17 του Καν. 1907/2006/ΕΚ, επιτρέπεται λόγω επικινδυνότητας, να διατίθενται μόνο σε επαγγελματίες χρήστες, πρέπει να φέρουν την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ», με τρόπο ευκρινή και ευανάγνωστο. Η πώληση να διενεργείται με την προϋπόθεση έκδοσης του προβλεπόμενου τιμολογίου και με την ταυτόχρονη επίδειξη επαγγελματικής ταυτότητας.

13α. ....................

14. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για ελλιπείς ενδείξεις πινακίδας, βάσει των προβλεπομένων στις παραγράφους 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 και 12, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά κωδικό προϊόντος.

Β. Για ανακριβείς-παραπλανητικές ενδείξεις πινακίδας βάσει των προβλεπομένων στις παραγράφους 1, 2, 4, 5,
6, 7, 8, 10, 11 και 12, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

Γ. Για ύπαρξη διαφορετικών τιμών πώλησης ή για υπέρβαση τιμής, βάσει των προβλεπομένων στην παράγραφο 9, χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

Δ. Για πώληση προϊόντων που απευθύνονται αποκλειστικά σε επαγγελματίες λόγω επικινδυνότητας βάσει των προβλεπόμενων στις παραγράφους 13 και 13α, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

Ε. Για μη ύπαρξη ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου τιμών (price checker ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληροφόρησης) όπως προβλέπεται από την παράγραφο 6, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€).

Κεφάλαιο 1Α
Πληροφορία που παρέχεται στους καταναλωτές για την τιμή και τα χαρακτηριστικά των πωλούμενων προϊόντων

Άρθρο 2Α
Χαρακτηριστικά της πληροφορίας

Η πληροφορία που παρέχεται από τον έμπορο προς τον καταναλωτή για τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση είναι:

α) Επαρκής,

β) σαφής,

γ) εύκολα αντιληπτή και εύκολα προσβάσιμη από τον καταναλωτή,

δ) ειλικρινής,

ε) ακριβής,

στ) μη παραπλανητική ως προς την τιμή ή την ποσότητα του προϊόντος.

2. Η πληροφορία που παρέχεται από τον έμπορο προς τον καταναλωτή σχετικά με την τιμή του προϊόντος που διατίθεται προς πώληση περιέχεται σε πινακίδες ή ετικέτες ή άλλα αντίστοιχα μέσα πληροφόρησης που είναι τοποθετημένα επί του προϊόντος ή δίπλα σε αυτό με τρόπο που να είναι άμεσα αντιληπτή από τον καταναλωτή η σύνδεση μεταξύ της παρεχόμενης πληροφορίας και του προϊόντος.

3. Η πληροφορία που παρέχεται από τον έμπορο προς τον καταναλωτή σχετικά με τα απαιτούμενα, από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, χαρακτηριστικά του προϊόντος που διατίθεται προς πώληση περιέχεται σε πινακίδες ή ετικέτες ή άλλα αντίστοιχα μέσα πληροφόρησης που είναι τοποθετημένα επί του προϊόντος.

4. Η πληροφορία της παρ. 3 που αφορά σε εδώδιμα προϊόντα παρέχεται τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού 1169/2011 (ΕΕ).

5. Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου, «προϊόν» νοείται κάθε αγαθό που παρέχεται έναντι αντιτίμου στους καταναλωτές.

Άρθρο 2Β
Πληροφορία σχετικά με την τιμή των συσκευασμένων προϊόντων

1. Η πληροφορία που παρέχεται, με οποιονδήποτε τρόπο, από τον έμπορο προς τον καταναλωτή σχετικά με την τιμή του συσκευασμένου προϊόντος που διατίθεται προς πώληση περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστο:

α) Την τιμή πώλησης ανά συσκευασία προϊόντος,

β) την τιμή πώλησης ανά μονάδα μέτρησης της ποσότητας του προϊόντος και

γ) την ονομασία του προϊόντος.

2. Οι τιμές των περ. α' και β' της παρ. 1 αναφέρονται σε ευρώ, με τη μορφή δεκαδικού αριθμού με δύο (2) δεκαδικά ψηφία συνοδευόμενη από το σύμβολο «€», και περιλαμβάνουν τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που αντιστοιχεί στο προϊόν σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

3. Οι τιμές των περ. α' και β' της παρ. 1 αναγράφονται με ευδιάκριτους και ευανάγνωστους χαρακτήρες. Το μέγεθος των χαρακτήρων αναγραφής της περ. β' της παρ. 1 είναι ίσο με το εβδομήντα τοις εκατό (70%), τουλάχιστον, του μεγέθους των χαρακτήρων της περ. α' της παρ. 1. Οι ως άνω τιμές αναγράφονται με έντονη γραφή (bold).

4. Τα μεγέθη των χαρακτήρων των περ. α' και β' της παρ. 1 είναι επαρκή ώστε να εξασφαλίζεται ότι η παρεχόμενη πληροφορία είναι ευκρινής και εύκολα αντιληπτή από τον καταναλωτή.

5. Η μονάδα μέτρησης της ποσότητας για κάθε συσκευασμένο προϊόν, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, περιλαμβάνεται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α Προϊόν - Κατηγορία προϊόντος Μονάδα μέτρησης
1 Προϊόντα που διατίθενται σε στερεά κατάσταση Κιλό (kg)
2 Προϊόντα που διατίθενται σε υγρή κατάσταση υψηλού ιξώδους στους 25°C (π.χ. μέλι) Κιλό (kg)
3 Προϊόντα που διατίθενται σε υγρή κατάσταση ή αέρια κατάσταση Λίτρο (lt)
4 Εδαφοβελτιωτικά φυτοχώματα Λίτρο (lt)
5 Απορρυπαντικά πλυντηρίου Μεζούρες πλύσης (μεζ.)
6 Μη εδώδιμα προϊόντα που πωλούνται κατά συνήθη εμπορική πρακτική με το τεμάχιο Τεμάχιο (τμχ)
7 Λαχανικά που πωλούνται κατά συνήθη εμπορική πρακτική με το μάτσο ή το τεμάχιο Τεμάχιο (τμχ)

6. Από την υποχρέωση αναγραφής της τιμής της περ. β' της παρ. 1 εξαιρούνται:

α) Τα καταστήματα λιανικών πωλήσεων με εμβαδόν μικρότερο από πενήντα (50) τετραγωνικά μέτρα, εφόσον δεν πωλούν προϊόντα αρτοποιίας,

β) τα περίπτερα,

γ) τα μηχανήματα αυτόματης πώλησης, εφόσον δεν εντάσσονται στο πλαίσιο καταστήματος πώλησης ομοειδών προϊόντων,

δ) μαγειρεμένα ή ωμά τρόφιμα που προσφέρονται από καταστήματα εστίασης,

ε) παγωτά καθαρού βάρους έως διακόσια (200) γραμμάρια,

στ) σοκολάτες καθαρού βάρους έως εκατό (100) γραμμάρια,

ζ) προϊόντα καθαρού βάρους έως πενήντα (50) γραμμάρια, εφόσον πωλούνται κατά συνήθη εμπορική πρακτική με το τεμάχιο,

η) προϊόντα καθαρού όγκου έως πενήντα (50) χιλιοστά του λίτρου, εφόσον πωλούνται κατά συνήθη εμπορική πρακτική με το τεμάχιο,

θ) καλλυντικά και προϊόντα αρωματοποιίας,

ι) είδη κοσμηματοπωλείου.

7. Από την υποχρέωση αναγραφής της τιμής της περ. α' της παρ. 1 εξαιρούνται τα προϊόντα κατάψυξης μεταβλητού βάρους, εφόσον:

α) Φέρουν επί της συσκευασίας τους γραμμωτό κώδικα (barcode) που μπορεί να αναγνωστεί μέσω ηλεκτρονικής συσκευής αναγνώρισης και ελέγχου τιμών (price checker) τοποθετημένο σε σημείο τέτοιο του καταστήματος, που να μπορεί εύκολα να αξιοποιηθεί από κάθε καταναλωτή πριν φθάσει στο ταμείο, και που δεν βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των δέκα (10) μέτρων από το σημείο έκθεσης του προϊόντος μεταβλητού βάρους και

β) στο σημείο πώλησης (κατάψυξη) υπάρχει ευμεγέθης πινακίδα στην οποία αναγράφεται η ονομασία του προϊόντος και η τιμή της περ. β' της παρ. 1. Τα μεγέθη των χαρακτήρων της ως άνω πινακίδας είναι επαρκή ώστε να εξασφαλίζεται ότι η παρεχόμενη πληροφορία είναι ευκρινής και εύκολα αντιληπτή από τον καταναλωτή.

8. Απαγορεύεται να υπάρχουν ή να προκύπτουν με οποιονδήποτε τρόπο εντός του καταστήματος πώλησης προϊόντων διαφορετικές τιμές πώλησης για το ίδιο προϊόν.

9. Απαγορεύεται η απαίτηση ή η είσπραξη υψηλότερου τιμήματος από αυτό που προκύπτει από την πληροφορία που παρέχεται στον καταναλωτή.

Άρθρο 2Γ
Πληροφορία σχετικά με την τιμή των μη συσκευασμένων προϊόντων

1. Η πληροφορία που παρέχεται, με οποιονδήποτε τρόπο, από τον έμπορο προς τον καταναλωτή σχετικά με την τιμή του μη συσκευασμένου προϊόντος που διατίθεται προς πώληση περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστο:

α) Την τιμή πώλησης ανά μονάδα μέτρησης της ποσότητας του προϊόντος και

β) την ονομασία του προϊόντος.

2. Η τιμή της παρ. 1 αναφέρεται σε ευρώ, με τη μορφή δεκαδικού αριθμού με δύο (2) δεκαδικά ψηφία συνοδευόμενη από το σύμβολο «€», και περιλαμβάνουν τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που αντιστοιχεί στο προϊόν σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

3. Η τιμή της παρ. 1 αναγράφεται με ευδιάκριτους και ευανάγνωστους χαρακτήρες. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή της τιμής πώλησης για ποσότητες που αποτελούν υποδιαίρεση της μονάδας μέτρησης της ποσότητας του προϊόντος.

4. Τα μεγέθη των χαρακτήρων της περ. α' της παρ. 1 είναι επαρκή ώστε να εξασφαλίζεται ότι η παρεχόμενη πληροφορία είναι ευκρινής και εύκολα αντιληπτή από τον καταναλωτή.

5. Η μονάδα μέτρησης της ποσότητας για κάθε μη συσκευασμένο προϊόν, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, περιλαμβάνεται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α Προϊόν - Κατηγορία προϊόντος Μονάδα μέτρησης
1 Προϊόντα που διατίθενται σε στερεά κατάσταση Κιλό (kg)
2 Εδαφοβελτιωτικά φυτοχώματα Λίτρο (lt)
3 Μη εδώδιμα προϊόντα που πωλούνται κατά συνήθη εμπορική πρακτική με το τεμάχιο Τεμάχιο (τμχ)
4 Λαχανικά που πωλούνται κατά συνήθη εμπορική πρακτική με το μάτσο ή το τεμάχιο Τεμάχιο (τμχ)

6. Από την υποχρέωση αναγραφής της τιμής της παρ. 1 εξαιρούνται:

α) Μαγειρεμένα ή ωμά τρόφιμα που προσφέρονται από καταστήματα εστίασης,

β) προϊόντα καθαρού βάρους έως πενήντα (50) γραμμάρια, εφόσον πωλούνται κατά συνήθη εμπορική πρακτική με το τεμάχιο.

7. Απαγορεύεται να υπάρχουν ή να προκύπτουν με οποιονδήποτε τρόπο εντός του καταστήματος πώλησης προϊόντων διαφορετικές τιμές πώλησης για το ίδιο προϊόν.

8. Απαγορεύεται η απαίτηση ή η είσπραξη υψηλότερου τιμήματος από αυτό που προκύπτει από την πληροφορία που παρέχεται στον καταναλωτή.

Άρθρο 2Δ
Πληροφορία σχετικά με την τιμή των προϊόντων που πωλούνται από απόσταση

1. Η πληροφορία που παρέχεται, με οποιονδήποτε τρόπο, από τον έμπορο προς τον καταναλωτή σχετικά με την τιμή του προϊόντος που διατίθεται προς πώληση από απόσταση, κατ' ελάχιστο:

α) Την τιμή πώλησης ανά συσκευασία προϊόντος,

β) την τιμή πώλησης ανά μονάδα μέτρησης της ποσότητας του προϊόντος και

γ) την ονομασία του προϊόντος.

2. Οι τιμές των περ. α' και β' της παρ. 1 αναφέρονται σε ευρώ, με τη μορφή δεκαδικού αριθμού με δύο (2) δεκαδικά ψηφία συνοδευόμενη από το σύμβολο «€», και περιλαμβάνουν τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που αντιστοιχεί στο προϊόν σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

3. Οι τιμές των περ. α' και β' της παρ. 1 αναγράφονται με ευδιάκριτους και ευανάγνωστους χαρακτήρες. Το μέγεθος των χαρακτήρων αναγραφής της περ. β' της παρ. 1 είναι ίσο με το μέγεθος των χαρακτήρων της περ. α' της παρ. 1. Οι ως άνω τιμές αναγράφονται με έντονη γραφή (bold).

4. Η μονάδα μέτρησης της ποσότητας για κάθε συσκευασμένο προϊόν, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, περιλαμβάνεται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α Προϊόν - Κατηγορία προϊόντος Μονάδα μέτρησης
1 Προϊόντα που διατίθενται σε στερεά κατάσταση Κιλό (kg)
2 Προϊόντα που διατίθενται σε υγρή κατάσταση υψηλού ιξώδους στους 25°C (π.χ. μέλι) Κιλό (kg)
3 Προϊόντα που διατίθενται σε υγρή κατάσταση ή αέρια κατάσταση Λίτρο (lt)
4 Εδαφοβελτιωτικά φυτοχώματα Λίτρο (lt)
5 Απορρυπαντικά πλυντηρίου Μεζούρες πλύσης (μεζ.)
6 Μη εδώδιμα προϊόντα που πωλούνται κατά συνήθη εμπορική πρακτική με το τεμάχιο Τεμάχιο (τμχ)
7 Λαχανικά που πωλούνται κατά συνήθη εμπορική πρακτική με το μάτσο ή το τεμάχιο Τεμάχιο (τμχ)

5. Από την υποχρέωση αναγραφής της τιμής της περ. β' της παρ. 1 εξαιρούνται:

α) Προϊόντα καθαρού βάρους έως πενήντα (50) γραμμάρια, εφόσον πωλούνται κατά συνήθη εμπορική πρακτική με το τεμάχιο,

β) προϊόντα καθαρού όγκου έως πενήντα (50) χιλιοστά του λίτρου, εφόσον πωλούνται κατά συνήθη εμπορική πρακτική με το τεμάχιο,

γ) καλλυντικά και προϊόντα αρωματοποιίας,

δ) είδη κοσμηματοπωλείου.

6. Απαγορεύεται η απαίτηση ή η είσπραξη υψηλότερου τιμήματος από αυτό που προκύπτει από την πληροφορία που παρέχεται στον καταναλωτή.

Άρθρο 2Ε
Κυρώσεις

1. Σε όποιον παραβιάζει τις διατάξεις των άρθρων 2Α έως 2Δ επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ ανά κωδικό προϊόντος. Η επιβολή του ως άνω προστίμου δεν θίγει την εφαρμογή άλλων διατάξεων της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή και ιδίως την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2251/1994 (Α' 191).

2. Το συνολικό ύψος του προστίμου, ανά έλεγχο, που επιβάλλεται σύμφωνα με την παρ. 1 δεν ξεπερνά:

α) Τις τρεις χιλιάδες (3.000) ανά φυσικό ή ηλεκτρονικό κατάστημα για επιχειρήσεις με συνολικό κύκλο εργασιών έως και ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.

β) τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ανά φυσικό ή ηλεκτρονικό κατάστημα για επιχειρήσεις με συνολικό κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ έως και δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ.

γ) τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανά φυσικό ή ηλεκτρονικό κατάστημα για επιχειρήσεις με συνολικό κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ έως και πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ και

δ) τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ανά φυσικό ή ηλεκτρονικό κατάστημα για επιχειρήσεις με συνολικό κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3959/2011 (Α' 93).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Άρθρο 3
Γενικές Αρχές


1. Οι αγοραπωλησίες όλων των προσυσκευασμένων προϊόντων γίνονται με βάση την καθαρή ποσότητα περιεχομένου. Στην καθαρή ποσότητα δεν συνυπολογίζονται τυχόν πρόσθετα μέσα συσκευασίας που περιέχονται στον κύριο περιέκτη.

2. Τα προϊόντα που πωλούνται επί ζυγίω, επιτρέπεται να πωλούνται σε μικτό βάρος υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο επόμενο άρθρο.

3. Κατά τον έλεγχο της ποσότητας των διακινούμενων προϊόντων λαμβάνονται υπόψη τα σφάλματα των οργάνων ζύγισης ή μέτρησης που χρησιμοποιούν οι ελεγκτικές αρχές.

Άρθρο 4
Μέσα συσκευασίας


1. Κάθε μέσο συσκευασίας (χαρτί περιτυλίγματος, μεμβράνες, σακούλες, κυτία, περιέκτες κ.λπ.) που χρησιμοποιείται κατά την επί ζυγίω πώληση τροφίμων προς τον τελικό καταναλωτή, πρέπει να είναι από υλικό κατάλληλο να έρθει σε επαφή με τρόφιμα σύμφωνο κατά περίπτωση, με τις σχετικές ενωσιακές και εθνικές διατάξεις και να φέρει τις απαραίτητες ενδείξεις.

2. Τα μέγιστα επιτρεπτά βάρη του χαρτιού ή του πλαστικού (περιτυλίγματος ή σακουλών) που χρησιμοποιείται για τη συσκευασία κατά την επί ζυγίω διάθεση στο καταναλωτικό κοινό ειδών με μικτοβαρή ζύγιση παρουσία του πελάτη, ορίζονται ως εξής:

Τα ανώτατα όρια βάρους της βάσης (πλαστικής ή χάρτινης) της τούρτας ζαχαροπλαστικής/παγωτού καθορίζονται ως εξής:
 

Καθαρό Βάρος Προϊόντος (g) Μέγιστο βάρος σε γραμμάρια (g)
0< καθαρό βάρος< 350 8
350< καθαρό βάρος< 1.000 15
καθαρό βάρος>1.000 303. Σε περίπτωση που για την ασφαλή συσκευασία των προϊόντων δεν επαρκεί το μέσο συσκευασίας με τα παραπάνω ανώτατα όρια, χρησιμοποιείται πρόσθετη κατάλληλη συσκευασία, το βάρος της οποίας δεν επιβαρύνει τον καταναλωτή.

4. Οι πλαστικοί περιέκτες που χρησιμοποιούνται για την επί ζυγίω διάθεση στο καταναλωτικό κοινό ειδών με μικτοβαρή ζύγιση παρουσία του πελάτη, επιτρέπεται να έχουν το κάτωθι μέγιστο βάρος ανά όγκο περιέκτη:
 

Όγκος περιέκτη σε λίτρα (L) Μέγιστο βάρος σε γραμμάρια (g)
0,375 12
0,5 14
1 255. Οι χαρτοσακούλες που χρησιμοποιούνται για την επί ζυγίω διάθεση στο καταναλωτικό κοινό οπωρολαχανικών με μικτοβαρή ζύγιση παρουσία του πελάτη, επιτρέπεται να έχουν μέγιστο βάρος είκοσι γραμμάρια (20 g).

6. Ειδικά για τους περιέκτες (τα κυτία) που χρησιμοποιούνται για τη διάθεση στο καταναλωτικό κοινό ειδών ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας με μικτοβαρή ζύγιση παρουσία του πελάτη και τα οποία κυκλοφορούν στο εμπόριο με τα αναφερόμενα στον παρακάτω πίνακα ενδεικτικά νούμερα, πρέπει να ανήκουν στην κάτωθι σειρά ονομαστικού όγκου και να έχουν το αντίστοιχο μέγιστο βάρος.
 

Ενδεικτικό No Όγκος περιέκτη σε λίτρα (L) Μέγιστο βάρος σε γραμμάρια (g)
2 0,9 40
3 1,5 50
4 1,8 60
6 2,5 70
8 2,9 80
10 3,9 1007. Η τούρτα ζαχαροπλαστικής/παγωτού κατά την χύδην πώλησή της, πωλείται σε καθαρό βάρος και ζυγίζεται προτού αυτή τοποθετηθεί εντός του κυτίου συσκευασίας της, ενώ δύναται να πωλείται και με το τεμάχιο. Στην έννοια του καθαρού βάρους περιλαμβάνεται και η βάση στήριξής της, όταν δεν υπερβαίνει τα παρακάτω ανώτατα όρια.
Τα ανώτατα όρια βάρους της βάσης (πλαστικής ή χάρτινης) της τούρτας ζαχαροπλαστικής/παγωτού καθορίζονται ως εξής:
 

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥΡΤΑΣ ΒΑΡΟΣ ΒΑΣΗΣ (ΔΙΣΚΟΥ)
Έως και 1.500 γραμμάρια Έως 90 γραμμάρια
Από 1.501 έως και 2.000 γραμμάρια Έως 130 γραμμάρια
Από 2.001 έως και 2.500 γραμμάρια Έως 160 γραμμάρια
Από 2.501 έως και 3.000 γραμμάρια Έως 180 γραμμάρια
Από 3.001 έως και 3.500 γραμμάρια Έως 200 γραμμάρια
Πάνω από 3.500 γραμμάρια Έως 230 γραμμάρια


Στην περίπτωση που η βάση στήριξης της τούρτας υπερβαίνει τα παραπάνω ανώτατα όρια, ή δεν είναι πλαστική ή χάρτινη, αλλά ειδικής κατασκευής (ξύλινη, καθρέφτης κ.λπ.), τότε η πώληση επί της βάσης ειδικής κατασκευής τοποθετημένης τούρτας προς τον πελάτη, πραγματοποιείται μόνο σε καθαρό βάρος γλυκού, έτσι ώστε να χρεώνεται χωριστά η αξία της καθαρής τούρτας και χωριστά η αξία της βάσης ειδικής κατασκευής.
Εφόσον η επιχείρηση (ζαχαροπλαστείο κ.λπ.) προσφέρει τη βάση ειδικής κατασκευής «ΣΑΝ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ», υποχρεούται όπως διασφαλίσει τον αγοραστή – πελάτη της κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιστραφεί σ’ αυτόν η αξία της βάσης που πλήρωσε κατά την αγορά της τούρτας, εφόσον βέβαια ο πελάτης επιστρέψει την βάση. Στην περίπτωση αυτή στην πινακίδα ή τιμοκατάλογο αναγράφεται κατά περίπτωση και η ένδειξη «ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ Ή ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΗ». Μετά το ζύγισμα της τούρτας με βάση ειδικής κατασκευής, από το μικτό βάρος αφαιρείται υποχρεωτικά το βάρος της βάσης αυτής, έτσι ώστε να εισπράττεται η συνολική αξία καθαρού βάρους της τούρτας, προσαυξημένη κατά την αξία της βάσης ειδικής κατασκευής.


8. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, ως κάτωθι:

Α. Για παράβαση της παραγράφου 1, χίλια ευρώ (1.000€).

Β. Για παράβαση των παραγράφων 2, 3, 4, 5, 6 και 7, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά παράβαση.

Άρθρο 5
Αναγραφή περιεχόμενης ποσότητας σε πωλούμενα είδη


1. Η ονομαστική ποσότητα του καθαρού περιεχομένου εκτός αν άλλως προβλέπεται από ειδική νομοθεσία εναρμονισμένου τομέα, αναγράφεται επί της συσκευασίας, εφόσον υφίσταται:

Α. Σε μονάδα μέτρησης βάρους (κιλό-kg, γραμμάριο-g) εάν πρόκειται για προϊόντα που διατίθενται σε στερεή μορφή.

Β. Σε μονάδα μέτρησης όγκου (λίτρο-L, χιλιοστόλιτροml) για προϊόντα που διατίθενται σε υγρή μορφή.

2. Σε προϊόντα εκτός των τροφίμων που διατίθενται σε υγρή μορφή αλλά έχουν πολύ υψηλό ιξώδες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, η ονομαστική ποσότητα του καθαρού περιεχομένου μπορεί να αναγράφεται σε μονάδα μέτρησης βάρους (κιλό-kg, γραμμάριο-g).

3. Σε προϊόντα εκτός τροφίμων για τα οποία το βάρος ή ο όγκος δεν έχουν συγκριτική σημασία για τον καταναλωτή, κατά περίπτωση, αναγράφεται η ονομαστική ποσότητα του καθαρού περιεχομένου στο κύριο ποσοτικό χαρακτηριστικό του προϊόντος, όπως σε: αριθμό τεμαχίων, μέτρα (m) (π.χ.: για χαρτοταινίες ταμειακών μηχανών), τετραγωνικά μέτρα (m2), αριθμό μοναδιαίων δόσεων πλύσης, φύλλα (π.χ. για τετράδια) ώρες καύσης κ.λπ., εκτός αν άλλως προβλέπεται από ειδική νομοθεσία εναρμονισμένου τομέα.

4. Ειδικά για προϊόντα σε υγρό κάλυψης καθώς και για κατεψυγμένα προϊόντα με προστατευτικό υγρό επικάλυψης (π.χ. επίπαγο), αναγράφεται τόσο το καθαρό βάρος (με το υγρό επικάλυψης) όσο και το καθαρό στραγγισμένο βάρος (χωρίς το υγρό επικάλυψης).

5. Για τα φυτοχώματα εδαφοβελτιωτικά (τύρφη, περλίτη, κοπριά κ.λπ.) και τα μέσα καλλιέργειας είναι υποχρεωτική η αναγραφή της ονομαστικής ποσότητας περιεχομένου σε μονάδες όγκου (L). O έλεγχος του αναγραφόμενου όγκου γίνεται σύμφωνα με το εναρμονισμένο Πρότυπο EN 12580 «Βελτιωτικά εδάφους και θρεπτικά υλικά Προσδιορισμός της ποσότητας», όπως ισχύει ή σύμφωνα με άλλο αντίστοιχο.

6. Φράσεις όπως «περίπου» ή «κατά τη συσκευασία» ή «±... %» δίπλα από την ένδειξη του ονομαστικού βάρους ή όγκου περιεχομένου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται. Κατ’ εξαίρεση, αφενός μεν για τους σάπωνες που εμπίπτουν στις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1436/1965 απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 852/Β/1965), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μπορεί να αναγράφεται επί της συσκευασίας τους η ένδειξη «κατά την συσκευασία» δίπλα από την ένδειξη του ονομαστικού βάρους.

7. Το ονομαστικό βάρος ή όγκος περιεχομένου έχει μία καθορισμένη τιμή και δεν επιτρέπεται να αναγράφεται εύρος τιμών (π.χ. από ... g έως ... g, από ….. ml έως ….. ml).

8. Δεν επιτρέπεται να εμφανίζονται επί της ίδιας συσκευασίας περισσότερες της μίας ονομαστικές ποσότητες περιεχομένου.

9. Υπεύθυνος για την αναγραφή της περιεχόμενης ποσότητας είναι ο παρασκευαστής/ συσκευαστής ή εισαγωγέας/διανομέας κατά περίπτωση.

10. Στην περίπτωση προϊόντων που συσκευάζονται εντός του καταστήματος λιανικής πώλησης, υπεύθυνος θεωρείται ο πωλητής.

11. Οι παρασκευαστές/συσκευαστές ή εισαγωγείς/ διανομείς ή πωλητές, κατά περίπτωση, είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της συμφωνίας των αναγραφόμενων ονομαστικών ποσοτήτων με την πραγματική ποσότητα περιεχομένου μέχρι την ημερομηνία λήξης του προϊόντος ή/και καθ’όλη τη διάρκεια έκθεσης των προϊόντων προς πώληση και μέχρι την πώλησή τους.

12. Στους παραβάτες του παρόντος άρθρου επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

Άρθρο 6
Αναγραφή τιμής ανά μονάδα μέτρησης


1. Για προϊόντα σε στερεή μορφή αναγράφεται η τιμή πώλησής τους ανά χιλιόγραμμο (kg), ενώ για προϊόντα σε υγρή μορφή αναγράφεται η τιμή πώλησής τους ανά λίτρο (L).

2. Για προϊόντα σε υγρή μορφή, το ιξώδες των οποίων σε θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλό, επιτρέπεται να αναγράφεται η τιμή πώλησής τους ανά χιλιόγραμμο (kg).

3. Για προϊόντα για τα οποία το βάρος ή ο όγκος δεν έχουν συγκριτική σημασία για τον καταναλωτή, αναγράφεται η τιμή πώλησης ανά κύριο ποσοτικό χαρακτηριστικό του προϊόντος, που αποτελεί μέτρο σύγκρισης για τον καταναλωτή π.χ. ανά τεμάχιο, ανά μέτρο (m), ανά τετραγωνικό μέτρο (m2), ανά δόση πλύσης, ανά φύλλο, ανά ώρα καύσης κ.τ.λ.

4. Ειδικότερα ορίζουμε την αναγραφή τιμής ανά μονάδα μέτρησης για τα κάτωθι προϊόντα:

Α. Για συσκευασμένα απορρυπαντικά σε σκόνη ή σε υγρό, προοριζόμενα για χρήση πλυντηρίων ρούχων, εφόσον επί της συσκευασίας αυτών δηλώνεται, με βάση τον Κανονισμό 2004/648/ΕΚ όπως ισχύει, η ένδειξη «Συνολικός αριθμός πλύσεων ανά συσκευασία», καθώς και για συσκευασμένα μαλακτικά ρούχων, εφόσον επί της συσκευασίας αυτών δηλώνεται η ένδειξη «Συνολικός αριθμός μοναδιαίων δόσεων ανά συσκευασία», αναγράφεται η τιμή ανά πλύση ή μοναδιαία δόση, αντίστοιχα.

Β. Για πάνες (βρεφών και ενηλίκων), γυναικεία επιθέματα προσωπικής υγιεινής και υγρομάντηλα, αναγράφεται η τιμή ανά τεμάχιο.

Γ. Για χαρτικά είδη (χαρτί κουζίνας, χαρτί υγείας, χαρτοπετσέτες, χαρτομάντιλα) αναγράφεται η τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Δ. Για προϊόντα, εκτός των χαρτικών, που διατίθενται σε ρολό (π.χ. αλουμινόχαρτο, χαρτί ψησίματος, διαφανής μεμβράνη τροφίμων κ.λπ.) αναγράφεται η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

5. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€) ανά κωδικό προϊόντος.

Άρθρο 7
Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προσυσκευασμένων προϊόντων που φέρουν τη σήμανση «e»


1. Προσυσκευασμένα προϊόντα σταθερής ονομαστικής μάζας ή όγκου περιεχομένου, που έχει εκ των προτέρων επιλεγεί από τον παρασκευαστή/συσκευαστή, από 5 g/ml έως 10 kg/L, μπορούν να φέρουν την ένδειξη «e» στο ίδιο πεδίο ορατότητας με την ένδειξη της μάζας ή του όγκου. Η σήμανση «e» πιστοποιεί ότι η προσυσκευασία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οδηγίας 76/211/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε ισχύει και η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική μας νομοθεσία με το π.δ. 16/1982 (ΦΕΚ 2/Α/1982), όπως ισχύει.

2. Οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ανά παρτίδα, προκειμένου το προϊόν να φέρει την ένδειξη «e» είναι οι κάτωθι:

Α. Το πραγματικό περιεχόμενο των προσυσκευασιών δεν πρέπει να είναι κατώτερο κατά μέσο όρο από την ονομαστική ποσότητα. Για τον υπολογισμό της απόκλισης του μέσου βάρους εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 76/211/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε ισχύει και η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική μας νομοθεσία με το π.δ. 16/1982 (ΦΕΚ 2/Α/1982), όπως ισχύει.

Β. Το ποσοστό των προσυσκευασιών που παρουσιάζει ένα αρνητικό σφάλμα ίσο ή ανώτερο του μεγίστου ανεκτού σφάλματος, όπως προβλέπεται από τον Πίνακα της παραγράφου 3, πρέπει να είναι αρκετά μικρό.

Γ. Καμία προσυσκευασία που παρουσιάζει αρνητικό σφάλμα ανώτερο του διπλασίου του μεγίστου ανεκτού σφάλματος του Πίνακα της παραγράφου 3 δεν δύναται να φέρει το σήμα «e».

3. Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα επί έλαττον, στο περιεχόμενο μιας προσυσκευασίας με σήμα «e», καθορίζεται από τον παρακάτω πίνακα:
 

Ονομαστική ποσότητα του προϊόντος (Qn) σε γραμμάρια ή χιλιοστόλιτρα (g ή ml) Μέγιστα ανεκτά σφάλματα
% του Qn g ή ml
5 Έως 50 9 -
50 Έως 100 - 4,5
100 Έως 200 4,5 -
200 Έως 300 - 9
300 Έως 500 3 -
500 Έως 1.000 - 15
1.000 Έως 10.000 1,5 -


Για την εφαρμογή του Πίνακα, οι υπολογιζόμενες σε μονάδες μάζας ή όγκου τιμές των μεγίστων ανεκτών σφαλμάτων που υποδεικνύονται σ' αυτόν επί τοις εκατό, πρέπει να στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω στο 1/10 του g ή ml.

4. Τα κριτήρια για το είδος του ελέγχου (καταστροφικός ή μη καταστροφικός), καθώς και τα πρωτόκολλα δειγματοληψίας για ελέγχους στις εγκαταστάσεις του παραγωγού/συσκευαστή ή εισαγωγέα/διανομέα, όπου παρέχεται επαρκής αριθμός δειγμάτων από κάθε παρτίδα, προβλέπονται από τη νομοθεσία της ως άνω παρ. 1.

5. Για τον μη καταστροφικό έλεγχο σε σημείο λιανικής πώλησης, όπου ενδεχομένως δεν υπάρχει επαρκής αριθμός δειγμάτων και το πρωτόκολλο δειγματοληψίας που προβλέπεται από τη νομοθεσία της παραγράφου 1 δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί, ο ελάχιστος αριθμός των προσυσκευασιών που εξετάζονται ανά παρτίδα καθορίζεται με βάση των κάτωθι Πίνακα:
 

Αριθμός διατιθέμενων συσκευασιών (Ν) Ελάχιστος αριθμός δειγμάτων
Έως 4 Όλα
5<Ν<40 5
40<Ν<65 8
65<Ν< 100 13


Τα αποτελέσματα από τον παραπάνω έλεγχο δεν αποτελούν βάση για την επιβολή κυρώσεων, παρά μόνο για τις περιπτώσεις που δεν ικανοποιείται η απαίτηση Β ή/ και Γ της παραγράφου 2.

Σε περίπτωση υποψίας ελλιποβάρειας για τη συγκεκριμένη παρτίδα, η υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο μεριμνά για τη διενέργεια περαιτέρω ελέγχου στις εγκαταστάσεις του παραγωγού/συσκευαστή ή διανομέα/εισαγωγέα.

6. Η χρήση του σήματος «e» επί των συσκευασιών γίνεται χωρίς προηγούμενη άδεια, με την προϋπόθεση ότι διατηρούνται αρχεία για κάθε παρτίδα, τα οποία είναι στη διάθεση των αρχών και στα οποία αναγράφονται τα αποτελέσματα των μετρολογικών ελέγχων που προβλέπονται από την οδηγία 76/211/ΕΟΚ όπως ισχύει, ώστε να βεβαιώνεται ότι έχουν γίνει κανονικά και σωστά οι έλεγχοι, καθώς και οι τυχόν διορθωτικές ενέργειες και προσαρμογές (ρυθμίσεις). Τα αρχεία πρέπει να διατηρούνται σε έντυπη μορφή μέχρι την ημερομηνία λήξης κάθε παρτίδας και αν δεν προβλέπεται ημερομηνία λήξης, για διάστημα τουλάχιστον δύο ετών.

7. Ευθύνη για το ότι η προσυσκευασία τηρεί τις απαιτήσεις για τη χρήση του σήματος «e» φέρει ο συσκευαστής ή ο παραγωγός ή ο εισαγωγέας ή ο διανομέας, ο οποίος θέτει το προϊόν στην ελληνική αγορά, κατά περίπτωση. Στην περίπτωση προϊόντων όπου η συσκευασία έχει παραγγελθεί από τρίτον, το όνομα του οποίου αναγράφεται επί της συσκευασίας (π.χ. προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας) τότε και ο παραγγέλλων θεωρείται συνυπεύθυνος.

8. Στα μέγιστα ανεκτά σφάλματα προϊόντων που φέρουν τη σήμανση «e» εμπεριέχονται όλες οι τυχόν άλλες ανοχές (π.χ. λόγω απώλειας υγρασίας, στραγγισμένου βάρους κ.λπ.), οι οποίες προβλέπονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις Αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη.

9. Παρτίδες προσυσκευασμένων προϊόντων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται για τη χρήση του σήματος «e», θεωρούνται ελλιποβαρείς, δεσμεύονται στα χέρια των κατόχων τους μέχρις ότου γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

10. Α. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται το σήμα
«e» σε προϊόντα τα οποία δεν έχουν σταθερό βάρος ή όγκο περιεχομένου ανά παρτίδα ή σε προϊόντα τον οποίων το ονομαστικό βάρος ή ο ονομαστικός όγκος είναι εκτός του προβλεπόμενου εύρους (5 g/ml έως 10 kg/L), επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος στον παρασκευαστή ή συσκευαστή ή εισαγωγέα ή διανομέα.

Β. Για μέση τιμή του πραγματικού περιεχομένου μιας παρτίδας μικρότερης από την ονομαστική τιμή περιεχομένου της παρτίδας, υπολογίζεται η κατηγορία προστίμου, ανά παρτίδα προϊόντος, ως εξής:

Κατηγορία προστίμου (κ) =[(Ονομαστική τιμή περιεχομένου Πραγματική μέση τιμή περιεχομένου) / Ονομαστική τιμή περιεχομένου] × 100 × τιμή €/kg ή L .
 

Κατηγορία προστίμου (κ) Πρόστιμο (€)
κ<10 Δυο Χιλιάδες ευρώ (2.000)
10<κ<50 Τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000)
50<κ Έξι χιλιάδες ευρώ (6.000)


Για παρτίδες μεγαλύτερες των 3.200 τεμαχίων το πρόστιμο διπλασιάζεται.

Το πρόστιμο επιβάλλεται στον παρασκευαστή ή συσκευαστή ή εισαγωγέα ή διανομέα.

Ελλιποβαρείς παρτίδες δεσμεύονται μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. Για δεσμευμένες παρτίδες που διατίθενται παρά την εντολή των αρμόδιων αρχών, επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) ανά παρτίδα.

Γ. Για παρτίδες που φέρουν το σήμα «e» και που ο αριθμός των ελαττωματικών τεμαχίων εκτρέπεται του μέγιστου επιτρεπτού αριθμού ή για παρτίδες με τεμάχια που εμφανίζουν απόκλιση πέραν του διπλασίου του Μέγιστου Ανεκτού Σφάλματος, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000) ανά κωδικό προϊόντος στον παρασκευαστή ή συσκευαστή ή εισαγωγέα ή διανομέα και οι παρτίδες δεσμεύονται μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. Για δεσμευμένες παρτίδες που διατίθενται παρά την εντολή των αρμόδιων αρχών, επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) ανά παρτίδα.

Δ. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση του σήματος «e» χωρίς να διατηρούνται τα σχετικά αρχεία για κάθε παρτίδα, επιβάλλεται πρόστιμο στον παρασκευαστή ή συσκευαστή ή εισαγωγέα ή διανομέα ως εξής:
 

Αριθμός παρτίδων Πρόστιμο (€)
1-Μαρ Δύο χιλιάδες ευρώ (2.000)
4-Ιουν Τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000)
>7 Έξι χιλιάδες ευρώ (6.000)


Άρθρο 8
Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προσυσκευασμένων προϊόντων χωρίς τη σήμανση «e»

1. Κάθε παρτίδα προσυσκευασμένων προϊόντων σταθερής ονομαστικής ποσότητας περιεχομένου που δεν φέρει σήμανση «e», πρέπει να έχει κατά μέσο όρο καθαρό περιεχόμενο τουλάχιστον ίσο με την ονομαστική ποσότητα, δηλαδή την ποσότητα που αναγράφεται επί της συσκευασίας.

2. Καμία συσκευασία δεν επιτρέπεται να έχει καθαρή ποσότητα περιεχομένου που να παρουσιάζει αρνητικό σφάλμα ανώτερο του μεγίστου ανεκτού αρνητικού σφάλματος που προβλέπoυν οι Πίνακες της παραγράφου 3.

3. Το μέγιστο ανεκτό αρνητικό σφάλμα στο καθαρό περιεχόμενο προσυσκευασμένων προϊόντων χωρίς «e», καθορίζεται στους παρακάτω πίνακες:


Πίνακας 1
 

Ονομαστική ποσότητα (Qn) σε γραμμάρια (g) ή χιλιοστόλιτρα (ml) Μέγιστο ανεκτό αρνητικό σφάλμα
% του Qn g ή ml
0 έως 50 9 -
50 έως 100 - 4,5
100 έως 200 4,5 -
200 έως 300 - 9
300 έως 500 3 -
500 έως 1.000 - 15
1.000 έως 10.000 1,5 -
10.000 έως 15.000 - 150
Άνω των 15.000 1 -

 

Για την εφαρμογή του πίνακα, οι υπολογιζόμενες σε μονάδες μάζας ή όγκου τιμές των μεγίστων ανεκτών σφαλμάτων που υποδεικνύονται σ' αυτόν επί τοις εκατό, στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω στο 1/10 του g ή του ml για Qn μέχρι και 1 kg ή 1 L και στο επόμενο ακέραιο
g ή ml για Qn μεγαλύτερες των 1 kg ή 1 L.

Πίνακας 2

Ονομαστική ποσότητα (Qd) Μέγιστο ανεκτό αρνητικό σφάλμα
Σε μονάδες μήκους Για μήκος < 5 m καμία ανοχή. Για μήκος > 5 m ανοχή 2% του Qd
Σε μονάδες επιφάνειας 3% του Qd
Σε αριθμό τεμαχίων Για αριθμό τεμαχίων < 50 καμία ανοχή. Για αριθμό τεμαχίων > 50 ανοχή 1% του Qd στρογγυλεμμένο προς τα πάνω στον πλησιέστερο ακέραιο
4. Για τον μη καταστροφικό έλεγχο στις εγκαταστάσεις του παραγωγού/συσκευαστή ή εισαγωγέα/διανομέα, ο αριθμός των συσκευασιών που εξετάζονται ανά παρτίδα, καθορίζεται με βάση των κάτωθι Πίνακα:

 

Ονομαστική ποσότητα (Qn) Μέγιστο ανεκτό αρνητικό σφάλμα
Σε μονάδες μήκους Για μήκος < 5 m καμία ανοχή.
Για μήκος > 5 m ανοχή 2% του Qn
Σε μονάδες επιφάνειας 3% του Qn
Σε αριθμό τεμαχίων Για αριθμό τεμαχίων < 50 καμία ανοχή.
Για αριθμό τεμαχίων > 50 ανοχή 1% του Qd στρογγυλεμμένο προς τα πάνω στον πλησιέστερο ακέραιο
5. Για τον μη καταστροφικό έλεγχο σε σημείο λιανικής πώλησης, στην περίπτωση που ο αριθμός τεμαχίων ανά παρτίδα είναι μικρότερος των 100, ο ελάχιστος αριθμός των προσυσκευασιών που εξετάζονται ανά παρτίδα, καθορίζεται με βάση τον παρακάτω πίνακα:
 

Αριθμός προσυσκευασιών ανά παρτίδα (Ν) Αριθμός δειγμάτων
Έως 100 Όλα
100<Ν<500 50
500<Ν<3200 80
>3200 12

 

Εάν ο αριθμός τεμαχίων ανά παρτίδα είναι ίσος ή μεγαλύτερος των 100, εφαρμόζεται το σχήμα δειγματοληψίας της ως άνω παραγράφου 4.
Τα αποτελέσματα από τον παραπάνω έλεγχο δεν αποτελούν βάση για την επιβολή κυρώσεων, παρά μόνο για τις περιπτώσεις που δεν ικανοποιείται η απαίτηση της παραγράφου 2.

Σε περίπτωση υποψίας ελλιποβάρειας για τη συγκεκριμένη παρτίδα, η υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο μεριμνά για τη διενέργεια περαιτέρω ελέγχου στις εγκαταστάσεις του παραγωγού ή συσκευαστή ή διανομέα ή εισαγωγέα.

6. Ο έλεγχος μπορεί να είναι καταστροφικός ή μη καταστροφικός. Μη καταστροφικός έλεγχος μπορεί να λάβει χώρα όταν η τυπική απόκλιση του βάρους του περιέκτη κατόπιν εξέτασης 10 τεμαχίων αυτού, είναι μικρότερη από το 1/5 του Μέγιστου Ανεκτού Σφάλματος της ως άνω παραγράφου 3. Για την διενέργεια καταστροφικού ελέγχου απαιτείται ο έλεγχος είκοσι (20) προσυσκευασιών.

7. Παρτίδες που δεν πληρούν τις απαιτήσεις των ως άνω παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, θεωρούνται ελλιποβαρείς, δεσμεύονται στα χέρια των κατόχων τους μέχρις ότου γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

8. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για μέση τιμή του πραγματικού περιεχομένου μιας παρτίδας μικρότερης από την ονομαστική τιμή περιεχομένου της παρτίδας, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 10Β του άρθρου 7 χρησιμοποιώντας για τον υπολογισμό της κατηγορίας προστίμου την τιμή/kg ή L ή m2 ή τεμάχιο ή m.

Β. Για παραβάσεις της παραγράφου 2 επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000) ανά κωδικό προϊόντος στον παρασκευαστή ή συσκευαστή ή εισαγωγέα ή διανομέα.

Γ. Για δεσμευμένες παρτίδες που διατίθενται παρά την εντολή των αρμόδιων αρχών επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) ανά παρτίδα.

9. Ειδικά για τους σάπωνες που εμπίπτουν στις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1436/1965 απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 852/Β/1965), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ελλιποβάρεια, σε σχέση με την ονομαστική ποσότητα επί της συσκευασίας, διαπιστώνεται κατόπιν εργαστηριακής εξέτασης, σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση.

Άρθρο 9
Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προϊόντων τυχαίας ονομαστικής τιμής περιεχομένου .

1. Προσυσκευασμένα προϊόντα τυχαίας ονομαστικής τιμής περιεχομένου, δεν επιτρέπεται να φέρουν τη σήμανση «e» δίπλα από την ένδειξη της ποσότητας του περιεχομένου τους.

2. Στην ποσότητα του καθαρού περιεχομένου των προϊόντων της παραγράφου 1, καθώς και προϊόντων που πωλούνται χύδην, δεν αναγνωρίζονται ανοχές.

3. Προϊόντα της παραγράφου 1 με ελλιπές περιεχόμενο, δεσμεύονται στα χέρια των κατόχων τους μέχρις ότου γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

4. Σε περιπτώσεις προϊόντων τυχαίας ονομαστικής τιμής περιεχομένου τα οποία φέρουν το σήμα «e», επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος στον παρασκευαστή ή συσκευαστή ή εισαγωγέα ή διανομέα.

5. Για προσυσκευασμένα προϊόντα τυχαίας ονομαστικής τιμής περιεχομένου με πραγματική ποσότητα περιεχομένου μικρότερη από την ονομαστική τιμή περιεχομένου, επιβάλλεται στον παρασκευαστή ή συσκευαστή ή εισαγωγέα ή διανομέα, διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) ανά κωδικό.

6. Για προϊόντα που πωλήθηκαν χύδην και η πραγματική τους ποσότητα ήταν μικρότερη από την ποσότητα επί του παραστατικού πώλησης ή η πραγματική τους ποσότητα ήταν μικρότερη από εκείνη βάσει της οποίας υπολογίστηκε η τελική τιμή πώλησης του προϊόντος, επιβάλλεται στο λιανοπωλητή διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) ανά παράβαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10
Ενδείξεις και διασφάλιση περιεχομένου προσυσκευασμένων τροφίμων


1. Για τον ορισμό της έννοιας «τρόφιμα» εφαρμόζεται το άρθρο 2 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του Συμβουλίου της ΕΚ της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων, όπως ισχύει.

2. Για τους ορισμούς των εννοιών «προσυσκευασμένο τρόφιμο» και «επισήμανση» εφαρμόζεται ο Καν.(ΕΕ) 1169/2011, όπως ισχύει, ρητή δε αναφορά γίνεται στο άρθρο 2 του ν. 4177/2013 (Α’ 173).

3. Τα προσυσκευασμένα τρόφιμα που διατίθενται ως έχουν στον τελικό καταναλωτή επισημαίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία (Καν.ΕΕ 1169/2011), και εθνική νομοθεσία με την επιφύλαξη των απαιτήσεων επισήμανσης που προβλέπονται από ειδικές ενωσιακές ή εθνικές διατάξεις που ισχύουν για συγκεκριμένα τρόφιμα καθώς και για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα με γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ).

4. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για μη αναγραφή ενδείξεων, χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

Β. Για ελλιπή αναγραφή ενδείξεων, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά κωδικό προϊόντος.

Γ. Για ανακριβή-παραπλανητική αναγραφή ενδείξεων, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

5. Όπου στους παρόντες κανόνες προβλέπεται διακίνηση τροφίμων σε προγενέστερο στάδιο που δεν αφορά χονδρική ή λιανική πώληση, ακολουθείται η σχετική διαδικασία του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α’32) και του ν. 2969/2001.

Άρθρο 11
Ενδείξεις μη προσυσκευασμένων τροφίμων


1. Για τρόφιμα που δεν είναι προσυσκευασμένα και προσφέρονται στον τόπο λιανικής πώλησης για άμεση πώληση στον καταναλωτή ή σε μονάδες ομαδικής εστίασης, επί της πινακίδας ορίζονται:

Α. Η ονομασία πώλησης του τροφίμου τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα.

Β. Η ποιότητα του είδους και η ποικιλία αυτού, εφόσον προβλέπονται από ειδικότερες διατάξεις, καθώς και η κατάσταση του προϊόντος (π.χ κατεψυγμένο).

Γ. Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης του τροφίμου σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού ΕΕ 1169/2011 καθώς και με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 10 της παρούσας και ειδικότερων εθνικών διατάξεων για συγκεκριμένα προϊόντα.

Δ. Κάθε συστατικό ή τεχνολογικό βοήθημα που απαριθμείται στο παράρτημα II του καν. (ΕΕ) 1169/2011 ή προέρχεται από ουσία ή προϊόν που απαριθμείται στο εν λόγω παράρτημα II και το οποίο προκαλεί αλλεργίες ή δυσανεξίες και χρησιμοποιείται στην παραγωγή ή παρασκευή ενός τροφίμου και εξακολουθεί να υπάρχει στο τελικό προϊόν, ακόμη και σε τροποποιημένη μορφή. Ε. Η τιμή ανά μονάδα μέτρησης όπως αυτή καθορίζεται ανωτέρω στο Κεφάλαιο 2, «ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ».

2. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για μη αναγραφή των ελάχιστων ενδείξεων επί πινακίδας, όπως ορίζονται ανωτέρω, χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

Β. Για ελλιπή αναγραφή των ελάχιστων ενδείξεων επί πινακίδας όπως ορίζονται ανωτέρω, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά κωδικό προϊόντος.

Γ. Για ανακριβή-παραπλανητική αναγραφή των ελάχιστων ενδείξεων επί πινακίδας όπως ορίζονται ανωτέρω, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

Άρθρο 12
Επισήμανση υποκατάστατων


1. Η επισήμανση του τροφίμου δεν πρέπει να είναι φύσεως τέτοιας που να παραπλανά τον καταναλωτή, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 1169/2011.

2. Ειδικά στην περίπτωση που ένα προσυσκευασμένο τρόφιμο, όπου ένα στοιχείο ή συστατικό -που οι καταναλωτές αναμένουν ότι έχει χρησιμοποιηθεί κατά το σύνηθες ή είναι φύσει παρόν στο συγκεκριμένο τρόφιμο έχει αντικατασταθεί από διαφορετικό στοιχείο ή συστατικό (υποκατάστατο τροφίμου), δεν θα πρέπει να γίνεται καμία αναφορά τέτοια που να παραπλανά τον καταναλωτή περί του ότι το τρόφιμο αυτό είναι κανονικό και όχι υποκατάστατο. Η επισήμανση φέρει —πέραν του καταλόγου συστατικών— σαφή αναγραφή του στοιχείου ή του συστατικού που έχει χρησιμοποιηθεί για τη μερική ή ολική αντικατάσταση του συνήθως χρησιμοποιούμενου ή φύσει παρόντος στοιχείου ή συστατικού πλησίον της ονομασίας του προϊόντος. Εναλλακτικά μπορεί να τίθεται στην επισήμανση της ονομασίας πώλησης ή σε ένδειξη πλησίον της εμπορικής ονομασίας πώλησης ένδειξη, από την οποία ο καταναλωτής μπορεί άμεσα να αντιληφθεί ότι πρόκειται για υποκατάστατο. Εξαιρούνται ρητά τα τυροκομικά προϊόντα για τα οποία ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις του ΕΚ 1308/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Όταν υποκατάστατα τροφίμων διατίθενται στον τελικό καταναλωτή χύμα, θα πρέπει στα σημεία πώλησης τους (προθήκες, ψυγεία καταστημάτων κ.λπ.) να υπάρχει σχετική πινακίδα στην οποία όμως δεν δύναται να γίνεται καμία αναφορά τέτοια που να παραπλανά τον καταναλωτή περί του ότι το τρόφιμο αυτό είναι κανονικό και όχι υποκατάστατο. Εξαιρούνται ρητά τα τυροκομικά προϊόντα για τα οποία ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις του ΕΚ 1308/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Σε περίπτωση επίσης που τα προσφερόμενα στους χώρους ομαδικής εστίασης φαγητά, εδέσματα κ.λπ. περιέχουν υποκατάστατα τροφίμων ο καταναλωτής θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά μέσω τιμοκαταλόγου.

5. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρμόζονται για τα μη γαλακτοκομικά προϊόντα για τα οποία εφαρμόζεται η κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 278186 (ΦΕΚ Β΄ 1097/22-8-2002) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Καν. (ΕΟΚ) 1898/87 του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία της ονομασίας του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων κατά τη διάθεσή τους στο εμπόριο».

6. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για παραβάσεις των παραγράφων 1 και 2, ήτοι για ανακριβή-παραπλανητική επισήμανση υποκατάστατων τροφίμων, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

Β. Για παράβαση της παραγράφου 3, χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

Γ. Για παράβαση της παραγράφου 4, χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

Άρθρο 13
Διάθεση προϊόντων με περασμένη χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας

1. Επιτρέπεται η διάθεση τροφίμων στα οποία έχει παρέλθει η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας και όχι αυτών στα οποία έχει παρέλθει η τελική ημερομηνία ανάλωσης (ευαλοίωτα), με τον όρο ότι αυτά θα πωλούνται σαφώς διαχωρισμένα από τα άλλα τρόφιμα και σε πινακίδα που θα αναρτάται σε αυτά, θα αναγράφεται, με κεφαλαία γράμματα, η φράση «ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ».

2. Εντούτοις, ο χρόνος αυτός διάθεσης των προϊόντων περασμένης διατηρησιμότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά περίπτωση:

Α. Τη μία εβδομάδα στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή ημέρας και μήνα.

Β. Τον ένα μήνα στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μήνα και έτους.

Γ. Τους τρεις μήνες στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μόνο του έτους.

3. Την αποκλειστική ευθύνη, στις περιπτώσεις αυτές, για την καλή υγιεινή κατάσταση των προϊόντων φέρει ο πωλητής.

4. Προϊόντα περασμένης διατηρησιμότητας απαγορεύεται να διατίθενται σε χώρους ομαδικής εστίασης.

5. Απαγορεύεται η αντικατάσταση ή τροποποίηση της χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιονδήποτε.

6. Τα ως άνω προϊόντα πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή, η οποία θα πρέπει να είναι συγκριτικά εμφανής από άλλα όμοια προϊόντα -που δεν χαρακτηρίζονται ως περασμένης διατηρησιμότητας.

7. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για έλλειψη πινακίδας με την ένδειξη «ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ», χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

Β. Για μη διακριτό διαχωρισμό τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας από τα υπόλοιπα όμοια τρόφιμα, χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

Γ. Για παραποίηση (αντικατάσταση ή τροποποίηση) της χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

Δ. Για διάθεση τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας σε χώρους ομαδικής εστίασης, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

Ε. Για παράβαση της παραγράφου 2, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) ανά κωδικό προϊόν.

ΣΤ. Για μη τήρηση υποχρέωσης πώλησης τροφίμων με την ένδειξη «ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» σε χαμηλότερη τιμή, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

Άρθρο 14
Υπόχρεος αναγραφής ενδείξεων


Υπόχρεος για την αναγραφή των ενδείξεων είναι:

1. Όσον αφορά τα προσυσκευασμένα προϊόντα, εκείνος στο όνομα του οποίου ή της επιχείρησης του οποίου, διατίθεται το τρόφιμο στον τελικό καταναλωτή ή εφόσον ο εν λόγω υπεύθυνος δεν είναι εγκατεστημένος στην ένωση, ο εισαγωγέας ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην αγορά της ένωσης, καθώς και οι λοιποί ενδιάμεσοι διακινητές.

2. Όσον αφορά τα χύμα προϊόντα, ο τελικός λιανοπωλητής διάθεσης του προϊόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ENOTHTA 4.1
ΚΡΕΑΣ

Άρθρο 15
Πεδίο Εφαρμογής


1. Η παρούσα ενότητα αφορά κάθε έννοια κρέατος όπως ορίζεται στην κείμενη ενωσιακή νομοθεσία Καν. (ΕΚ) 853/2004, και στην εθνική νομοθεσία (Κώδικας Τροφίμων και Ποτών) για τα παρασκευάσματα κρέατος και τα προϊόντα με βάση το κρέας.

2. Όσον αφορά τις εκμεταλλεύσεις / επιχειρήσεις, η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται σε:

Α. Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την σφαγή ζώων, εμπορία, διακίνηση, τεμαχισμό και τυποποίηση κρέατος και παραγωγή παρασκευασμάτων κρέατος και προϊόντων με βάση το κρέας.

Β. Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την διακίνηση και εμπορία κρέατος και ζώων από το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες. Γ. Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με τη λιανική πώληση κρέατος, τα κρεοπωλεία και τα καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν τμήμα κρεοπωλείου.

Άρθρο 16
Επισήμανση βοείου κρέατος – Σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής βοοειδών, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, όπως κάθε φορά ισχύει


1. Όλες οι επιχειρήσεις, οι κρεοπώλες και οι οργανώσεις που ασχολούνται με την εμπορία σφάγιων βοοειδών και βοείου μοσχαρίσιου κρέατος, τοποθετούν ετικέτα στα σφάγια, τεμάχια αυτών και στο κρέας (νωπό-κατεψυγμένο, συσκευασμένο ή μη), βάση της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για την επισήμανση του βοείου κρέατος. Η διακίνηση κάθε σφαγίου ή τεμαχίων αυτού δεν επιτρέπεται, εφόσον δε συνοδεύεται από την προβλεπόμενη ετικέτα. Σε κάθε σημείο πώλησης αναρτάται υποχρεωτικά από τον πωλητή, για την ενημέρωση του καταναλωτή, η ετικέτα στα ελληνικά με πλήρη στοιχεία για την γέννηση, τις χώρες εκτροφής και την χώρα σφαγής του ζώου από το οποίο προέρχεται το κρέας καθώς και λοιπά προβλεπόμενα στοιχεία.

2. Όλοι οι παραπάνω φορείς διαθέτουν υποχρεωτικά σε κάθε ένα από τα διάφορα στάδια της παραγωγής και της πώλησης, σύστημα αναγνώρισης και περιεκτικό σύστημα καταγραφής. Το παραπάνω σύστημα εφαρμόζεται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ο συσχετισμός μεταξύ του κρέατος βοοειδών και των αντίστοιχων ζώων από τα οποία προέρχεται το κρέας.

3. Το σύστημα καταγραφής περιλαμβάνει την ΑΦΙΞΗ / ΑΓΟΡΑ και ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ / ΠΩΛΗΣΗ του ζωικού κεφαλαίου των σφάγιων ή των τεμαχίων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αντιστοιχία αφίξεων / αγορών και αναχωρήσεων/ πωλήσεων.

4. Όλο το ανωτέρω σύστημα απεικονίζεται σε βιβλίο με τίτλο "ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΑΦΙΞΕΩΝ / ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ / ΠΩΛΗΣΕΩΝ" που θα είναι αριθμημένο κατά σελίδα και θεωρημένο από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες ανά Περιφερειακή Ενότητα με αρμοδιότητα σε θέματα Εμπορίου της έδρας της επιχείρησης ή της οργάνωσης και θα παραμένει πάντα στην έδρα αυτών και θα επιδεικνύεται υποχρεωτικά ή θα υποβάλλεται στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα όταν ζητηθεί.

5. Οι υπόχρεοι της παραγράφου 2 διαγραμμίζουν, τηρούν και ενημερώνουν το βιβλίο υποχρεωτικά, όπως φαίνεται και στο κατωτέρω υπόδειγμα, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος άρθρου. Το παραπάνω σύστημα μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκης τηρούν οι επιχειρήσεις ή οι οργανώσεις.

6. Τα κρεοπωλεία αντί του παραπάνω βιβλίου, μπορούν να τηρούν απλοποιημένο σύστημα καταγραφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

7. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για έλλειψη ετικέτας με τις προβλεπόμενες σημάνσεις του βοείου κρέατος σε όλα τα στάδια διακίνησης και εμπορίας, χίλια ευρώ (1.000€) ανά σφάγιο ή τεμάχιο κρέατος.

Β. Για μη αναγραφή επί της ετικέτας των προβλεπομένων ενδείξεων στην ελληνική γλώσσα, στο βόειο κρέας σε όλα τα στάδια διακίνησης και εμπορίας, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά σφάγιο ή τεμάχιο κρέατος.

Γ. Για ελλιπή αναγραφή των προβλεπομένων σημάνσεων επί της ετικέτας του βοείου κρέατος σε όλα τα στάδια διακίνησης και εμπορίας, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά σφάγιο ή τεμάχιο κρέατος.

Δ. Για μη τήρηση βιβλίου καταγραφής ΑΦΙΞΕΩΝ / ΑΓΟΡΩΝ και ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ / ΠΩΛΗΣΕΩΝ για το χονδρεμπόριο ή συστήματος καταγραφής για το λιανεμπόριο, χίλια ευρώ (1.000€).

Ε. Για ελλιπή καταγραφή του ανωτέρου βιβλίου, πεντακόσια ευρώ (500€).

ΣΤ. Για ανακριβή ή παραπλανητική επισήμανση και καταγραφή, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€).

8. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΑΦΙΞΕΩΝ / ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ / ΠΩΛΗΣΕΩΝ
 

ΑΦΙΞΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Κωδ. Ζώoυ

ομάδας ζώων)

Περιγραφή

(για κρέας)

Ποσότητα

(Αριθμός

τεμαχίων ή κιλά)

Ημ/νία

άφιξης ή αγοράς

Στοιχεία

Προμηθευτή

Στοιχεία

τιμολογίου

Ημ/νία

αναχώρησης ή πώλησης

Στοιχεία

Αγοραστή

Στοιχεία

Τιμολογίου

ή λιανική απόδειξη

Περιγραφή

Ποσότητα

(kg)


Άρθρο 17
Επιχειρήσεις χονδρεμπορίας κρεάτων και πουλερικών

Οι επιχειρήσεις χονδρεμπορίας κρεάτων και πουλερικών χονδρικής πώλησης περιλαμβάνουν εισαγωγείς-χονδρεμπόρους, χονδρεμπόρους, ζωέμπορους, βιομηχανίες βιοτεχνίες εργαστήρια κοπής τεμαχισμού, επεξεργασίας, τυποποίησης και προσυσκευασίας κρεάτων, συνεταιριστικές οργανώσεις κτηνοτρόφων ή άλλων εμπορικών φορέων ανεξάρτητα βαθμίδας κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, μεμονωμένους κτηνοτρόφους, εισαγωγείς αντιπροσώπους οίκων εξωτερικού, χονδρέμπορο λιανοπωλητή, αντιπροσώπους εκπροσώπους που διενεργούν εμπορικές συναλλαγές για λογαριασμό τρίτων, άλλους μη κατονομαζόμενους, που ασκούν το επάγγελμα χονδρεμπορίας.

Άρθρο 18
Παραστατικά εμπορίας και διακίνησης νωπών βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοιρινών νωπών – κατεψυγμένων

1. Όποιος συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο στην εμπορία και διακίνηση νωπών κατεψυγμένων κρεάτων βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοιρινών νωπών -κατεψυγμένων, και άλλων κρεάτων οφείλει να εκδίδει και να κατέχει όλα τα παραστατικά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και να τα επιδεικνύει στις ελεγκτικές αρχές. Στα εκδιδόμενα τιμολόγια αναγράφονται με ευκρίνεια όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ν. 4177/2013, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις οικείες διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Επί των εκδιδομένων παραστατικών εμπορίας και διακίνησης νωπών κρεάτων βοοειδών και βουβαλοειδών καθώς και χοιρινών κρεάτων νωπών κατεψυγμένων, αναγράφεται και κατονομάζεται πλήρως και ολοκληρωμένα, η περιγραφή κάθε πωλούμενου είδους των εν λόγω κρεάτων.

3. Ειδικά οι αναγραφόμενες στο τιμολόγιο ενδείξεις "με οστά" ή "χωρίς οστά", μπορούν να αντικαθίστανται με τις ενδείξεις "Μ/Ο" ή "Α/Ο", αντίστοιχα.

4. Σε όλα τα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης νωπού βοείου κρέατος – σφάγιου (τιμολόγια, δελτία αποστολής κ.λπ.) αναγράφεται υποχρεωτικά, εκτός των άλλων στοιχείων και η κατάταξη του σφάγιου, βάση της Κοινοτικής Κλίμακας Κατάταξης, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 1249/2008 όπως ισχύει. και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως προς τον τρόπο απεικόνισης των ενδείξεων αυτών. Επίσης επί των παραστατικών εμπορίας και διακίνησης νωπού βοείου κρέατος αναγράφεται υποχρεωτικά και ο κωδικός αριθμός κάθε ζώου (ενώτιο) ή της ομάδας των ζώων.

5. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως εξής:

Α. Για μη έκδοση/κατοχή των προβλεπομένων παραστατικών αξίας αγαθών μέχρι χίλια ευρώ ( 1.000€), χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€) ανά παραστατικό.

Β. Για μη έκδοση/κατοχή των προβλεπομένων παραστατικών αξίας αγαθών από χίλια ένα ευρώ και άνω (1.001€), τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά παραστατικό. Γ. Για ελλιπή αναγραφή των προβλεπόμενων ενδείξεων, χίλια ευρώ (1.000€) ανά παραστατικό.

Δ. Για ανακριβή-παραπλανητική αναγραφή των προβλεπόμενων ενδείξεων, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά παραστατικό.

Άρθρο 19
Τήρηση πινακίδων-Έκθεση κρεάτων προς πώληση


1. Οι λιανοπωλητές κρεάτων υποχρεούνται στην τήρηση πινακίδων σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1, με τις παρακάτω ενδείξεις:

Α. Το είδος (π.χ. μοσχάρι, κατσίκι, χοιρινό, αρνί, συκώτι, μόσχου, κεφάλι αρνίσιο, γλώσσα μόσχου κ.λπ.).

Β. Το τεμάχιο κρέατος (π.χ. σπάλα, κόντρα, μπάλα, καπάκι, στήθος, λάπα, ελιά κ.λπ.).

Γ. «ΜΕ ΟΣΤΑ» ή «ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ».

Δ. Την καταγωγή – προέλευση του κρέατος όπως αυτή προβλέπεται από την κείμενη ενωσιακή (Καν.(ΕΚ) αριθ. 1760/2000, Καν.(ΕΚ) αριθ. 1825/2000, Καν (ΕΚ) 853/2004, Καν(ΕΚ) 854/2004, Καν. (ΕΕ1169/2011) και εθνικής νομοθεσίας όπως ισχύει

Ε. Την τιμή λιανικής πώλησης, κατά μονάδα βάρους.

2. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι :

Α. Για μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις, χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

Β. Για ελλιπή τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά κωδικό προϊόντος. Γ. Για μη αναγραφή ενδείξεων στην ελληνική γλώσσα,
πεντακόσια ευρώ (500€) ανά κωδικό προϊόντος.

Δ. Για μη αναγραφή ενδείξεων με ισομεγέθη, ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράμματα και την τελική τιμή πώλησης με έντονη γραφή (bold), πεντακόσια ευρώ (500€) ανά κωδικό προϊόντος.

Ε. Για αναγραφή ανακριβών-παραπλανητικών ενδείξεων όσον αφορά την καταγωγή – προέλευση του κρέατος, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

Άρθρο 20
Κοπή και πώληση μη προσυσκευασμένου κιμά

1. Απαγορεύεται στους λιανοπωλητές να διατηρούν και να εκθέτουν για πώληση έτοιμο μη προσυσκευασμένο κιμά, κομμένο εκ των προτέρων, από νωπό ή κατεψυγμένο κρέας με ή χωρίς προσθήκη διαφόρων συστατικών, καρυκευμάτων, νατρίου, αλατιού κ.λπ. Το περιγραφόμενο προϊόν δεν επιτρέπεται να διατίθεται και να πωλείται στους καταναλωτές με οποιαδήποτε άλλη ονομασία.

2. Οι λιανοπωλητές υποχρεούνται να κόβουν τον κιμά από κομμάτι κρέατος με οστά ή χωρίς οστά, που διαλέγει ο καταναλωτής και η κοπή να γίνεται πάντα μπροστά στον καταναλωτή.

3. Η τιμή λιανικής πώλησης του κιμά είναι αυτή στην οποία πωλείται το κομμάτι κρέατος (με οστά ή χωρίς οστά), από το οποίο παρασκευάσθηκε ο κιμάς και απαγορεύεται κάθε προσαύξηση της τιμής λόγω φύρας, κοπής, περιποίησης, αφαίρεσης οστών κ.λπ.

4. Οι λιανοπωλητές υποχρεούνται να κόβουν σε διαφορετική μηχανή τον κιμά που προέρχεται από κρέας πουλερικών.

5. Οι παραπάνω μηχανές πρέπει να είναι τοποθετημένες σε σημείο τέτοιο ώστε η κοπή να είναι απολύτως ορατή από τον καταναλωτή.

6. Πριν από την κοπή κρέατος σε κιμά, ο κρεοπώλης υποχρεούται να καθαρίσει τελείως τη μηχανή από υπολείμματα προηγούμενης κοπής, εφόσον ο καταναλωτής το ζητήσει. Σε κάθε άλλη περίπτωση το υπόλειμμα κιμά που υπάρχει στη μηχανή δεν πρέπει να υπερβαίνει σε βάρος τα 100 γραμμάρια.

7. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για παράβαση της παραγράφου 1, χίλια ευρώ (1.000€) ανά παράβαση.

Β. Για παράβαση της παραγράφου 2, χίλια ευρώ (1.000€) ανά παράβαση.

Γ. Για παράβαση της παραγράφου 3, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά παράβαση.

Δ. Για παράβαση της παραγράφου 4, χίλια ευρώ (1.000€) ανά παράβαση.

Ε. Για παράβαση της παραγράφου 5, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά παράβαση.

ΣΤ. Για παράβαση της παραγράφου 6, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά παράβαση.

Άρθρο 21
Ειδικές υποχρεώσεις κατά το στάδιο της λιανικής πώλησης

1. Εφόσον με βάση τις πινακίδες, τιμοκαταλόγους κ.λπ., το κρέας πωλείται σε διαφορετικές τιμές ανά κιλό ή τεμάχιο, θα πρέπει να συσκευάζεται σε διαφορετικές συσκευασίες.

2. Πώληση σε επιχειρήσεις με σκοπό τη μεταπώληση, εμπορία ή επεξεργασία, είναι καταρχήν επιτρεπτή υπό την επιφύλαξη των κανονισμών 852/2004 και 853/2004 και των λοιπών εθνικών διατάξεων που επιτρέπουν τη δραστηριότητα αυτή.

3. Επιτρέπεται η διάθεση στην κατανάλωση αποψυγμένων προϊόντων κρέατος, κρεατοσκευασμάτων και βρώσιμων παραπροϊόντων αυτών, με την προϋπόθεση ότι έχουν αποψυχθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις όπως αυτές προβλέπονται στους κανονισμούς ΕΚ 852/2004 και ΕΚ 853/2004 για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και φέρουν πέρα των άλλων ενδείξεων που προβλέπονται στα άρθρα 16 και 19, τον αριθμό έγκρισης εγκατάστασης και την ένδειξη «ΑΠΟΨΥΓΜΕΝΟ».

4. Καθ' όλη την διάρκεια του έτους, οι λιανοπωλητές κρεοπώλες πωλούν τις συκωταριές και τα κεφαλάκια αμνοεριφίων χωριστά του κρέατος, από το οποίο προέρχονται. Σ’ αυτή την περίπτωση τα κεφαλάκια πωλούνται με το τεμάχιο και οι συκωταριές με το κιλό. Εξαίρεση γίνεται μόνο την περίοδο από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι και την Κυριακή του Θωμά, όπου δύναται να πωλούν αμνοερίφια μαζί με τα κεφάλια και τις συκωταριές τους.

5. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως εξής:

Α. Για παράβαση των παραγράφων 1 και 2, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά παράβαση.

Β. Για παράβαση της παραγράφου 3, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά παράβαση.

Γ. Για παράβαση της παραγράφου 4, χίλια ευρώ (1.000€) ανά παράβαση.

ENOTHTA 4.2
ΜΕΛΙ

Άρθρο 22
Επισήμανση


1. Η επισήμανση του μελιού γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή (Καν ΕΕ 1169/2011) και εθνική νομοθεσία του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών ως προς την αναγραφή της παρτίδας και την υπ’ αριθμ. 148/2015 (ΦΕΚ 3854/Β/2016) απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύουν. Υπόχρεος για την αναγραφή όλων των ενδείξεων επί της συσκευασίας μελιού είναι ο τυποποιητής ή συσκευαστής, τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στο προϊόν.

2. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι :

Α. Για μη αναγραφή ενδείξεων, χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

Β. Για ελλιπή αναγραφή ενδείξεων, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά κωδικό προϊόντος.

Γ. Για ανακριβή-παραπλανητική αναγραφή ενδείξεων, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

Άρθρο 23
Διακίνηση-Διάθεση


1. Το μέλι που διατίθεται στον τελικό καταναλωτή σε κάθε σημείο πώλησης (π.χ καταστήματα, τόπο συγκομιδής, οργανωμένες Λαϊκές Αγορές ή Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας), διατίθεται υποχρεωτικά μόνο προσυσκευασμένο. Για τους παραγωγούς (μελισσοκόμους) ισχύουν τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό ΕΚ 852/2004 για την πρωτογενή παραγωγή (ΚΕΦ 1, Άρθρο 1, παράγραφος 2γ).

2. Το μέλι μπορεί να διατίθεται σε χύμα μορφή μόνο σε χώρους μαζικής εστίασης (π.χ. ξενοδοχεία, εστιατόρια) και μόνο εφόσον πρόκειται για επιτόπια κατανάλωση. Στις περιπτώσεις αυτές θα αναγράφεται σε πινακίδα τοποθετημένη δίπλα στο σημείο που εκτίθεται προς κατανάλωση το προϊόν, η ονομασία πώλησης του μελιού και η ένδειξη που αφορά στη χώρα ή στις χώρες όπου έγινε η συγκομιδή του μελιού.

3. Σε εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 4177/2013 (Α’173) επί όλων των τιμολογίων αγοραπωλησίας μελιού πέραν των άλλων ενδείξεων, αναγράφεται η ονομασία του μελιού σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων Ποτών (π.χ. μέλι ανθέων, μέλι κηρήθρας κ.λπ.) και η χώρα ή οι χώρες προέλευσης όπου έγινε η συγκομιδή του είδους, όπως ορίζεται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και στις αποφάσεις του ΑΧΣ.

4. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για παράβαση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) ανά παράβαση.

Β. Για παράβαση της παραγράφου 2, χίλια ευρώ (1.000€) ανά παράβαση.

Γ. Για παραβάσεις της παραγράφου 3:

α. Για μη έκδοση/κατοχή παραστατικών εμπορίας και διακίνησης αξίας μέχρι χίλια ευρώ (1.000€), χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€) ανά παράβαση.

β. Για μη έκδοση/κατοχή παραστατικών εμπορίας και διακίνησης αξίας χιλίων ένα ευρώ και άνω (1.001€), τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά παράβαση.

γ. Για ελλιπή αναγραφή των προβλεπομένων ενδείξεων στα εκδιδόμενα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης, χίλια ευρώ (1.000€) ανά παράβαση.

δ. Για ανακριβείς-παραπλανητικές ενδείξεις στα εκδιδόμενα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά παράβαση.

Άρθρο 24
Λοιπές υποχρεώσεις


1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εισάγουν ή παραλαμβάνουν ποσότητα μελιού προς εμπορία και διακίνηση, υποχρεούνται να γνωστοποιούν εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών στη Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) epopteia-agoras@gge. gr τα παρακάτω στοιχεία:

Α. Την παραληφθείσα ποσότητα μελιού και επισυναπτόμενα τα αντίγραφα των σχετικών παραστατικών αγοράς.

Β. Την ονομασία του μελιού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 67 του Κώδικα Τροφίμων Ποτών.

Γ. Τον αριθμό, το είδος και το βάρος της συσκευασίας π.χ. 5 σιδηρά βαρέλια των 300 κιλών.

Δ. Τη χώρα/τις χώρες προέλευσης, όπου έγινε η συγκομιδή του μελιού.

2. Η υποβολή της γνωστοποίησης επιβεβαιώνεται με την αποστολή από τη Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών στο διακινητή μελιού του αριθμού πρωτοκόλλου παραλαβής της. Η επιβεβαίωση φυλάσσεται από τους διακινητές για δύο έτη (τρέχον και επόμενο) και επιδεικνύεται στους ελεγκτές εφόσον ζητηθεί. Οι διακινητές μελιού ως ανωτέρω υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στο οποίο να καταχωρούνται οι εισαγωγές (αγορές) και οι εξαγωγές (πωλήσεις) μελιού κατά είδος σύμφωνα με το άρθρο 67 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, ποσότητα, αξία και χώρα/ χώρες προέλευσης όπου έγινε η συγκομιδή του μελιού ή η αντίστοιχη ένδειξη του παραστατικού παραλαβής προκειμένου για μέλι που προέρχεται από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. Απαλλάσσονται από την τήρηση τέτοιου βιβλίου οι επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να ανασύρουν τα παραπάνω στοιχεία από το σύστημα ιχνηλασιμότητας ή από οποιοδήποτε πρόγραμμα εμπορικής καταχώρισης/ διαχείρισης στοιχείων εφαρμόζουν.

3. Οι διακινητές μελιού υποχρεούνται να παρέχουν άμεσα στους ελεγκτές εφόσον ζητηθεί, τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου στοιχεία καταχώρησης, καθώς και τα αντίστοιχα παραστατικά.

4. Στους παραβάτες των διατάξεων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για μη γνωστοποίηση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€).

Β. Για πλημμελή ή ελλιπή καταχώρηση των στοιχείων που προβλέπονται από την παράγραφο 2, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€), ανά παράβαση.

Γ. Για ανακριβή-παραπλανητική δήλωση της χώρας συγκομιδής μελιού, πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€) ανά παράβαση.

Δ. Για μη τήρηση των διατάξεων της παραγράφου 3, πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€).

ENOTHTA 4.3
ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Άρθρο 25
Διακριτή τοποθέτηση γάλακτος και ενδείξεις επί συσκευασίας τυποποιημένου γάλακτος

1. Για τα πάσης φύσεως πωλούμενα γάλατα, οι λιανοπωλητές υποχρεούνται να τοποθετούν κάθε επί μέρους κατηγορία αυτών σε ευδιάκριτα ξεχωριστά σημεία.

2. Για την επισήμανση του τυποποιημένου γάλακτος εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 της παρούσης και οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του β.δ. 2/16-5-1959, όπως αντικαταστάθηκε με τοάρθρο 1 της υποπαραγράφου Α.3 του ν. 4336/2015 όπως κάθε φορά ισχύει.

3. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για παράβαση της παραγράφου 1, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά παράβαση.

Β. Για παράβαση της παραγράφου 2, ήτοι:

α. Για μη αναγραφή ενδείξεων, χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

β. Για ελλιπή αναγραφή ενδείξεων, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά κωδικό προϊόντος.

γ. Για ανακριβή-παραπλανητική αναγραφή ενδείξεων, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

ENOTHTA 4.4
ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Άρθρο 26
Διάθεση προϊόντων αρτοποιίας


1. Για τη διάθεση των προϊόντων αρτοποιίας, εφαρμόζεται η κείμενη εθνική (ν. 3526/2007) και ενωσιακή νομοθεσία (Καν. ΕΕ. 1169/2011), όπως κάθε φορά ισχύουν.

2. Ο φρέσκος άρτος και τα πάσης φύσεως αρτοσκευάσματα και αρτοπαρασκευάσματα που πωλούνται στα αρτοποιία, παραδίδονται στον καταναλωτή μέσα σε συσκευασία που πληροί τις απαιτήσεις του ΚώδικαΤροφίμων και Ποτών.

3. Στον άρτο και τα αρτοπαρασκευάσματα που διατίθενται, ανεξάρτητα από το σχήμα και τη μορφή τους, αναγράφεται με ευκρίνεια η τιμή τους ανά κιλό. Τα προϊόντα του προηγούμενου εδαφίου που πωλούνται ανά τεμάχιο προζυγίζονται και αναγράφεται εμφανώς το βάρος και η τιμή ανά τεμάχιο. Εφόσον ζητηθεί από τον καταναλωτή, τα προϊόντα ζυγίζονται εκ νέου ενώπιον του. Όλες οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης άρτου και αρτοπαρασκευασμάτων οφείλουν να υπάρχει ανηρτημένη πινακίδα, σε εμφανές σημείο του καταστήματος στην οποία να αναγράφεται με ευδιάκριτα γράμματα ότι: «Το κατάστημα υποχρεούται να ζυγίζει τον άρτο και τα αρτοπαρασκευάσματα ενώπιον του καταναλωτή, εφόσον ζητηθεί από τον καταναλωτή».

4. Τα πάσης φύσεως προσυσκευασμένα προϊόντα αρτοποιίας, φέρουν στο εξωτερικό μέρος, έντυπες και καθαρογραμμένες, τις εξής ενδείξεις:

Α. Την επωνυμία και τη διεύθυνση της επιχείρησης παρασκευής των πωλούμενων ειδών,

Β. Την ονομασία πώλησης και το είδος του άρτου και ειδικότερα:

α. Την ένδειξη «κατεψυγμένο», εφόσον το αρχικό προϊόν είναι κατεψυγμένο.

β. Την ένδειξη «διατηρημένο από κατεψυγμένη ή με άλλη μέθοδο συντηρημένη ζύμη.

γ. Την ένδειξη «μερικώς ψημένο να ψηθεί πριν την βρώση του» εφόσον πρόκειται για προϊόν που παρασκευάζεται από μη ολοκληρωμένη έψηση ζύμης.

δ. Η ένδειξη «ψημένο, εξ ολοκλήρου παρασκευασθέν από μερικώς ψημένο /κατεψυγμένο άρτο» εφόσον το αρχικό προϊόν είναι μερικώς ψημένο/ κατεψυγμένο.

Γ. Το καθαρό βάρος, η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας και η τελική ημερομηνία ανάλωσης (ενδεικτικά ανάλωση έως …) των πωλούμενων ειδών,

Δ. Τον κατάλογο των συστατικών.

Ε. Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης/ή συνθήκες χρήσης.

ΣΤ. Τη διατροφική δήλωση.

Ζ. Τον προσδιορισμό της παρτίδας, εφόσον αυτό απαιτείται.

5. Τα προϊόντα αρτοποιίας που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, όταν διατίθενται από καταστήματα λιανικής πώλησης, τοποθετούνται σε χώρους που διαχωρίζονται από τους χώρους έψησης των προϊόντων κατά την ως άνω (β) περίπτωση της παραγράφου 4 και από τους χώρους πώλησης του φρέσκου άρτου.

6. Τα καταστήματα παρασκευής και διάθεσης των προϊόντων της παραγράφου 1, μπορούν να παρασκευάζουν και να διαθέτουν σε διερχόμενους ή καθήμενους πελάτες και πρόχειρα γεύματα που έχουν ως βάση τα προϊόντα αρτοποιίας, με την προϋπόθεση της τήρησης των ειδικότερων υγειονομικών και λοιπών σχετικών διατάξεων για τη δραστηριότητα αυτή.

7. Για τη μεταφορά προϊόντων αρτοποιίας εφαρμογή έχει το άρθρο 15 του ν. 3526/2007, όπως κάθε φορά ισχύει.

8. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για παράβαση της παραγράφου 2, 3, 5, 6 και 7, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά παράβαση.

Β. Για παράβαση της παραγράφου 3 πεντακόσια ευρώ (500€).

Γ. Για παραβάσεις της παραγράφου 4, ήτοι:

α. Για μη αναγραφή ενδείξεων, χίλια ευρώ (1.000€) ανά προϊόν.

β. Για ελλιπή αναγραφή ενδείξεων, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά προϊόν.

γ. Για ανακριβή-παραπλανητική αναγραφή ενδείξεων, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά προϊόν.

ENOTHTA 4.5 ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Άρθρο 27
Πτηνοτροφικά προϊόντα

1. Για την εμπορία και διακίνηση των πτηνοτροφικών προϊόντων εφαρμόζεται το κανονιστικό νομικό πλαίσιο όπως κάθε φορά ισχύει των κάτωθι Εφαρμοστικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών της Επιτροπής που έπονται του Κανονισμού (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου.
· (ΕΚ) 543/2008 της επιτροπής της 16ης Ιουνίου 2008 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1234/2007 σχετικά με τους κανόνες εμπορίας για το κρέας των πουλερικών.
· (ΕΚ) 589/2008 της επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2008 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1234/2007 σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας των αυγών.
· (ΕΚ) 617/2008 της επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1234/2007 σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας των αυγών προς επώαση και των νεοσσών πουλερικών ορνιθώνος.

2. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για μη αναγραφή ενδείξεων, χίλια ευρώ (1.000€) ανά παράβαση.

Β. Για ελλιπή αναγραφή ενδείξεων, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά παράβαση.

Γ. Για ανακριβή-παραπλανητική αναγραφή ενδείξεων, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά παράβαση.

ENOTHTA 4.6
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

Άρθρο 28
Διακίνηση και εμπορία νωπών οπωρολαχανικών


1. Η εμπορία και διακίνηση νωπών οπωρολαχανικών διέπεται από τις προδιαγραφές εμπορίας που προβλέπονται στα μέρη Α και Β του παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 (ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις από τις προδιαγραφές εμπορίας επιτρέπονται στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 του παραπάνω Κανονισμού.

2. Κατά την εμπορία και διακίνηση νωπών οπωρολαχανικών, τοποθετούνται επί των εμπορικών συσκευασιών (σάκοι, κιβώτια, τελάρα, κλούβες κ.λπ.), καθώς και επί όλων των εκδιδόμενων παραστατικών, οι ενδείξεις επισήμανσης που προβλέπονται από τον Κανονισμό 543/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικά για τα εγχώρια οπωρολαχανικά, αναγράφεται υποχρεωτικά και ο τόπος παραγωγής, εκτός των περιπτώσεων που μία τέτοια αναγραφή θα ερχόταν σε σύγκρουση με τις διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 1151/2012 που αφορούν στην προστασία των καταχωρισμένων γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ). Για τα είδη «πατάτες», «ντομάτες», αναγράφεται υποχρεωτικά και η ποικιλία.

3. Για τα νωπά οπωρολαχανικά που διακινούνται με μεταφορικό μέσο σε μεγάλους περιέκτες, οι ενδείξεις της παραγράφου 2 αναγράφονται στο έγγραφο που συνοδεύει το εμπόρευμα ή σε δελτίο το οποίο τοποθετείται ευκρινώς στο εσωτερικό του μεταφορικού μέσου.

4. Στα εκδιδόμενα παραστατικά διακίνησης και εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών μέχρι το στάδιο της λιανικής πώλησης, συμπληρώνεται, πέραν των άλλων πεδίων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και ο Αριθμός Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωρολαχανικών (ΜΕΝΟ) του εκδότη του παραστατικού, εφόσον υποχρεούται να διαθέτει αριθμό ΜΕΝΟ.

5. Ως τελικός συσκευαστής – τυποποιητής νωπών οπωρολαχανικών ορίζεται ο συσκευαστής του οποίου η συσκευασία φθάνει ως έχει στο στάδιο της λιανικής πώλησης.

6. Ειδικά για τα προϊόντα του κατωτέρω πίνακα (Α):

ΠΙΝΑΚΑΣ (Α)

(α). Μήλα
(β). Εσπεριδοειδή
(γ). Ακτινίδια
(δ). Μαρούλια, κατσαρά αντίδια και πλατύφυλλα αντίδια
(ε). Ροδάκινα και Νεκταρίνια
(στ). Αχλάδια
(ζ). Φράουλες
(η). Γλυκές πιπεριές
(θ). Επιτραπέζια σταφύλια
(ι). Τομάτες
(ια). Πατάτες
(ιβ). Κρεμμύδια


Α. Όταν τελικός συσκευαστής εγχώριων νωπών οπωρολαχανικών είναι ο ίδιος ο παραγωγός, υποχρεούται να αναγράφει επί των εμπορικών συσκευασιών ή σε ετικέτες, πέραν των άλλων ενδείξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2, και τον Αριθμό Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωρολαχανικών (ΜΕΝΟ) και τον αριθμό παρτίδας παραγωγής, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 7.

Β. Όταν τελικός συσκευαστής εγχώριων νωπών οπωρολαχανικών είναι το συσκευαστήριο – έμπορος, υποχρεούται να αναγράφει επί των εμπορικών συσκευασιών ή σε ετικέτες, πέραν των άλλων ενδείξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2, και τον Αριθμό Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωρολαχανικών (ΜΕΝΟ) του συσκευαστηρίου και τον αριθμό παρτίδας παραγωγής όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο

7. Σε περίπτωση που η συσκευασία αφορά προϊόντα ενός και μόνο παραγωγού, αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο και ο Αριθμός Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωρολαχανικών (ΜΕΝΟ) του παραγωγού, εφόσον υποχρεούται να διαθέτει, άλλως αναγράφεται ο Αριθμός του Φορολογικού του Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

Γ. Όταν ο έμπορος προμηθεύεται από χώρες της Ε.Ε. ή εισάγει από Τρίτες Χώρες νωπά οπωροκηπευτικά, υποχρεούται να αναγράφει επί των εμπορικών συσκευασιών ή σε ετικέτες, πέραν των άλλων ενδείξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2, και τον δικό του Αριθμό Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωρολαχανικών (ΜΕΝΟ) και τον αριθμό παρτίδας εισαγωγής όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 8.

Δ. Ο αριθμός παρτίδας παραγωγής εισαγωγής αναγράφεται υποχρεωτικά σε όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά διακίνησης και εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών.

7. Προκειμένου για εγχώρια νωπά οπωρολαχανικά του Πίνακα (Α) ο αριθμός παρτίδας παραγωγής αποτελείται: Α. Για τον παραγωγό τελικό συσκευαστή από τον αύξοντα αριθμό εγγραφής στο Βιβλίο Ιχνηλασιμότητας της παραγράφου 11 και την ημερομηνία συσκευασίας
(ηη/μμ/εε).

Β. Για τον τελικό συσκευαστή – έμπορο, όταν η συσκευασία αφορά παραλαβές από περισσότερους του ενός παραγωγούς, από τον αριθμό του παραστατικού διακίνησης του συσκευαστηρίου προς τρίτους και την ημερομηνία συσκευασίας (ηη/μμ/εε).

Γ. Για τον τελικό συσκευαστή – έμπορο, όταν η συσκευασία αφορά παραλαβή από έναν και μόνο παραγωγό, από τον αριθμό του παραστατικού διακίνησης του παραγωγού, τον αύξοντα αριθμό εγγραφής στο Βιβλίο Ιχνηλασιμότητας και την ημερομηνία συσκευασίας (ηη/μμ/εε).

8. Προκειμένου για προερχόμενα από χώρες της Ε.Ε. ή εισαγόμενα από Τρίτες Χώρες νωπά οπωρολαχανικά του Πίνακα (Α), ο αριθμός παρτίδας εισαγωγής αποτελείται από τον αριθμό του παραστατικού παραλαβής του μεταφορέα, όπως αυτό προβλέπεται κάθε φορά από τις διατάξεις του Υπ. Οικονομικών, τον αύξοντα αριθμό εγγραφής στο Βιβλίο Ιχνηλασιμότητας και την ημερομηνία παραλαβής (ηη/μμ/εε).

9. Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η αφαίρεση ή η καταστροφή των παραπάνω πινακίδων ετικετών καθώς και η αλλοίωση των αναγραφομένων επί αυτών ενδείξεων.

10. Στις συσκευασίες πατάτας επιτρέπεται η ύπαρξη ξένων υλών (χώμα κ.λπ.) μέχρι ποσοστό 1,5% στο καθαρό βάρος τους.

11. ΒΙΒΛΙΟ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Α. Το ΒΙΒΛΙΟ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ νωπών οπωρολαχανικών, τηρείται είτε χειρόγραφα είτε μηχανογραφημένα, για τα προϊόντα του ΠΙΝΑΚΑ (Α) της παραγράφου 6 και θεωρείται από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του εκάστοτε υπόχρεου τήρησής του. Υπόχρεοι τήρησης του ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ είναι οι εκάστοτε υπόχρεοι αναγραφής του αριθμού παρτίδας παραγωγής – εισαγωγής για τα προϊόντα του ΠΙΝΑΚΑ (Α) της παραγράφου 6.

Β. Το ΒΙΒΛΙΟ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ εγχώριων νωπών οπωρολαχανικών διαγραμμίζεται υποχρεωτικά με τις κατωτέρω στήλες, σε κάθε μία εκ των οποίων γίνεται και η ανάλογη εγγραφή, ως εξής:

Στην πρώτη στήλη, με τίτλο «Α/Α ΕΓΓΡΑΦΗΣ», αναγράφεται, κατά σειρά εγγραφών για κάθε παρτίδα χωριστά, ο αύξων αριθμός εγγραφής, ο οποίος αναριθμείται εξαρχής την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

Στη δεύτερη στήλη, με τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ», αναγράφονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και ο Αριθμός Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωρολαχανικών (ΜΕΝΟ) του παραγωγού και ο αριθμός και η ημερομηνία του παραστατικού διακίνησης. Εάν ο παραγωγός δεν υποχρεούται να διαθέτει Αριθμό Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωρολαχανικών (ΜΕΝΟ), αναγράφεται ο Αριθμός του Φορολογικού του Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

Στην τρίτη στήλη, με τίτλο «ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ», αναγράφονται υποχρεωτικά η χώρα καταγωγής του προϊόντος, καθώς και ο δήμος και το τοπωνύμιο, εφόσον υπάρχει, παραγωγής του προϊόντος, για κάθε παραλαβή – παρτίδα χωριστά, , με την επιφύλαξη των διατάξεων του Καν. (ΕΕ) 1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας (ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ).

Στην τέταρτη στήλη, με τίτλο «ΕΙΔΟΣ – ΠΟΙΚΙΛΙΑ – ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ», αναγράφονται το είδος, η ποικιλία και η ποιοτική κατηγορία, για κάθε είδος παραλαβή παρτίδα χωριστά, όπου οι ενδείξεις αυτές προβλέπονται. Ειδικά για το είδος «πατάτες» και «ντομάτες», η ποικιλία αναγράφεται υποχρεωτικά.

Στην πέμπτη στήλη, με τίτλο «ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ», αναγράφεται το μικτό βάρος του παραληφθέντος προϊόντος και εφόσον αυτό είναι συσκευασμένο, ο αριθμός των συσκευασιών ανά μέσο/ τύπο συσκευασίας, όπως προκύπτουν από το σχετικό παραστατικό διακίνησης, για κάθε παραλαβή παρτίδα χωριστά.

Στην έκτη στήλη, με τίτλο «ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ», αναγράφονται
το μικτό βάρος του συσκευασθέντος ή ανασυσκευασθέντος προϊόντος, καθώς και ο αριθμός των παραχθέντων συσκευασιών. Η στήλη αυτή συμπληρώνεται εφόσον το προϊόν συσκευάζεται για πρώτη φορά ή ανασυσκευάζεται με σκοπό την περαιτέρω διάθεση.

Στην έβδομη στήλη, με τίτλο «ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ», αναγράφεται ο αριθμός παρτίδας παραγωγής όπως ορίζεται στην παράγραφο 7.

Υπόδειγμα τήρησης ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
 

Α/Α Eγγραφής

Στοιχεία   Παραγωγού

Χώρα Καταγω-

-Είδος

Μικτό βάρος παραληφθέ-

Βάρος συσκευασθέ-

Αριθμός παρτίδας πα-

(Ον/μο, ΜΕΝΟ, Αριθμ. &

γής Τόπος

-Ποικιλία

ντος προϊόντος Αριθμός

ντος προϊόντος

ραγωγής (Σύμφωνα με

Ημ/νια Παραστατικού )

παραγωγής

-Ποιοτική

παραληφθέντων   συσκευ-

αριθμός συσκευασιών

το Άρθρο 28 παρ.7 της

κατηγορία

ασιών

παρούσας )


Γ. Το ΒΙΒΛΙΟ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ νωπών οπωρολαχανικών προερχόμενων από χώρες της ΕΕ ή εισαγόμενων από Τρίτες Χώρες, διαγραμμίζεται υποχρεωτικά με τις κατωτέρω στήλες, σε κάθε μία εκ των οποίων γίνεται και η ανάλογη εγγραφή, ήτοι:
Στην πρώτη στήλη, με τίτλο «Α/Α ΕΓΓΡΑΦΗΣ», αναγράφεται κατά σειρά εγγραφών, για κάθε παρτίδα χωριστά, ο αύξων αριθμός εγγραφής ο οποίος αναριθμείται εξαρχής κάθε ημέρα.
Στη δεύτερη στήλη, με τίτλο «ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», αναγράφεται η χώρα καταγωγής και ο προμηθευτής, για κάθε παρτίδα παραλαβής χωριστά.
Στην τρίτη στήλη, με τίτλο «ΕΙΔΟΣ – ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ», αναγράφεται το είδος, η ποικιλία και η ποιοτική κατηγορία για κάθε παρτίδα παραλαβής χωριστά, όπου οι ενδείξεις αυτές προβλέπονται. Ειδικά για το είδος πατάτες, η ποικιλία αναγράφεται υποχρεωτικά.
Στην τέταρτη στήλη, με τίτλο «ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΝΤΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ», αναγράφεται το μικτό βάρος του παραληφθέντος προϊόντος και εφόσον αυτό είναι συσκευασμένο, ο αριθμός των συσκευασιών ανά μέσο/τύπο συσκευασίας, όπως προκύπτουν από το σχετικό παραστατικό διακίνησης, για κάθε παραλαβή -παρτίδα χωριστά.
Στην πέμπτη στήλη, με τίτλο «ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ», αναγράφεται το μικτό βάρος του συσκευασθέντος ή ανασυσκευασθέντος προϊόντος, καθώς και ο αριθμός των παραχθέντων συσκευασιών. Η στήλη αυτή συμπληρώνεται, εφόσον το προϊόν συσκευάζεται για πρώτη φορά ή ανασυσκευάζεται με σκοπό την περαιτέρω διάθεση.
-Στην έκτη στήλη, με τίτλο «ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ», αναγράφεται ο αριθμός παρτίδας εισαγωγής όπως ορίζεται στην παράγραφο 8.
Υπόδειγμα τήρησης ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
 

Α/Α Eγγραφής

Χώρα Καταγωγής - Προμηθευτής

Είδος

–Ποικιλία

–Ποιοτική Κατηγορία

Μικτό βάρος παραληφθέ- ντος προϊόντος Αριθμός παραληφθέντων συσκευ- ασιών

Βάρος συσκευασθέ- ντος προϊόντος αριθμός συσκευασιών

Aριθμός Παρτίδας Εισαγωγής ύμφωνα με το Άρθρο 28, παρ.8 της παρούσας)


12. Την ευθύνη για τις ενδείξεις επί των εμπορικών συσκευασιών που απαιτούνται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, φέρει ο τελικός συσκευαστής νωπών οπωρολαχανικών, καθώς και οποιοσδήποτε μετέχει στην αλυσίδα διανομής μέχρι τον τελικό καταναλωτή.
Την ευθύνη για τις ενδείξεις επί των παραστατικών διακίνησης και εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών που απαιτούνται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, φέρει ο εκδότης αυτών.

13. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για μη ύπαρξη των προβλεπομένων ενδείξεων επί των εμπορικών συσκευασιών των νωπών οπωρολαχανικών του Πίνακα Α, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) και για τα λοιπά πλην του πίνακα Α νωπά οπωρολαχανικά, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€).

Β. Για ελλιπείς ενδείξεις επί των εμπορικών συσκευασιών των νωπών οπωρολαχανικών του Πίνακα Α δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) και για τα λοιπά πλην του πίνακα Α νωπά οπωρολαχανικά, χίλια ευρώ (1.000€).

Γ. Για ανακριβείς παραπλανητικές ενδείξεις επί των εμπορικών συσκευασιών των νωπών οπωρολαχανικών του Πίνακα Α τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) και των λοιπών πλην του πίνακα Α νωπών οπωρολαχανικών, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€).

Δ. Για μη τήρηση βιβλίου ιχνηλασιμότητας για τα προϊόντα του Πίνακα Α, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€).

Ε. Για ελλιπή τήρηση του βιβλίου ιχνηλασιμότητας για τα προϊόντα του Πίνακα Α, χίλια ευρώ (1.000€).

ΣΤ. Για ανακριβή παραπλανητική ενημέρωση του βιβλίου ιχνηλασιμότητας για τα προϊόντα του Πίνακα Α, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€).

Άρθρο 29
Ειδικότερες διατάξεις κατά τη διάθεση των νωπών οπωρολαχανικών


1. Με την επιφύλαξη των παρακάτω παραγράφων 2 και 3, απαγορεύεται απολύτως η ανάμειξη διαφορετικών ειδών καθώς και διαφορετικών ποικιλιών ή διαφορετικών ποιοτήτων του ίδιου είδους σε κάθε στάδιο χονδρικής και στη λιανική πώληση όλων των νωπών οπωρολαχανικών. Είναι ανεκτή η απόκλιση έως ποσοστό 10% σε προϊόντα που πωλούνται αποκλειστικά στις προθήκες σημείων λιανικής πώλησης και δεν είναι σε κλειστές συσκευασίες.

2. Επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά συσκευασιών καθαρού βάρους 5 κιλών ή μικρότερου που περιέχουν μείγματα διαφορετικών ειδών οπωρολαχανικών, υπό την προϋπόθεση ότι:

Α. Τα προϊόντα είναι της ίδιας ποιότητας.

Β. Κάθε προϊόν είναι σύμφωνο προς τις ειδικές προδιαγραφές εμπορίας του είδους ή, εάν δεν υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές εμπορίας για ένα συγκεκριμένο είδος, με τις γενικές προδιαγραφές εμπορίας, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό 543/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Γ. Στη συσκευασία αναγράφονται οι ενδείξεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό 543/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και, ειδικά για τα προϊόντα του πίνακα (Α), ο αριθμός παρτίδας παραγωγής ή εισαγωγής του καθενός από αυτά.
Εάν τα οπωρολαχανικά που περιέχονται σε ένα μείγμα είναι καταγωγής περισσοτέρων του ενός κρατών μελών ή τρίτων χωρών, οι πλήρεις ονομασίες των χωρών καταγωγής μπορούν να αντικατασταθούν με μία από τις κατωτέρω ενδείξεις κατά περίπτωση:
«μείγμα οπωροκηπευτικών από χώρες ΕΕ»
«μείγμα οπωροκηπευτικών από χώρες εκτός ΕΕ»
«μείγμα οπωροκηπευτικών από χώρες ΕΕ και από χώρες εκτός ΕΕ»

3. Προκειμένου για τα προϊόντα για τα οποία ισχύουν ειδικές προδιαγραφές εμπορίας, επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά συσκευασιών που περιέχουν μείγματα του ίδιου είδους οπωρολαχανικών αλλά διαφορετικών ποικιλιών σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τον Κανονισμό 543/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Στους χώρους λιανικής πώλησης των νωπών οπωρολαχανικών (ανεξάρτητα του αν η πώληση τους γίνεται απευθείας από τα μέσα συσκευασίας ή από πάγκους ή σε επώνυμες και κλειστές συσκευασίες στους χώρους έκθεσης προς πώληση, για κάθε είδος χωριστά, τοποθετείται ή αναρτάται πινακίδα πώλησης σε εμφανές σημείο ορατή από τον καταναλωτή, στην οποία με ευανάγνωστα και ευδιάκριτα γράμματα αναγράφονται οι ενδείξεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό 543/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και η τιμή ανά μονάδα πώλησης του προϊόντος. Ειδικά για τα προϊόντα του Πίνακα (Α) αναγράφεται επιπλέον ο αριθμός παρτίδας παραγωγής ή εισαγωγής όπως αναγράφεται επί των αντίστοιχων συσκευασιών και παραστατικών. Για τα εγχώρια οπωρολαχανικά, αναγράφεται υποχρεωτικά και ο τόπος παραγωγής εκτός των περιπτώσεων που μία τέτοια αναγραφή θα ερχόταν σε σύγκρουση με τις διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 1151/2012 που αφορούν στην προστασία των καταχωρισμένων γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΟΠ/ΠΓΕ/ ΕΠΙΠ). Ειδικά για τα είδη πατάτες και ντομάτες αναγράφεται υποχρεωτικά και η ποικιλία. Κατ’εξαίρεση, επιτρέπεται κατά τη συνήθη εμπορική πρακτική η πώληση κατόπιν δεματοποίησης (μάτσο) ορισμένων λαχανικών (π.χ. μαϊντανός, άνηθος, σέλινο, καρότα, κρεμμύδια χλωρά) ή με το τεμάχιο (π.χ. σκόρδα, μαρούλια, αγκινάρες, αγγούρια, κ.λπ.), εφόσον επί της πινακίδας τιμής πώλησης αναγράφεται η τιμή ανά μονάδα μέτρησης.

5. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για παράβαση της παραγράφου 1, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€).

Β. Για παράβαση των παραγράφων 2 και 3, χίλια ευρώ (1.000€).

Γ. Για παράβαση της παραγράφου 4:

α. Για ελλιπείς ενδείξεις, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά είδος.

β. Για ανακριβείς παραπλανητικές ενδείξεις, τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά είδος.

Άρθρο 30
Παραστατικά διακίνησης και εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών

1. Κάθε επιτηδευματίας (συσκευαστής, χονδρέμπορος ή λιανοπωλητής) που αγοράζει από παραγωγό ή άλλο επιτηδευματία νωπά οπωρολαχανικά εκδίδει – κατέχει όλα τα παραστατικά διακίνησης και εμπορίας, που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις του Υπ. Οικονομικών, πριν την έναρξη των πωλήσεων και τα επιδεικνύει στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

2. Κάθε επιτηδευματίας (συσκευαστής, χονδρέμπορος ή λιανοπωλητής) που πωλεί νωπά οπωρολαχανικά για λογαριασμό παραγωγού ή άλλου επιτηδευματία (με προμήθεια) εκδίδει, μετά το πέρας των πωλήσεων, εκκαθάριση σύμφωνα τις οικείες διατάξεις του Υπ. Οικονομικών.

3. Στα παραστατικά διακίνησης και εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών πέραν των όσων προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις του Υπ. Οικονομικών αναγράφονται, όπου αυτές προβλέπονται από το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, και οι κατωτέρω ενδείξεις:

Α. Η ποικιλία και η ποιοτική κατάταξη μαζί με την περιγραφή του είδους.

Β. Το ονοματεπώνυμο του παραγωγού για τα είδη που δεν υπάγονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α του άρθρου 28.

Γ. Ο τόπος παραγωγής για τα εγχώρια με την επιφύλαξη των διατάξεων του Καν. (ΕΕ) 1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας (ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ) και τα ενδοκοινοτικά οπωρολαχανικά και η χώρα προέλευσης (χώρα καταγωγής) για τα εισαγόμενα.

Δ. Ο αριθμός παρτίδας παραγωγής ή εισαγωγής για τα προϊόντα του ΠΙΝΑΚΑ Α του άρθρου 28 του παρόντος κεφαλαίου.

4. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι :

Α. Για μη έκδοση / κατοχή παραστατικών εμπορίας και διακίνησης αξίας μέχρι χίλια ευρώ (1.000€), χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€) ανά παράβαση.

Β. Για μη έκδοση / κατοχή παραστατικών εμπορίας και διακίνησης αξίας χιλίων ένα ευρώ και άνω (1.001€), τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά παράβαση.

Γ. Για ελλιπή αναγραφή των ενδείξεων που απαιτούνται επί των παραστατικών διακίνησης και εμπορίας των νωπών οπωρολαχανικών του πίνακα Α της παραγράφου 6, δύο χιλιάδες ( 2.000€) ανά παραστατικό και για τα λοιπά πλην του πίνακα Α νωπά οπωρολαχανικά, χίλια ευρώ (1.000€) ανά παραστατικό.
Δ. Για ανακριβή-παραπλανητική αναγραφή των ενδείξεων που απαιτούνται επί των παραστατικών διακίνησης και εμπορίας, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€), ανά παραστατικό.

Άρθρο 31
Ηρτημένη παραγωγή

1. Επιτηδευματίες (συσκευαστές, χονδρέμποροι ή λιανοπωλητές) που αγοράζουν από παραγωγούς νωπά οπωρολαχανικά πριν την συγκομιδή τους (ηρτημένη παραγωγή) υποχρεούνται στην κατάρτιση συμφωνητικού στο οποίο θα αναγράφεται η προβλεπόμενη παραγωγή, η τιμή αγοράς και η συνολική αξία αυτής.

2. Το παραστατικό αγοράς της ηρτημένης παραγωγής εκδίδεται με την υπογραφή του συμφωνητικού μεταξύ των συμβαλλομένων. Το εν λόγω συμφωνητικό επισυνάπτεται στο παραστατικό αγοράς.

3. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€).

Άρθρο 32
Διαδικασία αποτίμησης συναλλαγών μεταξύ παραγωγών και επιτηδευματιών

1. Η αποτίμηση της αξίας της συναλλαγής κατά την πώληση νωπών οπωρολαχανικών μεταξύ παραγωγών και επιτηδευματιών (συσκευαστήρια, χονδρέμποροι) για κάθε είδος νωπού οπωρολαχανικού γίνεται σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας τυποποίησης, ιδίως:

Α. Είτε πριν τη διαδικασία τυποποίησης στο σύνολο της πωληθείσας ποσότητας.

Β. Είτε μετά τη διαδικασία τυποποίησης διακριτά κατά κατηγορία κατάταξης του συνόλου της πωληθείσας ποσότητας.

2. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€).

ENOTHTA 4.7
ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Άρθρο 33
Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου, ισχύουν οι ορισμοί που καθορίζονται κάθε φορά από τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Άρθρο 34
Ενδείξεις επί των πινακίδων λιανικής πώλησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

1. Τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με κωδικό ΣΟ 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307 όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους (εγχώρια, κοινοτικά, τρίτης χώρας), πωλούνται στον τελικό καταναλωτή μόνο εφόσον φέρουν πληροφορίες για την ενημέρωση του καταναλωτή, οι οποίες αναγράφονται στην ετικέτα ή στην σήμανση του προϊόντος με ευανάγνωστα κεφαλαία γράμματα ως εξής:

Α. Την τιμή λιανικής πώλησης ανά συσκευασία, εφόσον το προϊόν διατίθεται συσκευασμένο και την τιμή ανά μονάδα μέτρησης (ευρώ ανά κιλό) κατόπιν αναγωγής της πρώτης τιμής στη δεύτερη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας. Ειδικά για τα κατεψυγμένα αλιεύματα με υγρό κάλυψης (επίπαγο), ο τρόπος εμφάνισης της τιμής ανά μονάδα μέτρησης ορίζεται κατωτέρω στο άρθρο 37 της παρούσας απόφασης.

Β. Την εμπορική και επιστημονική ονομασία του είδους όπως ισχύει.
Η επιστημονική ονομασία του είδους, μπορεί να παρέχεται και με την μορφή εμπορικής πληροφόρησης, (όπως π.χ. αφίσα, κ.λπ.).

Γ. Τη μέθοδο παραγωγής τους ( αλιευμένο ή αλιευμένο σε γλυκά νερά ή προϊόν εκτροφής) κατά περίπτωση.
Σε περίπτωση που προσφέρονται στον καταναλωτή ή σε μονάδα μαζικής εστίασης:
α. Μείγμα ειδών που διαφέρει η μέθοδος παραγωγής:

Η υποχρεωτική πληροφορία που αναγράφεται είναι η μέθοδος παραγωγής κάθε παρτίδας.

β. Μείγμα πανομοιότυπων ειδών:
Η υποχρεωτική πληροφορία που αναγράφεται είναι η περιοχή της αντιπροσωπευτικότερης σε ποσότητα παρτίδας μαζί με την ένδειξη ότι τα προϊόντα προέρχονται από διαφορετικές περιοχές αλίευσης ή υδατοκαλλιέργειας.

γ. Μείγμα ειδών που διαφέρει η περιοχή αλίευσης ή η χώρα υδατοκαλλιέργειας :
Η υποχρεωτική πληροφορία που αναγράφεται είναι να αναφέρεται τουλάχιστον η ζώνη της αντιπροσωπευτικότερης σε ποσότητα παρτίδας και με την ένδειξη ότι το προϊόν προέρχεται από διαφορετικές περιοχές αλίευση ή διαφορετικές χώρες αντίστοιχα και απαραίτητα η μέθοδος παραγωγής κάθε παρτίδας.

Δ. Την περιοχή αλίευσης ή εκτροφής και την κατηγορία αλιευτικού εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση προϊόντος αλίευσης, σύμφωνα με την πρώτη στήλη του παραρτήματος ΙΙΙ Καν (ΕΕ) 1379/2013 όπως ισχύει. Ε. Αν το προϊόν έχει προηγουμένως καταψυχθεί, απαιτείται η αναγραφή της λέξης «αποψυχθέν» υπό τις προ-
ϋποθέσεις του άρθρου 35 της παρούσης.

ΣΤ. Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, όπου απαιτείται.

α. Απαιτείται στα προσυσκευασμένα προϊόντα μεταποιημένα ή μη (άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) 1169/2011.

β. Δεν απαιτείται στα μη προσυσκευασμένα, μη μεταποιημένα προϊόντα και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ληφθεί εθνικά μέτρα (άρθρο 44 του Καν. 1169/2011).

Ζ. Για το είδος τόνος (Thunnus thynnus – BFT) η σήμανση ή ετικέτα έχει τις επιπλέον πληροφορίες όσον αφορά τη συγκεκριμένη περιοχή αλίευσης και την ημερομηνία αλίευσης.

Η. α. Για τα προϊόντα που αλιεύονται σε γλυκά νερά, (ποτάμια, λίμνες), ως περιοχή αλίευσης αναγράφεται η ένδειξη του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας καταγωγής του προϊόντος.

β. Για τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, ως περιοχή παραγωγής αναγράφεται το κράτος μέλος ή η τρίτη χώρα όπου το προϊόν υδατοκαλλιέργειας έχει παραμείνει τουλάχιστον κατά το ήμισυ της ανάπτυξης του ή έχει φτάσει το ήμισυ ή το περισσότερο βάρος του.

γ. Για τα προϊόντα οστρακοειδών αναγράφεται το κράτος μέλος ή η τρίτη χώρα αν αυτά έχουν εκτραφεί ή καλλιεργηθεί τουλάχιστον έξι (6) μήνες.

δ. Για τα προϊόντα λιμνοθαλασσών μπορεί να αναγράφεται η ένδειξη «λιμνοθάλασσας».

ε. Για τα προϊόντα αλιείας, μπορεί να γίνεται εκτενέστερη αναφορά προέλευσης μεταξύ παρενθέσεων, σε ακριβέστερη ζώνη αλίευσης ή παραγωγής των, ως συνέχεια της υποχρεωτικής σήμανσης. π.χ. Μεσόγειος θάλασσα–FAO 37 (Κορινθιακός κόλπος).

2. Για τα μη προσυσκευασμένα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι υποχρεωτικές πληροφορίες μπορεί να παρέχονται στη λιανική πώληση με εμπορική πληροφόρηση όπως πινακίδες, αφίσες κ.λπ.

3. Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ FAO, εκτός Βορειοανατολικού Ατλαντικού, Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας (ονομασία αλιευτικής ζώνης) ορίζεται ως εξής:
 

α/α ΖΩΝΕΣ ΑΛΙΕΥΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ
1 Βορειοδυτικός Ατλαντικός Ζώνη FAO 21
2 Κεντροδυτικός Ατλαντικός Ζώνη FAO 31
3 Κεντροανατολικός Ατλαντικός Ζώνη FAO 34
4 Νοτιοδυτικός Ατλαντικός Ζώνη FAO. 41
5 Νοτιοανατολικός Ατλαντικός Ζώνη FAO 47
6 Ινδικός Ωκεανός Ζώνη FAO 51 και 57
7 Ειρηνικός Ωκεανός Ζώνη FAO 61, 67, 71, 77, 81 και 87
8 Ανταρκτική Ζώνη FAO 48, 58 και 88


ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ FAO Βορειοανατολικού Ατλαντικού FAO 27
(υποζώνη ή διαίρεση )
 

ΖΩΝΗ ΑΛΙΕΥΣΗΣ: ΒΟΡΕΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ FAO 27
ΥΠΟΖΩΝΗ- ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΥποζώνηI Θάλασσα του Barents
Υποζώνη II Θάλασσα της Νορβηγίας, Spitzbergen, και Νήσος των Άρκτων
Διαίρεση II a Θάλασσα της Νορβηγίας
Διαίρεση II b Spitzbergen και Νήσος των Άρκτων
Υποζώνη III Skagerrak, Kattegat, Sound, Belt Sea, και Βαλτική Θάλασσα, το Sound και η Belt μαζί είναι επίσης γνωστές με το όνομα Ζώνη Διάβασης
Διαίρεση III a Skagerrak και Kattegat
Διαίρεση III b,c Sound και Belt Sea ή Ζώνη Διάβασης
Διαίρεση III b (23) Sound
Διαίρεση III c (22) Belt Sea
Διαίρεση III d (24-32) Βαλτική Θάλασσα
Υποζώνη IV Βόρεια Θάλασσα
Διαίρεση IV a Βόρειο τμήμα της Βόρειας Θάλασσας
Διαίρεση IV b Κεντρικό τμήμα της Βόρειας Θάλασσας
Διαίρεση IV c Νότιο τμήμα της Βόρειας Θάλασσας
Υποζώνη V Ισλανδία και εδάφη Feroes
Διαίρεση V a Εδάφη Ισλανδίας
Διαίρεση V b Εδάφη Feroes
Υποζώνη VI Rockall, Βορειοδυτική Ακτή της Σκωτίας και Βόρεια Ιρλανδία; η Βορειοδυτική Ακτή της Σκωτίας και η Βόρεια Ιρλανδία ονομάζονται επίσης Δυτικά της Σκωτίας
Διαίρεση VI a Βορειοδυτική Ακτή της Σκωτίας και Βόρεια Ιρλανδία ή Δυτικά της Σκωτίας
Διαίρεση VI b Rockall
Υποζώνη VII Ιρλανδική Θάλασσα, Δυτικά της Ιρλανδίας, Porcupine Bank, Ανατολική και Δυτική Μάγχη, Στενά του Bristol, Βόρεια και Νότια Κελτική Θάλασσα, και Νοτιοδυτικά της Ιρλανδίας - Ανατολικό και Δυτικό τμήμα
Διαίρεση VII a Ιρλανδική Θάλασσα
Διαίρεση VII b Δυτικά της Ιρλανδίας
Διαίρεση VII c Porcupine Bank
Διαίρεση VII d Ανατολική Μάγχη
Διαίρεση VII e Δυτική Μάγχη
Διαίρεση VII f Στενά του Bristol


Ο κατάλογος με την επιστημονική και εμπορική ονομασία των ειδών είναι αναρτημένος στο ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Αλιείας στην θεματική ενότητα «Εμπορικές Ονομασίες» του ΥΠΑΑΤ.

4. Για τα προϊόντα της παραγράφου 1 που πωλούνται στον τελικό καταναλωτή, στην ετικέτα ή στην σήμανση, εκτός από τις υποχρεωτικές πληροφορίες της ανωτέρω παραγράφου 2, μπορούν να αναγράφονται προαιρετικά οι πληροφορίες του άρθρου 39 του Καν.(ΕΕ) αριθ. 1379/2013 όπως ισχύει.
Σε περίπτωση προσφοράς προς πώληση στον τελικό καταναλωτή , μείγματος προϊόντων της παραγράφου 1, εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 όπως ισχύει. Οι υποχρεωτικές και προαιρετικές πληροφορίες των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ισχύουν με την επιφύλαξη άλλων υποχρεώσεων που προβλέπονται από λοιπές διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας (εκτός αλιευτικής) και αφορούν την λιανική πώληση
των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

5. Οι υποχρεωτικές πληροφορίες της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που διατίθενται από το αλιευτικό σκάφος στο σημείο εκφόρτωσης ή από τους χώρους – εγκαταστάσεις συγκέντρωσης των μονάδων εκτροφής/υδατοκαλλιέργειας απευθείας προς τον τελικό καταναλωτή και η αξία τους δεν υπερβαίνει τα 50 ευρώ την ημέρα για κάθε καταναλωτή.

6. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις, χίλια ευρώ (1.000€) ανά είδος.

Β. Για ελλιπή τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά είδος.

Γ. Για μη αναγραφή ενδείξεων στην ελληνική γλώσσα όπου απαιτείται, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά είδος.

Δ. Για μη αναγραφή ενδείξεων με ισομεγέθη, ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράμματα και την τελική τιμή πώλησης με έντονη γραφή (bold), πεντακόσια ευρώ (500€) ανά είδος. Ε. Για αναγραφή ανακριβών-παραπλανητικών ενδείξεων, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά είδος.

Άρθρο 35
Όροι διάθεσης αποψυγμένων αλιευτικών προϊόντων στο λιανικό εμπόριο


1. Η απόψυξη κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων απαγορεύεται να λαμβάνει χώρα κατά το στάδιο της λιανικής πώλησης από τον έμπορο λιανικής.

2. Στο στάδιο της λιανικής πώλησης, επιτρέπεται η διάθεση προσυσκευασμένων αποψυγμένων αλιευμάτων με όλες τις προβλεπόμενες ενδείξεις του προηγούμενου άρθρου, και εφόσον αυτά έχουν παραχθεί–συσκευασθεί από επιχειρήσεις με εγκεκριμένες εγκαταστάσεις που διαθέτουν πέραν από την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας και αριθμό έγκρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καν.(ΕΚ) 852/2004 και ειδικές απαιτήσεις που θέτει ο Καν.(ΕΚ) 853/2004 για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Ο αριθμός έγκρισης του προηγούμενου εδαφίου θα πρέπει να αναγράφονται επί της συσκευασίας.

3. Η διάθεση αποσυσκευασμένων αποψυγμένων αλιευμάτων στο στάδιο της χονδρικής πώλησης διενεργείται υπό τις προϋποθέσεις της ανωτέρω παραγράφου 2 και η μορφή της συσκευασίας των προϊόντων αυτών να καταλήγει ως έχει στο τελικό καταναλωτή.

4. Απαγορεύεται η διάθεση αποσυσκευασμένων αποψυγμένων αλιευτικών προϊόντων στο λιανικό εμπόριο, σε όλα τα στάδια της διακίνησης. Οι συσκευασίες αυτών διατίθενται ως έχουν ως το τελικό καταναλωτή.

5. Στους παραβάτες των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€) ανά παράβαση.

Άρθρο 36
Παραστατικά εμπορίας και διακίνησης


1. Σε όλα τα στάδια και επί όλων των παραστατικών εμπορίας και διακίνησης αλιευτικών προϊόντων πρέπει να αναγράφονται, εκτός από τα άλλα υποχρεωτικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4177/2013, και οι κάτωθι ενδείξεις, υποχρεωτικά:

Α. Η περιοχή αλίευσης ή εκτροφής του προϊόντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Καν.(ΕΕ) αριθ. 1379/2013 όπως κάθε φορά ισχύει.

Β. Η ένδειξη αποψυχθέν εάν το προϊόν έχει αποψυχθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 35 της παρούσας.

Γ. Την εμπορική και επιστημονική ονομασία του είδους όπως ισχύει.

Δ. Ειδικά για διακίνηση εντός ιχθυόσκαλας, ο αριθμός των μέσων συσκευασίας (ιχθυοκιβώτια, χαρτοκιβώτια κτλ) και τα είδη των αλιευμάτων με την ίδια τιμή που περιέχονται σε αυτά.

2. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι :

Α. Για μη έκδοση / κατοχή παραστατικών εμπορίας και διακίνησης αξίας μέχρι χίλια ευρώ (1.000€), χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€) ανά παράβαση.
Β. Για μη έκδοση / κατοχή παραστατικών εμπορίας και διακίνησης αξίας χιλίων ένα ευρώ και άνω (1.001€), τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά παράβαση.
Γ. Για ελλιπή αναγραφή των προβλεπόμενων ενδείξεων, χίλια ευρώ (1.000€) ανά παραστατικό.
Δ Για ανακριβείς-παραπλανητικές ενδείξεις στα εκδιδόμενα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€ ) ανά παραστατικό.

Άρθρο 37
Εμπορία – Διακίνηση – Διάθεση Κατεψυγμένων Αλιευμάτων που φέρουν υγρό κάλυψης (επίπαγο)

1. Κατά παρέκκλιση της γενικής αρχής πώλησης σε καθαρό βάρος, οι αγοραπωλησίες κατεψυγμένων αλιευμάτων με υγρό κάλυψης (επίπαγο), όπως ορίζονται από την ενωσιακή (Κανονισμός ΕΕ 1169/2011) και εθνική νομοθεσία, μεταξύ των επιχειρήσεων (εισαγωγέων, χονδρεμπόρων, βιομηχανιών και βιοτεχνιών επεξεργασίας, συσκευασίας, τυποποίησης και λιανοπωλητών), μπορούν να διενεργούνται κατά βάρος συμπεριλαμβανομένου του υγρού κάλυψης (επίπαγου), ανεξάρτητα αν τα είδη είναι συσκευασμένα ή χύμα.

2. ΠΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΜΕ ΥΓΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ (ΕΠΙΠΑΓΟ)
Προκειμένου για κατεψυγμένα αλιεύματα με επίπαγο, που κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά σε «προσυσκευασμένη μορφή», υποχρεωτικά επί της εξωτερικής επιφάνειας της συσκευασίας, σε ορατό απότονκαταναλωτή σημείο και με ευδιάκριτα γράμματα, αναγράφονται οι κατωτέρω ενδείξεις:
«ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΕΠΙΠΑΓΟ ........... π.χ. 1200 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ (δηλαδή στραγγισμένο) π.χ. 1080 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ»
Η ευθύνη για την αναγραφή των ενδείξεων αυτών βαρύνει εξίσου όλες τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο 1.

3. ΧΥΜΑ ΜΟΡΦΗ ΜΕ ΥΓΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ (ΕΠΙΠΑΓΟ)
Προκειμένου για κατεψυγμένα αλιεύματα με υγρό κάλυψης (επίπαγο), που κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά σε «χύμα μορφή», επιτρέπεται να διατίθενται με την μορφή αυτή στον τελικό καταναλωτή, με την προϋπόθεση τήρησης των κατωτέρω δεσμευτικών διατάξεων. Κατονομάζουμε ως ακολούθως τις μορφές κατεψυγμένων αλιευμάτων, που επιτρέπεται να διατίθενται χύμα στον καταναλωτή και υπό τον όρο ότι το ποσοστό του φερόμενου υγρού κάλυψης (επίπαγου) δεν θα υπερβαίνει, κατά περίπτωση, το 10% ή 15%, ως εξής:
 

Είδος αλιεύματος Μέγιστο ποσοστό επίπαγου
Ψάρια ολόκληρα, ψάρια αποκεφαλισμένα και εκσπλαχνισμένα, ψάρια σε μεγάλα τεμάχια 10%
Φιλέτο και φέτες ψαριών, ψάρια αποκεφαλισμένα και εκσπλαχνισμένα χωρίς δέρμα, μαλακόστρακα αποφλοιωμένα ή μη, προβρασμένα ή μη, μαλάκια καθαρισμένα, τεμαχισμένα ή μη. 15%


Για τον υπολογισμό του ποσοστού υγρού κάλυψης (επίπαγου), παραθέτουμε τον μαθηματικό τύπο, που προσδιορίζει τη σχέση μεταξύ καθαρού στραγγισμένο βάρος (δηλαδή καθαρό βάρος χωρίς επίπαγο) και του μικτού βάρους (με επίπαγο) που ονομάζεται «Ποσοστό φερόμενου επίπαγου»:
Ε = (Α-Β) Χ 100  /   Α
Επεξηγηματικά, όπου Α το συνολικό βάρος αλιεύματος μαζί με το υγρό κάλυψης (επίπαγο), όπου Β το καθαρό στραγγισμένο βάρος (δηλαδή το καθαρό βάρος χωρίς επίπαγο), όπου Ε το ποσοστό του επίπαγου.

4. Ειδικά για την αναγραφή της τιμής πώλησης, σύμφωνα με την περίπτωση 1Α του άρθρου 34, οι λιανοπωλητές κατεψυγμένων αλιευμάτων με υγρό κάλυψης (επίπαγο), υποχρεούνται όπως, σε κάθε τέτοιο είδος, που εκθέτουν προς πώληση, τοποθετούν ή αναρτούν ή προσδένουν πινακίδα, που θα είναι ορατή από τον καταναλωτή, στην οποία θα αναγράφεται η τιμή διάθεσης του είδους στον καταναλωτή.
Η τιμή αυτή θα αναφέρεται:
Α. Σε τιμή πώλησης ανά συσκευασία, προκειμένου για το προϊόν αυτό που διατίθεται «σε συσκευασμένη μορφή». Ειδικά για την περίπτωση αυτή, στην πινακίδα αναγράφεται, πέρα από την τιμή πώλησης ανά συσκευασία και η τιμή ανά μονάδα μέτρησης (κιλό) καθαρού στραγγισμένου βάρους (δηλαδή καθαρού βάρους χωρίς επίπαγο) κατόπιν αναγωγής της πρώτης τιμής στην δεύτερη. Η τιμή πώλησης ανά συσκευασία αφορά πάντα την ποσότητα που εμπεριέχεται στην συσκευασία και αναφέρεται στο καθαρό στραγγισμένο βάρος.
Β. Σε τιμή ανά κιλό με υγρό κάλυψης (επίπαγο), προκειμένου για το προϊόν αυτό που διατίθεται «σε χύμα μορφή».

5. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) ανά παράβαση.

Άρθρο 38
Απαγόρευση ψαριών, οστράκων, καρκινοειδών και κεφαλόποδων μικρού μεγέθους


1. Απαγορεύεται η εμπορία και η διακίνηση ψαριών, οστράκων καρκινοειδών και κεφαλοπόδων μικρού μεγέθους όπως αυτά καθορίζονται με βάση την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

2. Οι απαγορεύσεις εμπορίας που καθορίζονται στις ως άνω παρ. του παρόντος άρθρου ισχύουν επίσης για τα ζώντα όστρακα που προέρχονται από χώρες της ΕΕ και από Τρίτες Χώρες.

3. Οι απαγορεύσεις δεν ισχύουν για τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας. Εξαίρεση τα κυδώνια – Venus verrucosa που προέρχονται από καλλιέργεια σε θαλάσσιους μισθωμένους χώρους, εφόσον οι υπεύθυνοι αυτών αποδεικνύουν τη μέθοδο παραγωγής τους.

4. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) ανά παράβαση.

ENOTHTA 4.8
EΛΑΙΑ – ΕΛΙΕΣ ΛΙΠΗ

Άρθρο 39
Εμπορία ελαιολάδου προς τελικό καταναλωτή

A. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος (ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ) εμπίπτει η εμπορία σε επίπεδο λιανικού εμπορίου του «εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου», του «παρθένου ελαιολάδου», του «ελαιολάδου–αποτελούμενου από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα» και του «πυρηνελαίου», όπως αυτά ορίζονται με βάση τον Kανονισμό ΕΕ 29/2012 και στο σημείο 1 στοιχεία α) και β) και στα σημεία 3 και 6 του παραρτήματος VIII του Κανονισμού (ΕE) 1308/2013 όπως ισχύει και της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας.

2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται επίσης και στις απευθείας πωλήσεις ελαίων της παραγράφου 1 από τους παραγωγούς και ελαιοτριβείς προς τον τελικό καταναλωτή.

Β. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

1. Για τη συσκευασία και επισήμανση των προϊόντων της περίπτωσης (Α) και τον τρόπο παρουσίασής τους στον τελικό καταναλωτή, εφαρμόζεται η εκάστοτε ενωσιακή ( Καν ΕΕ 1169/11 όπως ισχύει )και εθνική νομοθεσίας ( κοινή υπουργική απόφαση 323902/09 όπως ισχύει ).

2. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για μη αναγραφή ενδείξεων, χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος

Β. Για ελλιπή αναγραφή ενδείξεων, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά κωδικό προϊόντος

Γ. Για ανακριβή-παραπλανητική αναγραφή ενδείξεων, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

Γ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

1. Επί όλων των παραστατικών εμπορίας και διακίνησης των προϊόντων που εμπίπτουν στην ως άνω περίπτωση (ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ), προοριζομένων για τον τελικό καταναλωτή, εκτός από τα άλλα υποχρεωτικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4177/2013, αναγράφεται και η ονομασία του είδους του ελαιολάδου, όπως αυτή ορίζεται στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

2. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για μη έκδοση / κατοχή παραστατικών εμπορίας και διακίνησης αξίας μέχρι χίλια ευρώ (1.000€), χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€) ανά παράβαση.

Β. Για μη έκδοση / κατοχή παραστατικών εμπορίας και διακίνησης αξίας χιλίων ένα ευρώ και άνω (1.001€), τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά παράβαση.

Γ. Για ελλιπή αναγραφή των προβλεπόμενων ενδείξεων, χίλια ευρώ (1.000€) ανά παραστατικό.

Δ. Για ανακριβείς-παραπλανητικές ενδείξεις στα εκδιδόμενα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€ ), ανά παραστατικό.

Άρθρο 40
Εμπορία βρώσιμων σπορέλαιων προς τελικό καταναλωτή

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Τα σε ρευστή κατάσταση βρώσιμα σπορέλαια προσφέρονται στον τελικό καταναλωτή (μεμονωμένοι καταναλωτές, εστιατόρια, καντίνες, νοσοκομεία και άλλες επιχειρήσεις μαζικής εστίασης) μόνο προσυσκευασμένα σε καινούργιο κλειστό περιέκτη.

2. Οι περιέκτες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 1, πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, ( Καν ΕΕ 1935/2004 ) και να είναι ερμητικά κλεισμένοι με τρόπο που η εξαγωγή του περιεχομένου τους να μην είναι δυνατή, παρά μόνο με διάρρηξη του πώματος.

3. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, ως κάτωθι:
Α. Για παράβαση της παραγράφου 1, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) ανά κωδικό προϊόντος.
Β. Για μη αναγραφή ενδείξεων, χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος.
Γ. Για ελλιπή αναγραφή ενδείξεων, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά κωδικό προϊόντος.
Δ. Για ανακριβή-παραπλανητική αναγραφή ενδείξεων, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

Β. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

1. Επί όλων των παραστατικών εμπορίας και διακίνησης των βρώσιμων σπορέλαιων, αναγράφονται όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4177/2013.

2. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:
Α. Για μη έκδοση / κατοχή παραστατικών εμπορίας και διακίνησης αξίας μέχρι χίλια ευρώ (1.000€), χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€) ανά παράβαση.
Β. Για μη έκδοση / κατοχή παραστατικών εμπορίας και διακίνησης αξίας χιλίων ένα ευρώ και άνω (1.001€), τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά παράβαση.
Γ. Για ελλιπή αναγραφή των προβλεπόμενων ενδείξεων, χίλια ευρώ (1.000€) ανά παραστατικό.
Δ. Για ανακριβείς-παραπλανητικές ενδείξεις στα εκδιδόμενα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€ ), ανά παραστατικό.

Άρθρο 41
Διακίνηση και Εμπορία Ελαίων μεταξύ παραγωγών – τυποποιητών και χονδρεμπόρων

1. Όλα τα σε ρευστή κατάσταση βρώσιμα έλαια (ελαιόλαδα, πυρηνέλαια και σπορέλαια) επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά, πλην του τελικού καταναλωτή όπως ορίζεται στα άρθρα 39 και 40, σε μορφή χύμα, από τις επιχειρήσεις παραγωγής τους και χονδρικής διακίνησής τους υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

2. Η χύμα εμπορία και διακίνηση των προϊόντων της παραγράφου 1 του παρόντος, γίνεται υποχρεωτικά με: Α. περιέκτες από υλικό που προορίζεται να έρθει σε επαφή με τρόφιμα σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή (Καν. ΕΚ. 1935/2004) και εθνική νομοθεσία (Κώδικας
Τροφίμων και Ποτών) όπως εκάστοτε ισχύουν και
Β. βυτιοφόρα οχήματα κατάλληλα για τη διακίνηση τροφίμων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας τροφίμων και με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 «για την υγιεινή των τροφίμων», συνοδευμένα με τα προβλεπόμενα παραστατικά που πιστοποιούν την ποιότητα των σε ρευστή κατάσταση βρώσιμων ελαίων (όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος) και διασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος, καθώς και την ασφάλεια των καταναλωτών.

3. Οι περιέκτες με τους οποίους διατίθενται τα έλαια της παραγράφου 1, πρέπει να είναι ασφαλισμένοι με διακριτική σφραγίδα ή σφραγιζόμενο πώμα του συσκευαστή, κατά τρόπο ώστε η εξαγωγή του περιεχομένου τους να μην είναι δυνατή, παρά μόνο με διάρρηξη τους ή με καταστροφή της ασφαλιστικής σφραγίδας ή του πώματός τους.

4. Και στις δύο βάσεις των περιεκτών, πρέπει να αναγράφεται με ισομεγέθη κεφαλαία ευδιάκριτα και ανεξίτηλα γράμματα ύψους τουλάχιστον πέντε (5) εκατοστών του μέτρου, η ονομασία του περιεχομένου ελαίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και με όμοια γράμματα ύψους τουλάχιστον 2 εκατοστών του μέτρου, η επωνυμία και η ακριβής διεύθυνση του προμηθευτή (παραγωγός, ελαιοτριβείο, εργοστάσιο).

5. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) ανά παράβαση.

Άρθρο 42
Διάθεση ελαιολάδων και σπορέλαιων


1. Απαγορεύεται η αποσυσκευασία των βρωσίμων σπορέλαιων που κυκλοφορούν σε κλειστή συσκευασία και η πώληση τους χύμα από οποιονδήποτε βιομήχανο, βιοτέχνη, χονδρέμπορο ή λιανοπωλητή.

2. Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η παραβίαση ή αποσφράγιση από τους χονδρεμπόρους ή λιανοπωλητές των συσκευασιών που περιέχουν ελαιόλαδο ή πυρηνέλαιο και η χύμα προσφορά του περιεχομένου στην κατανάλωση. Στις περιπτώσεις παράβασης των παραπάνω παραγράφων εφαρμόζονται οι περί δεσμεύσεων διατάξεις του άρθρου 49.

3. Το ελαιόλαδο που προορίζεται για την παρασκευή γευμάτων σε εστιατόρια, νοσοκομεία, καντίνες ή άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις, μπορεί να διακινείται για το σκοπό αυτό εκτός από τη συσκευασία χωρητικότητας έως 5 λίτρων, για το σκοπό αυτό και σε συσκευασίες των 10, 20, 25 έως και 50 λίτρων.

4. Από 01-03-2020, η διάθεση επιπλέον ποσότητας ελαιολάδου για επιτραπέζια χρήση, κατόπιν του σταδίου παρασκευής του γεύματος στην κουζίνα του καταστήματος/επιχείρησης, από τα καταστήματα του άρθρου 69 καθώς και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εστίασης (ξενοδοχεία, τροφοδοσίας γευμάτων - κέτερινγκ, καφετέριες, καφενεία, κ.λπ.) της παρούσας και εφόσον διατίθεται από αυτά, πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με παρθένο ή έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Το εν λόγω προϊόν θα διατίθεται αποκλειστικά μέσω μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών χωρητικότητας έως και 500ml ή/και μέσω σφραγισμένων συσκευασιών μιας χρήσης χωρητικότητας έως και 100ml (προοριζόμενο αποκλειστικά για ατομική χρήση). Οι ως άνω συσκευασίες πρέπει να φέρουν τις απαιτούμενες επισημάνσεις σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
 
5. Από 01-03-2020, η διάθεση του ελαιολάδου (παρθένου ή έξτρα παρθένου) στο σημείο παρασκευής - σερβιρίσματος στην περίπτωση αυτοπαρασκευαζόμενων και αυτοσερβιριζόμενων γευμάτων (μπουφέ, σελφ-σέρβις, κέτερινγκ, κ.λπ.) κατόπιν του σταδίου προετοιμασίας των υλικών στην κουζίνα της επιχείρησης, είναι υποχρεωτική από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εστίασης. Το εν λόγω προϊόν θα διατίθεται αποκλειστικά μέσω μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών χωρητικότητας έως και 500 ml ή/και μέσω σφραγισμένων συσκευασιών μιας χρήσης χωρητικότητας έως και 100 ml (προοριζόμενο αποκλειστικά για ατομική χρήση). Οι ως άνω συσκευασίες πρέπει να φέρουν τις απαιτούμενες επισημάνσεις σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
 
6. Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η χύμα προσφορά ελαίου για επιτραπέζια χρήση.


7. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για παράβαση της παραγράφου 1, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) ανά παράβαση

Β. Για παράβαση των παραγράφων 2 και 6, δυο χιλιάδες ευρώ (2.000 €) αντίστοιχα, ανά παράβαση.

Γ. Για παραβάσεις των παραγράφων3 και 4, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά παράβαση.

Άρθρο 43
Ειδικότερες Υποχρεώσεις


1. Στις επιχειρήσεις συσκευασίας ελαιολάδου, ελαιών, σπορελαίων και πυρηνελαίων, απαγορεύεται η κατοχή υλικών συσκευασίας με ενδείξεις τρίτων επιχειρήσεων συσκευασίας οποιουδήποτε ελαίου εφόσον αυτές δεν συσκευάζουν για λογαριασμό εκείνων (εργασίες φασόν).

2. Οι ελαιοτριβείς υποχρεούνται όπως, σε εμφανές μέρος του ελαιοτριβείου, να έχουν αναρτημένο τιμοκατάλογο, στον οποίο θα αναγράφονται τα εισπραττόμενα εκθλιπτικά δικαιώματα. Τα δικαιώματα αυτά μπορούν να είναι σε αξία ανά χιλιόγραμμο εκθλιβόμενου ελαιοκάρπου, είτε σε ποσοστό επί του παραγόμενου ελαιολάδου.

3. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:
Α. Για παραβάσεις της παραγράφου 1, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) ανά παράβαση.

Β. Για παραβάσεις της παραγράφου 2, χίλια ευρώ (1.000€) ανά παράβαση.

Άρθρο 44
Διακίνηση και εμπορία επιτραπέζιων ελιών

1. Στα προβλεπόμενα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης των ελιών αναγράφονται, πέραν των άλλων προβλεπομένων στοιχείων και οι εξής ενδείξεις:

Α. Η κατηγορία του εμπορικού τύπου των ελιών (π.χ. φυσικές, επεξεργασμένες κ.λπ.) σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 221/1979 όπως ισχύει.

Β. Η ποικιλία του είδους (π.χ. ποικιλία Κονσερβολιά, ποικιλία Καλαμών, ποικιλία Χαλκιδικής κ.λπ.)

Γ. Ελιές Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) / Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) ή Βιολογικά Παραγόμενες Ελιές, κατά περίπτωση.

Δ. Η κατηγορία μεγέθους των ελιών, σύμφωνα με το άρ. 7 του π.δ. 221/1979 όπως ισχύει.

Ε. Οι ελιές μαυρισμένες με οξείδωση ονομάζονται:
«Ελιές μαυρισμένες με οξείδωση σε άλμη» όταν προορίζονται για κατανάλωση εντός της Ελλάδας ή «Μαύρες ελιές σε άλμη» όταν προορίζονται να διατεθούν σε αγορές εκτός της Ελλάδας. Οποιαδήποτε άλλη ονομασία οδηγεί σε παραπλάνηση του καταναλωτή. Συντηρούνται, διακινούνται και παρουσιάζονται στον τελικό καταναλωτή σε ερμητικά σφραγισμένα μέσα συσκευασίας με θερμική αποστείρωση

2. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για μη έκδοση / κατοχή παραστατικών εμπορίας και διακίνησης αξίας μέχρι χίλια ευρώ (1.000€), χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€) ανά παράβαση.

Β. Για μη έκδοση / κατοχή παραστατικών εμπορίας και διακίνησης αξίας χιλίων ένα ευρώ και άνω (1001€), τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά παράβαση.

Γ. Για μη αναγραφή ενδείξεων στα προβλεπόμενα παραστατικά, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά παραστατικό.

Δ. Για ελλιπή αναγραφή ενδείξεων στα προβλεπόμενα παραστατικά , χίλια ευρώ (1.000€) ανά παραστατικό.

Ε. Για ανακριβή-παραπλανητική αναγραφή ενδείξεων στα προβλεπόμενα παραστατικά, τρεις χιλιάδες (3.000€) ευρώ ανά παραστατικό.

ENOTHTA 4.9
ΟΣΠΡΙΑ-ΡΥΖΙ

Άρθρο 45
Κατηγορίες οσπρίων

Τα όσπρια, είτε πωλούνται χύδην είτε προσυσκευασμένα, διακρίνονται στις κατηγορίες που ορίζονται στην αριθμ. 37227/25-09-1987 κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης – Τροφίμων και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 541/Β/1987) όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 46
Τήρηση προδιαγραφών οσπρίων – Επισήμανση


1. Όσπρια που διατίθενται σε κλειστή συσκευασία προσυσκευασμένα ή συσκευασμένα πρόχειρα για διευκόλυνση του κατόχου, φέρουν υποχρεωτικά επί της συσκευασίας τους τις επισημάνσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα ενωσιακή (Καν. ΕΕ 1169/2011) και εθνική νομοθεσία.

2. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:
Α. Για μη αναγραφή ενδείξεων, χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος.
Β. Για ελλιπή αναγραφή ενδείξεων, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά κωδικό προϊόντος.
Γ. Για ανακριβή-παραπλανητική αναγραφή ενδείξεων, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

Άρθρο 47
Τήρηση προδιαγραφών ρυζιού-Επισήμανση

1. Το ρύζι που προσφέρεται στην κατανάλωση σε κλειστή συσκευασία είτε είναι προσυσκευασμένο είτε είναι συσκευασμένο πρόχειρα για διευκόλυνση του κατόχου, είτε εισάγεται προσυσκευασμένο φέρει υποχρεωτικά επί της συσκευασίας του, τις επισημάνσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα ενωσιακή (Καν. ΕΕ 1169/2011) και εθνική νομοθεσία.

2. Επιπλέον στη συσκευασία του ρυζιού εκτός από τις προβλεπόμενες ενδείξεις από τις γενικές διατάξεις, πρέπει απαραίτητα να γράφεται ευκρινώς και η ποιότητα του ρυζιού σύμφωνα με το άρθρο 101 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

3. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για μη αναγραφή ενδείξεων, χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος

Β. Για ελλιπή αναγραφή ενδείξεων, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά κωδικό προϊόντος.

Γ. Για ανακριβή-παραπλανητική αναγραφή ενδείξεων, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.10
ΟΙΝΟΙ – ΖΥΘΟΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ – ΧΥΜΟΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

Άρθρο 48
Διάθεση οίνων, ζύθου, αλκοολούχων ποτών, χυμών και αναψυκτικών –Επισήμανση και παρουσίαση

1. Όταν οι οίνοι και τα αλκοολούχα ποτά τοποθετούνται σε προσυσκευασίες, των οποίων οι όγκοι, ανά είδος ποτού, εμπίπτουν στα διαστήματα ποσοτήτων που αναφέρονται στον Πίνακα 1 του άρθρου 10 της υπουργικής απόφασης με αριθμ. Φ2 – 1750/2008 (ΦΕΚ 1657 Β) για την «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2007/45/ΕΚ για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊόντα, για την κατάργηση των Οδηγιών 75/106/ΕΟΚ και 80/232/ΕΟΚ και για την τροποποίηση της οδηγίας 76/211/ΕΟΚ», τότε επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά μόνο εάν είναι προσυσκευασμένα στις ονομαστικές ποσότητες (εκφρασμένες σε μονάδες όγκου) που αναγράφονται στον εν λόγω Πίνακα.

2. Προσυσκευασίες οίνων και αλκοολούχων ποτών, το ονομαστικό περιεχόμενο των οποίων βρίσκεται εκτός των ανωτέρω διαστημάτων, δεν υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς τις ονομαστικές ποσότητες του περιεχομένου τους.

3. Ως «επισήμανση» νοείται το σύνολο των λέξεων, ενδείξεων, εμπορικών ή βιομηχανικών σημάτων, εικόνων ή συμβόλων που τοποθετούνται σε συσκευασία, έγγραφο, πινακίδα, ετικέτα, δακτύλιο ή περιλαίμιο που συνοδεύει ή αναφέρεται στο συγκεκριμένο προϊόν.

4. Για την επισήμανση της μπύρας που διατίθεται στην ελληνική αγορά εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης ενωσιακής (Καν. ΕΕ 1169/2011) και εθνικής νομοθεσίας (υπ’ αριθμ. 30/077/1964/2011ΦΕΚ 1996 Β’ και 30/077/3155/2013 ΦΕΚ 2658 Β’ αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών ) όπως ισχύουν.

5. Τα αλκοολούχα ποτά επισημαίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή [Καν.(ΕΚ) 110/2008 και Καν. ΕΕ 1169/2011] και εθνική νομοθεσία [ν. 2969/2001 (ΦΕΚ 281 Α), υπουργική απόφαση αριθ. 30/077/2131/2011 (ΦΕΚ 1946/Β΄/31-8-2011) όπως ισχύουν).

6. Τα αμπελοοινικά προϊόντα (οίνος κ.λπ.) επισημαίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή, (Καν. (ΕΕ) 1308/2013, Καν. (ΕΚ) 607/2009, Καν. (ΕΕ) 1169/2011) και τη σχετική εθνική νομοθεσία.

7. Πέραν των ενδείξεων που επιβάλλονται από τις διατάξεις της παρούσας η επισήμανση των χυμών ενεργείται σύμφωνα με τον Καν. ΕΕ 1169/2011 και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών Οι επιχειρήσεις, που εμφιαλώνουν αναψυκτικά ποτά από χυμούς εσπεριδοειδών και λοιπών οπωρών, αεριούχα ή μη καθώς και τεχνητά αναψυκτικά ποτά (γκαζόζες κ.λπ.), νερά και μπύρα, απαγορεύεται να χρησιμοποιούν για την εμφιάλωση των ποτών φιάλες, που έχουν ενδείξεις και γενικά διακριτικά γνωρίσματα άλλων επιχειρήσεων σε λειτουργία ή μη, εφόσον από άλλα εμφανή και ευδιάκριτα στοιχεία, που υπάρχουν στις φιάλες (ετικέτες και πώματα) δεν προκύπτει καθαρά η προέλευση του εμφιαλωμένου ποτού, νερού και μπύρας.

8. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για μη αναγραφή ενδείξεων, χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

Β. Για ελλιπή αναγραφή ενδείξεων, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά κωδικό προϊόντος.

Γ. Για ανακριβή-παραπλανητική αναγραφή ενδείξεων, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

Δ. Για παράβαση του β’ εδαφίου της παρ. 7, δύο χιλιάδες (2.000€) ανά παράβαση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.11
ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ

Άρθρο 49
Δέσμευση τροφίμων


Στις περιπτώσεις που υφίσταται αναγκαιότητα μέτρων περιορισμού ή της απαγόρευσης διάθεσης τροφίμων ακολουθείται η σχετική διαδικασία του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Ά32), εξαιρουμένων των προϊόντων των τομέων αιθυλικής αλκοόλης, αλκοολούχων ποτών και ζύθου στους οποίους εφαρμόζονται οι σχετικές διαδικασίες που προβλέπονται στην ειδική νομοθεσία (κατά περίπτωση: ν.2969/2001, ν.2960/2001, κώδικας νόμων περί ζύθου). Συντάσσονται δε οι εκθέσεις δέσμευσης/αποδέσμευσης του παραρτήματος IV που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

KΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 50
Ενδείξεις προϊόντων (πλην τροφίμων)


1. Τα προϊόντα προσυσκευασμένα ή όχι, θα πρέπει κατά το στάδιο διάθεσης στο καταναλωτή, να φέρουν στη συσκευασία τους ή σε πινακίδα-ετικέτα σταθερά προσαρτημένη σε καθένα από αυτά, τις ακόλουθες ελάχιστες υποχρεωτικές ενδείξεις, γραμμένες κατά τρόπο εμφανή, ανεξίτηλο και ευανάγνωστο:

Α. Την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία, το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα και την ηλεκτρονική διεύθυνση του κατασκευαστή εφόσον είναι εγκατεστημένος στην Ε.Ε., άλλως του εισαγωγέα ή του υπεύθυνου διάθεσης του προϊόντος στην ελληνική αγορά, από τα οποία να προκύπτουν τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης. Στην περίπτωση που δεν υφίσταται ηλεκτρονική διεύθυνση, πρέπει να αναγράφεται η ταχυδρομική διεύθυνση.

Β. Την ονομασία πώλησης του προϊόντος, τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα, ώστε να υπάρχει επαρκής πληροφόρηση για το είδος του προϊόντος. Εξαιρούνται τα προϊόντα σύγχρονης τεχνολογίας, για τα οποία έχουν καθιερωθεί διεθνώς αναγνωρισμένες ονομασίες πώλησης (π.χ.: DVD, VIDEO, MP3, κ.λπ.), καθώς και προϊόντα για τα οποία υφίστανται ειδικότερες διατάξεις.
Η ονομασία πώλησης, η οποία περιγράφει το είδος του προϊόντος, είναι η ονομασία που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και ελλείψει αυτών συνίσταται στην καθιερωμένη ονομασία που χρησιμοποιείται, όταν πραγματοποιείται η πώληση του προϊόντος στον καταναλωτή. Η αναγραφή της εμπορικής επωνυμίας του προϊόντος (brand name) δεν υποκαθιστά την ένδειξη της ονομασίας πώλησης.

Γ. Την ονομαστική ποσότητα του περιεχομένου, όπως αυτή πρέπει να αναγράφεται σύμφωνα με το άρθρο 5.

Δ. Την ποιότητα, σύνθεση και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά, πληροφορίες προφύλαξης, συντήρησης και χρήσης, τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα ή με σύμβολα ή εικονογράμματα, εφόσον τα ανωτέρω προβλέπονται από ισχύουσες διατάξεις ή από εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα (π.χ. Κλάση φορμαλδεϋδης Ε1 για τα είδη που αφορά, κ.λπ.).

Ε. Το τηλέφωνο του Κέντρου Δηλητηριάσεων σε όσα χημικά βιομηχανικά προϊόντα αρμοδιότητας του Γενικού Χημείου του Κράτους αναγράφονται φράσεις προφύλαξης, οι οποίες συνιστούν να κληθεί αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

ΣΤ. Οποιεσδήποτε άλλες ξενόγλωσσες πληροφορίες σε σχέση με την ασφάλεια και τις οδηγίες χρήσης, συντήρησης και συναρμολόγησης που υπάρχουν στο προϊόν ή στη συσκευασία του και οι οποίες παρέχονται εθελοντικά από τον κατασκευαστή του, πρέπει να αναγράφονται και στην ελληνική γλώσσα, με τη δυνατότητα χρήσης και άλλων τρόπων, όπως η χρήση σχεδίων, συμβόλων ή εικονογραμμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να διαπιστωθεί η επαρκής πληροφόρηση του καταναλωτή. Ζ. Την ένδειξη «μεταχειρισμένο», «ανακαινισμένο»,
«ανακατασκευασμένο» ή άλλη σχετική ένδειξη όταν πρόκειται αντίστοιχα για προϊόντα που δεν είναι καινούρια ή έχουν υποστεί ανακαίνιση ή ανακατασκευή. Η παραπάνω ένδειξη πρέπει να αναγράφεται και στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα.

2. Εξαιρούνται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 προϊόντα που για τεχνικούς λόγους (πολύ μικρό μέγεθος, φύση προϊόντος) δεν είναι δυνατό να αναγράφονται οι ενδείξεις στη συσκευασία τους ή σε πινακίδα-ετικέτα σταθερά προσαρτημένη σε αυτά και εφόσον δεν υπάρχουν ενδείξεις σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή οι ενδείξεις των εδαφίων Β, Γ, Δ και Ε της εν λόγω παραγράφου, αναγράφονται στα συνοδευτικά έγγραφα και με ευθύνη των λιανοπωλητών σε πινακίδα ανά κατηγορία προϊόντων ή σε κατάλογο που τοποθετείται σε ορατό σημείο του εκθετηρίου πώλησης, σε άμεση γειτνίαση με τα προϊόντα και διαμορφώνεται κατάλληλα, ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση στους καταναλωτές. Από την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου περί τοποθέτησης πινακίδας απαλλάσσονται τα καταστήματα των περιπτώσεων Α και Β της παραγράφου 3 του άρθρου 2.

3. Ειδικότερα τα προϊόντα τα οποία απαιτείται να φέρουν σήμανση συμμόρφωσης προς ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, η επισήμανσή τους πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα του κατασκευαστή και τη διεύθυνσή του στο προϊόν ή όταν δεν είναι δυνατό, στην συσκευασία του ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν. Η διεύθυνση πρέπει να υποδεικνύει ένα μοναδικό σημείο στο οποίο μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή με τον κατασκευαστή. Επιπλέον, πρέπει να περιλαμβάνει και τις παρακάτω ενδείξεις:

Α. Τον αριθμό τύπου, παρτίδας ή σειράς ή όποιο άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίησή του. Η ένδειξη αυτή αναγράφεται στο προϊόν ή όταν δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του προϊόντος, στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν.

Β. Τη σήμανση CE που υποδηλώνει τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις απαιτήσεις ασφάλειας για τους καταναλωτές και κάθε τελικό χρήστη, εφόσον αυτή προβλέπεται από συγκεκριμένη κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη δήλωση συμμόρφωσης προβλέπεται, π.χ. ανεστραμμένο έψιλον για τα αεροζόλ. (Άρθρο 66, 1Α «ΜΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ»)

4. Η σήμανση CE τίθεται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο στο προϊόν ή στην πινακίδα-ετικέτα σταθερά προσαρτημένη σε αυτό μαζί με τα στοιχεία του κατασκευαστή. Ωστόσο, όταν η φύση του προϊόντος δεν το επιτρέπει ή δεν το δικαιολογεί, η σήμανση CE τίθεται στη συσκευασία του και στα συνοδευτικά έγγραφα, εφόσον τα προβλέπει η συγκεκριμένη νομοθεσία.
Η σήμανση CE πρέπει να πληροί τις γενικές αρχές του άρθρου 30 Κανονισμού (ΕΚ) 765/2008, ήτοι:
Η σήμανση CE τοποθετείται μόνο από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του και μόνο σε προϊόντα για τα οποία προβλέπεται η επίθεσή της από ειδική κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης. Δεν επιτρέπεται να τίθεται σε κανένα άλλο προϊόν.
Ο κατασκευαστής, θέτοντας τη σήμανση CE ή αναθέτοντας την επίθεσή της, αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμμόρφωση του προϊόντος προς όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας εναρμόνισης που προβλέπει την επίθεσή της.
Η σήμανση CE αποτελεί τη μόνη σήμανση η οποία πιστοποιεί τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας εναρμόνισης που προβλέπει την επίθεσή της.
Η θέση επί ενός προϊόντος σημάνσεων, συμβόλων ή ενδείξεων που είναι πιθανό να παραπλανήσουν τρίτους ως προς το νόημα ή τη μορφή της σήμανσης CE, απαγορεύεται. Είναι δυνατόν να τεθεί στο προϊόν κάθε άλλη σήμανση υπό τον όρο ότι δεν παρεμποδίζει το ευδιάκριτο, το ευανάγνωστο ή την κατανόηση της σήμανσης CE.
 
5. Πέραν των ενδείξεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3, για τα προϊόντα που πρέπει να φέρουν σήμανση συμμόρφωσης προς Ενωσιακή νομοθεσία, απαιτούνται ειδικότερες ενδείξεις ανά κατηγορία προϊόντων, οι οποίες καθορίζονται βάσει τεχνικής τομεακής νομοθεσίας αρμοδιότητας κατά περίπτωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας ή άλλης αρμόδιας αρχής. Η εποπτεία της αγοράς για τα προϊόντα με α/α 1-18 του άρθρου 66, 1Α «ΜΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» γίνεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Δ/νσεις της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, οι οποίες εφόσον απαιτείται προβαίνουν σε περαιτέρω ελέγχους (έλεγχος του τεχνικού φακέλου ή/και εργαστηριακή εξέταση του προϊόντος).

6. Ειδικότερα η επισήμανση των χημικών ουσιών, μειγμάτων ή αντικειμένων που έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνα, πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις των Κανονισμών 1907/2006/ΕΚ, L 396/30.12.2006 REACH) και 1272/2008/ ΕΚ (L 353/31.12.2008 CLP) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Υπεύθυνος για την επισήμανση/συσκευασία των χημικών προϊόντων είναι ο προμηθευτής αυτών (παραγωγός, εισαγωγέας, μεταγενέστερος χρήστης ή διανομέας), όπως ορίζεται στους Κανονισμούς 1907/2006 και 1272/2008 όπως ισχύουν, εφόσον είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που στην επισήμανση του προϊόντος δεν αναγράφονται τα στοιχεία φυσικού ή νομικού προσώπου εγκατεστημένου στην Ελλάδα, τότε υπεύθυνος για την επισήμανση/συσκευασία είναι ο πρώτος στην αλυσίδα εφοδιασμού στην ελληνική αγορά. Η εποπτεία της αγοράς για τον παραπάνω τομέα γίνεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους.

7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος για τη σήμανση CE η οποία τοποθετείται από τον κατασκευαστή, υπεύθυνος για τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ελλάδα, το οποίο υπό την ιδιότητα του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα ή του διανομέα διαθέτει προϊόν στην ελληνική αγορά και σε κάθε περίπτωση ο υπεύθυνος διάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης (ιζ) του άρθρου 2 του ν. 4177/2013 όπως κάθε φορά ισχύει.

8. Το παρόν άρθρο ισχύει με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων που απορρέουν από την εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία.

9. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, ως κάτωθι:

Α. Για μη ύπαρξη ενδείξεων, χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

Β. Για ελλιπείς ενδείξεις, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά κωδικό προϊόντος.

Γ. Για ανακριβείς-παραπλανητικές ενδείξεις, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

Άρθρο 51
Σχετικά με τη χρήση όρου «οικολογικό»


1. Δεν επιτρέπεται η χρήση του επιθετικού προσδιορισμού «οικολογικό» ή «οικο» στην ελληνική ή σε ξένη γλώσσα, επί ή κατά τη συσκευασία προϊόντος σε όλα τα στάδια εμπορίας και διακίνησης καθώς και σε διαφήμιση κάθε είδους που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, εφόσον σε αυτό δεν έχει εκχωρηθεί ο παραπάνω όρος ή οικολογικό σήμα, είτε βάσει του Κανονισμού ΕΚ/66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου όπως ισχύει «σχετικά με το οικολογικό σήμα της Ε.Ε. (E.U. Ecolabel)», είτε βάσει ιδιωτικού ή δημοσίου συστήματος εκχώρησης, που ισχύει νόμιμα σε κράτος μέλος της Ε.Ε., την Τουρκία ή σε κράτος Ε.Ζ.Ε.Σ., συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας για τον Ε.Ο.Χ.

2. Οι κατασκευαστές προϊόντων με οικολογικό λογότυπο ή και οικολογικές ενδείξεις ή οι υπεύθυνοι για τη διάθεσή τους στην αγορά, εγκατεστημένοι σε Κράτος Μέλος της Ε.Ε., την Τουρκία ή σε κράτος Ε.Ζ.Ε.Σ., πρέπει να κατέχουν σχετική βεβαίωση εκχώρησης, βάσει κάποιου συστήματος από τα προβλεπόμενα ανωτέρω.

3. Στους παραβάτες επιβάλλεται πέραν άλλων κυρώσεων βάσει του ν. 2251/1994 όπως ισχύει και εφόσον έχει εφαρμογή, πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€) ανά κωδικό προϊόντος, για σήμανση με χρήση του όρου
«οικολογικό» ή «οικο», όταν δεν πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις.

Άρθρο 52
Δέσμευση προϊόντων πλην τροφίμων


1. Σε περίπτωση που μη εδώδιμα προϊόντα του παρόντος κεφαλαίου δεν πληρούν τις υποχρεώσεις περί νόμιμης διάθεσής τους στον τελικό καταναλωτή κατά το άρθρα 5 και 6 του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/2013), εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:
Οι ελεγκτές συντάσσουν έκθεση δέσμευσης σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος IV. Με την έκθεση αυτή ορίζεται μεσεγγυούχος, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος φύλαξης των δεσμευθέντων προϊόντων και μπορεί να είναι ο ελεγχόμενος ή τρίτος.
Οι ελεγκτές προβαίνουν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να αποτραπεί η χρήση ή η διάθεση των δεσμευθέντων προϊόντων καθώς και η διάθεση στην αγορά κάθε άλλης ποσότητας όμοιων με τα δεσμευθέντα προϊόντων, που έχει ήδη ή που πρόκειται να διακινηθεί από τον παραγωγό ή συσκευαστή ή εισαγωγέα ή διανομέα, καθώς και καθορίζουν εύλογο κατά την κρίση τους χρονικό διάστημα για τη συμμόρφωση του ελεγχόμενου με τις ισχύουσες διατάξεις και το οποίο μπορεί να παραταθεί με αίτηση του ελεγχόμενου. Ο ελεγχόμενος μεριμνά για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, ήτοι:

Α. τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες διατάξεις ή

Β. την απόσυρση των προϊόντων και την επαναπροώθησή τους στον παραγωγό ή συσκευαστή ή εισαγωγέα ή διανομέα ή

Γ. την καταστροφή των προϊόντων

2. Τα δεσμευθέντα προϊόντα παραμένουν στην ευθύνη του μεσεγγυούχου, ο οποίος φροντίζει για την ασφαλή διατήρησή τους σε αποθηκευτικό χώρο που καθορίζεται από αυτόν, με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας που συγκρότησε το κλιμάκιο για τη διενέργεια του ελέγχου, και ο τόπος φύλαξης καταγράφεται στην Έκθεση Δέσμευσης.

3. Σε περίπτωση που ο ελεγχόμενος επιθυμεί τη μεταφορά των δεσμευθέντων προϊόντων σε άλλο χώρο, ή επιθυμεί την επαναπροώθησή τους στον παραγωγό ή συσκευαστή ή εισαγωγέα ή διανομέα υποβάλλει σχετική αίτηση στην υπηρεσία που συγκρότησε το κλιμάκιο, το οποίο διενήργησε τη δέσμευση, προκειμένου να εγκρίνει τη μεταφορά τους. Στην περίπτωση μεταφοράς, τα προϊόντα τίθενται υπό το διοικητικό έλεγχο των κατά τόπους αρμόδιων υπηρεσιών και ο ελεγχόμενος υποχρεούται να παράσχει στην υπηρεσία όλα τα σχετικά παραστατικά διακίνησης.

4. Σε περίπτωση καταστροφής των δεσμευθέντων προϊόντων από φυσικά ή άλλα αίτια απαιτείται αμελλητί η ενημέρωση της υπηρεσίας που διατηρεί τα προϊόντα υπό το διοικητικό της έλεγχο, με υπεύθυνη δήλωση του μεσεγγυούχου, συνοδευόμενη από τεχνική έκθεση ή απόσπασμα βιβλίου συμβάντων της αρχής που διαπίστωσε και κατέγραψε το συμβάν.

5. Μετά τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες διατάξεις, ο ελεγχόμενος αιτείται αποδέσμευση των προϊόντων στην αρμόδια υπηρεσία, η οποία διενεργεί επανέλεγχο.
Εάν μετά τον επανέλεγχο επιβεβαιωθεί η συμμόρφωση, συντάσσεται από τους ελεγκτές σχετική «Έκθεση Αποδέσμευσης» σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος IV. Κατόπιν αυτού τα προϊόντα καθίστανται ελεύθερα προς διάθεση, πώληση ή χρήση.
Εάν μετά τον επανέλεγχο δεν επιβεβαιωθεί η συμμόρφωση, τότε συντάσσεται από τους ελεγκτές σχετική έκθεση, που υποβάλλεται στη υπηρεσία που διέταξε τον επανέλεγχο και τα προϊόντα παραμένουν δεσμευμένα.

6. Τα ως άνω προϊόντα για όσο χρόνο παραμένουν δεσμευμένα, απαγορεύεται να διατίθενται, να πωλούνται ή να χρησιμοποιούνται, άλλως επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριπλάσιο της αξίας των δεσμευμένων ειδών.

7. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμόρφωσης εντός της ταχθείσας προθεσμίας, τα προϊόντα αποσύρονται υποχρεωτικά με ευθύνη του ελεγχόμενου και με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας που συγκρότησε το κλιμάκιο για τη διενέργεια του ελέγχου και είτε επιστρέφονται στον παραγωγό ή συσκευαστή ή εισαγωγέα ή διανομέα ή καταστρέφονται ή και μόνον όταν πρόκειται για ασφαλή προϊόντα, διατίθενται για κοινωφελείς σκοπούς.

8. Όλες οι δαπάνες για τη διατήρηση, μετακίνηση, αποθήκευση, απόσυρση ή καταστροφή των δεσμευθέντων προϊόντων βαρύνουν τον ελεγχόμενο.

9. Ειδικά για τις νόμιμες επαναπληρούμενες φιάλες υγραερίου που έχουν παρανόμως πληρωθεί, αυτές επιστρέφονται τελικώς στον κύριό τους. Η ασφαλής μεταφορά, η καταστροφή του περιεχομένου και το σύνολο των σχετικών δαπανών βαρύνουν τον κύριο.

10. Φιάλες υγραερίου οι οποίες δεν φέρουν ίχνη από τα οποία να προκύπτει ο κύριος τους, περιέρχονται κατά κυριότητα στο Δημόσιο, το οποίο μεριμνά για την καταστροφή του τυχόν περιεχομένου τους και την εκποίηση τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

11. Τα παραπάνω ισχύουν με την επιφύλαξη προϊόντων, για τα οποία ισχύουν ειδικότερες διατάξεις περί δέσμευσης/απόσυρσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ-ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6.1
ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ/ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

Άρθρο 53
Επισήμανση και τρόπος αναγραφής κωδικού αριθμού

1. Τα κοσμήματα και λοιπά συναφή αντικείμενα που αποτελούνται είτε από ένα ή από περισσότερα (αυτοτελή ή σύμμεικτα) πολύτιμα μέταλλα δηλαδή από πλατίνα ή από χρυσό κίτρινο αμιγή ή λευκό με πρόσμιξη κίτρινου χρυσού με παλλάδιο ή από άργυρο ή από πολλά από αυτά είτε από ένα ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα αναμιγμένα με ένα ή περισσότερα κοινά μέταλλα, που διακινούνται στην Ελλάδα, πρέπει να φέρουν ευδιάκριτα, με κτυπητή μεταλλική σφραγίδα, τις παρακάτω ενδείξεις σε κάποια επιφάνεια του κυριότερου μέρους τους ως εξής: Α. Κωδικό κατασκευαστή σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Β. Την περιεκτικότητα (τίτλο) των κοσμημάτων σε πολύτιμο μέταλλο εκφρασμένη σε χιλιοστά, προκειμένου δε για σύμμικτα θα αποτυπώνεται η περιεκτικότητα του πολύτιμου μετάλλου που κυριαρχεί.
Η παραπάνω περιεκτικότητα (τίτλος) πρέπει να αποτυπώνεται αποκλειστικά σε χιλιοστά και ανήκει σε μία από τις παρακάτω ονομαστικές τιμές του Πίνακα 1:
 

α/α Πολύτιμο Μέταλλο Επιτρεπόμενοι Τίτλοι
1. Χρυσός (κίτρινος ή λευκός) 375, 585, 750, 916, 999

2.
Πλατίνα
850, 900, 950, 999
3. Άργυρος 800, 835, 900, 925, 935, 999

4.
Παλλάδιο
500, 999, 950

 

Στις παραπάνω τιμές επιτρέπονται ανοχές που εμφανίζονται στον επόμενο πίνακα 2 κατά περίπτωση:
 

Πολύτιμο Μέταλλο Περιγραφή εργασίας Επιτρεπόμενη ανοχή σε χιλιοστά
Πλατίνα Συμπαγούς πλάκας 5
Πλατίνα ή άργυρος Απλής συγκόλλησης 5
Πλατίνα ή άργυρος Πολλαπλής συγκόλλησης 10
Χρυσός (κίτρινος αμιγής ή λευκός με πρόσμιξη κίτρινου χρυσού με παλλάδιο) Χωρίς συγκολλήσεις 10
Χρυσός (όπως παραπάνω) Με κολλήσεις 15
Χρυσός (όπως παραπάνω) Με πολλές κολλήσεις ειδικής εργασίας, όπως π.χ. τα Σμυρναϊκά βραχιόλια κ.τ.λ. 20


Σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά δύσκολο, η αποτύπωση μπορεί να γίνει σε ένα πλακίδιο συγκολλημένο στα κοσμήματα, κατασκευασμένο από το ίδιο ακριβώς πολύτιμο μέταλλο από το οποίο αποτελούνται αυτά ή από οποιοδήποτε από τα πολύτιμα μέταλλα από τα οποία σύγκεινται τα εν λόγω κοσμήματα, εφόσον τα κοσμήματα είναι κατασκευασμένα από περισσότερα του ενός πολύτιμα μέταλλα.

2. Για τα ως άνω κοσμήματα και λοιπά συναφή αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα, ο κωδικός κατασκευαστή ορίζεται ως εξής:

Α. Τον αριθμό (σύμφωνα με τον πίνακα 3) με τον οποίο θα δηλώνονται η περιφέρεια του οικείου Επιμελητηρίου, στην οποία υπάγεται ο κατασκευαστής και ο οποίος αποτελείται:

α. Από ένα κεφαλαίο γράμμα της αλφαβήτου (από Α έως Ω), για την περιφέρεια του Βιοτεχνικού Επιμελητη- ρίου Αθήνας.

β. Από ένα μικρό γράμ