ΠΟΛ.1009/16.1.2001

Απαλλαγή από τη θεώρηση ορισμένων βιβλίων και καταστάσεων σε επιχειρήσεις με βιβλία Γ κατηγορίας του ΚΒΣ

16 Ιαν 2001

Taxheaven.gr
Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 10047904/50/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕNΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1009

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από την θεώρηση ορισμένων βιβλίων και καταστάσεων σε επιχειρήσεις με βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

Κοινοποιούμε την υπ' αριθ. 1116643/1081/ΑΥΟ και παρέχουμε οδηγίες για την εφαρμογή της.

1. Γενικά

Το Υπουργείο Οικονομικών, μετά την εφαρμογή του μέτρου της απαλλαγής από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων για ορισμένες κατηγορίες επιτηδευματιών, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί τόσο στην οργάνωση των φορολογικών υπηρεσιών, όσο και των επιχειρήσεων και στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών, επεκτείνει το μέτρο αυτό από 1.1.2001 και στα ημερολόγια πρωτογενών εγγραφών, καθώς και στην ημερήσια κατάσταση του βιβλίου αποθήκης της παρ. 9 του άρθρου 8 του ΚΒΣ.

Με βάση την απόφαση αυτή, η οποία δεν είναι υποχρεωτική, μπορεί ο επιτηδευματίας, από 1.1.2001, να μην θεωρεί τα ημερολόγια πρωτογενών εγγραφών, το ημερήσιο διπλότυπο φύλλο συναλλαγών του υποκαταστήματος, καθώς και την ημερήσια κατάσταση του βιβλίου αποθήκης, με τις προϋποθέσεις που τίθενται σ' αυτή. Ετσι ο επιτηδευματίας μπορεί να συνεχίσει να εκτυπώνει θεωρημένα τα ημερολόγιά του και το ημερήσιο διπλότυπο φύλλο συναλλαγών ή την ημερήσια κατάσταση του βιβλίου αποθήκης και μεταγενέστερα, εφόσον το επιθυμεί, να εφαρμόσει την ανωτέρω απόφαση.

Διευκρινίζεται ότι η απόφαση αυτή έχει εφαρμογή για τα ημερολόγια, το ημερήσιο διπλότυπο φύλλο συναλλαγών και την ημερήσια κατάσταση βιβλίου αποθήκης που περιέχει πράξεις από 1.1.2001 και δεν έχει εφαρμογή για πράξεις που αφορούν τη χρήση 2000 και οι οποίες θα εκτυπωθούν μέσα στο έτος 2001.

2. Εκταση εφαρμογής

Η δυνατότητα της μη θεώρησης των ημερολογίων πρωτογενών εγγραφών παρέχεται στους επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας (προαιρετικά ή υποχρεωτικά) με μηχανογραφικό τρόπο τουλάχιστον στην έδρα ή στο υποκατάστημα με αυτοτελή λογιστική. Ετσι και στην περίπτωση που τα βιβλία της έδρας τηρούνται μηχανογραφικά και τα βιβλία του υποκαταστήματος (ημερήσιο διπλότυπο φύλλο συναλλαγών, ημερολόγιο ταμειακών και συμψηφιστικών πράξεων) τηρούνται χειρόγραφα, μπορεί να εκτυπώνονται αθεώρητα τόσο τα ημερολόγια της έδρας, όσο και τα ημερολόγια ή το ημερήσιο διπλότυπο φύλλο συναλλαγών του υποκαταστήματος.

Τα ημερολόγια ή η ημερήσια κατάσταση βιβλίου αποθήκης υποκαταστήματος που εξάγει αυτοτελές αποτέλεσμα και τηρούνται μηχανογραφικά, υπάγονται στην εφαρμογή της απόφασης ανεξάρτητα από το εάν η έδρα εφαρμόζει ή όχι την απόφαση αυτή.


3. Βιβλία που εκτυπώνονται αθεώρητα

Οι επιτηδευματίες που επιλέγουν να εφαρμόσουν την απόφαση αυτή εκτυπώνουν αθεώρητα τα παρακάτω βιβλία, τα οποία εξακολουθούν να τηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ:

α) Ολα τα ημερολόγια πρωτογενών εγγραφών που τηρούν (γενικό ημερολόγιο, αναλυτικά ημερολόγια, βοηθητικά ημερολόγια, ημερολόγιο εγγραφών ισολογισμού), συμπεριλαμβανομένων και των ημερολογίων των υποκαταστημάτων, β) το ημερήσιο διπλότυπο φύλλο συναλλαγών υποκαταστήματος και γ) την ημερήσια κατάσταση του βιβλίου αποθήκης.

Σημειώνεται ότι ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλίο αποθήκης έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει μερικώς την απόφαση αυτή, δηλαδή ή να συνεχίσει να εκτυπώνει θεωρημένα ημερολόγια και να εκτυπώνει αθεώρητη ημερήσια κατάσταση του βιβλίου αποθήκης ή και αντίστροφα.

4. Ισοζύγιο γενικού-αναλυτικών καθολικών - Περιεχόμενο

Ο επιτηδευματίας που εκτυπώνει αθεώρητα τα ημερολόγια του κεντρικού, το ημερήσιο διπλότυπο φύλλο συναλλαγών, καθώς και το ημερολόγιο υποκαταστήματος, υποχρεώνεται να εκτυπώνει σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση θεωρημένο ισοζύγιο με τίτλο "ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ (Κ.Α. 275...)" και δεν εκτυπώνει πλέον στο τέλος του μήνα ισοζύγιο γενικού καθολικού (Κ.Α. 21) ή θεωρημένο γενικό καθολικό (Κ.Α. 20), το οποίο όμως (γενικό καθολικό) εκτυπώνεται αθεώρητο στο τέλος του έτους μέχρι το κλείσιμο του ισολογισμού.

Το ανωτέρω ισοζύγιο περιλαμβάνει τους λογαριασμούς όλων των βαθμίδων (πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων, τριτοβάθμιων κ.λπ.). Λόγω όμως του μεγάλου αριθμού των λογαριασμών της τελευταίος βαθμίδας, ανάπτυξης των λογαριασμών 30 (πελάτες) και 50 (προμηθευτές), μπορεί η ανάπτυξη των λογαριασμών αυτών στην τελευταία βαθμίδα να μην εκτυπώνεται στο ανωτέρω ισοζύγιο, με την προϋπόθεση ότι, όταν ζητηθεί από τον φορολογικό έλεγχο να είναι δυνατή η εκτύπωσή τους σε αθεώρητο έντυπο.

Σημειώνεται ότι, προκειμένου για υποκαταστήματα με εξηρτημένη λογιστική, το εν λόγω ισοζύγιο είναι ένα (ενιαίο) για την έδρα και όλα τα υποκαταστήματα, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση ανάλυσης και ανά εγκατάσταση. Οταν όμως τα υποκαταστήματα έχουν αυτοτελή λογιστική, τότε το καθένα από αυτά εκτυπώνει χωριστό ισοζύγιο και από την έδρα εκτυπώνεται το ισοζύγιο της έδρας και των λοιπών υποκαταστημάτων με εξαρτημένη λογιστική.Περιεχόμενο ισοζυγίου

Το ισοζύγιο περιέχει: α) Τα προοδευτικά αθροίσματα χρέωσης και πίστωσης των λογαριασμών, καθώς και των υπολοίπων μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα (στήλες 4), β) τα σύνολα των κινήσεων του μήνα (στήλες 2) και γ) τα συνολικά αθροίσματα χρέωσης και πίστωσης των λογαριασμών και τα υπόλοιπά τους (χρεωστικά και πιστωτικά) μέχρι το τέλος του μήνα που αφορούν (στήλες 4).

Τα υπόλοιπα (προοδευτικά και συνολικά) μπορεί να απεικονίζονται σε μία στήλη αντί δύο, με αναγραφή του προσήμου (-) στα πιστωτικά υπόλοιπα και με άθροιση χωριστή των χρεωστικών και των πιστωτικών υπολοίπων.


Taxheaven.gr