Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1018/24.1.2001 Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων ορισμένης κατηγορίας υπόχρεων ΑΥΟ ΠΟΛ.1304/2000 - Οδηγίες εφαρμογής και λοιπές διευκρινίσεις

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1018/24.1.2001
Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων ορισμένης κατηγορίας υπόχρεων ΑΥΟ ΠΟΛ.1304/2000 - Οδηγίες εφαρμογής και λοιπές διευκρινίσεις


ΠΟΛ.1018/24.1.2001 Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων ορισμένης κατηγορίας υπόχρεων ΑΥΟ ΠΟΛ.1304/20

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1007838/79/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1018

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων ορισμένης κατηγορίας υπόχρεων
Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1304/2000 - Οδηγίες εφαρμογής και λοιπές διευκρινίσεις.

Το Υπουργείο Οικονομικών, στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών με την υπ' αριθ. 1115604/1055/0015/ΠΟΛ.1304/14.12.2000 ΑΥΟ, η οποία σας κοινοποιήθηκε άμεσα, επέκτεινε την απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων για συγκεκριμένη κατηγορία υπόχρεων. Για την ομαλή και ομοιόμορφη εφαρμογή της εν λόγω απόφασης και αυτών που έχουν προηγηθεί, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες:

1. Διευκρινίσεις ως προς την ΑΥΟ ΠΟΛ.1304/14.12.2000

1.1. Προϋποθέσεις υπαγωγής - Εναρξη ισχύος

Η ΑΥΟ ΠΟΛ.1304/14.12.2000 έχει χαρακτήρα υποχρεωτικό, διατηρεί αυτούσια την περ. β' της παρ. 1 της υπ' αριθ. 1045300/286/0015/ΠΟΛ.1105/6.5.1999 ΑΥΟ, την οποία αριθμεί σε β1 και προσθέτει στην παράγραφο περίπτωση β2, δημιουργώντας νέα κατηγορία υπόχρεων. Στην απόφαση υπάγονται επιτηδευματίες οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο πληρούσαν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:

α) Ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά λαμβάνονται υπόψη για την ένταξη σε κατηγορία βιβλίων του ΚΒΣ άνω των 500.000.000 δρχ., β) μέσο όρο προσωπικού είκοσι πέντε (25) άτομα και άνω. Σημειώνεται ότι για την εξεύρεση των ορίων ακαθάριστων εσόδων και του μέσου όρου προσωπικού, εφαρμογή έχουν τα αναφερόμενα στις παρ. 1 και 2 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1128/3.6.1999.

Η ισχύς των διατάξεων της ΑΥΟ ΠΟΛ.1304/14.12.2000 άρχεται την 1η Φεβρουαρίου 2001.

1.2. Πεδίο εφαρμογής - Εξαιρέσεις

Οι πληρούντες τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν εμπίπτουν στην απαλλαγή θεώρησης για όλα τα είδη των φορολογικών στοιχείων, αλλά εξακολουθούν να εκδίδουν θεωρημένα τόσο τα εξαιρούμενα στοιχεία της περ. β1 (εισιτήρια θεαμάτων, κέντρων διασκέδασης και μεταφοράς προσώπων με πλοία, τα δελτία κίνησης, τα στοιχεία των καζίνο που προβλέπονται στην ΑΥΟ ΠΟΛ.1292/16.11.1995, τα δελτία παραγγελίας εστιατορίων και λοιπών συναφών επιχειρήσεων), όσο και τις αποδείξεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών προς το κοινό.

1.3. Μη θεώρηση ΑΛΠ και ΑΠΥ κυρίως χονδροπωλητών με τζίρο λιανικών έως 5%

Υπαγόμενοι κυρίως χονδροπωλητές με τζίρο λιανικών πωλήσεων ο οποίος, κατά την προηγούμενη χρήση, δεν ξεπερνά το 5% του συνολικού τζίρου τους, εκδίδουν δε τις ΑΛΠ και ΑΠΥ από ενιαίο μηχανογραφικό μαζί με τα λοιπά στοιχεία, λαμβανομένων υπόψη και των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 1 του Ν.1809/1988, θεωρείται ότι κατά βάση οι λιανικές τους αυτές πωλήσεις είναι εν πολλοίς περιστασιακές και για τη διευκόλυνση των μηχανογραφικών τους εφαρμογών εγκρίνεται να εκδίδουν και τις ΑΛΠ ή ΑΠΥ αθεώρητες, χωρίς να απαιτείται σχετική απόφαση του προϊσταμένου ΔΟΥ. Η προηγούμενη κατηγορία επιτηδευματιών θα περιλαμβάνει στην υποβαλλόμενη κατάσταση σχετική αναφορά για το ποσοστό των λιανικών της πωλήσεων κατά την προηγούμενη χρήση.

1.4. Ενδειξη στα αντίτυπα των στοιχείων

Η ΠΟΛ.1304/14.12.2000 ενσωματώνει ουσιαστικά νέα κατηγορία υπόχρεων στην αρχικώς εκδοθείσα ΠΟΛ.1105/6.5.1999 και κατά συνέπεια στα εκδιδόμενα κατ' εφαρμογή των διατάξεών της στοιχεία, θα πρέπει εντύπως ή με σφραγίδα να αναγράφεται σε όλα τα έντυπα η ένδειξη "ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΥΟ ΠΟΛ.1105/1999". Επιτηδευματίες που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην απόφαση και στα πλαίσια προετοιμασίας για την εφαρμογή της, προεκτύπωσαν στοιχεία με την ένδειξη "ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΥΟ ΠΟΛ.1304/2000", γίνεται δεκτό μέχρι εξαντλήσεώς τους να τα χρησιμοποιήσουν ως έχουν, με αυτονόητη την υποχρέωση κάθε επόμενη φορά να θέτουν την ορθή ένδειξη.

2. Λοιπές διευκρινίσεις

2.1. Υποβολή κατάστασης αθεώρητων - Χρόνος

Εκτός του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, όλα τα υπαγόμενα πρόσωπα στις ΑΥΟ ΠΟΛ.1105/6.5.1999 και ΠΟΛ.1071/25.2.2000 είναι υπόχρεα σε υποβολή κατάστασης:

- Πριν την πρώτη έκδοση αθεώρητων στοιχείων, κατ' εφαρμογή των ανωτέρω διαταγών και

- Σε κάθε διαχειριστική περίοδο εντός του πρώτου 20ημέρου της (έως 20/1 ή 20/7, κατά περίπτωση).

2.1.2. Χρόνος υποβολής από εποχιακές επιχειρήσεις

Σε περιπτώσεις λειτουργίας εποχιακών επιχειρήσεων κύρια υπαγόμενων στην ΑΥΟ ΠΟΛ.1071/25.2.2000 (εκμεταλλευτών ξενοδοχείου, ξενώνα, εκμεταλλευτών κάμπινγκ κ.λπ.), γίνεται δεκτό η κατάσταση να υποβάλλεται σε χρονικό διάστημα έως και είκοσι (20) ημερών μετά την έναρξη της εποχιακής λειτουργίας τους.

2.1.3. Ελεγχος χρεών κατά την υποβολή

Κατά την υποβολή της κατάστασης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 36 του ΚΒΣ και τίθενται σχετικές ενδείξεις που αφορούν και τις δύο περιπτώσεις της παραγράφου, τόσο ως προς τη μη ύπαρξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών χρεών άνω των 2.000.000 δρχ., όσο και για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων (παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος, επιρριπτόμενων φόρων και τελών ή εισφορών).

Σε επίπεδο θεώρησης βιβλίων ή στοιχείων μη εμπιπτόμενων στις ανωτέρω διαταγές, εξακολουθούν, πέραν των ελέγχων της παρ. 8 του άρθρου 36 του ΚΒΣ, να έχουν εφαρμογή και οι έλεγχοι ασφαλιστικών χρεών ή οφειλών προς τα Επιμελητήρια οι οποίοι προβλέπονται από άλλες μη φορολογικές διατάξεις.

2.2. Αθεώρητες ΑΛΠ και ΑΠΥ - Πεδίο εφαρμογής

Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι η κατηγορία επιτηδευματιών με τζίρο 1 δις και μέσο όρο προσωπικού πενήντα (50) άτομα, εκδίδει αθεώρητες τις ΑΛΠ και τις ΑΠΥ που εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο (Η/Υ). Επίσης, εκδίδουν αθεώρητες τις χειρόγραφες ΑΛΠ και ΑΠΥ μόνο στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται υποχρέωση χρήσης φ.τ.μ. (έκδοση εκτός επαγγελματικών εγκαταστάσεων, έκδοση από πρόσκαιρα λειτουργούντα υποκαταστήματα, εκθέσεις κ.λπ.) ή στις περιπτώσεις βλάβης της φ.τ.μ. ή του Η/Υ.

Συμπερασματικά, δεν παρέχεται δυνατότητα έκδοσης αθεώρητων χειρόγραφων ΑΛΠ και ΑΠΥ που θα υποκαθιστούν την έκδοση με φ.τ.μ. ή Η/Υ.

Η θέση αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι οι διατάξεις του Ν.1809/1988, περί υποχρεωτικής χρήσης φ.τ.μ. ή εναλλακτικής χρήσης Η/Υ, είναι ειδικές και κατισχύουν.

Οπότε, για περιπτώσεις λιανικής πώλησης που δεν εξαιρούνται του μέτρου υποχρεωτικής χρήσης φ.τ.μ. δεν μπορεί, συνεπεία εφαρμογής των διατάξεων της ΑΥΟ ΠΟΛ.1105/6.5.1999, να εκδίδονται χειρόγραφες αθεώρητες αποδείξεις.

Τυχόν περιπτώσεις έκδοσης χειρόγραφων αθεώρητων ΑΛΠ και ΑΠΥ μέχρι την κοινοποίηση της παρούσας (από επιχειρήσεις με τζίρο 1 δις και 50 άτομα προσωπικό), που υποκαθιστούν ανεπίτρεπτα τη χρήση φ.τ.μ. ή Η/Υ, δεν επισύρουν πρόστιμο του ΚΒΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 5 (περ. ζ') του Ν.2523/1997, όπως ισχύει, εφόσον είναι καταχωρημένες στα τηρούμενα βιβλία και δεν συνδυάζεται το γεγονός αυτό με απόκρυψη εσόδων ή άλλη ουσιαστική παράβαση.

2.3. Κατάργηση χαρτοσήμανσης θεωρούμενων βιβλίων και προαιρετικώς θεωρούμενων στοιχείων του ΚΒΣ

Από 1.1.2001, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 6 του άρθρου 25 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α'), καταργήθηκε εκτός άλλων και το άρθρο 23Α' του Π.Δ. της 28.7.1931 (ΦΕΚ 239/Α') "περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου", με το οποίο προβλεπόταν πάγιο τέλος (χαρτοσήμανση) κατά τη θεώρηση των υποχρεωτικώς ή προαιρετικώς τηρούμενων βιβλίων. Επίσης, μετά την αντικατάσταση του άρθρου 17 του ανωτέρω Π.Δ., σύμφωνα με τις παρ. 1 και 6 του άρθρου 25 του Ν.2873/2000, από 1.1.2001 δεν προκύπτει υποχρέωση χαρτοσήμανσης των προαιρετικώς θεωρούμενων στοιχείων του ΚΒΣ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης