Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 3550/2017 Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής ως προς την μη φορολόγηση ποσοστού 25% επί ακαθάριστων συντάξιμων αποδοχών

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-07-2017 ]
Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 3550/2017
Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής ως προς την μη φορολόγηση ποσοστού 25% επί ακαθάριστων συντάξιμων αποδοχών

Καλλιθέα, 27/06/2017
Αριθμός απόφασης: 3550

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α1

Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο : 2131604534
Fax : 2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις :
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170).
β. Του άρθρου 11 της Δ.ΟΡΓ.Α 1036960/10.3.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β΄/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την υπ΄ αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β’ / 1.9.16) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 24/03/2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου ……………. ενδικοφανή προσφυγή του ………………………… ………………….. του …………………, ΑΦΜ ……………….. κατοίκου ……………………. επί της οδού ……………………., κατά της τεκμαιρόμενης αρνητικής απάντησης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ επί της από 02/12/2016 τροποποιητικής-ανακλητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2014, και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ.

6. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α1 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 24/03/2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου …………… ενδικοφανούς προσφυγής του ………………………… ………………….. του …………………, ΑΦΜ ……………….., η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Ο προσφεύγων υπέβαλε στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ τη με αριθμ. πρωτ. ……………/2016 αίτηση τροποποίησης – ανάκλησης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2014, αιτούμενος να γίνει νέα εκκαθάρισή της μετά την ήδη γενομένη από τη Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, σύμφωνα με το διατακτικό της από ………./2016 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου ……………………………….. ζητώντας να αφαιρεθεί από τα αρχικώς δηλωθέντα φορολογητέα εισοδήματά του, α) ποσό ίσο με το 25% του ετήσιου ακαθάριστου ποσού της σύνταξης του, ήτοι ποσό 35.031,06€ Χ25% = 8.757,76€ και β) ποσό ίσο με το 25% του ετήσιου συνολικού ακαθάριστου ποσού των αποδοχών του επί των επικουρικών συντάξεων του (Μ.Τ.Π.Υ. και Ε.Τ.Ε.Α.) που λαμβάνει από την άσκηση του δικαστικού λειτουργήματος και να επιστραφεί το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό νομιμοτόκως.

Με την πάροδο απράκτου τριμήνου από την υποβολή της ως άνω αίτησης τροποποίησης – ανάκλησης της δήλωσης απορρίφθηκε σιωπηρά το εν λόγω αίτημά του από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ.

Ο προσφεύγων με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή ζητά: α) την αποδοχή της αίτησής του, β) την ακύρωση της τεκμαιρόμενης αρνητικής απάντησης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, γ) τη διενέργεια νέας εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2014, και δ) την επιστροφή εντόκως σε εκείνον του αχρεωστήτως παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος για το ως άνω οικον. έτος, προβάλλοντας τα εξής:

- Όπως έγινε δεκτό με τις με αριθ. 89/2013 84/2014 και 6/2015 αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ.2 του Συντάγματος («Μισθοδικείο»), η φορολογική μεταχείριση της βουλευτικής αποζημιώσεως καταλαμβάνει εξίσου και τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών. Ειδικότερα, το καθαρό ποσό της βουλευτικής αποζημιώσεως αυξήθηκε δια της απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος ποσού ίσου με το 25% του ακαθάριστου ύψους αυτής, δυνάμει της διατάξεως του άρθρου 36 παρ.2 του παραπάνω ν. 3016/2002. Ενόψει δε των οριζομένων στα άρθρα 26, 87 παρ.1 και 88 παρ.2 του Συντάγματος και των αρχών που προκύπτουν από τις διατάξεις αυτές, ήτοι των αρχών της διακρίσεως των λειτουργιών, της ισοδυναμίας και της ισοτιμίας αυτών και της ανεξαρτησίας της δικαστικής λειτουργίας και ενόψει της εξισώσεως, δια της από 22.12.1964 αποφάσεως της Βουλής, της βουλευτικής αποζημιώσεως προς τις αποδοχές των ανωτάτων δικαστικών λειτουργών, η παραπάνω απαλλαγή είναι εφαρμοστέα και επί των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών, προς διαφύλαξη των ανωτέρω συνταγματικών αρχών.

- Σύμφωνα με τις διατάξεις των ΠΟΛ.1147/29.9.2016 και ΠΟΛ.1161/1.11.2016 διευκρινίστηκε ότι η έκπτωση του 25% γίνεται στο ακαθάριστο ποσό του συνολικού εισοδήματός του που προέρχεται από την άσκηση του δικαστικού λειτουργήματος, δηλαδή, όχι μόνο στο ποσό της κύριας σύνταξης αλλά και στα ποσά που εισέπραξε ως μέρισμα από το ΜΤΠΥ και ως επικουρική σύνταξη από το Ε.Τ.Ε.Α. από 01/01-31/12/2013.

Προς επίρρωση των ισχυρισμών του προσκομίζει με την υπό κρίση προσφυγή τις από 31/05/2017 βεβαιώσεις του ΜΤΠΥ και του Ε.Τ.Ε..Α.Ε.Π.

Επειδή, με το άρθρο 72 παρ. 25 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του προϊσχύσαντος Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994).

Επειδή, με το άρθρο 19 παρ. 1 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) ορίζεται ότι: « Αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει, ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε στη Φορολογική Διοίκηση περιέχει λάθος ή παράλειψη, υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση».

Επειδή, με βάση τις παραπάνω διατάξεις, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, όταν διαπιστωθεί από τον φορολογούμενο ότι περιέχουν λάθη ή παραλείψεις, πρέπει από 1/1/2014 και μετά να τροποποιούνται με την υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης (σχετ. η εγκ. ΠΟΛ.1174/14.7.2014 της Γ.Γ.Δ.Ε.) .

Επειδή, με τις διατάξεις της παρ. 43 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013, όπως προστέθηκε με την υποπαρ. Δ2 περ. 21 άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, και όπως αναριθμήθηκε από άρθρο 66 σε 72 με το άρθρο 8 του ν. 4337/2015, ορίζεται ότι: «Εφόσον με την υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης ή με αυτοτελές αίτημα ή καθ΄ οιονδήποτε άλλο τρόπο, που αφορά φορολογικό έτος, διαχειριστική περίοδο ή φορολογική υπόθεση, μέχρι την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, προβάλλεται αξίωση επιστροφής φόρου, για τα σχετικά με την παραγραφή, εφαρμόζονται τα ισχύοντα μέχρι τον χρόνο έναρξης ισχύος του Κώδικα».

Επειδή με την απόφαση 89/2013 του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος κρίθηκε ότι «η διάταξη του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ζ'/1975 Ψηφίσματος της Ε' Αναθεωρητικής Βουλής (Α' 23), η οποία, προστεθείσα με το άρθρο 36 παρ. 2 του ν. 3016/2002 (Α' 110), παρέμεινε σε ισχύ με το άρθρο 5 παρ. 12 του ν. 3842/2010 (Α' 58) και προβλέπει απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος ποσοστού 25% του ακαθαρίστου ποσού της βουλευτικής αποζημιώσεως, ερμηνευόμενη ενόψει των οριζομένων στο άρθρο 26 του Συντάγματος και των αρχών που προκύπτουν από το άρθρο αυτό, δηλαδή των αρχών της διακρίσεως των λειτουργιών, της ισοδυναμίας και της ισοτιμίας αυτών και της ανεξαρτησίας της δικαστικής λειτουργίας, και εξειδικεύονται περαιτέρω, ως προς την δικαστική λειτουργία, στα άρθρα 87 παρ. 1 και 88 παρ. 2 του Συντάγματος, είναι εφαρμοστέα και επί των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών, προς διαφύλαξη των ανωτέρω συνταγματικών αρχών. Και τούτο διότι με την ανωτέρω διάταξη αυξήθηκε πράγματι το καθαρό ποσό της βουλευτικής αποζημιώσεως με την απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος ποσοστού 25% αυτής».

Επειδή επιπλέον με την απόφαση 6/2015 του ίδιου ως άνω δικαστηρίου κρίθηκε ότι «... σε περίπτωση αύξησης του καθαρού ποσού των αποδοχών ενεργείας των δικαστικών λειτουργών, η οποία δεν συνδέεται με την κάλυψη δαπανών στις οποίες αυτοί υποβάλλονται για την άσκηση του λειτουργήματός τους, αλλά απορρέει εκ της εφαρμογής επί αυτών, σύμφωνα με τις ως άνω συνταγματικές επιταγές, διατάξεως, όπως της προαναφερόμενης του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ζʹ/75 Ψηφίσματος της Εʹ Αναθεωρητικής Βουλής, που χορηγεί απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος ποσοστού 25% του ακαθάριστου ποσού της βουλευτικής αποζημιώσεως, πρέπει να αυξάνονται αναλόγως, μέσω εφαρμογής της προβλεπόμενης φοροαπαλλαγής, και οι καταβαλλόμενες από το Δημόσιο συντάξιμες αποδοχές των δικαστικών λειτουργών, προκειμένου να μην ανατραπεί η ως άνω συνταγματικώς επιβαλλόμενη αναλογία των συντάξιμων αποδοχών και των αποδοχών ενεργείας των δικαστικών λειτουργών. Επομένως, δεδομένου ότι η πιο πάνω διάταξη του Ζʹ/75 Ψηφίσματος εφαρμόζεται, κατά τα προεκτεθέντα, και στους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς, οι ακαθάριστες συντάξιμες αποδοχές τους από την άσκηση του δικαστικού λειτουργήματός τους απαλλάσσονται σε ποσοστό 25% από το φόρο εισοδήματος».

Επειδή, περαιτέρω, με τις ως άνω αποφάσεις κρίθηκε ότι «εάν το τιθέμενο στην υπόθεση νομικό ζήτημα, εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Ειδικού Δικαστηρίου, έχει ήδη επιλυθεί με απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, ένδικο βοήθημα, στο οποίο ανακύπτει το ίδιο αυτό ζήτημα, νομίμως ασκείται απευθείας ενώπιον του κατ' αρχήν αρμοδίου ως εκ του αντικειμένου της διαφοράς, τακτικού διοικητικού δικαστηρίου (ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου), το οποίο δεν υποχρεούται να παραπέμψει το ένδικο αυτό βοήθημα προς εκδίκαση στο Ειδικό Δικαστήριο, κατά το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3038/2002, αλλά κρατεί και δικάζει τούτο, λαμβάνοντας υπόψη την επιλύουσα το νομικό ζήτημα απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου».

Επειδή, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1047542 ΕΞ 2017/24.3.17 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της ΑΑΔΕ, με θέμα την ‘Παροχή διευκρινίσεων για τις ακαθάριστες αποδοχές των συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών που καταβάλλονται από το ΕΤΑΑ’: «4. … οι ακαθάριστες αποδοχές δικαστικών λειτουργών που καταβάλλονται από το ΕΤΑΑ και οι οποίες μειώνονται κατά 25% προκειμένου να διενεργηθεί νέα εκκαθάριση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του παρόντος, είναι μόνο αυτές που καταβάλλονται εξαιτίας της ιδιότητάς τους ως πρώην δικαστικών λειτουργών και όχι αυτές που αφορούν και άλλες ιδιότητές τους (όπως για παράδειγμα την πρώην ενεργή δικηγορία). Για την εφαρμογή των ΠΟΛ.1147/29.9.2016 και ΠΟΛ.1161/1.11.2016 και την εκ νέου εκκαθάριση των τροποποιητικών δηλώσεων των ετών 2013, 2014 και 2015 που υποβλήθηκαν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. από συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς που λαμβάνουν σύνταξη από το ΕΤΑΑ, απαιτείται η προσκόμιση στις Δ.Ο.Υ., από τα εν λόγω πρόσωπα, σχετικής βεβαίωσης του ΕΤΑΑ, από την οποία να προκύπτει, ξεχωριστά για καθένα από τα παραπάνω έτη, το ποσό εκείνο της ακαθάριστης σύνταξης του ΕΤΑΑ που οφείλεται στην ιδιότητά τους ως πρώην δικαστικών λειτουργών. …»

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, ο προσφεύγων, συνταξιούχος δικαστικός λειτουργός, με την από 02/12/2016 δήλωση του προς τη Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, προέβη σε μερική ανάκληση - τροποποίηση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2014, κατά το μέρος που είχε δηλώσει:

Α) στον κωδικό 303 ποσό ίσο με το 25% του ετήσιου συνολικού ακαθάριστου ποσού των συντάξιμων αποδοχών , ήτοι ποσό (35.031,06 € Χ25%)= 8.757,75€

Β) στον κωδικό 321 ποσό ίσο με το 25% του ετήσιου συνολικού ακαθάριστου ποσού των συντάξιμων αποδοχών από το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Ε.Α.) και από το Μ.Τ.Π.Υ., ήτοι ποσό (4.204,56€ + 9.098,88€) Χ 25% = 3.325,86€

Επειδή, οι ακαθάριστες αποδοχές του προσφεύγοντος από την άσκηση δικαστικών καθηκόντων, ανέρχονταν στο ποσό των 35.031,06 € για το οικονομικό έτος 2014 (όπως προκύπτει από την από 15/02/2014 βεβαίωση αποδοχών του Γ.Λ.Κ.) , συνεπώς δεν πρέπει να υπαχθεί σε φορολόγηση ποσοστό 25% επί των ανωτέρω ακαθάριστων αποδοχών, ήτοι το ποσό των 8.757,75 € για το εν λόγω οικονομικό έτος.

Επειδή, από την από 31/05/2017 προσκομισθείσα Βεβαίωση Ιδιότητας του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών προκύπτει ότι τα ποσά της επικουρικής σύνταξης που χορηγήθηκαν στον προσφεύγοντα, από 01/07/2004 έως και σήμερα, του χορηγήθηκαν με την ιδιότητα του Δικαστικού Λειτουργού, Συμβούλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Επειδή, οι ακαθάριστες αποδοχές του προσφεύγοντος που έλαβε ως επικουρική σύνταξη από το ως άνω ταμείο, ανέρχονταν στο ποσό των 4.204,56 € για το οικονομικό έτος 2014 (όπως προκύπτει από την από 31/01/2014 βεβαίωση συντάξεων του Ε.Τ.Ε.Α.) , συνεπώς δεν πρέπει να υπαχθεί σε φορολόγηση ποσοστό 25% επί των ανωτέρω ακαθάριστων αποδοχών, ήτοι το ποσό των 1.051,14 € για το εν λόγω οικονομικό έτος.

Επειδή, ομοίως, από την από 31/05/2017 προσκομισθείσα Βεβαίωση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων προκύπτει ότι ο προσφεύγων κατέστη μερισματούχος του ταμείου από 01/07/2004 και πως υπηρετούσε ως Δικαστικός λειτουργός και ειδικότερα ως Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Επειδή, οι ακαθάριστες αποδοχές του προσφεύγοντος που έλαβε ως μέρισμα από το ως άνω ταμείο, ανέρχονταν στο ποσό των 9.098,88 € για το οικονομικό έτος 2014 (όπως προκύπτει από την από 01/07/2014 βεβαίωση μερισμάτων του Μ.Τ.Π.Υ.) , συνεπώς δεν πρέπει να υπαχθεί σε φορολόγηση ποσοστό 25% επί του ανωτέρω ακαθάριστου ποσού, ήτοι το ποσό των 2.274,72 € για το εν λόγω οικονομικό έτος.

Αποφασίζουμε

Την αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 24/03/2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου …………….. ενδικοφανούς προσφυγής του ………………………… ………………….. του …………………, ΑΦΜ ……………….., ως προς την μη φορολόγηση ποσοστού 25% επί των ανωτέρω ακαθάριστων συντάξιμων αποδοχών του από κύριες και επικουρικές συντάξεις, μερίσματα, ήτοι ποσού 8.757,75€ και ποσού 3.325,86€ αντίστοιχα, για το οικονομικό έτος 2014, και τη διενέργεια από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ νέας εκκαθάρισης σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ TOY TMHMATOΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α1
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ


Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης