Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. 78954/2017 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας για την καταβολή - εκταμίευση της επιχορήγησης, της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και της επιδότησης των τόκων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 2601/1998, 3299/2004, 3908/2011 και 4399/2016

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-07-2017 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 78954/2017
Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας για την καταβολή - εκταμίευση της επιχορήγησης, της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και της επιδότησης των τόκων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 2601/1998, 3299/2004, 3908/2011 και 4399/2016

Αριθμ. 78954

(ΦΕΚ Β' 2494/19.07.2017) 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις», (Α΄117), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο α. του άρθρου 19 του ν. 4479/2017 (Α’ 94) καθώς και την παράγραφο β. του άρθρου αυτού και ισχύει.

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).

3. Το Προεδρικό Διάταγμα 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄98), όπως ισχύει.

4 .Το Προεδρικό Διάταγμα 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης», (Α΄210).

5. Το Προεδρικό Διάταγμα 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (Α΄ 210).

6. Την υπ’ αρ. Υ197/16.11.2016 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση», (Β΄ 3722), όπως ισχύει.

7. Την υπ’ αρ. 44672/24-04-2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού» (ΥΟΔΔ 279).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή - εκταμίευση της επιχορήγησης, της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και της επιδότησης των τόκων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 2601/1998, 3299/2004, 3908/2011 και 4399/2016, είναι τα ακόλουθα:

Α. Δικαιολογητικά σε περίπτωση μη εκχώρησης ενίσχυσης σε Πιστωτικό Ίδρυμα.

1. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας και τροποποιήσεις αυτού/Κωδικοποιημένο Καταστατικό εταιρείας ή Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος για ατομικές επιχειρήσεις.

2. Βεβαίωση Υπηρεσίας ΓΕΜΗ περί:
- Τροποποιήσεων του καταστατικού.
- Μη λύσης της εταιρείας και θέσης σε εκκαθάριση.
- Μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση.

3. Πιστοποιητικό από το Μητρώο Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου περί:
- Μη πτώχευσης / μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
- Μη θέσης σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης.

4. Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο (Φορείς Κεντρικής Διοίκησης).

5. Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο.

6. α. Στην περίπτωση Ανώνυμης Εταιρείας/Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης:
- Πρακτικό Δ.Σ (Α.Ε.) / Πρακτικό Γ.Σ. (ΕΠΕ)
β. Στην περίπτωση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας:
- Πρακτικό της Συνέλευσης των Εταίρων.
γ. Στις Λοιπές περιπτώσεις εταιρειών:
- Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ/δημόσια υπηρεσία
Στα οποία δηλώνονται:
α) ότι η επιχορήγηση του επενδυτικού σχεδίου με κωδικό φακέλου ΥΠΕ/…/… δεν έχει εκχωρηθεί σε κανένα πιστωτικό ίδρυμα και
β) ο αριθμός λογαριασμού (IBAN) της επιχείρησης-φορέα της επένδυσης στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της επιχορήγησης.

7. Βεβαίωση Τραπέζης με το IBAN του εταιρικού λογαριασμού του φορέα της επένδυσης ή Αντίγραφο φύλλου κίνησης εταιρικού λογαριασμού (εφόσον αναγράφεται ΙΒΑΝ, επωνυμία και ΑΦΜ δικαιούχου), με υπογραφή αρμοδίου υπαλλήλου και σφραγίδα αντίστοιχου υποκαταστήματος.

Β. Δικαιολογητικά σε περίπτωση εκχώρησης της ενίσχυσης σε Πιστωτικό Ίδρυμα.

1. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας και τροποποιήσεις αυτού/Κωδικοποιημένο Καταστατικό εταιρείας ή Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος για ατομικές επιχειρήσεις.

2. Βεβαίωση Υπηρεσίας ΓΕΜΗ περί:
- Τροποποιήσεων του καταστατικού
- Μη λύσης της εταιρείας και θέσης σε εκκαθάριση
- Μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση

3. Πιστοποιητικό από το Μητρώο Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου περί:
- Μη πτώχευσης / μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
- Μη θέσης σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης.

4. Φορολογική ενημερότητα του Πιστωτικού Ιδρύματος, στο οποίο είναι εκχωρημένη η επιχορήγηση, για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο (Φορείς Κεντρικής Διοίκησης).

5. Ασφαλιστική ενημερότητα του Πιστωτικού Ιδρύματος, στο οποίο είναι εκχωρημένη η επιχορήγηση, για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο.

6. Φορολογική ενημερότητα του φορέα της επένδυσης για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο (Φορείς Κεντρικής Διοίκησης).

7. Ασφαλιστική ενημερότητα του φορέα της επένδυσης για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο.

8. Αντίγραφο Σύμβασης Εκχώρησης.

9. Βεβαίωση Πιστωτικού Ιδρύματος στην οποία αναγράφονται:
• στοιχεία του βραχυπρόθεσμου δανείου και της σύμβασης εκχώρησης
• ημερομηνία / ημερομηνίες εκταμίευσης με τα αντίστοιχα εκταμιευθέντα ποσά
• σημερινό υπόλοιπο του κεφαλαίου του δανείου για το οποίο υφίσταται η σύμβαση εκχώρησης της επιχορήγησης
• αριθμός λογαριασμού (IBAN) του Πιστωτικού Ιδρύματος στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της επιχορήγησης.

10. Σε περίπτωση καταβολής τμήματος της επιχορήγησης και στο φορέα της επένδυσης απαιτείται επιπλέον:
Α. κατά περίπτωση, προσκόμιση Πρακτικού Δ.Σ (Α.Ε.)/ Πρακτικού Γ.Σ. (ΕΠΕ)/ Πρακτικού της Συνέλευσης των Εταίρων (ΙΚΕ) ή Υπεύθυνης δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ/δημόσια υπηρεσία (Λοιπές περιπτώσεις εταιρειών),
στα οποία δηλώνονται:
• το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης του επενδυτικού σχεδίου με κωδικό φακέλου ΥΠΕ/…/…, δεν έχει εκχωρηθεί σε οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυμα καθώς και
• ο αριθμός λογαριασμού (IBAN) της επιχείρησης-φορέα της επένδυσης στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της επιχορήγησης.
Β. βεβαίωση Τραπέζης με το IBAN του εταιρικού λογαριασμού του φορέα της επένδυσης ή Αντίγραφο φύλλου κίνησης εταιρικού λογαριασμού (εφόσον αναγράφεται ΙΒΑΝ, επωνυμία και ΑΦΜ δικαιούχου), με υπογραφή αρμοδίου υπαλλήλου και σφραγίδα αντίστοιχου υποκαταστήματος.

Άρθρο 2

α. Τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης, πλην των δικαιολογητικών i. της Βεβαίωσης από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ, ii. των Πιστοποιητικών από το Μητρώο Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου και iii. των φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), ως συνημμένα στο Αίτημα Πληρωμής και στη συνέχεια κατατίθενται εντύπως στην Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων διαβιβάζει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά μαζί με τα προβλεπόμενα λοιπά στοιχεία του επενδυτικού φακέλου που τεκμηριώνουν την αξίωση της πληρωμής στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ιδίου Υπουργείου.
β. Τα λοιπά, υπό στοιχεία i, ii και iii αναφερόμενα στην παράγραφο α., δικαιολογητικά κατατίθενται απευθείας στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μετά από ενημέρωση του Φορέα της Επένδυσης από το αρμόδιο Τμήμα αυτής.

Άρθρο 3

1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2017

Ο Υπουργός
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης