Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. 90280/2017 Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 14 του ν. 4399/2016 - Κωδικοποιημένη


Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την 38585/01.04.2021.Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-08-2017 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθ. 90280/2017
Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 14 του ν. 4399/2016


Αριθ. 90280

(ΦΕΚ Β' 2981/30-8-2017)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α'117), και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 του ν. 4479/2017 (Α'94).

2. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας», (Α'45), όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 13, 14 και 15 αυτού.

3. Το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 176), όπως ισχύει.

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικό Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005, (ΦΕΚ Α'98).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α' 185), όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 208).

7. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'210).

8. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αρ. Υ197/16.11.2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (ΦΕΚ Β' 3722), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση του πρωθυπουργού με αρ. Υ226/27.12.2016 «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β' 4233).

9. Το γεγονός ότι λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της λειτουργίας του συλλογικού οργάνου για την πραγματοποίηση αποτελεσματικών αξιολογήσεων και ελέγχων επενδύσεων των αναπτυξιακών νόμων και επομένως και για τη συμβολή του στην οικονομία της χώρας, δύναται να συνεδριάζει και εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση της Επιτροπής

α. Συστήνεται Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων σύμφωνα με την παράγραφο 2, περιπτώσεις α(iii) και β(iii) του άρθρου 14 του ν. 4399/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 του ν. 4479/2017.

β. Η Επιτροπή είναι τριμελής. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζονται τα μέλη της και ο Πρόεδρος της, που δύνανται να προέρχονται είτε από τους αρμόδιους φορείς της παρ. 2 του όρθρου 13 του ν. 4399/2016 ή/και από το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ), είτε μόνο από το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ). Στην Επιτροπή δύναται να ορίζονται και αναπληρωματικό μέλη. Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής δύναται να ορίζονται ειδικοί εισηγητές και Γραμματείς, προερχόμενοι από τις υπηρεσίες της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4399/2016. Η επιλογή των μελών της Επιτροπής από τον αρμόδιο φορέα της παρ. 2 του όρθρου 13 του ν. 4399/2016 πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα από την υπηρεσία με συναφείς αρμοδιότητες με το αντικείμενο της Επιτροπής π.χ. Τμήμα Αξιολόγησης κ.λπ., και λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία και η γνώση των προς επιλογή στελεχών με τα ζητήματα αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων. Η επιλογή των μελών της Επιτροπής, που προέρχονται από το ΕΜΠΑ πραγματοποιείται με τυχαία κλήρωση από το σύνολο των μελών του, τα οποία έχουν δηλώσει διαθεσιμότητα συμμετοχής στην Επιτροπή, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης. Η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα αποστέλλει στους φορείς της παρ. 2 του όρθρου 13 του ν. 4399/2016 τα κληρωθέντα μέλη ΕΜΠΑ, για τη συγκρότηση της Επιτροπής. Κάθε φορέας της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4399/2016 δύναται να συγκροτήσει άνω της μίας Επιτροπές. Μέλος του ΕΜΠΑ, που έχει δηλώσει διαθεσιμότητα συμμετοχής στην Επιτροπή, μπορεί να συμμετέχει ως μέλος και σε Επιτροπές περισσότερων φορέων της παρ. 2 του όρθρου 13 του ν. 4399/2016. Τα μέλη του ΕΜΠΑ, που έχουν δηλώσει διαθεσιμότητα συμμετοχής στην Επιτροπή απαγορεύεται να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις της Επιτροπής ελέγχου αποτελεσμάτων αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία έχουν προηγουμένως αξιολογήσει. Στην περίπτωση αυτή το μέλος ΕΜΠΑ υποχρεούται να δηλώσει κώλυμα συμμετοχής στη συγκεκριμένη συνεδρίαση της Επιτροπής και την αντικατάσταση του για το, εν λόγω, επενδυτικό σχέδιο από το αναπληρωματικό μέλος.

γ. Η συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης πραγματοποιείται από τα αρμόδια όργανα της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 4399/2016.

Σε κάθε Φορέα υλοποίησης της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ιδίου νόμου μπορεί να συγκροτούνται περισσότερες της μιας Επιτροπές.

δ. Τα μέλη της Επιτροπής ή οι ειδικοί εισηγητές οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως αν συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα στην περίπτωση που έχουν ήδη εξετάσει το επενδυτικό σχέδιο που αφορά η αξιολόγηση ή στην περίπτωση που στο μετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση του επενδυτικού φορέα συμμετέχει σύζυγος ή συγγενείς τους μέχρι β' βαθμού.

Άρθρο 2
Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης


α. Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεί ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής του Οδηγού Αξιολόγησης, που εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6α του άρθρου 14 του ν. 4399/2016, για το σύνολο των υποβεβλημένων αξιολογήσεων.

β. Η Επιτροπή παραλαμβάνει τα παραγόμενα πορίσματα της αξιολόγησης (έκθεση αξιολόγησης) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) με δυνατότητα μεταβολής, κατόπιν τεκμηρίωσης, των επιμέρους πεδίων.

Για την υποβοήθηση του έργου της, η Επιτροπή δύναται:

να εξετάζει όλες τις συσχετιζόμενες ενέργειες του επενδυτικού σχεδίου (Αίτηση Υπαγωγής, Τεκμηρίωση Αίτησης Υπαγωγής, Έλεγχο Πληρότητας ΕΜΠΑ, Έλεγχο Πληρότητας Υπηρεσίας, Αξιολόγηση, Απόσυρση, Μηνύματα), να επικοινωνεί με τον αξιολογητή, για τυχόν διευκρινίσεις επί της υποβληθείσας έκθεσης αξιολόγησης.

γ. Το αποτέλεσμα του έργου της Επιτροπής δύναται να είναι:

πρόταση προς υπαγωγή ή προς υπαγωγή με διαφορετικούς όρους σε σχέση με το αίτημα υπαγωγής όπως αρχικώς υποβλήθηκε,

πρόταση προς απόρριψη για λόγους που άπτονται του ελέγχου νομιμότητας ή και της αξιολόγησης εύλογου κόστους και του ελέγχου δεικτών βαθμολογίας.

Βάσει του ως άνω αποτελέσματος, ακολουθείται η περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, όπως προβλέπεται, κάθε φορά, στην οικεία προκήρυξη.

Άρθρο 3
Κανονισμός Λειτουργίας


α. Τα μέλη της Επιτροπής αποφασίζουν για τη μεταξύ τους κατανομή του ελέγχου των υποβεβλημένων εκθέσεων αξιολόγησης. Τα μέλη της Επιτροπής δύναται να υποστηρίζονται στο έργο τους από τους ειδικούς εισηγητές.

β. Κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, η συχνότητα και ο αριθμός των οποίων συναρτάται με το πλήθος των προς έλεγχο αξιολογήσεων, τα οριζόμενα μέλη, διατυπώνουν τις απόψεις των επί της ορθότητας της αξιολόγησης εκάστης επενδυτικής πρότασης. Η Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία.

γ. Στο τέλος εκάστης συνεδρίασης συντάσσεται πρακτικό με υπογραφή όλων των μελών της Επιτροπής. Στο πρακτικό γίνεται αναφορά στο αποτέλεσμα του ελέγχου της αξιολόγησης και καταγράφονται τυχόν επιφυλάξεις από τα μέλη της. Με ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής, το αποτέλεσμα του έργου της Επιτροπής υποβάλλεται στο ΠΣΚΕ και ακολουθείται η περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, όπως προβλέπεται, κάθε φορά, στην οικεία προκήρυξη.

δ. Το σύνολο της διαδικασίας ελέγχου και οριστικοποίησης της αξιολόγησης από την Επιτροπή της απόφασης αυτής πραγματοποιείται μέσω εφαρμογής του ΠΣΚΕ.

ε. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής δύναται να πραγματοποιούνται και με τηλεδιάσκεψη.

Άρθρο 4

1. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Αυγούστου 2017

Ο Υπουργός
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
 


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης