Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1009/16.1.2001 Απαλλαγή από τη θεώρηση ορισμένων βιβλίων και καταστάσεων σε επιχειρήσεις με βιβλία Γ κατηγορίας του ΚΒΣ

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1009/16.1.2001
Απαλλαγή από τη θεώρηση ορισμένων βιβλίων και καταστάσεων σε επιχειρήσεις με βιβλία Γ κατηγορίας του ΚΒΣ


ΠΟΛ.1009/16.1.2001 Απαλλαγή από τη θεώρηση ορισμένων βιβλίων και καταστάσεων σε επιχειρήσεις με βιβλία Γ κατηγ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 10047904/50/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕNΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1009

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από την θεώρηση ορισμένων βιβλίων και καταστάσεων σε επιχειρήσεις με βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

Κοινοποιούμε την υπ' αριθ. 1116643/1081/ΑΥΟ και παρέχουμε οδηγίες για την εφαρμογή της.

1. Γενικά

Το Υπουργείο Οικονομικών, μετά την εφαρμογή του μέτρου της απαλλαγής από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων για ορισμένες κατηγορίες επιτηδευματιών, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί τόσο στην οργάνωση των φορολογικών υπηρεσιών, όσο και των επιχειρήσεων και στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών, επεκτείνει το μέτρο αυτό από 1.1.2001 και στα ημερολόγια πρωτογενών εγγραφών, καθώς και στην ημερήσια κατάσταση του βιβλίου αποθήκης της παρ. 9 του άρθρου 8 του ΚΒΣ.

Με βάση την απόφαση αυτή, η οποία δεν είναι υποχρεωτική, μπορεί ο επιτηδευματίας, από 1.1.2001, να μην θεωρεί τα ημερολόγια πρωτογενών εγγραφών, το ημερήσιο διπλότυπο φύλλο συναλλαγών του υποκαταστήματος, καθώς και την ημερήσια κατάσταση του βιβλίου αποθήκης, με τις προϋποθέσεις που τίθενται σ' αυτή. Ετσι ο επιτηδευματίας μπορεί να συνεχίσει να εκτυπώνει θεωρημένα τα ημερολόγιά του και το ημερήσιο διπλότυπο φύλλο συναλλαγών ή την ημερήσια κατάσταση του βιβλίου αποθήκης και μεταγενέστερα, εφόσον το επιθυμεί, να εφαρμόσει την ανωτέρω απόφαση.

Διευκρινίζεται ότι η απόφαση αυτή έχει εφαρμογή για τα ημερολόγια, το ημερήσιο διπλότυπο φύλλο συναλλαγών και την ημερήσια κατάσταση βιβλίου αποθήκης που περιέχει πράξεις από 1.1.2001 και δεν έχει εφαρμογή για πράξεις που αφορούν τη χρήση 2000 και οι οποίες θα εκτυπωθούν μέσα στο έτος 2001.

2. Εκταση εφαρμογής

Η δυνατότητα της μη θεώρησης των ημερολογίων πρωτογενών εγγραφών παρέχεται στους επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας (προαιρετικά ή υποχρεωτικά) με μηχανογραφικό τρόπο τουλάχιστον στην έδρα ή στο υποκατάστημα με αυτοτελή λογιστική. Ετσι και στην περίπτωση που τα βιβλία της έδρας τηρούνται μηχανογραφικά και τα βιβλία του υποκαταστήματος (ημερήσιο διπλότυπο φύλλο συναλλαγών, ημερολόγιο ταμειακών και συμψηφιστικών πράξεων) τηρούνται χειρόγραφα, μπορεί να εκτυπώνονται αθεώρητα τόσο τα ημερολόγια της έδρας, όσο και τα ημερολόγια ή το ημερήσιο διπλότυπο φύλλο συναλλαγών του υποκαταστήματος.

Τα ημερολόγια ή η ημερήσια κατάσταση βιβλίου αποθήκης υποκαταστήματος που εξάγει αυτοτελές αποτέλεσμα και τηρούνται μηχανογραφικά, υπάγονται στην εφαρμογή της απόφασης ανεξάρτητα από το εάν η έδρα εφαρμόζει ή όχι την απόφαση αυτή.


3. Βιβλία που εκτυπώνονται αθεώρητα

Οι επιτηδευματίες που επιλέγουν να εφαρμόσουν την απόφαση αυτή εκτυπώνουν αθεώρητα τα παρακάτω βιβλία, τα οποία εξακολουθούν να τηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ:

α) Ολα τα ημερολόγια πρωτογενών εγγραφών που τηρούν (γενικό ημερολόγιο, αναλυτικά ημερολόγια, βοηθητικά ημερολόγια, ημερολόγιο εγγραφών ισολογισμού), συμπεριλαμβανομένων και των ημερολογίων των υποκαταστημάτων, β) το ημερήσιο διπλότυπο φύλλο συναλλαγών υποκαταστήματος και γ) την ημερήσια κατάσταση του βιβλίου αποθήκης.

Σημειώνεται ότι ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλίο αποθήκης έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει μερικώς την απόφαση αυτή, δηλαδή ή να συνεχίσει να εκτυπώνει θεωρημένα ημερολόγια και να εκτυπώνει αθεώρητη ημερήσια κατάσταση του βιβλίου αποθήκης ή και αντίστροφα.

4. Ισοζύγιο γενικού-αναλυτικών καθολικών - Περιεχόμενο

Ο επιτηδευματίας που εκτυπώνει αθεώρητα τα ημερολόγια του κεντρικού, το ημερήσιο διπλότυπο φύλλο συναλλαγών, καθώς και το ημερολόγιο υποκαταστήματος, υποχρεώνεται να εκτυπώνει σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση θεωρημένο ισοζύγιο με τίτλο "ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ (Κ.Α. 275...)" και δεν εκτυπώνει πλέον στο τέλος του μήνα ισοζύγιο γενικού καθολικού (Κ.Α. 21) ή θεωρημένο γενικό καθολικό (Κ.Α. 20), το οποίο όμως (γενικό καθολικό) εκτυπώνεται αθεώρητο στο τέλος του έτους μέχρι το κλείσιμο του ισολογισμού.

Το ανωτέρω ισοζύγιο περιλαμβάνει τους λογαριασμούς όλων των βαθμίδων (πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων, τριτοβάθμιων κ.λπ.). Λόγω όμως του μεγάλου αριθμού των λογαριασμών της τελευταίος βαθμίδας, ανάπτυξης των λογαριασμών 30 (πελάτες) και 50 (προμηθευτές), μπορεί η ανάπτυξη των λογαριασμών αυτών στην τελευταία βαθμίδα να μην εκτυπώνεται στο ανωτέρω ισοζύγιο, με την προϋπόθεση ότι, όταν ζητηθεί από τον φορολογικό έλεγχο να είναι δυνατή η εκτύπωσή τους σε αθεώρητο έντυπο.

Σημειώνεται ότι, προκειμένου για υποκαταστήματα με εξηρτημένη λογιστική, το εν λόγω ισοζύγιο είναι ένα (ενιαίο) για την έδρα και όλα τα υποκαταστήματα, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση ανάλυσης και ανά εγκατάσταση. Οταν όμως τα υποκαταστήματα έχουν αυτοτελή λογιστική, τότε το καθένα από αυτά εκτυπώνει χωριστό ισοζύγιο και από την έδρα εκτυπώνεται το ισοζύγιο της έδρας και των λοιπών υποκαταστημάτων με εξαρτημένη λογιστική.Περιεχόμενο ισοζυγίου

Το ισοζύγιο περιέχει: α) Τα προοδευτικά αθροίσματα χρέωσης και πίστωσης των λογαριασμών, καθώς και των υπολοίπων μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα (στήλες 4), β) τα σύνολα των κινήσεων του μήνα (στήλες 2) και γ) τα συνολικά αθροίσματα χρέωσης και πίστωσης των λογαριασμών και τα υπόλοιπά τους (χρεωστικά και πιστωτικά) μέχρι το τέλος του μήνα που αφορούν (στήλες 4).

Τα υπόλοιπα (προοδευτικά και συνολικά) μπορεί να απεικονίζονται σε μία στήλη αντί δύο, με αναγραφή του προσήμου (-) στα πιστωτικά υπόλοιπα και με άθροιση χωριστή των χρεωστικών και των πιστωτικών υπολοίπων.

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης