Αριθμ.: 7852/88393

Τροποποίηση της αριθμ. 425/42522/20-5-2013 κοινής υπουργικής απόφασης, «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής, σε εφαρμογή του ν. 3877/2010 (Α' 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (Β' 1239).

22 Αύγ 2017

Taxheaven.gr
Αριθμ.: 7852/88393

(ΦΕΚ Β' 2960/29-8-2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 2 του άρθρου 6 και της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3877/2010, «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» (Α΄ 160).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Την αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

3. Την αριθμ.122/30.6.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).

4. Την αριθμ. 238/77718/17.7.2017 εισήγηση του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφορικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η αριθμ. 425/42522/20.5.2013 (Β΄ 1239) απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 915/91988/1.8.2013 (Β΄ 1957), 384/52287/ 17.4.2014 (Β΄ 1031), 603/83797/27.6.2014 (Β΄ 1731), 706/96129/6.8.2014 (Β' 2258), 2042/29553/29.5.2015 (Β΄ 1065), 6655/82133/23.7.2015 (Β΄ 1572), 5435/72617/24.6.2016 (Β΄ 1931) και 4332/48587/23.5.2017 (Β΄ 1916) αποφάσεις, τροποποιείται ως ακολούθως:

Η παρ. 6 του άρθρου 6, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 της αριθμ. 915/91988/1.8.2013 υπουργικής απόφασης, την περ. 1 της παρ. Ι της αριθμ. 384/52287/17.4.2014 υπουργικής απόφασης, την παρ. 1 της αριθμ. 603/83797/27.6.2014 υπουργικής απόφασης, την παρ. 1 της αριθμ. 706/96129/6.8.2014 υπουργικής απόφασης, την περ. 7 της παρ. Ι της αριθμ. 2042/29553/29.5.2015 υπουργικής απόφασης, την παρ. 1 του άρθρου μόνου της αριθμ. 6655/82133/23.7.2015 υπουργικής απόφασης, την παρ. 6 του άρθρου 1 της 5435/72617/24.6.2016 υπουργικής απόφασης και την παρ. 3 του άρθρου 1 της αριθμ. 4332/48587/23.5.2017 υπουργικής απόφασης, τροποποιείται όσον αφορά το χρόνο της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2016, σε 31/08/2017.

Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 22 Αυγούστου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Taxheaven.gr