Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ. Α 1119253 ΕΞ 2017 Ορισμός των οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. 75555/289/6-7-2017 (Β' 2336) Κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα οποία καθορίσθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α' 147) - Κωδικοποιημένη


Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την Δ. ΟΡΓ. Α 1172044 ΕΞ 2017 και την Α.1014/2018 (ισχύς από 01/01/2019).

Βλέπε επίσης την Δ.ΟΡΓ.Α 1111028 ΕΞ 2019/05-08-2019 και την Δ.ΟΡΓ.Α 1091529 ΕΞ 2021/19.10.2021.

Όπως τροποποιήθηκε με την Δ.ΟΡΓ. Α 1178911 ΕΞ 2019/24-12-2019 και την Δ.ΟΡΓ. Α 1068166 ΕΞ 16-06-2020.Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-08-2017 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ. Α 1119253 ΕΞ 2017
Ορισμός των οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. 75555/289/6-7-2017 (Β' 2336) Κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα οποία καθορίσθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α' 147)


ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: Β' 2823/11-08-2017
Αθήνα, 8 Αυγούστου 2017
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ. Α 1119253 ΕΞ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Π.Λυμπερόπουλος
Αννα Πανταζή
Τηλέφωνο: 210-3222386
Fax: 210-3230829
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 23-25
Ταχ. Κώδικας: 105 63 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: 1) Παπαϊωάννου Αλεξάνδρα 2) Χαραλαμπάκη Μαρία-Ειρήνη
Τηλέφωνο: 2131624206
Url: www.aade.gr

β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 23-25
Ταχ. Κώδικας:105 63 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Σιδηρόπουλος Κωνσταντίνος
Τηλέφωνο:2131624221
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Ορισμός των οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. 75555/289/6-7-2017 (Β' 2336) Κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα οποία καθορίσθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α' 147)»

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις:

α) του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 6 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4468/2017 (Α' 61),

β) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα των παρ. 1 και 5 και της περίπτωσης ββ' της υποπαραγράφου θ' της παρ. 4 και των υποπαραγράφων α' και γ' της παρ. 6 του άρθρου 14, της παρ. 1 και των υποπαραγράφων ιε' έως ιη' της παρ. 2 του άρθρου 2, των παρ. 1 έως 4 και 6 έως 8 του άρθρου 19, των παρ. 3 έως 7 του άρθρου 40, του άρθρου 7, καθώς και των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 41 του νόμου αυτού,

γ) της αριθμ. 75555/289/06-07-2017 (Β' 2336) Κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της "χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών" του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016», η οποία εκδόθηκε ύστερα από την αριθμ. 25/2017/28-06-2017 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)

δ) του ν. 4270/2014 (A' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

ε) του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου Κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». στ) του ν. 3979/2011 (A' 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».

ζ) του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

η) του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

θ) της υποπερ. viii της περ. 2.3 της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Γ' του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (Α' 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.».

2. - Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 & 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1114121 ΕΞ 2017/27-07-2017 (Β' 2681) όμοια.

3. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β' 12, 52, 234 και 1032) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1066066 ΕΞ 2017/03-05-2017 (Β' 1632) και Δ.ΟΡΓ.Α 1115198 ΕΞ 2017/28-07-2017 (Β' 2742) όμοιες.

4. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την αριθμ. Δ6Α 1145867 ΕΞ2013/25-9-2013 (Β'2417) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

5. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

6. Την ανάγκη εφαρμογής της αριθ. 75555/289/06-07-2017 (Β' 2336) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ

Α. Τη συνδρομή των κριτηρίων, των όρων και των προϋποθέσεων, που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. 75555/289/6.7.2017 (Β' 2336) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της "χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών" του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016.», στις κάτωθι αναφερόμενες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες ορίζονται ως χωριστές επιχειρησιακές μονάδες ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α' 147). Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 της ανωτέρω κοινής Υπουργικής απόφασης, οι οργανικές/διοικητικές μονάδες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που περιλαμβάνονται στους κατωτέρω τρεις (3) πίνακες πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 αυτής και καθεμία εξ' αυτών αποτελεί χωριστή επιχειρησιακή μονάδα ανεξαρτήτως υπεύθυνη για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων της, κατά την έννοια του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016, αναφορικά με τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών του Βιβλίου Ι του ίδιου νόμου και τα αντίστοιχα CPV.
Ειδικότερα, οι κατωτέρω Υπηρεσίες/διοικητικές μονάδες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες ορίζονται ως χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, διαθέτουν σωρευτικά αυτοτελή διοικητική ικανότητα και δημοσιονομική αυτοτέλεια, οι οποίες τεκμαίρονται από τα κατωτέρω χαρακτηριστικά:
 

Ι. Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και τα Τελωνεία της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., που αναφέρονται στη στήλη 4 των ανωτέρω Πινάκων 1 και 2, αντίστοιχα, πληρούν τα εξής χαρακτηριστικά:
 

1) Αυτοτελή διοικητική ικανότητα, καθώς, σύμφωνα με:

α) την υποπαρ. δ΄ της παρ. 3 και την παρ. 8 του άρθρου 39, την υποπαρ. VI της παρ. 4 και την υποπαρ. Γ΄ της παρ. 5 και την παρ. 7 του άρθρου 49 της υπ΄ αρ. Δ.ΟΡΓ. Α
1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 απόφασης «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968 και 1238), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,

β) με το πρώτο εδάφιο της περ. α΄ και τα δύο πρώτα εδάφια της περ. β΄ της υποπαρ. 4 της παρ. Α΄ της υπ΄ αρ.
Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β΄ 12, 52, 234 και 1032) απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προβλέπεται ότι η αρμοδιότητα διενέργειας όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, προς κάλυψη, μέσω των Νομαρχιακών Προϋπολογισμών της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης, των αναγκών:
αα) των Δ.Ο.Υ., έχει μεταβιβαστεί στους Προϊσταμένους:
i) του Τμήματος ΣΤ΄-Προϋπολογισμού και Προμηθειών, για τη Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης, Α΄ τάξεως,
ii) των Τμημάτων Δ΄-Προϋπολογισμού και Προμηθειών», για τις Δ.Ο.Υ. IB΄ Αθηνών και Γαλατσίου, Α΄Β΄ τάξεως και
iii) των Τμημάτων Ε΄ ή Γ΄-Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των λοιπών Δ.Ο.Υ., Α΄ και Α΄-Β΄ τάξεως, αντίστοιχα,
που προβλέπονται στη στήλη 6 του Πίνακα της περίπτωσης α΄ της υποπαρ. 4 της παρ. Α΄ της δεύτερης ως άνω απόφασης, των οποίων οι Προϊστάμενοι έχουν την αρμοδιότητα του Διατάκτη του οικείου Νομαρχιακού Προϋπολογισμού,
ββ) των Τελωνείων, έχει μεταβιβαστεί στους Προϊσταμένους των μονάδων των Τελωνείων, Α΄ τάξεως και στους Υπευθύνους των Γραφείων Διοικητικής Υποστήριξης των Τελωνείων Β΄ τάξεως, όπως προβλέπονται στη στήλη 6 του Πίνακα της περ. β΄ της υποπαρ. 4 της παρ. Α΄ της δεύτερης ως άνω απόφασης, των οποίων οι Προϊστάμενοι έχουν την αρμοδιότητα του Διατάκτη του οικείου Νομαρχιακού Προϋπολογισμού.

2) Σημαντικό βαθμό δημοσιονομικής αυτοτέλειας, δεδομένου ότι σε καθεμία εξ' αυτών έχουν μεταβιβασθεί δυνάμει των περιπτώσεων α' και γ' της υποπαρ. 2 της παραγράφου Α' της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (ΦΕΚ 12 Β', ΦΕΚ 52 Β', ΦΕΚ 234 Β' και ΦΕΚ 1032 Β') απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει, οι αρμοδιότητες του διατάκτη των αντίστοιχων Νομαρχιακών Προϋπολογισμών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ.)
 

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4

 

 

 
ΧΩΡΙΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 2ο ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α')

 

 

 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Ο.Υ./ΤΑΞΗ
1. 1023-801-0320100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Α-Β)
2. 1023-801-0320200 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Α)
3. 1023-801-0320300 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Α)
4. 1023-801-0320400 ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ (Α-Β)
5. 1023-801-0320500 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ (Α-Β)
6. 1023-801-0320600 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ (Α)
7. 1023-801-0320700 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Α)
8. 1023-801-0320800 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Α)
9. 1023-801-0320900 ΑΧΑΪΑΣ Γ' ΠΑΤΡΩΝ (Α-Β)
10. 1023-801-0321000 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (Α)
11. 1023-801-0321100 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Α-Β)
12. 1023-801-0321200 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ (Α)
13. 1023-801-0321300 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ (Α)
14. 1023-801-0321400 ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ(Α)
15. 1023-801-0321500 ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Α)
16. 1023-801-0321600 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (Α-Β)
17. 1023-801-0321700 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Α-Β)
18. 1023-801-0321800 ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ (Α)
19. 1023-801-0321900 ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Α)
20. 1023-801-0322000 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α)
21. 1023-801-0322100 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Α-Β)
22. 1023-801-0322200 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α)
23. 1023-801-0322300 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Α)
24. 1023-801-0322400 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Α)
25. 1023-801-0322500 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Α)
26. 1023-801-0322600 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Α)
27. 1023-801-0322700 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ(Α)
28. 1023-801-0322800 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (Α-Β)
29. 1023-801-0322900 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ (Α-Β)
30. 1023-801-0323000 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Α)
31. 1023-801-0323100 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Α)
32. 1023-801-0323200 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ (Α)
33. 1023-801-0323300 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ (Α)
34. 1023-801-0323400 ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Α)
35. 1023-801-0323500 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Α)
36. 1023-801-0323600 ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Α)
37. 1023-801-0323700 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Α-Β)
38. 1023-801-0323800 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ (Α)
39. 1023-801-0323900 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Α)
40. 1023-801-0324000 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (Α)
41. 1023-801-0324100 ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ (Α)
42. 1023-801-0324200 ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Α)
43. 1023-801-0324300 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Α)
44. 1023-801-0324400 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Α)
45. 1023-801-0324500 ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Α)
46. 1023-801-0324600 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ (Α-Β)
47. 1023-801-0324700 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Α)
48. 1023-801-0324800 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Α)
49. 1023-801-0324900 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑΣ (Α)
50. 1023-801-0325000 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Α-Β)
51. 1023-801-0325100 ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (Α-Β)
52. 1023-801-0325200 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (Α)
53. 1023-801-0325300 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (Α)
54. 1023-801-0325400 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ (Α-Β)ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΤΕΛΩΝΕΙΑ
 

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4

 

 

 
ΧΩΡΙΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 2ο ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α')

 

 

 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑ/ΤΑΞΗ
1. 1023-801-0430100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Β)
2. 1023-801-0430200 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Α)
3. 1023-801-0430400 ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ (Β)
4. 1023-801-0430500 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Α)
5. 1023-801-0430600 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α' ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (Α - Κύριο)
6. 1023-801-0430700 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» (Α)
7. 1023-801-0430800 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Α)
8. 1023-801-0430900 ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Α - Κύριο)
9. 1023-801-0431000 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΟΙΝΟΗΣ(Α - Κύριο)
10. 1023-801-0431200 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ (Β)
11. 1023-801-0431300 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ (Α - Κύριο)
12. 1023-801-0431400 ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Α - Κύριο)
13. 1023-801-0431500 ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Α - Κύριο)
14. 1023-801-0431700 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Β)
15. 1023-801-0431800 ΗΛΕΙΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ (Β)
16. 1023-801-0431900 ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Α)
17. 1023-801-0432000 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α - Κύριο)
18. 1023-801-0432100 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Α)
19. 1023-801-0432200 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α' ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Α - Κύριο)
20. 1023-801-0432300 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Α)
21. 1023-801-0432400 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Α - Κύριο)
22. 1023-801-0432600 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Α - Κύριο)
23. 1023-801-0432700 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ(Α)
24. 1023-801-0432800 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (Β)
25. 1023-801-0432900 ΚΙΛΚΙΣ ΕΥΖΩΝΩΝ (Α - Κύριο)
26. 1023-801-0433000 ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ(Β)
27. 1023-801-0433100 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Α)
28. 1023-801-0433200 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ (Α - Κύριο)
29. 1023-801-0433300 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΥΘΕΙΟΥ (Β)
30. 1023-801-0433400 ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Α - Κύριο)
31. 1023-801-0433500 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Β)
32. 1023-801-0433600 ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Α - Κύριο)
33. 1023-801-0433700 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Β)
34. 1023-801-0433800 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ (Α - Κύριο)
35. 1023-801-0433900 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Α - Κύριο)
36. 1023-801-0434000 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (Β)
37. 1023-801-0434100 ΠΕΛΛΑΣ ΣΚΥΔΡΑΣ (Α)
38. 1023-801-0434200 ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Α)
39. 1023-801-0434300 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Α - Κύριο)
40. 1023-801-0434400 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Β)
41. 1023-801-0434500 ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Β)
42. 1023-801-0434600 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ (Β)
43. 1023-801-0434700 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (Α - Κύριο)
44. 1023-801-0434800 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Β)
45. 1023-801-0434900 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (Β)
46. 1023-801-0435000 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ(Α)
47. 1023-801-0435100 ΦΩΚΙΔΑΣ ΙΤΕΑΣ (Β)
48. 1023-801-0435200 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ (Β)
49. 1023-801-0435300 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (Α - Κύριο)
50. 1023-801-0435400 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ (Α)II. Οι Ειδικές Αποκεντρωμένες και Περιφερειακές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που περιλαμβάνονται στον κατωτέρω Πίνακα 3, πληρούν τα εξής χαρακτηριστικά:
 

1) Αυτοτελή διοικητική ικανότητα, καθώς, σύμφωνα με:

α) την υποπερ. εε΄ της περ. III της υποπαρ. Γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 10, την υποπερ. γ΄ της περ. III της υποπαρ. Β΄ της παρ. 4 του άρθρου 11, την περ. ι΄ της υποπαρ. VI της παρ. 5 της Υποενότητας Β΄ της Ενότητας Β΄ του άρθρου 13, την περ. θ΄ της υποπαρ. II της παρ. 4 του άρθρου 34, την υποπερ. ιθιθ΄ της περ. α΄ της υποπαρ. Ι, το στοιχείο i της υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της υποπαρ. II και την υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της υποπαρ. III της παρ. 5 του άρθρου 46, καθώς και την περ. ιγ΄ της υποπαρ. Ι της παρ. 4 της Ενότητας Α΄, την υποπερ. στ΄ της περ. Ι της υποπαρ. Α΄ της παρ. 5 της Υποενότητας Α΄ της Ενότητας Β΄ και την περ. Ι της υποπαρ. Α΄ της παρ. 5 της Υποενότητας Β΄ της Ενότητας Β΄ του άρθρου 47 της υπ΄ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 απόφασης «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968 και 1238), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,

β) των περ. α΄ και β΄ της υποπαρ. 3 της παρ. Α΄ της υπ΄ αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β΄ 12, 52, 234 και 1032) απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προβλέπεται ότι η αρμοδιότητα διενέργειας όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, προς κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών, των οποίων οι Προϊστάμενοι έχουν την αρμοδιότητα του Δευτερεύοντος Διατάκτη για τις πιστώσεις που τους μεταβιβάζονται με Επιτροπικά Εντάλματα (Ε.Ε.), έχει μεταβιβασθεί στους Προϊσταμένους Τμημάτων ή Αυτοτελών Τμημάτων ή στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων αυτών, που αναφέρονται στη στήλη 4 του Πίνακα της περ. β΄ της υποπαρ. 3 της παρ. Α΄ της δεύτερης ως άνω απόφασης2) Σημαντικό βαθμό δημοσιονομικής αυτοτέλειας, δεδομένου ότι σε καθεμία εξ' αυτών έχουν μεταβιβασθεί δυνάμει της περίπτωσης α' της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Α της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β' 12, 52, 234 & 1032) απόφασής μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι αρμοδιότητες του Δευτερεύοντος Διατάκτη, για τις πιστώσεις που τους μεταβιβάζονται με Επιτροπικά Εντάλματα (Ε.Ε.).
 

Ειδικά, για τις ανάγκες εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. 75555/289/06-07-2017 είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 αυτής, οι μεταβιβάσεις των πιστώσεων με Επιτροπικό Ένταλμα προς τους Δευτερεύοντες Διατάκτες, ύστερα από σχετικό αίτημα αυτών, να έχουν ολοκληρωθεί εντός του πρώτου πενταμήνου κάθε έτους, ενώ για το τρέχον έτος, ο ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών πρέπει να έχει συντελεστεί εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της ως άνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης.


ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΕΣ

 

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4
  ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε., ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 2o ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ ν. 4412/2016 (Α’ 147) ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. Υποδιεύθυνση Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών και οι υφιστάμενες υπηρεσίες αυτής. Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Ο Υπεύθυνος του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.
2. Υποδιεύθυνση, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και οι υφιστάμενες υπηρεσίες αυτής. Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Ο Υπεύθυνος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματειακής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης.
3. Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής), με έδρα τον Νομό Αττικής. O Προϊστάμενος της Διεύθυνσης και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ3 Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης Γ΄ - Δικαστικού και Διοικητικής Μέριμνας της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής.
4. Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Θεσσαλονίκης, με έδρα τον Νομό Θεσσαλονίκης. O Προϊστάμενος της Διεύθυνσης και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης. O Προϊστάμενος του Τμήματος Γ3Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης Γ΄ - Δικαστικού και Διοικητικής Μέριμνας της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης.
5. Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Πάτρας, με έδρα τον Νομό Αχαΐας. O Προϊστάμενος της Διεύθυνσης και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας. O Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Β'- Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πλη- ροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας.
6. Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Ηρακλείου, με έδρα τον Νομό Ηρακλείου. O Προϊστάμενος της Διεύθυνσης και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου. O Προϊστάμενος του Τμήματος Β'- Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου.
7. Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, με έδρα τον Πειραιά. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Α' - Διοικητικής Υποστήριξης της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής.
8. Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, με έδρα την Θεσσαλονίκη. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Α' - Διοικητικής Υποστήριξης της Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.
9. Τελωνειακή Περιφέρεια Αχαΐας, με έδρα την Πάτρα. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Α'- Διοικητικής- Νομικής Υποστήριξης και Δικαστικού της Τελωνειακής Περιφέρειας Αχαΐας.
10. Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων Αττικής (ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής), με έδρα τον Νομό Αττικής. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Α' - Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξης της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής.
11. Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων Θεσσαλονίκης (ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης), με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Α' - Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξης της ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης.
12. Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Α' - Παρακολούθησης Απόδοσης και Διοικητικής Υποστήριξης.
13. Φορολογική Περιφέρεια Αθηνών, με έδρα την Αθήνα. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Β΄- Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Έργου της Φ.Π. Αθηνών.
14. Φορολογική Περιφέρεια Πειραιώς, με έδρα τον Πειραιά. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Β΄- Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Έργου της Φ.Π. Πειραιώς.
15. Φορολογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, με έδρα την Θεσσαλονίκη. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Β΄- Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Έργου της Φ.Π. Θεσσαλονίκης.
16. Φορολογική Περιφέρεια Πατρών, με έδρα την Πάτρα. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Β΄- Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Έργου της Φ.Π. Πατρών.

   
B. - Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης