Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1023/29.1.2001 Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών οικονομικού έτους 2001 (Εντυπο Ε3)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1023/29.1.2001
Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών οικονομικού έτους 2001 (Εντυπο Ε3)


ΠΟΛ.1023/29.1.2001 Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2001
Αριθμ. Πρωτ.:1009648/155/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ.:1023

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών οικον. έτους 2001 (Έντυπο Ε3).

1009648/155/Α0012/ΓΕΝΙΚΑ Α. ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε31. Το έντυπο αυτό υποβάλλεται από όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, ανεξάρτητα από τη μορφή, το είδος και το χαρακτήρα τους (κερδοσκοπικό ή μη), εφόσον τηρούν βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας του ΚΒΣ ή υποχρεούνται στην τήρηση τέτοιων βιβλίων και δεν τα τηρούν ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων του ΚΒΣ. Δηλαδή υποβάλλεται τόσο από τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, όσο και από τις Ο.Ε. και τις Ε.Ε., τις κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, τις αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, τις συμμετοχικές ή αφανείς, τις κοινοπραξίες της παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ, τις Ε.Π.Ε., τις Α.Ε., καθώς και τα υπόλοιπα υπόχρεα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του Ν.2238/1994. Σε περίπτωση που υπάρχουν υποκαταστήματα, υποβάλλεται ένα έντυπο για το σύνολο της επιχείρησης.

2. Το Εντυπο Ε3 δεν υποβάλλεται από τα φυσικά πρόσωπα που είναι εταίροι ή μέλη, κατά περίπτωση, των νομικών προσώπων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

3. Οι αλλοδαπές εμποροβιομηχανικές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει στη χώρα μας γραφεία, σύμφωνα με τους Α.Ν.378/1968 και Α.Ν.89/1967, όπως ισχύουν, καθώς και οι ημεδαπές ναυτιλιακές επιχειρήσεις που φορολογούνται με τις ειδικές διατάξεις του Ν.27/1975, δεν υποχρεούνται στην υποβολή του εντύπου "Μηχανογραφικού Δελτίου Οικον. Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών", καθόσον δεν φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος.

Το ίδιο ισχύει και για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις που αποκτούν στην Ελλάδα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακινήτων, αφού δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας και δεν αποκτούν άλλα εισοδήματα πλην αυτών που αναφέρονται πιο πάνω.

4. Οι αυτοκινητιστές που συμμετέχουν στις Ι.Μ.Ε. διατηρούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.383/1976, την ιδιότητα του επαγγελματία αυτοκινητιστή σε όλη τη διάρκεια της χρήσης και, κατ' ακολουθία, ως εκμεταλλευτές αυτοκινήτων φορτηγών δημόσιας χρήσης, υποχρεούνται από τις διατάξεις του ΚΒΣ να τηρούν βιβλία εσόδων - εξόδων και κατά συνέπεια υποβάλλουν κανονικά και το έντυπο αυτό.

5. Οι κοινωνίες λεωφορείων ενταγμένων σε ΚΤΕΛ υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Εντυπο Ε5) στο όνομά τους και με τη δήλωση αυτή συνυποβάλλουν και το Εντυπο Ε3.

6. Σε περίπτωση μετατροπής κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου 2000 Ε.Ε. σε Ο.Ε. και αντίστροφα, υποβάλλεται μία δήλωση φορολογίας εισοδήματος που περιλαμβάνει τα καθαρά κέρδη όλης της διαχειριστικής περιόδου και ένα μόνο Εντυπο Ε3 με όλα τα δεδομένα.

7. Φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν γεωργική εκμετάλλευση και τα οποία δεν τηρούν ή τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ, δεν συνυποβάλλουν το έντυπο αυτό. Αντίθετα, το έντυπο αυτό θα συνυποβληθεί με το Εντυπο Ε5 από τους υπόχρεους που δηλώνουν εισοδήματα από γεωργική εκμετάλλευση.

Β. ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε31. Το Εντυπο Ε3 συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου και υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα. Τρίτο αντίτυπο του εντύπου μπορεί να θεωρηθεί στην οικεία ένδειξη από τον υπάλληλο της ΔΟΥ που παραλαμβάνει τη δήλωση και να επιστραφεί στο φορολογούμενο ως απόδειξη παραλαβής (και όχι ακριβές αντίγραφο αυτού).

2. Το έντυπο αυτό συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου (φυσικού ή νομικού προσώπου), χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα να υποβληθεί χωριστά από το κυρίως έντυπο της δήλωσης.

3. Το Εντυπο Ε3 δύναται να υποβάλλεται σε συνεχή μηχανογραφικά έντυπα, για τα οποία ισχύουν ανάλογα όσα ορίζονται στην υπ' αριθ. 1120810/2760/Α0012/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.Γ. ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε31. Κάθε φορολογούμενος από τους υπόχρεους θα συμπληρώνει τους πίνακες εκείνους του εντύπου που τον αφορούν.

2. Αν ο χώρος κάποιου πίνακα του Εντύπου Ε3 δεν επαρκεί για την αναλυτική καταχώριση όλων των σχετικών στοιχείων του υπόχρεου, αυτά θα γράφονται σε χωριστό χαρτί που θα έχει την ίδια γραμμογράφηση με τον οικείο πίνακα και το οποίο θα συρράπτεται στον πίνακα του Εντύπου Ε3 για τον οποίο καταρτίσθηκε.

Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και απόσπασμα άλλου εντύπου.

3. Σε περίπτωση που πρέπει να σημειωθεί "Χ" σε τετραγωνίδιο και το τετραγωνίδιο έχει λεκτικό και αριθμητικό μέρος, το "Χ" σημειώνεται στο λεκτικό μέρος του τετραγωνιδίου και όχι στο αριθμητικό.

4. ΠΡΟΣΟΧΗ

Οποιαδήποτε μεταβολή που επήλθε στην κατάσταση της επιχείρησης μέσα στη χρήση του έτους 2000, όπως π.χ. αλλαγή επωνυμίας, αλλαγή έδρας της επιχείρησης, αντικειμένου εργασιών, ίδρυσης ή κατάργησης υποκαταστημάτων - γραφείων - αποθηκών κ.λπ., δεν μπορεί να δηλωθεί στο Εντυπο Ε3, εάν προηγουμένως δεν έχει δηλωθεί στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ. Η μη υποβολή της δήλωσης μεταβολής επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 4 του Ν.2523/1997.Δ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΚΩΔΙΚΩΝΚωδικός 002-003: Γράψτε την έναρξη και λήξη της διαχειριστικής περιόδου που αφορά το έντυπο που υποβάλλετε.

Κωδικός 004: Συμπληρώνεται από την υπηρεσία.

Κωδικός 005: Γράψτε τον κωδικό της αρμόδιας ΔΟΥ που υπάγεται ο φορολογούμενος.

Αν πρόκειται για τη σύζυγο που υποχρεούται να υποβάλει το έντυπο στη ΔΟΥ του συζύγου, γράψτε τον κωδικό της ΔΟΥ στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται η επιχείρησή της.

Αριστερά από τον κωδικό συμπληρώστε, στον ειδικό χώρο, τη ΔΟΥ που ο κωδικός της αναφέρεται στον Κωδικό 005 του Εντύπου Ε3 (π.χ. Παλαιού Φαλήρου).

Κωδικός 006: Γράψτε τον αριθμό φακέλου, εφόσον πρόκειται για Α.Ε.

Κωδικός 007: Γράψτε τον κωδικό της ΔΟΥ στην οποία συνυποβάλλατε για τελευταία φορά Ε3. Για τη συμπλήρωση του κωδικού αυτού ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρθηκαν για τον Κωδικό 005.

Κωδικός 008: Διαγραμμίστε με "Χ" το αντίστοιχο τετραγωνίδιο, όταν πρόκειται για υποβολή τροποποιητικού ή ανακλητικού εντύπου.ΠΙΝΑΚΑΣ Α': ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

Στον πίνακα αυτό γράφονται τα στοιχεία που αφορούν το φορολογούμενο, ανεξάρτητα εάν αυτός είναι φυσικό ή μη φυσικό πρόσωπο. Σημειώνεται ότι στα μη φυσικά πρόσωπα περιλαμβάνονται τα νομικά πρόσωπα, κερδοσκοπικά ή μη, οι κοινοπραξίες, οι κοινωνίες, η ομάδα περιουσίας, η σχολάζουσα κληρονομιά και οι λοιποί υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που δεν μπορεί να θεωρηθούν φυσικά πρόσωπα.

Κωδικός 018: Γράψτε τον ΑΦΜ του φυσικού ή μη φυσικού προσώπου. Αν πρόκειται για τη σύζυγο που υποχρεούται να υποβάλει το Εντυπο Ε3, γράψτε το δικό της ΑΦΜ.

Συμπληρώστε τα πεδία με τον ΑΦΜ από το τέλος προς την αρχή. Τα τρία πρώτα πεδία μένουν κενά.

Κωδικός 705: Συμπληρώστε τον κωδικό αριθμό της κύριας δραστηριότητας που ασκεί η επιχείρηση, επιλέγοντας από την Εθνική Ονοματολογία των Οικονομικών Δραστηριοτήτων τετραψήφιο, πενταψήφιο, εξαψήφιο ή τον οκταψήφιο κωδικό, ανάλογα με το βαθμό εξειδίκευσης. Κωδικογράφηση με αριθμό ανώτερο του τετραψήφιου (π.χ. τριψήφιο) δεν επιτρέπεται.

Κωδικός 761: Γράψτε τον κωδικό αριθμό της δραστηριότητας που αντιστοιχεί στα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.

Παράδειγμα: Αν η επιχείρηση έχει από την κύρια δραστηριότητά της, που είναι η παραγωγή τεχνητών κεριών και παρασκευασμένων κεριών (ΚΑΔ 24.51.42), 50.000.000 δρχ. ακαθάριστα έσοδα και από τη δευτερεύουσα δραστηριότητά της, που είναι η παραγωγή στιλβωτικών ουσιών και κρεμών για υποδήματα, έπιπλα, δάπεδα, αμαξώματα, γυαλιά ή μέταλλα (ΚΑΔ 24.51.43), 60.000.000 δρχ. ακαθάριστα έσοδα, στον Κωδικό 761 θα αναγραφεί ο ΚΑΔ 24.51.43.

Κωδικός 895: Γράψτε τη δραστηριότητα από την οποία έχετε τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα από την άσκηση της επιχείρησης.

Κωδικός 009: Γράψτε το επώνυμο του επιχειρηματία.

Κωδικός 706: Γράψτε το δεύτερο επώνυμο του επιχειρηματία, μόνο εφόσον αυτό αναφέρεται στην ταυτότητά του. Π.χ. Παππάς-Στάμου Νικόλαος. Στον κωδικό αυτό γράφεται "Στάμου".

Κωδικός 010: Γράψτε το όνομα του επιχειρηματία.

Κωδικός 011: Γράψτε το όνομα του πατέρα του επιχειρηματία. Αν το έντυπο αφορά τη σύζυγο, πρέπει σε κάθε περίπτωση να γραφεί το όνομα του πατέρα της, άσχετα εάν χρησιμοποιεί το πατρικό της επώνυμο ή όχι.

Κωδικός 711: Γράψτε την επωνυμία της επιχείρησης, όπως αναφέρεται στο ισχύον καταστατικό της. Γράψτε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της επωνυμίας.

Οι παρακάτω Κωδικοί 041, 046, 047 και 721 συμπληρώνονται μόνο σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης που ανήκει στη σύζυγο.

Κωδικός 041: Γράψτε τον ΑΦΜ του συζύγου.

Κωδικός 046: Γράψτε το επώνυμο του συζύγου.

Κωδικός 047: Γράψτε το όνομα του συζύγου.

Κωδικός 721: Γράψτε το όνομα του πατέρα του συζύγου.ΠΙΝΑΚΑΣ Β': ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΒΣ

Δεν συμπληρώνεται από όσους τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ.ΠΙΝΑΚΑΣ Γ': Ι.Χ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Γράψτε τα ιδιωτικής χρήσης μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιείτε για την εκπλήρωση του σκοπού της επιχείρησής σας.ΠΙΝΑΚΑΣ Δ': ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Κωδικός 019: Σημειώστε "Χ" στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο με την κατηγορία των βιβλίων ΚΒΣ που τηρούσατε κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου ή δεν τηρήσατε, αν και είχατε υποχρέωση. Αν κατά τη διάρκειά της τηρήσατε δύο κατηγορίες βιβλίων, σημειώστε μόνο τη μεγαλύτερη κατηγορία. Εκείνοι που τήρησαν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας, αλλά παράλληλα διατήρησαν και κλάδους για τους οποίους σύμφωνα με τον ΚΒΣ προβλέπεται η τήρηση βιβλίου αγορών (π.χ. πρατήρια υγρών καυσίμων), σημειώνουν "Χ" στα τετραγωνίδια ΑΒ ή ΑΓ, αντίστοιχα. Εφόσον δεν είχατε υποχρέωση τήρησης βιβλίων, ο Κωδικός 019 παραμένει κενός.

Κωδικός 726: Εφόσον δεν τηρήσατε βιβλία κατά την κλειόμενη χρήση, διαγραμμίστε το αντίστοιχο τετραγωνίδιο. Η τρίτη επιλογή ισχύει για εκείνους που απαλλάχτηκαν από την τήρηση βιβλίων, με συγκεκριμένη απόφαση προϊσταμένου ΔΟΥ.

Κωδικός 727: Διαγραμμίστε το τετραγωνίδιο που αντιστοιχεί στον τρόπο ένταξής σας στη συγκεκριμένη κατηγορία βιβλίων.

Κωδικός 728-729: Οι κωδικοί συμπληρώνονται εφόσον επιλέξατε την εκδοχή 3 στους Κωδικούς 726 ή και 727.

Κωδικός 020: Σημειώστε "Χ" στο κατάλληλο τετραγωνίδιο, ανάλογα αν ασκείτε τη δραστηριότητά σας συνεχώς, εποχιακά ή πλανόδια.

Κωδικός 730: Χρήσεις που κλείσατε (περαιώσατε) μέσα στην τελευταία διαχειριστική περίοδο, ύστερα από τακτικό έλεγχο ή με τη χρήση των αποφάσεων ΠΟΛ.1144/1998 ή ΠΟΛ.1099/1994 ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, εφόσον το κλείσιμο έχει καταστεί οριστικό. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι το άθροισμα των Κωδικών 730 και 071 πρέπει να ισούται με το άθροισμα του αριθμού 1 πλέον του αριθμού που γράφτηκε στον Κωδικό 071 του Εντύπου Ε3 του προηγούμενου οικονομικού έτους 2000.

Κωδικός 061: Γράψτε το συνολικό αριθμό των υποκαταστημάτων σας. Αν δεν έχετε υποκαταστήματα, γράψτε "0" (μηδέν). Συμπεριλάβετε χώρους που είναι υποκαταστήματα κατά την έννοια του ΚΒΣ, ανεξάρτητα αν προκύπτει υποχρέωση τήρησης βιβλίων υποκαταστήματος ή όχι.

Μην συμπεριλάβετε εργοτάξια (τεχνικές - οικοδομικές επιχειρήσεις), τα οποία θα γραφούν στον Κωδικό 070 του ίδιου πίνακα, ούτε άλλου είδους πρόσκαιρες εγκαταστάσεις που θα γραφούν στον Κωδικό 073. Υπενθυμίζεται ότι δεν περιλαμβάνονται εκθέσεις και αποθήκες, όπου δεν λαμβάνει χώρα παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα και φορολογικές αποθήκες του άρθρου 26 του Ν.2859/2000.

Κωδικός 062: Γράψτε τον αριθμό των φορολογικών αποθηκών του άρθρου 26 του Ν.2859/2000 των οποίων είσθε ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΣ.

Κωδικός 063: Σημειώστε "Χ" στο τετραγωνίδιο "ΝΑΙ", αν κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης τηρήσατε βιβλίο αποθήκης με οποιονδήποτε τρόπο, επειδή είχατε υποχρέωση. Αν τηρήσατε βιβλίο αποθήκης, παρόλο που δεν προέκυπτε υποχρέωσή σας από τον ΚΒΣ, σημειώστε "Χ" στο τετραγωνίδιο "ΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ".

Εάν δεν τηρήσατε βιβλίο αποθήκης (ανεξάρτητα αν είχατε ή όχι υποχρέωση), σημειώστε "Χ" στην ένδειξη "ΟΧΙ".

Κωδικός 064: Γράψτε τον αριθμό των αποθηκευτικών χώρων που χρησιμοποιείτε. Μην συμπεριλάβετε και αποθήκες που χρησιμοποιείτε μέσα στους χώρους της έδρας ή των υποκαταστημάτων. Μόνο αποθήκες που έχουν χαρακτηρισθεί σαν τέτοιες με δήλωση μεταβολών και όχι χώρους που έχουν συμπεριληφθεί στον Κωδικό 061.

Κωδικός 065: Γράψτε τον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται μόνιμα στην επιχείρηση. Συμπεριλάβετε και τυχόν ελεύθερους επαγγελματίες που απασχολούνται αποκλειστικά στην επιχείρηση, όπως και τον επιχειρηματία και τυχόν άτομα του περιβάλλοντός του ή τρίτους, έστω και αν δεν έχουν τυπική σχέση εργασίας με την επιχείρηση. Σε περίπτωση που ο αριθμός των απασχολούμενων μέσα στη χρήση δεν ήταν σταθερός, γράψτε το μέσο όρο αυτών.

Κωδικός 066: Συμπληρώνεται ανάλογα με τον Κωδικό 063.

Κωδικός 067: Ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τον Κωδικό 064.

Κωδικός 068: Ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τον Κωδικό 065.

Κωδικός 069: Σημειώστε "Χ" στο τετραγωνίδιο "ΝΑΙ", αν κατά την κλειόμενη χρήση τηρήσατε υποχρεωτικά Αναλυτική Λογιστική ή στο τετραγωνίδιο "ΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ", αν τηρήσατε Αναλυτική Λογιστική χωρίς να έχετε υποχρέωση. Αν δεν τηρήσατε, ακόμη και στην περίπτωση που είχατε υποχρέωση, σημειώστε "Χ" στο τετραγωνίδιο "ΟΧΙ".

Κωδικός 070: Γράψτε τα εργοτάξια τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων που δεν συμπεριλάβατε στον Κωδικό 061.

Κωδικός 071: Γράψτε τον αριθμό των χρήσεων (συμπεριλαμβανομένης και της κλειομένης, για την οποία υποβάλλετε το Εντυπο Ε3) που δεν έχουν περαιωθεί με βάση απόφαση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Συμπεριλάβετε στον αριθμό αυτό και τις χρήσεις που έχετε φορολογηθεί με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια, εφόσον δεν έχουν περαιωθεί με άλλο τρόπο.

Κωδικός 072: Σημειώστε "Χ" στο τετραγωνίδιο "ΝΑΙ", αν τηρείτε τα βιβλία σας μηχανογραφικά και στο τετραγωνίδιο "ΟΧΙ" σε αντίθετη περίπτωση. Σημειώστε "Χ" στο παραλληλόγραμμο "ΜΕΙΚΤΑ", στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε μηχανογραφικό σύστημα για επιμέρους εργασίες τήρησης βιβλίων, ενώ τηρείτε άλλα χειρόγραφα, όπως και στην περίπτωση που τα βιβλία τηρούνται μηχανογραφικά εκτός της έδρας της επιχείρησης, ανεξάρτητα εάν υπάρχει ή όχι έγκριση του προϊσταμένου της ΔΟΥ γι' αυτό.

Κωδικός 073: Γράψτε τον αριθμό των πρόσκαιρων ή άλλων εγκαταστάσεών σας που δεν έχουν συμπεριληφθεί στους Κωδικούς 061, 064, 067, 070 και 062.

Κωδικός 074: Γράψτε τον αριθμό των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν.2190/1920 (περί Α.Ε.), όπως ισχύουν σήμερα. Εάν δεν υπάρχουν συνδεδεμένες επιχειρήσεις, γράψτε "0" (μηδέν).

Κωδικός 075: Σημειώστε "Χ" στο τετραγωνίδιο "ΝΑΙ", αν έχετε υποχρέωση τήρησης βιβλίου απογραφών και κατάρτισης απογραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ. Σε αντίθετη περίπτωση, σημειώστε "Χ" στο τετραγωνίδιο "ΟΧΙ". Τέλος, σημειώστε "Χ" στο παραλληλόγραμμο "ΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ", σε περίπτωση τήρησης βιβλίου απογραφών παρόλο που δεν προκύπτει τέτοια υποχρέωσή σας από τον ΚΒΣ.ΠΙΝΑΚΑΣ Ε': ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Κωδικός 736: Σημειώστε "Χ" στην επιλογή που αντιπροσωπεύει την ιδιότητα του προσώπου που υπογράφει το Ε3. Σε περίπτωση που ο δηλών είναι ο ίδιος ο επιχειρηματίας, τα στοιχεία του θα πρέπει να έχουν ήδη συμπληρωθεί στον παραπάνω Πίνακα Α'.

Κωδικοί 737 έως 749: Στους κωδικούς αυτούς συμπληρώνονται τα στοιχεία του προσώπου που υπογράφει το έντυπο ως "Ο ΔΗΛΩΝ". Σε περίπτωση που ο δηλών είναι ο ίδιος ο επιχειρηματίας (ατομική επιχείρηση), τα στοιχεία του θα πρέπει να έχουν ήδη αναγραφεί στον Πίνακα Α' του εντύπου, οπότε η συμπλήρωση των κωδικών αυτών δεν είναι απαραίτητη.

Κωδικός 750: Σημειώστε "Χ" στην επιλογή που αντιπροσωπεύει την ιδιότητα του προσώπου που συμπλήρωσε το Ε3. Πρόκειται για τα στοιχεία εκείνου που θα βεβαιώσει την ορθή μεταφορά των δεδομένων από τα βιβλία και τα φορολογικά στοιχεία. Διαγραμμίστε το τετραγωνίδιο "ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ" (επιλογή 1), σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα εκτός από αυτή του λογιστή. Εάν είσθε λογιστής μισθωτός της επιχείρησης που αφορά το έντυπο, διαγραμμίστε το τετραγωνίδιο "ΜΙΣΘΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ" (επιλογή 2). Τέλος, εάν είσθε λογιστής - ελεύθερος επαγγελματίας ή έχετε οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική σχέση με την επιχείρηση, εκτός της παροχής μισθωτής εργασίας, διαγραμμίστε το τελευταίο τετραγωνίδιο "ΛΟΓΙΣΤΗ ΟΧΙ ΜΙΣΘΩΤΟ" (επιλογή 3).

Κωδικοί 081 έως και 086 και 751: Οι κωδικοί συμπληρώνονται με τα στοιχεία του προσώπου που συμπλήρωσε το έντυπο, με την προϋπόθεση ότι αυτός δεν είναι ο επιχειρηματίας (Κωδικός 750, επιλογή 1). Στην περίπτωση που το συμπλήρωσε ο επιχειρηματίας, εφόσον τα στοιχεία τους έχουν συμπληρωθεί ήδη σε προηγούμενο πίνακα (Πίνακας Α'), μπορούν να παραλειφθούν.ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ': ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Α', Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΒΣ ΄Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΒΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΄Η ΜΙΚΤΕΣ

Στον πίνακα αυτό προσδιορίζονται τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων που τα καθαρά τους κέρδη προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.2238/1994, όσο και αυτών που τα καθαρά τους κέρδη προσδιορίζονται με τις λοιπές διατάξεις του νόμου αυτού, δηλαδή αυτών που υπάγονται στο νέο σύστημα προσδιορισμού των κερδών, καθώς επίσης και γενικά των ελεύθερων επαγγελματιών.

Ειδικότερα, ο προσδιορισμός των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών που υπάγονται στα άρθρα 33 και 51 του Ν.2238/1994 με την εφαρμογή του πίνακα αυτού, ανά κατηγορία επιχειρήσεων, διενεργείται ως ακολούθως:Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΄Η ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΒΣΙ. Εξωλογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών

Για την εξεύρεση των εξωλογιστικών κερδών των επιχειρήσεων αυτών χρησιμοποιείται ο Υποπίνακας ζ' και το συνολικό ποσό καθαρών κερδών του Κωδικού 345 μεταφέρεται στον Κωδικό 583 του Υποπίνακα ι'.

Σε περίπτωση που οι γραμμές του Υποπίνακα ζ' δεν επαρκούν για να αναφέρετε όλες τις επαγγελματικές σας δραστηριότητες, πρέπει να συμπληρώσετε τις έξι (6) πρώτες γραμμές του πίνακα και στη συνέχεια να συμπληρώσετε τις υπόλοιπες δραστηριότητές σας σε κατάσταση που θα φέρει την ίδια γραμμογράφηση με τον υποπίνακα αυτό (μπορεί να αποκοπεί ο υποπίνακας από άλλο έντυπο) και τα αθροίσματα της κατάστασης αυτής θα μεταφερθούν στην έβδομη (7η) σειρά (Κωδικοί 834, 835 και 836). Σε κάθε περίπτωση πάντως τα γενικά σύνολα θα γραφούν στους Κωδικούς 343, 344 και 345, αντίστοιχα.

Στήλη "Κωδικός αριθ. πινάκων Μ.Σ.Κ.Κ.": Γράψτε τον κωδικό αριθμό του ΜΣΚΚ που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, όπως αυτός αναφέρεται στο σχετικό πίνακα συντελεστών καθαρού κέρδους. Αν για τη συγκεκριμένη δραστηριότητά σας ή συναφή ή συγγενή μ' αυτή δεν προβλέπεται ΜΣΚΚ, συμπληρώστε την όγδοη (8η) γραμμή του υποπίνακα (Κωδικοί 339, 340 και 341).

II. Λογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών

Για την εξεύρεση των λογιστικών κερδών των επιχειρήσεων αυτών, στο ποσό του Κωδικού 520 του Υποπίνακα β' προστίθεται το άθροισμα των Κωδικών 251 και 252 του Υποπίνακα α' και από το άθροισμα που προκύπτει αφαιρείται το ποσό του Κωδικού 521 του Υποπίνακα β'. Το κόστος πωληθέντων ή παραχθέντων που προκύπτει με τον τρόπο αυτό μεταφέρεται στον Κωδικό 552 του Υποπίνακα η'. Τα ποσά των Κωδικών 540 του Υποπίνακα γ' και 544 του Υποπίνακα ε' μεταφέρονται αντίστοιχα στους Κωδικούς 548 και 556 του Πίνακα Η'.

Στον Κωδικό 564 του Υποπίνακα η' αναγράφεται το ποσό των δαπανών που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία και έχουν μεταφερθεί στους Κωδικούς 522 έως και 544 του Υποπίνακα ε', οι οποίες δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.2238/1994. Το ποσό του Κωδικού 568 του Υποπίνακα η' μεταφέρεται στον Κωδικό 578 του Υποπίνακα ι'.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που τα λογιστικά κέρδη του Κωδικού 578 είναι μεγαλύτερα κατά ποσοστό τουλάχιστον 50% από τα εξωλογιστικά κέρδη που έχουν γραφεί στον Κωδικό 583, τα λογιστικά κέρδη του Κωδικού 578 θα ξαναγραφούν στον Κωδικό 582, αλλά περιορισμένα στο ύψος των εξωλογιστικών κερδών, προσαυξημένων κατά ποσοστό 50%.

Ειδικότερα, όσον αφορά τη συμπλήρωση των Κωδικών 256 έως και 270 του Υποπίνακα β', για τους επιτηδευματίες που δεν είχαν υποχρέωση απογραφής στις 31.12.1999, στην τελευταία σελίδα του εντύπου και στο χώρο με τις σημειώσεις φορολογούμενου θα αναγραφούν τα ποσά των αγορών των εμπορεύσιμων στοιχείων (που προβλέπονται γενικά από τον ΚΒΣ να απογράφονται) ανά είδος της χρήσης 1999, οι δε κωδικοί αυτοί του Υποπίνακα β' θα συμπληρωθούν με το ποσοστό 10% των αγορών αυτών της χρήσης 1999.

Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση αυτή αναγράφονται τα ποσά ανά είδος εμπορεύσιμων στοιχείων (που προβλέπεται γενικά από τον ΚΒΣ να απογράφεται), π.χ. για αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών χρήσης 1999 6.000.000 δρχ. και αγορές π.χ. ανταλλακτικών παγίων χρήσης 1999 (που δεν προβλέπεται η απογραφή τους) 500.000 δρχ., στον Υποπίνακα β' των απογραφών θα συμπληρωθεί ο Κωδικός 261 με το ποσό των 600.000 δρχ. (6.000.000 x 10%). Κατά συνέπεια, αναγράφεται γενικά το είδος του εμπορεύσιμου στοιχείου (εμπορεύματα γενικά - πρώτες και βοηθητικές ύλες γενικά κ.λπ.) και όχι η επιμέρους διάκριση αυτών, π.χ. διάκριση των εμπορευμάτων στα είδη αυτών.Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΜΙΓΩΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΄Η ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΒΣI. Λογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών

Για την εξεύρεση των λογιστικών κερδών, τα ποσά των Κωδικών 547 του Υποπίνακα στ' και 545 του Υποπίνακα ε' μεταφέρονται αντίστοιχα στους Κωδικούς 549 και 557 του Υποπίνακα η' και το τελικό ποσό του Κωδικού 569 του Υποπίνακα η' μεταφέρεται στον Κωδικό 579 του Υποπίνακα ι'.

Σημειώνεται ότι για τη συμπλήρωση του Κωδικού 565 του Υποπίνακα η' ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τη συμπλήρωση του Κωδικού 564, ενώ ο Κωδικός 553 συμπληρώνεται μόνο από αυτούς που τηρούν προαιρετικά βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ.

II. Εξωλογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών

Για την εξεύρεση των εξωλογιστικών κερδών των επιχειρήσεων αυτών, χρησιμοποιείται ο Υποπίνακας ζ' και το συνολικό ποσό καθαρών κερδών του Κωδικού 345 μεταφέρεται στον Κωδικό 584 του Υποπίνακα ι'.

Σχετικά με την κατηγορία αυτή των επιχειρήσεων, διευκρινίζονται και τα ακόλουθα:

- Το κόστος των υλικών αναγράφεται στον Κωδικό 535 του Υποπίνακα ε'.

- Επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα πάνω από 20.000.000 δρχ. δεν συμπληρώνουν τον Υποπίνακα ζ' και τον Κωδικό 584 του Υποπίνακα ι'.

- Προκειμένου για επιχειρήσεις που τηρούν προαιρετικά βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ, για το λογιστικό προσδιορισμό των κερδών μεταφέρονται από τις οικείες λογιστικές καταστάσεις στους αντίστοιχους κωδικούς του Υποπίνακα στ' του Πίνακα ΣΤ' γενικά τα έσοδα τα οποία λαμβάνονται υπόψη και με τη μέθοδο του εξωλογιστικού προσδιορισμού των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.2238/1994. Βασικά δηλαδή, δεν μεταφέρονται τα έξοδα κεφαλαίου, καθώς και από τα λοιπά έσοδα αυτά που αποτελούν εισόδημα άλλων πηγών, εκτός από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ' κατηγορίας), καθώς επίσης και τα έκτακτα αποτελέσματα.Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΤΕΣ ΜΕ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 20.000.000 ΔΡΧ. ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΄Η ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΒΣΙ. Εξωλογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών

Για την εξεύρεση των εξωλογιστικών κερδών των επιχειρήσεων αυτών για κάθε κλάδο χωριστά, χρησιμοποιείται επίσης ο Υποπίνακας ζ' και το ποσό των καθαρών κερδών του κλάδου της εμπορίας ή παραγωγής μεταφέρεται στον Κωδικό 583 του Υποπίνακα ι', ενώ του κλάδου της παροχής υπηρεσιών στον Κωδικό 584 του ίδιου υποπίνακα.

ΙΙ. Λογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών

Για την εξεύρεση των λογιστικών κερδών του κλάδου εμπορίας ή παραγωγής ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρθηκε παραπάνω στην περίπτωση Α' ΙΙ.

Για την εξεύρεση των λογιστικών κερδών του κλάδου της παροχής υπηρεσιών ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρθηκε παραπάνω στην περίπτωση Β' Ι.

Τέλος, για τις επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας διευκρινίζεται ότι όταν τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ προαιρετικά, με έσοδα από τον κλάδο της παροχής υπηρεσιών πάνω από το ποσοστό 70% των συνολικών εσόδων της επιχείρησης, συμπληρώνεται ο Πίνακας ΣΤ'. Οταν το ποσοστό συμμετοχής των εσόδων του κλάδου της παροχής υπηρεσιών είναι μικρότερο από το ποσοστό 70% των συνολικών εσόδων, δεν συμπληρώνεται ο Πίνακας ΣΤ'.Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΤΕΣ ΜΕ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20.000.000 ΔΡΧ. ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΄Η ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΒΣΙ. Εξωλογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών

Για την εξεύρεση των εξωλογιστικών κερδών των επιχειρήσεων αυτών εφαρμόζονται ανάλογα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στην περίπτωση Γ' Ι.

ΙΙ. Μικτός τρόπος προσδιορισμού καθαρών κερδών

Για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών εξωλογιστικά του κλάδου της εμπορίας ή παραγωγής αγαθών εφαρμόζεται επίσης η διαδικασία που αναφέρθηκε παραπάνω στην περίπτωση Α' Ι.

Για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών λογιστικά του κλάδου της παροχής υπηρεσιών εφαρμόζεται η διαδικασία που αναφέρθηκε παραπάνω στην περίπτωση Β' ΙΙ.

Τέλος, προκειμένου για επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ προαιρετικά, εφαρμόζονται όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στην περίπτωση Γ' για τα βιβλία αυτά.

Στις μικτές επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα από τον κλάδο της παροχής υπηρεσιών πάνω από 20.000.000 δρχ., που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, σε περίπτωση αρνητικού συνολικού αποτελέσματος και στις δύο μεθόδους υπολογισμού του αποτελέσματος (λογιστικά - μικτά), μεγαλύτερο θεωρείται το μικρότερο αρνητικό αποτέλεσμα.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- Οσον αφορά αυτές τις επιχειρήσεις, για τη συμπλήρωση του Πίνακα ΣΤ' ως μικτές επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές που έχουν οπωσδήποτε κλάδο παροχής υπηρεσιών και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα εμπορίας και παραγωγής. Κατά συνέπεια, επιχείρηση μόνο με κλάδο εμπορίας και παραγωγής δεν θεωρείται μικτή.

- Η σύγκριση λογιστικών και εξωλογιστικών κερδών, σε περίπτωση μικτών επιχειρήσεων γίνεται συνολικά σε επίπεδο επιχείρησης και όχι ανά κλάδο. Προς τούτο, θα πρέπει στον κωδικό της τελευταίας στήλης 588 να μεταφερθεί το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ των Κωδικών 581 και 586, π.χ.:Υπόδειγμα 1ο578: 8.000.000

579: 2.000.000

581: 10.000.000


583: 7.000.000

584: 4.000.000

586: 11.000.000


588: 11.000.000


346: 11.000.000
Κατ' εξαίρεση, λόγω της ρύθμισης με την οποία περιορίζονται μέχρι και το οικονομικό έτος 2003 τα λογιστικά κέρδη των κλάδων εμπορίας ή παραγωγής στο ύψος των εξωλογιστικών πλέον του 50% αυτών, θα έχουμε π.χ.:Υπόδειγμα 2ο578: 10.000.000

579: 3.000.000

581: 10.500.000


582: 7.500.000


583: 5.000.000

584: 3.000.000

586: 8.000.000


588: 10.500.000


346: 10.500.000


ή578: 10.000.000

579: 4.000.000

581: 11.500.000


582: 7.500.000


583: 5.000.000

584: 15.000.000

586: 20.000.000


588: 20.000.000


346: 20.000.000
- Ειδικά για μικτές επιχειρήσεις με κλάδο εμπορίας καυσίμων και κλάδο παροχής υπηρεσιών (πλυντήριο αυτοκινήτων) οι κοινές δαπάνες της επιχείρησης επιμερίζονται με βάση τη σχέση των εξωλογιστικών κερδών κάθε κλάδου προς τα συνολικά εξωλογιστικά κέρδη της επιχείρησης, εκτός αν ο υπόχρεος αποδείξει μεγαλύτερο ποσοστό τέτοιων δαπανών για κάποιο κλάδο.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΒΣ Ή ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΙ. Εξωλογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών

Για την εξεύρεση των εξωλογιστικών κερδών των ελεύθερων επαγγελματιών χρησιμοποιείται ο Υποπίνακας ζ' και το συνολικό ποσό των καθαρών κερδών του Κωδικού 345, αν ασκείται μόνο ελευθέριο επάγγελμα, μεταφέρεται στον Κωδικό 585 του Υποπίνακα ι'.ΙΙ. Λογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών

Για την εξεύρεση των λογιστικών κερδών το ποσό του Κωδικού 283 του Υποπίνακα δ' (εκτός του Κωδικού 275) μεταφέρεται στον Κωδικό 550 του Υποπίνακα η', ενώ το ποσό του Κωδικού 546 του Υποπίνακα ε' μεταφέρεται στον Κωδικό 558 του Υποπίνακα η'. Ο Κωδικός 554 συμπληρώνεται μόνο από αυτούς που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ, ενώ το κόστος των υλικών αναγράφεται στον Κωδικό 536 του Υποπίνακα ε'. Το τελικό ποσό του Κωδικού 570 του Υποπίνακα η' μεταφέρεται στον Κωδικό 580 του Υποπίνακα ι'.

Σημειώνεται ότι, προκειμένου για ελεύθερους επαγγελματίες με ακαθάριστα έσοδα πάνω από 40.000.000 δρχ. που τηρούν βιβλία Β' ή προαιρετικά Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ, δεν συμπληρώνεται ο Υποπίνακας ζ'.

Τέλος διευκρινίζεται ότι, προκειμένου για ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ προαιρετικά, για τη συμπλήρωση του Πίνακα ΣΤ', αν συντρέχει περίπτωση, εφαρμόζονται ανάλογα όσα αναφέρθηκαν για τα βιβλία αυτά στην παραπάνω περίπτωση Β'.ΙΙΙ. Προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος ελεύθερων επαγγελματιών με βάση τις επαγγελματικές δαπάνες

Για τον υπολογισμό των καθαρών κερδών των ελεύθερων επαγγελματιών με τη μέθοδο αυτή, χρησιμοποιείται ο Υποπίνακας θ'.

Για τη συμπλήρωση των κωδικών του υποπίνακα αυτού διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

- Ενδειξη "επάγγελμα": Στην ένδειξη αυτή πρέπει να γράψετε έναν από τους παρακάτω επαγγελματίες: ιατρός, οδοντίατρος, κτηνίατρος, ψυχολόγος, φυσιοθεραπευτής, οικονομολόγος, σύμβουλος επιχειρήσεων, λογιστής ή φοροτέχνης, αναλυτής - προγραμματιστής.

- Στους Κωδικούς 573-576, εφόσον χρησιμοποιείτε ως επαγγελματική εγκατάσταση τμήμα της κατοικίας σας, αναγράφετε το 1/2 των δαπανών της κατοικίας σας για ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνία και ύδρευση, ανεξάρτητα από το ποσό των δαπανών αυτών που έχουν γραφεί ως δαπάνες στο τηρούμενο βιβλίο. Στον Κωδικό 573 στην περίπτωση αυτή, γράφεται το τεκμαρτό μίσθωμα που αντιστοιχεί σε 40 τ.μ., προκειμένου για ιατρό και ψυχολόγο και σε 20 τ.μ., προκειμένου για τους λοιπούς ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ στην περίπτωση που εκμισθώνεται η κατοικία το τμήμα του ενοικίου που αντιστοιχεί στα τ.μ. αυτά.

- Στον Κωδικό 515 γράψτε τον κωδικό αριθμό του επαγγέλματός σας, ως εξής: ιατρός 1, οδοντίατρος 2, κτηνίατρος 3, ψυχολόγος 4, φυσιοθεραπευτής 5, οικονομολόγος 6, σύμβουλος επιχειρήσεων 7, λογιστής ή φοροτέχνης 8, αναλυτής - προγραμματιστής 9.

- Στον Κωδικό 517 γράψτε το ποσοστό 40%, αν είσαστε ιατρός χειρούργος και ασκείτε χειρουργική ειδικότητα σε οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυμα ή μαιευτήρας ή το ποσοστό 15%, αν είσαστε ιατρός με άλλη κλινική ειδικότητα ή εκτελείτε ορθοδοντικές εργασίες.

- Στον Κωδικό 518 γράψτε το γινόμενο των επαγγελματικών δαπανών (Κωδικός 577) επί τον συντελεστή απόδοσης (Κωδικός 516), προσαυξημένο κατά ποσοστό 40% ή 15% αυτού του γινόμενου. Το ποσό του κωδικού αυτού μεταφέρεται στον Κωδικό 587 του Υποπίνακα ι'.

Σε περίπτωση που ελεύθερος επαγγελματίας αποκτά εισοδήματα και από μισθωτές υπηρεσίες (Κωδικός 572), στον Κωδικό 587 μεταφέρεται το 50% του ποσού του Κωδικού 518, με την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό, προσαυξημένο με το ποσό του Κωδικού 572, θα είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το ποσό του Κωδικού 518. Σε αντίθετη περίπτωση, στον Κωδικό 587 μεταφέρεται το υπόλοιπο της αφαίρεσης "ποσό Κωδικού 518 μείον ποσό Κωδικού 572". Π.χ.:Υπόδειγμα 3ο

572: 5.000.000572: 2.000.000


518: 6.000.000518: 6.000.000
580: 7.000.000

581: 7.000.000

ή 580: 7.000.000

581: 7.000.000
585: 5.500.000

586: 5.500.000

585: 5.500.000

586: 5.500.000
587: 3.000.000

589: 3.000.000

587: 4.000.000

589: 4.000.000


588: 7.000.000588: 7.000.000


346: 7.000.000346: 7.000.000


Ειδικά, όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες που ασκούν το επάγγελμα του φυσιοθεραπευτή, οικονομολόγου, συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη και αναλυτή - προγραμματιστή, εφόσον δεν διαθέτουν επαγγελματική εγκατάσταση και αποκτούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, στον Κωδικό 587 γράφεται το ποσό "0" (μηδέν), αν το άθροισμα του Κωδικού 572 και του μεγαλύτερου εισοδήματος από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος (Κωδικοί 580 και 585) υπερβαίνει το ποσό του Κωδικού 518. Σε αντίθετη περίπτωση, ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.· Υπολογισμός των συνολικών καθαρών κερδών εμπορικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιώνΟ υπολογισμός αυτός γίνεται στον Υποπίνακα ι', όπου έχουν μεταφερθεί από υπολογισμούς των υπόλοιπων υποπινάκων τα λογιστικά και εξωλογιστικά κέρδη των εμπορικών επιχειρήσεων, καθώς και το εισόδημα με βάση τις επαγγελματικές δαπάνες των ελεύθερων επαγγελματιών.

Σημειώνεται ότι, όταν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του περιορισμού των λογιστικών κερδών, στον Κωδικό 581 μεταφέρεται το ποσό του Κωδικού 582 ή, προκειμένου περί μικτών επιχειρήσεων, το άθροισμα των Κωδικών 582 και 579.· Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιώνΟ υπολογισμός αυτός γίνεται στον Υποπίνακα ια'.

Τα ποσά των κωδικών του υποπίνακα αυτού προσθέτονται ή αφαιρούνται, κατά περίπτωση, από το ποσό του Κωδικού 588.

Περαιτέρω, για τους κωδικούς του υποπίνακα αυτού διευκρινίζονται και τα εξής:

- Προκειμένου περί ατομικών επιχειρήσεων, το αφορολόγητο αποθεματικό του Ν.2601/1998 αναγράφεται και αυτό στον Κωδικό 318 αθροιστικά με το αφορολόγητο αποθεματικό του Ν.1828/1989, με διάκριση των ποσών αυτών στις "Σημειώσεις φορολογουμένου" στην τέταρτη σελίδα του εντύπου αυτού.

Το ίδιο εφαρμόζεται και για τον Κωδικό 336, όπου αναγράφεται αθροιστικά το ποσό της δαπάνης αγοράς φ.τ.μ. και η έκπτωση του ποσοστού 50% των εργοδοτικών εισφορών των επιχειρήσεων που υπάγονται στην παρ. 13 του άρθρου 4 του Ν.2753/1999.

- Προκειμένου για τους Κωδικούς 336 (δαπάνες αγοράς φ.τ.μ.), 592 (τέλος παιγνίων) και 330 (δαπάνη αγοράς συστημάτων φυσικού αερίου) του Υποπίνακα ια', εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στις δαπάνες του Υποπίνακα ε' του Πίνακα ΣΤ', θα προστεθούν ως δαπάνες μη εκπιπτόμενες στον Υποπίνακα η', προκειμένου η σύγκριση των λογιστικών και εξωλογιστικών κερδών στον Υποπίνακα ι' να γίνει χωρίς τους παράγοντες αυτούς. Οι δαπάνες αυτές εκπίπτουν από τις ατομικές επιχειρήσεις ή τους υπόχρεους της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994, κατά τα οριζόμενα ποσά από τις οικείες διατάξεις των νόμων που ορίζουν τα εκπιπτόμενα αυτά ποσά, με την αναγραφή τους στους κωδικούς που προαναφέρονται. Σημειώνεται ότι, αντίθετα, τα ποσά των εργοδοτικών εισφορών του Κωδικού 336 δεν προστίθενται ως λογιστική διαφορά.

- Για τον Κωδικό 840 του υποπίνακα αυτού σημειώνεται ότι, προκειμένου για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ οι οποίες προσδιορίζουν τα κέρδη τους με βάση τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, το υπερτίμημα από πώληση παγίου (καθώς και τα υπόλοιπα έσοδα του άρθρου 32 του Ν.2238/1994) αναγράφεται στον κωδικό αυτό και προστίθεται στα μεγαλύτερα κέρδη (λογιστικά - εξωλογιστικά). Στην περίπτωση αυτή, το τίμημα της πώλησης δεν πρέπει να έχει συμπεριληφθεί στους υποπίνακες των εσόδων, τυχόν δε αποσβέσεις της χρήσης 2000 που συμπεριλήφθηκαν στον Υποπίνακα ε' των δαπανών θα προστεθούν ως λογιστική διαφορά στον Υποπίνακα η'.

Προκειμένου για τυχόν υπερτίμημα από πώληση αυτοκινήτου, ανεξάρτητα από την επιλογή να φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις ή όχι, το ποσό του δεν συμπεριλαμβάνεται ως έσοδο στους υποπίνακες των εσόδων γ', στ' και δ' του Πίνακα ΣΤ', ενώ οι τυχόν αποσβέσεις του, της χρήσης 2000, που έχουν βαρύνει τις δαπάνες της χρήσης αυτής κατά το λογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών θα προστεθούν ως δαπάνες μη εκπιπτόμενες στον Υποπίνακα η'.

Περαιτέρω, προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις, σε περίπτωση επιλογής της φορολόγησής τους με τις γενικές διατάξεις, το υπερτίμημα αυτό αναγράφεται στους οικείους Κωδικούς 407-408 του Πίνακα Γ' της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Εντυπο Ε1) και όχι στον Κωδικό 840 του Υποπίνακα ια' του Πίνακα ΣΤ' του Εντύπου Ε3.

Στην τελευταία σελίδα του Εντύπου Ε3, στο χώρο "Σημειώσεις φορολογουμένου", θα αναγραφεί ο τρόπος υπολογισμού του υπερτιμήματος από πάγια στοιχεία γενικά.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ- Στις περιπτώσεις που για μία δραστηριότητα της επιχείρησης τηρείται βιβλίο αγορών (π.χ. πρατήριο υγρών καυσίμων) που δεν υπάγεται στο άρθρο 32 του Ν.2238/1994 και για κάποια άλλη βιβλίο εσόδων - εξόδων (π.χ. εμπορία αξεσουάρ αυτοκινήτων) που υπάγεται στο άρθρο 33 του Ν.2238/1994, τότε στους οικείους κωδικούς των Υποπινάκων α', β', γ', ε' και στ' θα αναγραφούν τα συνολικά μεγέθη της επιχείρησης και για τους δύο κλάδους αυτούς, στον Υποπίνακα η' όμως θα μεταφερθούν μόνο τα μεγέθη που αφορούν τον κλάδο που υπάγεται στο άρθρο 33 του Ν.2238/1994. Για τούτο, θα επισυνάπτεται στο Εντυπο Ε3 χειρόγραφη κατάσταση από την οποία θα προκύπτει ο επιμερισμός αυτός.

- Προκειμένου για επιτηδευματίες που, εκτός από την άσκηση δραστηριότητας για την οποία απαιτείται η συμπλήρωση του Πίνακα ΣΤ', ασκούν και την εκμετάλλευση αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (φορτηγό ή επιβατικό), για το οποίο, προκειμένου να υπολογισθούν τα συνολικά καθαρά κέρδη του, απαιτείται και η συμπλήρωση του Πίνακα ΙΓ'. Στη συνέχεια, στους οικείους κωδικούς των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (Εντυπα Ε1 ή Ε5) θα μεταφερθεί το άθροισμα των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τον Πίνακα ΣΤ' του Εντύπου Ε3 και των τεκμαρτών κερδών που προσδιορίζονται στον Πίνακα ΙΓ' του ίδιου εντύπου. Αν δεν υπάρχει άλλη δραστηριότητα εκτός από την εκμετάλλευση του αυτοκινήτου, θα μεταφερθούν τα ποσά καθαρού εισοδήματος του Πίνακα ΙΓ' του εντύπου αυτού στους οικείους κωδικούς των δηλώσεων.

- Προκειμένου για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ή μικτές επιχειρήσεις, καθώς και για ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν προαιρετικά βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ και υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 33 και 51 του Ν.2238/1994 και προσδιορίζουν λογιστικά και εξωλογιστικά κέρδη ή με τη μέθοδο των επαγγελματικών δαπανών, στον Πίνακα ΣΤ' του Εντύπου Ε3 τα έκτακτα αποτελέσματα θα γραφούν στον Κωδικό 840 του Υποπίνακα ια', προκειμένου να προστεθούν (τα θετικά) ή να αφαιρεθούν (τα αρνητικά) από τα μεγαλύτερα κέρδη που προσδιορίστηκαν στον προηγούμενο Υποπίνακα ι'. Στην περίπτωση τέτοιων αρνητικών αποτελεσμάτων μνεία του αρνητικού προσήμου τους θα γίνει στην τελευταία σελίδα του εντύπου στο χώρο με τις "Σημειώσεις του φορολογουμένου".

Κατά τον λογιστικό υπολογισμό του αποτελέσματος των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, αρνητικό αποτέλεσμα δεν αναγνωρίζεται (μηδενίζεται) μόνο σε επιχειρήσεις εμπορίας ή παραγωγής αγαθών (ή προκειμένου περί μικτών επιχειρήσεων για τον κλάδο της εμπορίας ή παραγωγής αγαθών αυτών), εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ. Στην περίπτωση αυτή στους οικείους κωδικούς αναγράφεται το μηδέν.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά το λογιστικό προσδιορισμό αναγνωρίζεται αρνητικό αποτέλεσμα.

- Επίσης, κατά το λογιστικό προσδιορισμό του αποτελέσματος των ελεύθερων επαγγελματιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.2238/1994, αναγνωρίζεται αρνητικό αποτέλεσμα.

- Τα τελικά φορολογητέα καθαρά κέρδη τα οποία γράφονται στον Κωδικό 346 του Υποπίνακα ια' (τα οποία είναι και τα μεγαλύτερα μεταξύ των λογιστικών και εξωλογιστικών) μεταφέρονται στις οικείες ενδείξεις του εντύπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Εντυπο Ε1) ή των υπόχρεων της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994 (Εντυπο Ε5).ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ': ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΒΣ· Υποπίνακας α' - Ισολογισμού

Κωδικοί 161-194: Οι μονοί κωδικοί συμπληρώνονται με τα στοιχεία έναρξης της διαχειριστικής περιόδου και οι ζυγοί με τα στοιχεία λήξης. Εάν πρόκειται για υπερδωδεκάμηνη πρώτη χρήση, ως διαχειριστική περίοδος λαμβάνεται όλο το υπερδωδεκάμηνο διάστημα και στη στήλη "Εναρξης" αναγράφονται τα στοιχεία του αρχικού ισολογισμού έναρξης.

Σε περίπτωση που υποβάλατε Εντυπο Ε3 κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος με συμπληρωμένη τη στήλη "Λήξης", δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε τη στήλη "Εναρξης", αφού τα στοιχεία της είναι ήδη γνωστά.

Οι περιγραφές των κωδικών, αλλά και οι εντός παρενθέσεως δείκτες που τις συνοδεύουν, προέρχονται από το υπόδειγμα ισολογισμού που περιλαμβάνεται στο Π.Δ.1123/1980 (ΕΓΛΣ) που ισχύει σήμερα.

· Υποπίνακας β' - Εσοδα

Γράψτε τα στοιχεία του υποπίνακα, μεταφέροντάς τα από τις αντίστοιχες λογιστικές καταστάσεις της επιχείρησης.

· Υποπίνακας γ' - Κόστη

Οι κωδικοί του υποπίνακα αυτού είναι πληροφοριακοί. Τα ποσά που θα αναγραφούν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στους Κωδικούς 404 και 408 του Υποπίνακα γ' του Πίνακα Η' (κόστος προϊόντων - εμπορευμάτων).

· Υποπίνακας δ' - Δαπάνες

Κωδικός 461: Ο κωδικός αυτός είναι πληροφοριακός. Το ποσό του κωδικού αυτού πρέπει να περιλαμβάνεται στα ποσά των κωδικών του Υποπίνακα στ' του Πίνακα Η'. Η διαφορά του ποσού του κωδικού αυτού από το άθροισμα των κωδικών του Υποπίνακα β' του Πίνακα Η' θα πρέπει να δίνουν τα κέρδη της επιχείρησης από τον κλάδο παροχής υπηρεσιών.

Κωδικός 477: Το ποσό του κωδικού αυτού μεταφέρεται από τις λογιστικές καταστάσεις της εταιρίας και δεν περιλαμβάνεται στα ποσά των κωδικών του Υποπίνακα στ' του Πίνακα Η'.ΠΙΝΑΚΑΣ Η': ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΒΣ· Υποπίνακας α' - Πωλήσεις: Στους κωδικούς του πίνακα αυτού αναγράφονται κατ' είδος οι πωλήσεις της επιχείρησης. Οι κωδικοί που αναφέρονται οι πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων, όπως και εκείνοι που αναφέρονται σε πωλήσεις παγίων, δεν αθροίζονται στο σύνολο πωλήσεων, όπως αυτό αναγράφεται στους Κωδικούς 488, 863, 864, 865 και 866.

· Υποπίνακας β' - Εσοδα από παροχή υπηρεσιών: Ο πίνακας συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ή από τις μικτές επιχειρήσεις για τον κλάδο παροχής υπηρεσιών. Το λεκτικό των Κωδικών 457, 876 και 877 συμπληρώνεται κατά περίπτωση.

· Υποπίνακας γ' - Κόστος προϊόντων - εμπορευμάτων (κλειόμενη χρήση): Γράψτε τα αντίστοιχα κόστη, όπως προσδιορίστηκαν κατά την κατάστρωση των αποτελεσμάτων της χρήσης.

· Υποπίνακας δ' - Αγορές: Γράψτε τις αγορές της χρήσης από το εσωτερικό, από τρίτες χώρες και τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις κατ' είδος, στην αντίστοιχη γραμμή και στήλη.

Στους Κωδικούς 878-880 γράψτε τις αγορές παγίων κατ' είδος. Τα ποσά των κωδικών αυτών δεν αθροίζονται στα σύνολα αγορών (Κωδικοί 421-423).

· Υποπίνακας ε' - Απογραφή εμπορεύσιμων στοιχείων, πρώτων και βοηθητικών υλών: Γράψτε την απογραφή αποθεμάτων έναρξης και λήξης της κλειόμενης χρήσης κατ' είδος, όπως εμφανίζεται στην Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης.

Σε περίπτωση που υποβάλατε Εντυπο Ε3 κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος με συμπληρωματική τη στήλη "Λήξης", δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε τη στήλη "Εναρξης", αφού τα ποσά είναι ήδη γνωστά.

· Υποπίνακας στ' - Δαπάνες (συνολικά): Συμπληρώστε τους κωδικούς με τις αντίστοιχες δαπάνες κατά πρωτοβάθμιο λογαριασμό, όπως εμφανίζονται σε κάθε κωδικό.

Στον Κωδικό 460, εφόσον το πρόσημο του αθροίσματος είναι θετικό (+), δεν χρειάζεται το πρόσημο αυτό να αναγραφεί.

Σημειώνεται ότι τυχόν δαπάνες παραγωγής που γράφτηκαν στον Κωδικό 428, θα συμπεριληφθούν και στις δαπάνες του υποπίνακα αυτού.

· Υποπίνακας ζ' - Αποτελέσματα και δείκτες

Στον Κωδικό 463 γράψτε το μικτό αποτέλεσμα από παροχή υπηρεσιών (θα πρέπει να είναι το αλγεβρικό άθροισμα των Κωδικών 453 + 874 + 875 + 455 + 457 + 876 + 877 μείον 461).

Στον Κωδικό 496 γράψτε το μικτό αποτέλεσμα από πωλήσεις (θα πρέπει να είναι το αλγεβρικό άθροισμα των Κωδικών 488 + 863 + 864 + 865 + 866 μείον 434).

Στους Κωδικούς 473, 479, 481 και 485 μεταφέρονται τα αντίστοιχα ποσά από τις λογιστικές καταστάσεις της επιχείρησης.

Στον Κωδικό 500 αναγράφεται ο συντελεστής μικτού κέρδους, εκπεφρασμένος σε ποσοστιαίες μονάδες επί του κόστους πωληθέντων [(πωλήσεις - κόστος πωληθέντων) : κόστος πωληθέντων x 100].

Στον Κωδικό 504 αναγράφεται ο συντελεστής μικτού κέρδους, εκπεφρασμένος σε ποσοστιαίες μονάδες επί της αξίας των πωλήσεων [(πωλήσεις - κόστος πωληθέντων) : πωλήσεις x 100].

Στον Κωδικό 884 αναγράφεται ο συντελεστής παροχής υπηρεσιών επί εσόδων από παροχή υπηρεσιών [(έσοδα ΠΥ - δαπάνες ΠΥ) : έσοδα ΠΥ x 100].

· Υποπίνακας η' - Εσοδα κατά Μ.Σ.Κ.Κ.

Στήλη "Κωδικός αριθ. πινάκων Μ.Σ.Κ.Κ." (Μοναδικοί Συντελεστές Καθαρού Κέρδους): Γράψτε τον κωδικό αριθμό του ΜΣΚΚ που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη δραστηριότητά σας, όπως αυτός αναφέρεται στον πίνακα συντελεστών καθαρού κέρδους επί πωλήσεων (1057481/16701/Γ0012/ΠΟΛ.1122/19.5.1994). Αν για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ή για συναφή ή συγγενή μ' αυτή δεν προβλέπεται ΜΣΚΚ, μην συμπληρώσετε τη σχετική γραμμή, αλλά συμπληρώστε μόνο το έσοδο που αντιστοιχεί σ' αυτή στον Κωδικό 886.

Στήλη "Εσοδα κατά Μ.Σ.Κ.Κ.": Συμπληρώστε τα έσοδα που αντιστοιχούν στην κάθε μία συγκεκριμένη δραστηριότητα.ΠΙΝΑΚΑΣ Θ': ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(Αρθρα 34, 35 και 36 του Ν.2238/1994)Κωδικοί 601, 603 και 605: Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα που αποκτήσατε κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε από την εκτέλεση τεχνικών έργων κατά συντελεστή καθαρού κέρδους.

Σημειώνεται όμως ότι, αν για κάποια τεχνικά έργα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του Ν.2238/1994 (ελάχιστο κόστος κατασκευής οικοδομών), θα προστεθούν και τα τυχόν ακαθάριστα έσοδα που προέκυψαν από την εφαρμογή αυτών των διατάξεων.

Κωδικοί 602, 604 και 606: Γράψτε τα καθαρά κέρδη από την εκτέλεση των τεχνικών έργων, όπως αυτά προκύπτουν με την εφαρμογή του αντίστοιχου συντελεστή καθαρού κέρδους επί των ακαθάριστων εσόδων.

Σε περίπτωση που συμπληρώσετε τον Πίνακα Θ', θα πρέπει να συνυποβάλλετε αναλυτική κατάσταση των τεχνικών έργων, τα έσοδα των οποίων περιλαμβάνονται στον πίνακα αυτό και στην οποία θα περιλάβετε τις εξής στήλες:

Στήλη "Τοποθεσία Τεχνικού Εργου": Γράψτε σχετικές διευθύνσεις ή τοποθεσίες τεχνικού έργου, δηλαδή εάν πρόκειται για δημόσιο, ιδιωτικό κ.λπ.

Στήλη "Ακαθάριστα Εσοδα": Γράψτε τα σχετικά έσοδα από το συγκεκριμένο τεχνικό έργο. Πρόκειται για ανάλυση των ποσών των Κωδικών 601, 603 και 605.

Στήλες "Αξία Υλικών" (εργολάβου - εργοδότη): Γράψτε την αξία των υλικών που διαθέσατε εσείς ή ο εργοδότης, κατά περίπτωση, για την εκτέλεση του συγκεκριμένου τεχνικού έργου.

Στήλη "Συντελεστής Καθαρού Κέρδους": Γράψτε το συντελεστή καθαρού κέρδους που προβλέπεται για το συγκεκριμένο τεχνικό έργο. Ο συντελεστής εξαρτάται από το είδος του τεχνικού έργου και από το εάν τα υλικά ανήκουν στον εργολάβο ή στον εργοδότη (άρθρο 34 του Ν.2238/1994).

Στήλη "Καθαρά (Τεκμαρτά) Κέρδη": Γράψτε τα καθαρά κέρδη από την εκτέλεση του συγκεκριμένου τεχνικού έργου, όπως αυτά προκύπτουν με την εφαρμογή του συντελεστή καθαρού κέρδους επί των ακαθάριστων εσόδων από αυτό το έργο. Πρόκειται για ανάλυση των ποσών των Κωδικών 602, 604 και 606.

Γενικώς, η συνημμένη κατάσταση θα πρέπει αναλυτικά να έχει τα εξής στοιχεία:ΠΙΝΑΚΑΣ Θ' ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (άρθρα 34, 35 και 36 ν.2238/1994)

Α/Α

Τοποθεσία τεχνικού έργου

Είδος έργου (δημόσιο,

ιδιωτικό κ.λπ.)

Ακαθάριστα

έσοδα από

πιστοποιήσεις Δημοσίων τεχνικών έργων ή αξία εκτελεσθέντος ιδιωτικού έργου Αξία υλικών

Συντελεστής

καθαρού κέρδους

Καθαρά (τεκμαρτά)

κέρδη


Εργολάβου Εργοδότη
1

601602


2

603604


3

605606


ΣΥΝΟΛΟ

607

////////////////////////

608
Σημειώνεται ότι επιχειρήσεις του πίνακα αυτού (ατομικές επιχειρήσεις ή υπόχρεοι της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994) που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ και τα δηλούμενα κέρδη τους είναι μεγαλύτερα από τα τεκμαρτά τους, θα πρέπει στο χώρο "Σημειώσεις φορολογουμένου" να προσδιορίσουν αριθμητικώς αναλυτικά τα τελικά φορολογητέα κέρδη τους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 34 του Ν.2238/1994.ΠΙΝΑΚΑΣ Ι': ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΚωδικός 620: Γράψτε τη συνολική αξία των εργολαβικών ή των συμβολαίων αγοράς οικοπέδων της χρήσης.

Κωδικός 621: Γράψτε τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις διαμερισμάτων και λοιπών κτισμάτων που ανεγείρατε.

Κωδικός 622: Γράψτε τα συνολικά καθαρά κέρδη από την πώληση διαμερισμάτων κ.λπ., όπως αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή του συντελεστή καθαρού κέρδους (15%) επί των ακαθάριστων εσόδων που προήλθαν από αυτά.

Σε περίπτωση που συμπληρώσετε τον Πίνακα Ι', θα πρέπει να συνυποβάλλετε αναλυτική κατάσταση των ακινήτων, τα έσοδα από την πώληση των οποίων περιλαμβάνονται στον πίνακα αυτό και στην οποία θα περιλάβετε τις εξής στήλες:

Στήλη "Α/Α εργολαβικού ή συμβολαίου αγοράς ακινήτου και ονοματεπώνυμο συμβολαιογράφου": Γράψτε τον αύξοντα αριθμό του εργολαβικού ή του συμβολαίου αγοράς οικοπέδου και το ονοματεπώνυμο του συμβολαιογράφου που τα συνέταξε, τα οποία αφορούν κάθε ακίνητο από αυτά που ανεγείρατε και πουλήσατε κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε.

Στήλη "Τοποθεσία οικοδομής ή έργου": Γράψτε την τοποθεσία που βρίσκεται η συγκεκριμένη οικοδομή.

Στήλη "Αξία εργολαβικού ή συμβολαίου αγοράς οικοπέδου": Γράψτε την αξία του συγκεκριμένου εργολαβικού ή συμβολαίου αγοράς οικοπέδου. Πρόκειται για ανάλυση του ποσού του Κωδικού 620.

Στήλη "Ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις διαμερισμάτων κτλ.": Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα που αποκτήσατε κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε από την πώληση διαμερίσματος κ.λπ. που ανεγείρατε, με βάση το συγκεκριμένο εργολαβικό ή επί του συγκεκριμένου οικοπέδου που αγοράσατε. Πρόκειται για ανάλυση του ποσού του Κωδικού 621.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση κάθε διαμερίσματος κ.λπ. δεν μπορεί να είναι κατώτερα από την αξία στην οποία επιβλήθηκε φόρος μεταβίβασης ακινήτων, αλλά ούτε και από τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν με τον προσδιορισμό του ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομής, σε όσες περιπτώσεις έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του Ν.2238/1994.

Στήλη "Συντελεστής καθαρού κέρδους": Γράψτε το συντελεστή καθαρού κέρδους που προβλέπεται για τις πωλήσεις ανεγειρόμενων οικοδομών (15%).

Στήλη "Καθαρά (Τεκμαρτά) Κέρδη": Γράψτε τα καθαρά κέρδη από την πώληση του συγκεκριμένου καθαρού κέρδους επί των ακαθάριστων εσόδων από αυτή την πώληση. Πρόκειται για την ανάλυση του ποσού του Κωδικού 622.

Γενικώς, η συνημμένη κατάσταση θα πρέπει να έχει αναλυτικά τα εξής στοιχεία:ΠΙΝΑΚΑΣ Ι' ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α/Α εργολαβικού ή συμβολαίου αγοράς ακινήτου και ονοματεπώνυμο συμβολαιογράφου

Τοποθεσία οικοδομής ή έργου

Αξία εργολαβικού ή συμβολαίου αγοράς οικοπέδου

Ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις διαμερισμάτων κ.λπ. (άρθρα 34, 35 και 36 ν.2238/1994)

Συντελεστής

καθαρού κέρδους

Καθαρά (τεκμαρτά)

Κέρδη


611612

613
614615

616
617618

619


ΣΥΝΟΛΟ

620621////////////////////////

622
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΓ': ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣΟ πίνακας αυτός συμπληρώνεται μόνο από τους εκμεταλλευτές επιβατικών, φορτηγών και λεωφορείων δημόσιας χρήσης που δεν τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας.

Κωδικοί 889, 893 και 896: Γράψτε το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων που προκύπτουν από τα βιβλία σας, κατ' είδος οχήματος.

Οσοι έχουν υποχρέωση να συμπληρώσουν τον Πίνακα ΙΓ', θα πρέπει να συμπεριλάβουν κατάσταση όλων των οχημάτων που εκμεταλλεύονται και στην οποία θα περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:

Στήλη "Είδος οχήματος": Γράψτε εάν πρόκειται για επιβατικό Δ.Χ., για λεωφορείο Δ.Χ. ή για φορτηγό Δ.Χ.

Στήλη "Μεικτό φορτίο για φορτηγά": Γράψτε το μικτό βάρος σε κιλά του συγκεκριμένου φορτηγού αυτοκινήτου Δ.Χ.

Στήλη "Θέσεις Ε.Δ.Χ. - Λεωφ. Δ.Χ.": Γράψτε τον αριθμό των θέσεων των επιβατών του συγκεκριμένου επιβατικού Δ.Χ. ή λεωφορείου Δ.Χ.

Στήλη "Ωφέλιμο φορτίο φορτηγών Δ.Χ.": Γράψτε το ωφέλιμο φορτίο σε κιλά του συγκεκριμένου φορτηγού αυτοκινήτου Δ.Χ.

Στήλη "Είδος Καυσίμου Β/Κ - Π/Κ - Υ/Γ": Γράψτε την ένδειξη Β/Κ, Π/Κ ή Υ/Γ, ανάλογα αν το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι βενζινοκίνητο, πετρελαιοκίνητο ή υγραεριοκίνητο.

Στήλη "Οδηγός": Σημειώστε αν το συγκεκριμένο αυτοκίνητο οδηγείται από εσάς ή τρίτο πρόσωπο.

Στήλη "Ποσοστό συνιδιοκτησίας %": Γράψτε το ποσοστό συνιδιοκτησίας σας στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο.

Στήλη "Ακαθάριστα έσοδα": Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα που αποκτήσατε κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε από την εκμετάλλευση του συγκεκριμένου αυτοκινήτου.

Στήλη "Εξοδα": Γράψτε τα έξοδα που πραγματοποιήσατε κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε, λόγω της εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου αυτοκινήτου.

Κωδικοί 890 και 897: Συμπληρώνονται από τους εκμεταλλευτές επιβατικών αυτοκινήτων Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) και επιβατικών αυτοκινήτων λεωφορείων με τα ποσά καθαρού εισοδήματος που ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, ανάλογα με το ποσοστό ιδιοκτησίας και τον τρόπο εκμετάλλευσης των αυτοκινήτων (οδηγός ο ιδιοκτήτης ή τρίτος) και προκειμένου για λεωφορεία μη ενταγμένα σε ΚΤΕΛ, ανάλογα με τον αριθμό των θέσεών τους.

Σημειώνεται ότι, επειδή στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2753/1999 δεν υπάρχουν σχετικές απαλλακτικές διατάξεις, τα λεωφορεία που είναι ενταγμένα σε ΚΤΕΛ υπάγονται στον προσδιορισμό των καθαρών κερδών τους με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, χωρίς βέβαια την προσαύξηση κατά ποσοστό 50% που έχουν τα λοιπά λεωφορεία.

Κωδικός 894: Συμπληρώνεται από τους εκμεταλλευτές φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ. με τα ποσά καθαρού εισοδήματος που ορίζονται, επίσης, στην παρ. 5 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 ανάλογα με τους τόνους ωφέλιμου φορτίου και τον τρόπο εκμετάλλευσης των αυτοκινήτων (οδηγός ο ιδιοκτήτης ή τρίτος).

Τα ποσά των Κωδικών 890, 894 και 897 μεταφέρονται στις οικείες ενδείξεις της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Εντυπα Ε1 ή Ε5) και αυτά λαμβάνονται υπόψη για την επιβολή του φόρου. Αν, εκτός από την εκμετάλλευση αυτή, υπάρχουν και άλλες εκμεταλλεύσεις, τα καθαρά κέρδη των οποίων υπολογίζονται στις λοιπές σελίδες του εντύπου αυτού, το άθροισμα των τεκμαρτών κερδών του Πίνακα ΙΓ' και των κερδών από τις λοιπές σελίδες, θα μεταφερθεί στις οικείες ενδείξεις των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (Εντυπα Ε1 ή Ε5).

Σημειώνεται ότι οι εκμεταλλευτές αυτοί για την εκμετάλλευση των αυτοκινήτων τους θα συμπληρώσουν ανάλογα με τα δεδομένα αυτών των εκμεταλλεύσεων (έσοδα, δαπάνες κ.λπ.) και τους οικείους υποπίνακες των εσόδων και δαπανών του Πίνακα ΣΤ' για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, μέχρι και το οικονομικό έτος 2002 τα καθαρά κέρδη που θα λαμβάνονται για την επιβολή του φόρου στους υπόψη επαγγελματίες, θα είναι μόνο τα τεκμαρτά κέρδη της παραγράφου αυτής και όχι τα λογιστικά τους κέρδη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν κάποιο από τα αυτοκίνητα που έχετε γράψει στη συνημμένη κατάσταση είναι μισθωμένο, σημειώστε το στον Πίνακα ΙΔ' στην ένδειξη "Σημειώσεις φορολογουμένου", καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή αυτού (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ, αρμόδια ΔΟΥ).ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΔ': ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝΚωδικός 681: Γράψτε το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων που τυχόν εισπράξατε κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου.

Κωδικός 904: Γράψτε το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων που εισπράξατε κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου.

Κωδικός 905: Γράψτε το σύνολο των ενοικίων που καταβάλατε κατά τη διάρκεια της χρήσης. Αναλυτική κατάσταση αυτών των ενοικίων θα πρέπει να αναγραφεί στις υπόλοιπες γραμμές του Πίνακα ΙΔ'. Εάν οι γραμμές του πίνακα δεν επαρκούν, υποβάλετε ξεχωριστή κατάσταση, γραμμογραφημένη με τον ίδιο τρόπο με τον πίνακα ή χρησιμοποιήστε έναν τέτοιο πίνακα από άλλο έντυπο και συρράψτε τα στο σημείο αυτό.

Στήλη "Διεύθυνση εγκατάστασης": Γράψτε τις διευθύνσεις των εγκαταστάσεών σας (κεντρικού, υποκαταστήματος κ.λπ.).

Στήλη "Περίοδος μίσθωσης": Γράψτε το χρονικό διάστημα μέσα στη διαχειριστική περίοδο που αφορά το μίσθωμα που καταβάλατε, π.χ. 1/1-31.12.2000.

Στήλη "Ονοματεπώνυμο Εκμισθωτή": Γράψτε το επώνυμο και εφόσον είναι δυνατό και το όνομα του εκμισθωτή της αντίστοιχης εγκατάστασης.
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης